Vad är nödlidande lån?

12 september 2016 (updaterad den 15 mars 2018)

Non-performing loans

En av huvuduppgifterna för en bank är att låna ut pengar så att företag kan investera och skapa arbetstillfällen. Lån ger också privatpersoner möjlighet att köpa t.ex. en bil, ett hus eller en ny TV. Banken tjänar sedan pengar på räntan den tar ut på dessa lån.

Det är dock inte riskfritt att ge lån eftersom banken aldrig kan vara säker på att företaget eller privatpersonen kommer att betala tillbaka pengarna inom avtalad tid. Om låntagaren slutar betala amorteringar eller ränta så blir banken efter en tid tvungen att klassificera lånet som en “osäker fordring” eller som “nödlidande”.

Ett fungerande lån ger banken de ränteintäkter den behöver för att gå med vinst och bevilja nya lån medan ett nödlidande lån oftast inte gör det.

Vad gör ett lån nödlidande?

Europeiska tillsynsmyndigheter anser generellt att ett lån är nödlidande när det finns indikationer på att låntagaren sannolikt inte kan återbetala lånet p.g.a. finansiella svårigheter eller när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överenskomna beloppen.

Detta kan till exempel hända när en person blir arbetslös och därför inte kan betala tillbaka sitt bostadslån som planerat eller när ett företag hamnar i finansiell knipa.

I värsta fall är låntagaren helt oförmögen att betala tillbaka lånet och banken behöver korrigera värdet på lånet i sin balansräkning, ibland även till noll. Det brukar kallas för att “skriva av” ett lån.

Varför är nödlidande lån dåligt för banker och hur påverkar det samhället?

Nödlidande lån är en realitet för banker, det händer ju att personer blir av med jobbet eller att företag hamnar i ekonomiska svårigheter. För att vara framgångsrik på lång sikt behöver en bank hålla de osäkra fordringarna på lägsta möjliga nivå så att utlåningen fortfarande kan ge vinst.

När de nödlidande lånen överskridit en viss nivå blir bankens lönsamhet lidande eftersom den tjänar mindre på sin kreditverksamhet. Banker måste sätta pengar åt sidan, alltså göra en avsättning, som ett skyddsnät ifall de någon gång behöver skriva ned eller skriva av lån.

Både inkomstbortfallet och de pengar som sätts åt sidan för ett värsta scenario medför att banken har mindre pengar tillgängliga för att ge nya lån, vilket minskar vinsten ytterligare.

En bank med för mycket osäkra fordringar kan inte ge företag de krediter de behöver för att investera och skapa arbetstillfällen. Om detta drabbar för många banker i alltför stor skala påverkas hela ekonomin och därmed även enskilda i samhället. Mindre investeringar från företagens sida och färre nya jobb leder till lägre tillväxt.

Hur kan en bank undvika för många osäkra fordringar?

Banker bör försöka undvika att bevilja alltför riskfyllda lån från början genom att göra en ordentlig bedömning av låntagarnas kreditvärdighet. Det är också viktigt att banken har lämpliga system för att i ett tidigt skede upptäcka om en låntagare får ekonomiska svårigheter och då vidta åtgärder.

I vissa fall kan det räcka med att ge kunden råd angående om hans eller hennes ekonomiska situation för att lånet inte ska bli nödlidande.

Vad kan en bank göra?

En bank har flera möjligheter att minska nivån av osäkra fordringar. En möjlighet är att omförhandla lånevillkoren med låntagare. Det kan exempelvis innebära att låntagare får mer tid på sig för återbetalning.

Detta skulle kunna hjälpa en person som blivit arbetslös eller ett företag med tillfälliga finansiella problem att överleva ekonomiskt och, i slutändan, betala tillbaka lånet.

En bank kan också besluta att sälja sina osäkra fordringar till investerare, vilka då vanligtvis begär att få köpa under värdet. Banken kanske gör förlust vid en sådan transaktion men en fullständig avskrivning skulle normalt sett ge en ännu större förlust.

Om man inte lyckas hitta någon lösning, t.ex. för att låntagaren är insolvent, kan banker inleda ett rättsligt förfarande för att försöka återfå åtminstone en del av sina pengar.

Vad kan tillsynsmyndigheten göra?

Åtgärder mot nödlidande lån inom det europeiska banksystemet är något av det viktigaste i ECB:s tillsynsarbete. Här hittar du mer information om vad ECB gör på området.