Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rikkumisest teatajad tegutsevad üldsuse huvides

8. september 2015 (ajakohastatud 26. oktoobril 2018)

Euroopa Keskpanga eesmärk on range ja õiglane pangandusjärelevalve. Selle saavutamiseks on eelkõige vaja tagada, et kõik järelevalve alla kuuluvad pangad ja järelevalveasutused täidaksid täielikult liidu õigusega ette nähtud kohustusi. Vahel neid kohustusi aga ei täideta ja mõnel juhul üritatakse rikkumist tahtlikult varjata. Rikkumisest teatajad, kes EKPd võimalikust eeskirjade eiramisest teavitavad, teenivad avalikku huvi ja tegutsevad üldsuse heaolu nimel.

Kõige tõenäolisemalt on võimalikest rikkumistest teadlikud vastavuskontrolli eest vastutavad isikud, audiitorid ja teised panga töötajad. Enim teatatakse rikkumistest, mis on seotud kapitali- ja omavahendite nõuete puuduliku arvutamise või juhtimisküsimustega.

„Rikkumistest teatamise aruanded on tõhus vahend, millega avalikustada äritegevusega seotud väärkäitumist.”

(Järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy arvamusartikkel)

Euroopa Keskpank saab uurida üksnes asjaomase ELi õiguse rikkumisi. Nendeks on õigusaktid, mis on seotud pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega, näiteks kapitalinõudeid ja juhtimiskorda käsitlevad õigusaktid. Kui rikkumine on seotud panga muu järelevalvevaldkonnaga, näiteks tarbijakaitse või rahapesu tõkestamise eeskirjade rakendamisega, ei kuulu see EKP pädevusse. Sellisest rikkumisest tuleb teavitada riigi ametiasutusi.

Aruande esitamine

Rikkumisest teavitamiseks tuleb täita veebivorm. Vormi kasutamine tagab, et aruanne jõuab otse ja ilma viivituseta nendeni, kes vastutavad võimaliku rikkumise tuvastamise eest. Lisaks on selles küsimused, mis aitavad EKP-l aruandele hinnangut anda.

Rikkumisest teatamise platvorm

Rikkumisest teataja kaitse

EKP veebivormi täitnud isiku identiteeti ei avaldata. EKP vaatab kõik esitatud aruanded hoolikalt läbi.

EKP konsulteerib Euroopa Andmekaitseinspektoriga tagamaks, et rikkumisest teataja isiku kaitseks on kehtestatud kõik vajalikud kaitsemeetmed kooskõlas ELi andmekaitseõigusega. Informaatori kaitset näeb ette ka EKP järelevalveülesannete suhtes kohaldatav õigusraamistik.

Kuidas aruandeid käsitletakse?

Ekspertidest koosnev töörühm hindab, kas aruanne on EKP või riikliku pangandusjärelevalve seisukohalt oluline. Kui töörühm jõuab pärast esialgset hinnangut järeldusele, et aruanne on oluline, edastatakse see vastavale EKP tegevusharule või riikliku pangandusjärelevalve eest vastutavale asutusele. Lisaks võidakse esitada teabenõue, viia läbi kohapealne kontroll, võtta järelevalvemeetmeid või algatada sanktsioonimenetlus.

Ametisaladuse hoidmise korra tõttu ei saa EKP rikkumisest teatajale aruande tulemuse kohta teavet anda. Küll aga avaldatakse EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes anonüümistatud koondkokkuvõte teatavaks tehtud rikkumiste ja EKP järelmeetmete kohta.

Rikkumisest teatamine