Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on sobivuse ja nõuetekohasuse järelevalve?

18. märts 2016 (ajakohastatud 22. märtsil 2019)

Mis on sobivuse ja nõuetekohasuse järelevalve?

Pankade juhid peavad suutma teha otsuseid, mis tagavad pankade kindla ja usaldusväärse juhtimise. Laiemas plaanis kaitsevad sellised otsused pangandussektori usaldusväärsust tervikuna.

Põhivastutus juhtorganitesse sobivate isikute valimise ja nende püsiva sobivuse tagamise eest lasub pankadel. EKP teeb selle protsessi üle järelevalvet ning kontrollib juhtide nõuetekohasust ja sobivust oma ametikohale. Tuleb tagada, et isikud, kes võivad ohustada panga nõuetekohast toimimist, ei saaks juhatuse liikmeks või ei jätkaks sellel ametikohal, kui tekib tõsiseid probleeme. Seepärast on EKP-l pankade juhatustega seoses kontrollifunktsioon.

Kelle suhtes järelevalvet kohaldatakse?

Sobivuse ja nõuetekohasuse otsuseid tehakse ainult Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate oluliste pankade juhatuse liikmete kohta. Pankade võtmeisikute (nt sisekontrolli funktsioonide juhid, kes ei ole juhatuse liikmed) sobivuse ja nõuetekohasuse kohta tehakse otsuseid üksnes juhul, kui see on ette nähtud riigisiseses õiguses. Vähem oluliste pankade puhul teevad sobivuse ja nõuetekohasuse otsuseid endiselt riiklikud järelevalveasutused, välja arvatud uuele pangale tegevusloa andmisel.

Millistele kriteeriumitele peavad juhi kohale kandideerivad isikud vastama?

Äsja ametisse nimetatud juhtide sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisi tehakse kooskõlas kapitalinõuete direktiivi riiklike rakendusaktidega. Ametikohale nimetatud või kandideerivaid isikuid hinnatakse kapitalinõuete direktiivis sätestatud viie kriteeriumi alusel.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise viis kriteeriumit
Teadmised, oskused ja kogemused Kas kandidaadil on pangas konkreetse rolli täitmiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused?
Maine Kas kandidaati on eelnevalt kriminaalkorras karistatud või kas ta on toime pannud haldus- või maksunormide rikkumisi? Kas kandidaat osaleb pooleliolevas kohtumenetluses?
Huvide konflikt Juhid peavad olema otsuste tegemisel välistest mõjudest sõltumatud. Kas kandidaadil on mõni huvide konflikt, mis võib takistada objektiivset otsuste tegemist?
Ametiülesannete täitmisele pühendatav aeg Kas kandidaat saab pühendada piisavalt aega kavandatud rolli täitmisele pangas?
Juhatuse kollektiivne sobivus Kuidas sobib kandidaat juhatuse üldisesse koosseisu, võttes arvesse tema antavat lisaväärtust kogu juhatusele?

Kuidas sobivust ja nõuetekohasust hinnatakse?

Alustuseks määravad pangad ise sobivad kandidaadid. Seepärast peab olema sisse seatud usaldusväärne menetlus parimate kandidaatide valimiseks.

Pangad esitavad kandidaadi toimiku riiklikule järelevalveasutusele (mitte EKP-le) sobivuse ja nõuetekohasuse hindamiseks. Toimiku esitamisel kasutatakse riigis välja töötatud asjakohast vormi.

Kui menetlus on algatatud, aitab riiklik järelevalveasutus EKP tegevuslubade osakonnal ja panga eest vastutaval ühisel järelevalverühmal koostada ühise hinnangu. Ühise järelevalverühma kaasamine on oluline, kuna aitab tagada sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste kooskõla panga üldise järelevalvega. Lõpliku otsuse teeb EKP.

Kas kogu menetlus on paberipõhine?

