Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς

Η ενότητα «Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς» εξετάζει με μια πιο προσεκτική ματιά την τραπεζική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει ορισμένα από τα πρόσωπα και ορισμένες από τις δραστηριότητες που την αφορούν.


Χάρη στην τραπεζική ένωση οι τραπεζικοί κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται με συνέπεια και έτσι διασφαλίζεται ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ανθεκτικό. Η συνάδελφός μας Filipa επεξηγεί τις βάσεις της τραπεζικής ένωσης και πώς χάρη σε αυτήν οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν με σιγουριά να αποταμιεύουν, να δαπανούν ή να δανείζονται χρήματα.

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020


Ως η αρχή της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, ελέγχουμε ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες. Ο συνάδελφός μας François επεξηγεί πώς αυτό εξυπηρετεί εν τέλει τους ευρωπαίους πολίτες, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζών.

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020


Όλοι μας βασιζόμαστε στις τράπεζες, π.χ. για την προστασία των καταθέσεών μας ή τη χορήγηση δανείων, και γι' αυτό η ασφάλεια και η ευρωστία τους αποτελεί προτεραιότητα. Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επαρκή ποσότητα κεφαλαίου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητές τους συνεχίζονται υπό ευνοϊκές και μη συνθήκες. Τι είναι όμως το κεφάλαιο και πώς συντελεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών;

Δημοσίευση: 23 Μαΐου 2019


When two banks are thinking of merging, the ECB maintains a neutral stance and assesses the project put forward by them purely on technical grounds. What does it look at? And how does its role depend on the consolidation form they choose? Read our explainer to find out.

Published on: 5 April 2019


Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι πιο ανθεκτικές σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση, ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ και πώς τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τις αποφάσεις των εποπτικών αρχών για κάθε τράπεζα.

Δημοσίευση: 2 Νοεμβρίου 2018
Κάθε πέντε χρόνια διορίζεται νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Η θέση αυτή προκηρύσσεται δημόσια και κάθε πολίτης της ΕΕ με σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά και οικονομικά θέματα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Μάθετε ποιος συμμετέχει στην επιλογή του τελικού υποψηφίου και τι χρειάζεται κανείς για να εξασφαλίσει τη θέση.

Δημοσίευση: 17 Ιουλίου 2018


Why supervise commercial banks?

Ως πελάτες χρειαζόμαστε εμπορικές τράπεζες οι οποίες να είναι υγιείς έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Επίσης, οι τράπεζες πρέπει να διατηρούνται υγιείς προκειμένου να διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δημοσίευση: 30 Απριλίου 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Η μετάφραση αυτής της σελίδας είναι σε εξέλιξη.

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

 Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2018


Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα «κόκκινα» δάνεια, δηλ. τα δάνεια που δεν έχουν αποπληρωθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή που είναι απίθανο να αποπληρωθούν. Μάθετε γιατί τα δάνεια αυτά αποτελούν πρόβλημα και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα.

Δημοσίευση: 7 Φεβρουαρίου 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Οι τράπεζες, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, μπορεί να πτωχεύσουν. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην οικονομία και το ενδεχόμενο τυχόν πτώχευσή τους να βλάψει και άλλους τομείς της οικονομίας σημαίνουν ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις πτωχεύσεις τραπεζών.

Δημοσίευση: 14 Ιουνίου 2017


2017 stress test FAQ

Η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (interest rate risk in the banking book - IRRBB) θα εξετάσει πώς υποθετικές μεταβολές στο περιβάλλον επιτοκίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτήν την ανάλυση και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2017precautionary recapitalisation

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εναρμονίσει τις εποπτικές πρακτικές και να προαγάγει ένα εύρωστο και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα, η ΕΚΤ αξιολογεί τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, που είναι γνωστό εν συντομία ως TRIM (targeted review of internal models).

Δημοσίευση: 15 Φεβρουαρίου 2017προληπτική ανακεφαλαιοποίηση

Μάθετε τι σημαίνει για μια τράπεζα η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτήν τη διαδικασία.

Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2016Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ με μια ματιά

Η ΕΚΤ ανέλαβε την εποπτεία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ πριν από δύο χρόνια, στις 4 Νοεμβρίου 2014. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου 2016Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι απίθανο να αποπληρωθεί ή όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα και ποιος είναι ο ρόλος της εποπτικής αρχής;

Δημοσίευση: 12 Σεπτεμβρίου 2016Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2016 για τις τράπεζες θα δημοσιευθούν στις 29 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της άσκησης του 2016 και πώς ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 26 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Σε έναν κόσμο στον οποίο η παγκοσμιοποίηση λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις είναι καίριας σημασίας να ασκείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες. Τα σώματα εποπτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Δημοσίευση: 14 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες αξιολογούν και εκτιμούν τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κάθε τράπεζα. Αυτή η κύρια δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τι αφορά και τι σημαίνει πρακτικά για τις τράπεζες;

Δημοσίευση: 16 Ιουνίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες της ΕΚΤ διενεργούν την εποπτεία των μεγαλύτερων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, ταυτόχρονα όμως εξετάζουν προσεκτικά και μικρότερες τράπεζες οι οποίες χαρακτηρίζονται «υψηλής προτεραιότητας».

Δημοσίευση: 24 Μαρτίου 2016fab

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών είναι «ικανά και κατάλληλα» για την άσκηση των καθηκόντων τους. Με άλλα λόγια, ελέγχουμε τη φήμη τους και αξιολογούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016qh

Ένα από τα καθήκοντά μας είναι η αξιολόγηση προτεινόμενων αγορών «ειδικών συμμετοχών» σε μια τράπεζα. Η ΕΚΤ λαμβάνει τέτοιου τύπου αποφάσεις στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016


Η AnaCredit (analytical credit dataset) θα είναι μια νέα δέσμη αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους τραπεζικά δάνεια στη ζώνη του ευρώ.

Δημοσίευση: 11 Νοεμβρίου 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Οι αναφορές παραβάσεων από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων στις οποίες υποπίπτουν εποπτευόμενες τράπεζες ή αρχές τραπεζικής εποπτείας. Όταν οι πολίτες αναφέρουν στην ΕΚΤ τις υπόνοιές τους για παραβάσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Τα στατιστικά δεδομένα κατέχουν κεντρική θέση στην τραπεζική εποπτεία. Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εποπτεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συγκρίσιμες πληροφορίες. Το άρθρο αυτό περιγράφει την εναρμονισμένη πρακτική της ΕΚΤ για τη συλλογή στοιχείων και εξετάζει τον ρόλο της στατιστικής στην καθημερινή εποπτεία.

Δημοσίευση: 19 Μαΐου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Ο Jean-Paul Redouin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης στη νέα εποχή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 25 Μαρτίου 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas

Με την υιοθέτηση του ευρώ, η Λιθουανία εντάχθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas, έγινε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε διαδικτυακή συνέντευξη αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα της Λιθουανίας και στις προκλήσεις για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 29 Δεκεμβρίου 2014