Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват надзорните колегии?

14 юли 2016 г. (актуализация - 12 декември 2018 г.)

Както финансовата криза показа пределно ясно, в свят на растяща глобализация е особено съществено банките, които имат дейност в повече от една държава, да бъдат под възможно най-ефикасен надзор. В това отношение важна роля изпълняват надзорните колегии, които помагат за подобряването на надзора над трансграничните банки.

Накратко за „надзорните колегии“

Надзорните колегии са по същество постоянни, макар и гъвкави структури, които включват надзорните органи на държавата на произход и приемащата държава на дадена международна банка. Базелският комитет за банков надзор използва термина в много широк смисъл като постоянни връзки между тези надзорни органи, като в това се включват всички контакти, независимо от формата им – телеконференции, видеоконференции, писма, имейли или връзки чрез защитени уебсайтове.

Смисълът на надзорните колегии е в това членовете им да опознаят по-добре рисковия профил и уязвимите места на трансграничните банки и да бъде налице рамка за преодоляване на най-важните проблеми, релевантни от надзорна гледна точка. Систематичното сътрудничество и споделяне на информация са съществени инструменти за укрепване на надзора над такива банки.

Споделянето на информация в практически план

Степента на взаимодействие между членовете на надзорните колегии варира според конкретната банкова група и конкретните надзорни органи, като се прилага принципът на пропорционалност.

Ето някои примери за информация, която може да бъде обменена между членовете на колегиите:

  • Оценка на надзорния риск, основни констатации при надзорен преглед, предприети значими надзорни действия
  • Анализи на въздействието на условията в ключови пазари или държави върху банковата група и резултати от стрес тестове
  • Планове за подготовка за случай на криза
  • Капиталова и ликвидна позиция, планове за капитала и ликвидността
  • Стратегически планове за цялата банкова група и нейните дъщерни дружества
  • Информация за външни фактори, която може да бъде полезна на членовете на колегията, например новости в регулацията и макропруденциална информация

Надзорните колегии в контекста на ЕС

Надзорните колегии в Европейския съюз са не само структури, които да насърчават тясното сътрудничество и споделянето на информация. Те имат и ролята да вземат решения, например съвместни решения за вътрешния модел на дадена институция, нейната рискова експозиция или капиталова база.

Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), която е част от правната рамка на ЕС в областта на банковия надзор, съдържа разпоредба, че колегиите от надзорни органи следва да осигурят съгласувана работна програма и хармонизирани решения в областта на надзора. Важна част от този процес са образците за банковия профил, които наред с всичко останало показват степента и естеството на трансграничната дейност на банките. Допълват ги писмени споразумения за координация и сътрудничество, които съставляват основата за осъществяването на сътрудничеството и обмена на информация между членовете на колегиите, и съответно за общите им задачи, дейности и решения.

Съгласно новата рамка, въведена от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки, колегиите трябва също така да подлагат на оценка плановете за възстановяване на трансграничните банки и да вземат по нея съвместно решение.

Ключови инструменти за прилагането на рамката на надзорните колегии в ЕС са насоките, разработени от Европейския банков орган, както и релевантните разпоредби, приети от Европейската комисия.

ЕЦБ, която отговаря за прекия надзор над значимите банки в европейския банков надзор, може да участва в надзорна колегия като (консолидиращ) надзорник по произход или надзорник от приемащата страна, като в първия случай председателства колегията.

Подайте сигнал