Mitte täielikult. Ametikohale nimetatud või kandideeriva isiku toimiku koostamisel võib hindamist alati arutada järelevalveasutuse ja panga mitteametlike kontaktide kaudu. Hindamisprotsessi käigus võidakse ka otsustada ametikohale nimetatud või kandideeriva isikuga vestelda, et täiendada pangalt saadud kirjalikke andmeid. Ühtlasi annab see hea võimaluse käsitleda konkreetseid ootusi kandidaadi tulevase rolli suhtes.

Kui EKP kavatseb kandidaadi ametisse nimetamise vaidlustada, annab ta alati kandidaadile võimaluse esitada ka oma seisukohad.

Kui kaua sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine kestab?

Hindamise kestust mõjutab peamiselt teabe kättesaadavus, mis omakorda sõltub sellest:

  1. kui täielikud on panga esitatud andmed;
  2. kui kiiresti riiklik järelevalveasutus suudab koguda vajalikku lisateavet;
  3. kas lisateabe hankimisel tekib viivitusi (eelkõige riikides, kus hindamine toimub pärast kandidaadi ametisse nimetamist).

Mõnes riigis hindamine peatatakse või katkestatakse, kuni järelevalve alla kuuluv pank esitab nõutava lisateabe. Hindamisprotsessi üldist kestust võivad mõjutada ka hindamise keerukus (nt hindamisele kuuluva isiku profiil, roll ja positsioon) ja vajadus korraldada intervjuu või ärakuulamine.

Loomulikult arvestatakse ka riigi õiguses sätestatud konkreetseid tähtaegu ja soovitatakse kinni pidada neljakuulise hindamisperioodi nõudest, mis on ette nähtud ESMA ja EBA ühissuunistes juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta.

Kas kandidaat võib asuda oma rolli täitma enne positiivse otsuse saamist?

Hindamismenetluse algus erineb riigiti: mõnes riigis peavad pangad esitama riiklikule järelevalveasutusele taotluse või teda teavitama, kui kandidaat on asunud oma uut rolli täitma, kuid teistes riikides peavad nad esitama järelevalveasutusele taotluse enne, kui ta võib alustada oma rolli täitmist.

Kas sobivuse ja nõuetekohasuse kohta tehtud positiivne otsus annab ametikohale nimetatud isikule õiguse töötada mis tahes pangas?

Ei. Sobivuse ja nõuetekohasuse otsus tehakse konkreetse panga kohta ja kajastab üksnes konkreetset olukorda. Kui olukord muutub (näiteks läheb isik tööle teise panka), tuleb teha uus hindamine.

Kas pankade esitatud kandidaate on ka tagasi lükatud?

Sobivuse ja nõuetekohasuse kohta tehtud otsuseid ei avalikustata. Üldjuhul eeldame, et tagasilükkamisi ei esine palju, kuna pangad on teadlikud kriteeriumitest, millele kandidaadid peavad vastama.

Otsused ei ole siiski alati lihtsalt positiivsed või negatiivsed. Mõnikord kehtestatakse kandidaadile ja pangale konkreetsete probleemidega seotud nõudmisi: näiteks võidakse kandidaadilt nõuda konkreetse koolituse läbimist või loobumist väljaspool panka täidetavatest funktsioonidest; samuti võidakse küsida pangalt teavet pooleliolevate kohtumenetluste kohta.

Sobivuse ja nõuetekohasuse otsused põhinevad nõuetekohasel ja õiglasel protsessil. Kui EKP-l tekib küsimusi selle kohta, kas ametikohale nimetatud või kandideeriv isik vastab õiguslikele kriteeriumitele, esitatakse need nii pangale kui ka kõnealusele isikule. Pangad ja/või ametikohale nimetatud/kandideerivad isikud võivad oma kandidatuuri tagasi võtta, kui selgub, et probleeme ei suudeta täielikult lahendada.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Rikkumisest teatamine