Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как извършва ЕЦБ надзор над банките, които използват FinTech?

27 март 2018 г. (актуализация – 13 ноември 2019 г.)

За много от нас вече е нещо съвсем нормално да си купим кафе или да извършим паричен превод със смартфон. За да ни предоставят тези иновативни услуги, банките си служат с FinTech.

Какво представляват FinTech?

FinTech (съкращение за „финансови технологии“) е събирателно понятие за всякакъв вид технологични нововъведения, които се използват за подкрепа или предоставяне на финансови услуги. FinTech пораждат множество промени във финансовия сектор, поставяйки началото на редица нови бизнес модели, приложения, процеси и продукти.

Технологичните иновации са ключови за дейността на FinTech фирмите. Използвайки изкуствен интелект, големи обеми данни или блокови вериги, тези фирми са особено активни в областта на платежните услуги, кредитните оценки и автоматизираните инвестиционни консултации.

Как се използват FinTech от банките?

Някои нови банки разчитат на бизнес модели, които до голяма степен се основават на FinTech. Именно ключовата роля на технологиите в тези банки ги отличава от традиционните. Често те имат единствено цифрово присъствие (нямат физически клонове) и прилагат иновативни начини за контакт и комуникация със своите клиенти. Сред техните инструменти са автоматизираното одобрение на заеми, лесните за използване мобилни приложения, модерният дизайн и активното присъствие в социалните медии.

Същевременно много от съществуващите банки също проучват начини, по които да използват FinTech. В някои случаи те си сътрудничат с FinTech фирми или дори придобиват такива, за да трансформират своя профил и да са в състояние да предлагат иновативни продукти и услуги.

Подобрявайки своите продукти и услуги благодарение на FinTech, банките се стремят да повишат удовлетвореността на своите клиенти. Освен това с помощта на FinTech те могат да оптимизират вътрешните си процеси.

При всички тези технологии, сигурни ли са банките, които ги използват?

Всички банки – и традиционните, и използващите FinTech – са изложени на различни форми на риск. Като цяло новите технологии могат да подобрят ефективността и устойчивостта както на новите, така и на установените банкови инфраструктури, и да способстват за предлагането на разнообразни продукти и услуги на по-широк спектър от клиенти. Те също така обаче могат да изострят някои съществуващи рискове.

За въвеждането на подходящи процеси за управление на риска са отговорни самите банки, без значение от техния бизнес модел. С тях те трябва да обхванат рисковете, пред които са изправени, включително нововъзникващите рискове, свързани с FinTech. Впоследствие този вид рискове ще бъдат взети предвид при надзорната оценка на банките.

Как подхожда ЕЦБ към надзора на банките, използващи FinTech?

ЕЦБ и националните надзорни органи следват единен за всички принцип: „еднаква дейност, еднакви рискове, еднакъв надзор“. С други думи, ние извършваме надзор над използващите FinTech банки по същия начин, както над традиционните банки. Що се отнася до използваните от банките технологии, ние сме безпристрастни. Вместо това се съсредоточаваме върху специфичните рискове, свързани с тях.

ЕЦБ следи внимателно технологичните нововъведения във финансовия сектор и тяхното отражение върху банковия надзор. В този контекст извършваме оценка на въздействието, което FinTech и конкуренцията на небанкови институции оказват върху бизнес моделите на банките.

Как се извършва лицензирането на банките, които използват FinTech?

Всяка институция, която желае да предлага банкови услуги, без значение какъв е нейният бизнес модел, трябва да подаде заявление за лиценз за банкова дейност. В европейския банков надзор лицензите за банкова дейност се издават от ЕЦБ.

Поради нарастващия брой FinTech фирми, подаващи заявление за такъв лиценз, през 2018 г. ЕЦБ публикува ръководство за оценка на заявленията за лицензиране на FinTech банки. Ръководството разяснява начина, по който се оценяват заявленията, и подпомага надзорните органи в оценката на специфични аспекти на бизнес моделите, основани на FinTech. То следва да се разглежда наред с общите ръководства на ЕЦБ относно заявленията за лиценз за банкова дейност и относно оценките за надеждност и пригодност.

Лицензиране
Подайте сигнал