Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvetavad

Tagame, et pangad saavad täita oma põhiülesandeid

Teeme koostööd riiklike järelevalveasutustega, et muuta Euroopa pangandussüsteem turvaliseks ja usaldusväärseks. Rubriigis selgitatakse, millised pangad kuuluvad järelevalve alla, ning tutvustatakse järelevalvetavasid ja meie käsutuses olevaid meetmeid.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess

Järelevalveasutustena hindame pankade riske ja kontrollime, kas pangad suudavad neid nõuetekohaselt juhtida. See tegevus ongi järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess ehk lühidalt SREP. SREPi eesmärk on hinnata järjepidevalt pankade riskiprofiile ja otsustada, milliseid järelevalvemeetmeid on vaja võtta.

Vaata lähemalt SREPi kohta

Järelevalveprioriteedid

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevaks aastaks. Seda tehakse kord aastas, kuid järelevalveprioriteedid võidakse igal ajal läbi vaadata, kui see on riskide arengu seisukohast põhjendatud. Järelevalveprioriteedid põhinevad järelevalve alla kuuluvaid krediidiasutusi ohustavate peamiste riskide ja haavatavuste hinnangul.

Lähemalt järelevalveprioriteetidest

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

Tihedas koostöös riiklike järelevalveasutustega teostame otsest järelevalvet ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide suurimate pankade üle. Väiksemad pangad kuuluvad riiklike järelevalveasutuste järelevalve alla.

EKP järelevalve alla kuuluvad pangad

Stressitestid

Stressitestide abil hindame pankade suutlikkust toime tulla finants- ja majandusšokkidega. Stressitestide tulemused aitavad tuvastada pankade nõrkusi ja neid aegsasti käsitleda pankadega peetavas järelevalvealases dialoogis.

Lisateave stressitestide kohta

Järelevalveandmed

Meie töö aluseks on usaldusväärsed ja võrreldavad andmed. Neid võetakse arvesse otsuste tegemisel ja meetmete võtmisel. Läbipaistvuse tagamiseks avaldame korrapäraselt ka pangandusjärelevalve koondstatistikat.

Järelevalveandmed

Ühised järelevalverühmad

Oluliste pankade otseses järelevalves teevad Euroopa järelevalveasutused koostööd riiklike järelevalveasutustega. See toimub peamiselt ühiste järelevalverühmade kaudu, kes teevad igapäevast järelevalvetööd ning edendavad ühtset järelevalvekultuuri ja järjepidevaid järelevalvepõhimõtteid.

Lähemalt ühiste järelevalverühmade kohta

Tutvu järelevalvetavadega

Järelevalvemeetmed

Järelevalvemeetmete eesmärk on tagada, et meie järelevalve alla kuuluvad pangad järgivad usaldatavusnõudeid. Meetmed julgustavad panku võtma vajalikke abinõusid, et lahendada probleemid võimalikult kiiresti.

Järelevalvemeetmed
Jõustamine

Kui pangad ei täida usaldatavusnõudeid või ei järgi järelevalvemeetmeid, saame võtta ka täitemeetmeid. Täitemeetmeid saab kehtestada ainult rikkumise toimumise ajal.

Jõustamine
Sanktsioonid

Sanktsioonide eesmärk on karistada rikkumiste eest ning need toimivad hoiatusena asjaomasele pangale ja ühtlasi kogu pangandussektorile. Samuti aitavad sanktsioonid edendada nõuete järgimist Euroopa pangandussüsteemis.

Sanktsioonid
Tegevusload

Euroopa pangandusjärelevalves vastutab EKP pankadele tegevuslubade andmise eest. Siin kohaldab EKP Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ühtset reeglistikku ja vajaduse korral ka siseriiklikku õigust. EKP teeb koostööd ka riiklike järelevalveasutustega, et tagada ühtne lähenemisviis ja kõrged standardid kõigis riikides.

Tegevusload
Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine

Sobivad juhid on panga nõuetekohaseks toimimiseks äärmiselt olulised. Seetõttu peavad pangad pidevalt tagama nende sobivuse oma ametikohale. EKP täidab kontrollifunktsiooni ja hindab kõigi enda otsese järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste juhtorganite liikmete sobivust.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine
Vaidlustusnõukogu

Ilma et see piiraks õigust esitada hagi Euroopa Liidu Kohtusse, võib vaidlustusnõukogu asjaomase panga taotlusel läbi vaadata EKP otsused, millega määratakse karistusi või kehtestatakse täite- või järelevalvemeetmeid. 

Vaidlustusnõukogu

COVID-19

EKP meetmed pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

SUHTLUSPLATVORMID

Vaata lähemalt teabe jagamise kohta

Pangandusjärelevalve veebiportaal

Veebiportaal annab pankadele juurdepääsu pangandusjärelevalvega seotud sidusteenustele. Portaali kaudu saab esitada andmeid ja vahetada teavet järelevalveekspertidega.

Pangandusjärelevalve veebiportaal

Rikkumisest teatamine

Rikkumisest teatamise platvormi kaudu saab teada anda kahtlustest, et EKP, riiklik järelevalveasutus või järelevalve alla kuuluv pank on rikkunud pangandusjärelevalvealaseid ELi õigusakte.

Lisateave rikkumisest teatamise kohta
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine