Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Анализ на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл – стрес тест през 2017 г.

28 февруари 2017 г.

Често задавани въпроси

1. Защо банковият надзор в ЕЦБ извършва анализ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл в стрес теста през 2017 г.?

Съгласно член 100 от ДКИ задължение на банковия надзор в ЕЦБ е да извършва годишни надзори стрес тестове и съответно през 2017 г. той ще проведе поредица от такива тестове сред банките, попадащи под прекия надзор на ЕЦБ.

Тазгодишният стрес тест има за цел да осигури на ЕЦБ достатъчно информация, за да може тя да опознае задълбочено чувствителността към лихвените проценти на активите и пасивите в банковите портфейли на банките, както и на нетните приходи от лихви. Използваните хипотетични сътресения са избрани от стандартите, определени от Базелския комитет за банков надзор (БКБН) и публикувани през април 2016 г. в документа „Стандарти – лихвен риск в банковия портфейл“.

2. Върху какво е съсредоточен анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл в стрес теста през 2017 г.? Как ще бъдат използвани резултатите?

Надзорниците ще изследват какво влияние върху банките биха оказали хипотетични изменения на лихвените проценти.

При анализа на въздействието върху банките на дадено сътресение на лихвените проценти стрес тестът поставя акцент върху изменението на икономическата стойност на активите и пасивите в банковия портфейл и върху динамиката на нетните приходи от лихви, генерирани от тези активи и пасиви. Банковият портфейл включва активите и пасивите, които не са свързани с търговската дейност на банките. Освен това стрес тестът има за цел да изследва как моделите за поведение на клиентите на банките влияят върху измерването на лихвения им риск, доколкото това поведение може да се променя в отговор на изменения на лихвените проценти.

Резултатите от стрес теста ще да бъдат използвани, но не механично, в процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2017 г., който определя количеството капитал, което банките трябва да поддържат. Надзорните капиталови изисквания в решението по ПНПО през 2017 г. няма да бъдат определени на база на количествените резултати от теста, а въз основа на относителната уязвимост на банките към различни сътресения на лихвените проценти. По-конкретно, резултатите ще се използват в оценката колко капитал трябва да поддържа дадена институция като част от капиталовите изисквания по Стълб II и насоките по Стълб II (P2G).

3. Ще доведе ли стрес тестът до повишаване на надзорните капиталови изисквания за банките?

Като цяло съвкупният размер на капиталовото търсене на банките под прекия надзор на ЕЦБ се очаква да бъде стабилен, при равни други условия.

4. Какви са допусканията за изменения на лихвените проценти в този стрес тест?

В теста ще бъдат използвани шест различни сътресения на лихвените проценти. Те са избрани от сътресенията, определени през април 2016 г. от Базелския комитет за банков надзор (вж. Стандарти – лихвен риск в банковия портфейл), и ще бъдат приложени по отношение на банковия портфейл. Тези сътресения отчитат различни изменения в равнището и формата на кривата на лихвения процент и ще предоставят на надзорниците информация за това как биха се изменили икономическата стойност на собствения капитал по банков портфейл и прогнозите за нетни приходи от лихви при всяко сътресение. Сътресенията са хипотетични и нямат за цел да правят каквато и да било прогноза за бъдещата динамика на лихвените проценти в еврозоната, а по-скоро да се използват при определяне на възможни слабости в банковите портфейли на банките.

Ето защо те се прилагат по-скоро като анализ на чувствителността. Анализът на чувствителността значително се различава от макроикономическия стрес тест, който обикновено включва сценарий с основани на модел икономически прогнози.

yield curve IR shock

5. Кои елементи от балансите на банките ще бъдат подложени на анализ на чувствителността?

Вниманието е съсредоточено върху позициите в банковия портфейл. Анализът обхваща само активи и пасиви, деноминирани в основните за всяка конкретна банка валути. Стрес тестът засяга единствено активи и пасиви във валути, в които са деноминирани повече от 20% от активите в банковия портфейл на съответната банка. Беше решено да не се вземат предвид наличности по сметки във валути под този праг, с цел да се намали тежестта на отчетността. Освен това резултатите от толкова по-малки наличности вероятно не биха довели до значителни промени в цялостните резултати.

6. Колко ще продължи стрес тестът?

Стрес тестът стартира на 28 февруари 2017 г., а резултатите от него ще се използват главно за оценката по ПНПО и ще спомогнат за прецизиране на насоките по Стълб II (P2G). Резултатите ще бъдат обсъдени в рамките на надзорния диалог за ПНПО, който ще се проведе между банките и съвместните надзорни екипи (СНЕ) през лятото.

При този „възходящ“ стрес тест банките представят своите прогнози при определени сътресения на лихвените проценти на база на своите собствени модели. Резултатите ще бъдат използвани при качествените показатели и при дискусиите, провеждани между СНЕ и банките, в контекста на ПНПО.

Подайте сигнал