Menu

Õigus- ja poliitikaraamistik

EKP täidab oma pangandusjärelevalve funktsiooni selgelt määratletud õigus- ja poliitikaraamistikus. Selles sätestatakse Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate pankade usaldatavusnõuetealased kohustused ning järelevalveasutuste volitused ja ootused. Raamistiku moodustavad ELi pangandusõigus ning spetsiifilisemad EKP õigusaktid ja poliitikadokumendid.

ELi pangandusõigus

ELi pangandusõigus

Ülevaade järelevalveasutuste järgitavatest ELi õigusaktidest, mis reguleerivad pankade tegevust ja kriisilahendust.

ELi pangandusõigus


Õigusraamistik

EKP õigusraamistik

Ülevaade EKP järelevalvevolituste õiguslikust alusest ja õigusaktidest, mida EKP võib oma järelevalvevahendite paketi raames vastu võtta.

EKP õigusraamistik


Legal framework

Digitaalne õigusaktide kogum

Pangandusjärelevalvet käsitlevad asjakohased liidu õigusaktid on eri keeleversioonides kättesaadavad EUR-Lexi veebilehel.

Digitaalne õigusaktide kogum


Järelevalvealased poliitikadokumendid

Järelevalvealased poliitikadokumendid

Ülevaade sellest, kuidas EKP kasutab erinevaid dokumente ja kanaleid järelevalvepoliitikaga seotud teabe ja juhiste jagamiseks.

Järelevalvealased poliitikadokumendid


Avalikud konsultatsioonid

Avalikud konsultatsioonid

Teave EKP õigusaktide eelnõusid ja poliitikadokumente käsitlevate konsultatsioonide kohta, mida EKP korraldab erinevate sidusrühmade tagasiside saamiseks.

Avalikud konsultatsioonid (ainult inglise keeles)


Vastastikuse mõistmise memorandumid

Vastastikuse mõistmise memorandumid

Ülevaade koostöölepingutest, mille EKP on sõlminud Euroopa pangandusjärelevalve väliste järelevalveasutustega piiriüleste pankade järelevalve kooskõlastamiseks.

Vastastikuse mõistmise memorandumid