Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς

Η ενότητα «Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς» εξετάζει με μια πιο προσεκτική ματιά την τραπεζική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει ορισμένα από τα πρόσωπα και ορισμένες από τις δραστηριότητες που την αφορούν.

Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα «κόκκινα» δάνεια, δηλ. τα δάνεια που δεν αποπληρώνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Μάθετε γιατί τα δάνεια αυτά αποτελούν πρόβλημα και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα.

Δημοσίευση: 7 Φεβρουαρίου 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Οι τράπεζες, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, μπορεί να πτωχεύσουν. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην οικονομία και το ενδεχόμενο τυχόν πτώχευσή τους να βλάψει και άλλους τομείς της οικονομίας σημαίνουν ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις πτωχεύσεις τραπεζών.

Δημοσίευση: 14 Ιουνίου 2017


2017 stress test FAQ

Η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (interest rate risk in the banking book - IRRBB) θα εξετάσει πώς υποθετικές μεταβολές στο περιβάλλον επιτοκίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτήν την ανάλυση και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2017precautionary recapitalisation

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εναρμονίσει τις εποπτικές πρακτικές και να προαγάγει ένα εύρωστο και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα, η ΕΚΤ αξιολογεί τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, που είναι γνωστό εν συντομία ως TRIM (targeted review of internal models).

Δημοσίευση: 15 Φεβρουαρίου 2017προληπτική ανακεφαλαιοποίηση

Μάθετε τι σημαίνει για μια τράπεζα η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτήν τη διαδικασία.

Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2016Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ με μια ματιά

Η ΕΚΤ ανέλαβε την εποπτεία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ πριν από δύο χρόνια, στις 4 Νοεμβρίου 2014. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου 2016Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα και ποιος είναι ο ρόλος της εποπτικής αρχής;

Δημοσίευση: 12 Σεπτεμβρίου 2016Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2016 για τις τράπεζες θα δημοσιευθούν στις 29 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της άσκησης του 2016 και πώς ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 26 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Σε έναν κόσμο στον οποίο η παγκοσμιοποίηση λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις είναι καίριας σημασίας να ασκείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες. Τα σώματα εποπτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Δημοσίευση: 14 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες αξιολογούν και εκτιμούν τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κάθε τράπεζα. Αυτή η κύρια δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τι αφορά και τι σημαίνει πρακτικά για τις τράπεζες;

Δημοσίευση: 16 Ιουνίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες της ΕΚΤ διενεργούν την εποπτεία των μεγαλύτερων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, ταυτόχρονα όμως εξετάζουν προσεκτικά και μικρότερες τράπεζες οι οποίες χαρακτηρίζονται «υψηλής προτεραιότητας».

Δημοσίευση: 24 Μαρτίου 2016fab

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών είναι «ικανά και κατάλληλα» για την άσκηση των καθηκόντων τους. Με άλλα λόγια, ελέγχουμε τη φήμη τους και αξιολογούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016qh

Ένα από τα καθήκοντά μας είναι η αξιολόγηση προτεινόμενων αγορών «ειδικών συμμετοχών» σε μια τράπεζα. Η ΕΚΤ λαμβάνει τέτοιου τύπου αποφάσεις στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016


Η AnaCredit (analytical credit dataset) θα είναι μια νέα δέσμη αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους τραπεζικά δάνεια στη ζώνη του ευρώ.

Δημοσίευση: 11 Νοεμβρίου 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Οι αναφορές παραβάσεων από πληροφοριοδότες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων από εποπτευόμενες τράπεζες ή τραπεζικούς επόπτες. Οι πολίτες που ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με υποψίες για παραβάσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Τα στατιστικά δεδομένα κατέχουν κεντρική θέση στην τραπεζική εποπτεία. Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εποπτεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συγκρίσιμες πληροφορίες. Το άρθρο αυτό περιγράφει την εναρμονισμένη πρακτική της ΕΚΤ για τη συλλογή στοιχείων και εξετάζει τον ρόλο της στατιστικής στην καθημερινή εποπτεία.

Δημοσίευση: 19 Μαΐου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Ο Jean-Paul Redouin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης στη νέα εποχή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 25 Μαρτίου 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas

Με την υιοθέτηση του ευρώ, η Λιθουανία εντάχθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas, έγινε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε διαδικτυακή συνέντευξη αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα της Λιθουανίας και στις προκλήσεις για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 29 Δεκεμβρίου 2014