Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Gemensamma tillsynsmekanismen

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är systemet för banktillsyn i Europa. Det består av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna.

Nationella tillsynsmyndigheter

De huvudsakliga målen för den europeiska banktillsynen är att

 • se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt
 • öka finansiell integration och stabilitet
 • säkerställa konsekvent tillsyn

Den europeiska banktillsynen är en av de två pelarna i EU:s bankunion. Den andra pelaren är den gemensamma rekonstruktionsmekanismen

Bankunion

Varför behöver vi europeisk banktillsyn?

Den senaste finanskrisen har visat att problem inom finanssektorn kan spridas snabbt och med stor kraft i en monetär union och hur dessa problem direkt påverkar medborgarna i Europa.

Syftet med den europeiska banktillsynen är att återskapa förtroendet för den europeiska banksektorn och öka bankernas motståndskraft.

Vilken roll har ECB?

Som oberoende EU-institution kan ECB anlägga ett europeiskt perspektiv i sin tillsyn över bankerna genom att

 • upprätta ett gemensamt tillvägagångssätt för den dagliga tillsynen
 • vidta harmoniserade tillsyns- och korrigeringsåtgärder
 • säkerställa en enhetlig tillämpning av förordningar och tillsynspolitik

ECB har, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, ansvaret för att den europeiska banktillsynen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.

Vad innebär banktillsyn?

ECB har befogenhet att

 • göra tillsynsutredningar, genomföra inspektioner och undersökningar på plats
 • bevilja och återkalla banktillstånd
 • bedöma bankers förvärv och avyttringar av kvalificerade innehav
 • se till att EU:s tillsynsregler uppfylls
 • sätta högre kapitalkrav (buffertar) för att motverka finansiella risker
Tillsynscykel

Vilka institut står under tillsyn?

Banker under direkt tillsyn

ECB har direkt tillsyn över 113 betydande banker i de deltagande länderna. Dessa banker innehar nästan 82 % av banktillgångarna i dessa länder.

Beslutet för att avgöra om en bank är betydande baseras på flera kriterier.

Kriterier för att avgöra betydelse

Den löpande tillsynen över betydande kreditinstitut utövas av gemensamma tillsynsgrupper. Varje betydande bank har tilldelats en gemensam tillsynsgrupp, bestående av personal från ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Gemensamma tillsynsgrupper

Banker under indirekt tillsyn

De banker som inte bedömts vara betydande klassas som "mindre betydande" institut. De kommer även fortsättningsvis att omfattas av de nationella behöriga myndigheternas tillsyn, i nära samarbete med ECB.

ECB kan dock när som helst besluta att ta över den direkta tillsynen över någon av dessa banker för att se till att tillsynskraven tillämpas på ett enhetligt vis.

Vilka länder deltar?

Alla länder i euroområdet deltar automatiskt i den europeiska banktillsynen.

Nationella tillsynsmyndigheter i de deltagande länderna

Andra EU-länder som ännu inte har antagit euron som sin valuta kan besluta sig för att delta. För att göra det ska deras tillsynsmyndigheter inleda ett "nära samarbete" med ECB. Bulgarien deltar i form av nära samarbete i den europeiska banktillsynen fr.o.m. oktober 2020.

ECB-beslut om ett nära samarbete

Samarbete med icke-deltagande länder

För de länder som inte deltar i den europeiska banktillsynen kan ECB och de relevanta nationella myndigheterna ingå samförståndsavtal för samarbete i tillsynsfrågor.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning