Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsstatistik

19/05/2015

De som sköter tillsynen behöver statistikuppgifter för alla aspekter av sitt dagliga arbete. Med utgångspunkt i exakta tillsynsdata skapar de riskprofiler, analyserar bankers likviditet och bedömer slutligen om bankerna uppfyller de rättsliga kraven.

"Tillsynsdata avslöjar hur det står till i enskilda banker och sektorn som helhet. Dessa uppgifter utgör kärnan i varje tillsynsbeslut."

(Giancarlo Pellizzari, chef för avdelningen för tillsynsstatistik)

En gemensam metod för datainsamling

I siffror
129 betydande bankgrupper
ungefär 1 000 alla betydande banker
ungefär 3 500 mindre betydande banker
24 000 datarapporter som behandlas varje kvartal
(Senast uppdaterad den 30 december 2015)

Data utgör kärnan i banktillsynen, och en genuint europeisk metod för tillsynen kan endast uppnås om jämförbar information finns tillgänglig.

Även om EU:s ansvariga myndigheter redan tidigare hade upprättat ett europeiskt regelverk för datakrav och specificerat de typer av uppgifter som banker måste rapportera och hur ofta detta ska ske, kunde varje land tillämpa dem på olika sätt.

Nu när den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) inrättats har ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna utvecklat en gemensam metod för att samla in data från den europeiska banksektorn. Ramarna för rapporteringen har tagits fram av Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Jämförbara uppgifter har många fördelar. De visar trender och avslöjar problem i enskilda institut, och ett institut kan jämföras med andra institut och med banksektorn som helhet. De rapporter som ECB tar emot visar till exempel hur hållbar en banks affärsmodell är och vilken typ av risker bankerna exponeras mot. De hjälper kort sagt ECB att få reda på var man ska gräva lite djupare i sin löpande tillsyn.

Vad betyder detta för bankerna?

"Med en harmoniserad datainsamling säkerställs inte bara en effektiv databehandling, utan det minskar också den administrativa bördan på bankerna."

(Juan-Alberto Sánchez, chef för sektionen för hantering av tillsynsdata)

Det nya rapporteringssystemet för statistik innebär en förändring för alla banker som står under tillsyn. Samtliga 4 600 banker, betydande och mindre betydande, måste rapportera samma nyckelindikatorer och följa de nya harmoniserade rapporteringsriktlinjerna. På mindre än ett år har de olika metoder som tillämpats av 19 nationella tillsynsmyndigheter förenats till ett harmoniserat sätt att samla in och jämka samman mer än 24 000 datarapporter per kvartal.

Detta är en särskild fördel för bankgrupper som också verkar utanför sitt hemland och som tidigare var tvungna att hantera olika nationella metoder och en extra administrativ börda. Rapporteringskraven för bankerna, dvs. vilka typer av uppgifter som instituten måste tillhandahålla, beskrivs närmare i EBA:s tekniska standarder och kompletteras av ett ECB-beslut.

ECB-beslut om tillsynsrapportering

Från rådata till nyckelindikatorer

För datainsamlingen inom SSM tillämpas en sekventiell metod: bankerna lämnar sina uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter, vilka sedan rapporterar till ECB.

Statistikgruppen, som består av matematiker, statistiker, IT-specialister, revisorer och tillsynsexperter, har med framgång skapat nya interna databaser, inrättat arbetsflöden och utvecklat nyckelindikatorer. Data måste behandlas så snabbt och så korrekt som möjligt, och effektivitet är alltså avgörande. Kvalitetskontroller har byggts in på olika stadier, eftersom data av hög kvalitet är en förutsättning för en tillsyn av hög kvalitet.

Gruppen mottar och lagrar uppgifter från alla banker under tillsyn och har ett nära samarbete med motsvarande grupper inom de nationella tillsynsmyndigheterna. Gruppen skickar sedan uppgifterna vidare till tillsynsmyndigheterna som kan få värdefulla insikter om bankernas interna processer och kontroller genom rapporterna.

"Vi tar datakvalitet på stort allvar. Enhetliga och jämförbara datauppsättningar möjliggör en centraliserad riskbedömning, vilket garanterar en hög kvalitet på tillsynen."

(Patrick Hogan, chef för sektionen för tillsynsdatatjänster)

Regelverket

CRD / CRR

I det kapitalkravsdirektivet (CRD) och kapitalkravsförordningen (CRR), vilka trädde i kraft i mars 2014, definieras vilka uppgifter som banker måste rapportera till sina tillsynsmyndigheter och hur ofta detta ska ske. Detta regelverk för krav på tillsynsrapporteringen fylls sedan på genom så kallade tekniska standarder och riktlinjer som utfärdats av Europeiska bankmyndigheten (EBA).

EBA: Tillsynsrapportering CRD CRR
Finansiell rapportering (FinRep)

FinRep utgör en del av EBA:s tekniska standarder för tillsyn som ändrar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013. Banker som tillämpar IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) använder redan FinRep-mallar för att rapportera finansiell information i ett harmoniserat format på gruppbasis. Genom ECB:s förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 utvidgas detta krav till ISM-banker som rapporterar på undergruppsbasis eller som egen bank enligt IFRS-standarder och nationell god redovisningssed (GAAP).

EBA: Tillsynsrapportering
Gemensam rapportering (CoRep)

CoRep utgör också en del av EBA:s tekniska standarder för tillsyn som ändrar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013. CoRep används för att samla in data och information enligt den första pelaren om likviditet, skuldsättningsgrad och stora exponeringar i ett harmoniserat format. Mallarna gäller både rapporter på gruppbasis och på enskild nivå.

EBA: Tillsynsrapportering
Visselblåsning