Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvestatistika

19/05/2015

Järelevalveasutused toetuvad oma igapäevatöö kõigis aspektides statistilisele teabele. Täpsete järelevalveandmete alusel luuakse riskiprofiile, analüüsitakse pankade likviidsust ja hinnatakse pankade vastavust õigusnõuetele.

„Järelevalveandmed näitavad hästi pankade ja kogu pangandussektori olukorda ning on kõigi järelevalveotsuste tuumaks.”

(Giancarlo Pellizzari, järelevalvestatistika osakonna juhataja)

Ühtne viis andmete kogumiseks

Arvudes
129 olulist pangagruppi
umbes 1100 olulist panka kokku
umbes 3500 vähem olulist panka
24 000 kvartaalselt töödeldavat aruannet
(Viimati uuendatud 30.12.2015)

Andmed on pangandusjärelevalve tuumaks. Tõeliselt ühtse Euroopa järelevalve saavutamiseks on vaja võrreldavaid andmeid.

Ehkki ELi reguleerimisasutused on määratlenud andmenõuete Euroopa raamistiku, kus sätestatakse, milliseid andmeid ja kui sageli peavad pangad esitama, võivad riigid rakendada seda raamistikku erinevalt.

Ühtse järelevalvemehhanismi asutamisega on EKP ja riikide järelevalveasutused arendanud ühtse viisi andmete kogumiseks Euroopa pangandussektorilt. Aruanderaamistikud on välja töötanud Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA).

Võrreldavatest andmetest on palju kasu: need näitavad arengusuundumusi ja probleeme üksikutes pankades ning lubavad võrrelda krediidiasutusi nii vastastikku kui ka kogu pangandussektoriga. EKP kogutavad aruanded kajastavad näiteks, kui jätkusuutlikud on pankade ärimudelid ja millised riskid neid ohustavad. Seega aitavad aruanded EKP-l välja selgitada valdkondi, mis vajavad põhjalikumat igapäevast järelevalvet.

Mida toob see kaasa pankade jaoks?

„Ühtlustatud andmete kogumine võimaldab tagada tõhusa andmetöötluse ja vähendada pankade halduskoormust.”

(Juan-Alberto Sánchez, järelevalveandmete haldamise allosakonna juhataja)

Uus statistika aruandlussüsteem toob kaasa muudatused kõigis järelevalve alla kuuluvates pankades. Kõik 4600 olulist ja vähem olulist panka peavad esitama aruanded samade põhinäitajate kohta, järgides uusi ühtlustatud aruandlussuuniseid. Vähem kui aastaga on 19 riikliku järelevalveasutuse erinevad lähenemisviisid taandatud ühtseks meetodiks, mille abil kogutakse ja sobitatakse kokku enam kui 24 000 aruannet kvartalis.

Eelkõige saavad sellest kasu muu hulgas ka välisriikides tegutsevad pangagrupid, kes pidid varem täitma erinevate riikide eri nõudeid ja tulema seega toime suurema halduskoormusega. Pankade aruandlusnõuded (st milliseid andmeid pangad peavad esitama) on sätestatud EBA tehnilistes standardites ja täiendavas EKP otsuses.

EKP otsus järelevalvearuandluse kohta

Algandmetest põhinäitajateni

Ühtne järelevalvemehhanism järgib andmete kogumisel järkjärgulist lähenemist, mille kohaselt pangad esitavad andmed riikide järelevalveasutustele, kes edastab need EKP-le.

Statistikute meeskond, kuhu kuuluvad matemaatikud, statistikud, IT-spetsialistid, raamatupidajad ja järelevalveeksperdid, on loonud uued siseandmebaasid ning arendanud välja töövood ja põhinäitajad. Andmed tuleb töödelda võimalikult kiiresti ja korrektselt, seega on tõhusus äärmiselt oluline. Kvaliteedikontrolle viiakse läbi mitmes etapis, sest kvaliteetsed andmed on kvaliteetse järelevalve aluseks.

Meeskond saab ja salvestab andmeid kõigilt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt ning teeb tihedat koostööd kolleegidega riikide järelevalveasutustest. Seejärel avaldatakse andmed järelevalveekspertidele, kes saavad aruannete kvaliteedist lähtudes hea ülevaate pankade siseprotsesside ja -kontrollide kohta.

„Suhtume andmete kvaliteeti väga tõsiselt. Järjepidevad ja võrreldavad andmekogumid võimaldavad teostada keskset riskihindamist, mis tagab järelevalve kõrge kvaliteedi.”

(Patrick Hogan, järelevalveandmeteenuste allosakonna juhataja)

Õigusraamistik

Kapitalinõuete direktiiv ja määrus

Alates 2014. aasta märtsist kehtivas kapitalinõuete direktiivis (CRD) ja kapitalinõuete määruses (CRR) sätestatakse, milliseid andmeid ja kui sageli peavad pangad oma järelevalveasutustele esitama. Järelevalvearuandlusnõuete raamistikku täiendavad Euroopa Pangandusjärelevalve koostatud tehnilised standardid ja suunised.

EBA: järelevalvearuandlus CRD CRR
Finantsaruandlus (FinRep)

Finantsaruandlus on osa EBA rakenduslikest tehnilistest standarditest, millega muudetakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013. Pangad, kelle suhtes kehtivad rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS), kasutavad juba FinRep andmevorme, et esitada finantsteavet ühtlustatult ja konsolideeritud tasandil. EKP 17. märtsi 2015. aasta määrusega (EL) 2015/534 laiendatakse seda nõuet ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluvatele pankadele, kes esitavad aruandeid allkonsolideeritud tasandil või üksikult kooskõlas IFRSi ja riikide üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega.

EBA: järelevalvearuandlus
Ühtne aruandlus (CoRep)

Ühtne aruandlus on samuti osa EBA rakenduslikest tehnilistest standarditest, millega muudetakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse kohta vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013. Ühtset aruandlust kasutatakse selleks, et koguda ühtlustatud viisil andmeid esimese samba (Pillar 1), likviidsuse, finantsvõimenduse ja panku ohustavate suurte riskide kohta. Andmevormid hõlmavad nii konsolideeritud kui ka üksikuid aruandeid.

EBA: järelevalvearuandlus
Rikkumisest teatamine