Gemensamma tillsynsmekanismen

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är systemet för banktillsyn i Europa. Det består av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna.

Dess huvudmål är att

 • se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt
 • öka finansiell integration och stabilitet
 • säkerställa konsekvent tillsyn

SSM är en av de två pelarna i EU:s bankunion. Den andra pelaren är den gemensamma rekonstruktionsmekanismen

Bankunion

Varför behöver vi europeisk banktillsyn?

Den senaste finanskrisen har visat att problem inom finanssektorn kan spridas snabbt och med stor kraft i en monetär union och hur dessa problem direkt påverkar medborgarna i euroområdet.

Syftet med europeisk banktillsyn är att återupprätta förtroendet för den europeiska banksektorn och öka bankernas motståndskraft.

Vilken roll har ECB?

Som oberoende EU-institution kan ECB anlägga ett europeiskt perspektiv i sin tillsyn över bankerna genom att

 • upprätta ett gemensamt tillvägagångssätt för den dagliga tillsynen
 • vidta harmoniserade tillsyns- och korrigeringsåtgärder
 • säkerställa en enhetlig tillämpning av förordningar och tillsynspolitik

ECB har, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, ansvaret för att Sden europeiska banktillsynen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.

Vad innebär banktillsyn?

ECB har befogenhet att

 • göra tillsynsutredningar, genomföra inspektioner och undersökningar på plats
 • bevilja och återkalla banktillstånd
 • bedöma bankers förvärv och avyttringar av kvalificerade innehav
 • se till att EU:s tillsynsregler uppfylls
 • sätta högre kapitalkrav (buffertar) för att motverka finansiella risker

Tillsynscykel

Vilka institut står under tillsyn?

Banker under direkt tillsyn

ECB har direkt tillsyn över 115 betydande banker i de deltagande länderna. Dessa banker innehar nästan 82 % av banktillgångarna i euroområdet.

Beslutet för att avgöra om en bank är betydande baseras på flera kriterier.

Kriterier för att avgöra betydelse

Den löpande tillsynen över betydande kreditinstitut utövas av gemensamma tillsynsgrupper. Varje betydande bank har tilldelats en gemensam tillsynsgrupp, bestående av personal från ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Gemensamma tillsynsgrupper

Banker under indirekt tillsyn

De banker som inte bedömts vara betydande klassas som "mindre betydande" institut. De kommer även fortsättningsvis att omfattas av de nationella behöriga myndigheternas tillsyn, i nära samarbete med ECB.

ECB kan dock när som helst besluta att ta över den direkta tillsynen över någon av dessa banker för att se till att tillsynskraven tillämpas på ett enhetligt vis.

Vilka länder deltar?

Alla länder i euroområdet deltar automatiskt i SSM.

Andra EU-länder som ännu inte har antagit euron som sin valuta kan besluta sig för att delta. För att göra det ska deras tillsynsmyndigheter inleda ett "nära samarbete" med ECB.

ECB-beslut om ett nära samarbete

Samarbete med icke-deltagande länder

ECB och de relevanta nationella myndigheterna kommer att ingå samförståndsavtal med de EU-länder som inte deltar i SSM. I dessa avtal regleras samarbetet i tillsynsfrågor.