Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är lämplighetstillsyn?

18 mars 2016 (uppdaterad 22 mars 2019)

Vad är lämplighetstillsyn?

En banks direktör måste kunna fatta beslut som tryggar en säker och sund verksamhet i den egna banken. Med sådana beslut säkerställs faktiskt hela banksektorns sundhet.

Det är främst bankernas ansvar att utse lämpliga personer. ECB övervakar processen och kontrollerar att dessa personer är lämpliga för sin roll. Det måste förhindras att personer som kan utgöra en risk för en banks korrekta fungerande över huvudtaget inträder i verksamheten, och i vilket fall att de hindras fortsätta om något allvarligt inträffar. På så vis agerar ECB grindvakt för en banks styrelse.

För vem gäller detta?

ECB fattar enbart lämplighetsbeslut för ledande personer i de banker som står under ECB:s direkta tillsyn, alltså betydande banker under europeisk banktillsyn. När det gäller ledande befattningshavare på dessa banker (t.ex. chefer för interna kontrollfunktioner och som inte sitter i styrelsen) fattas endast lämplighetsbeslut när det krävs enligt nationell lagstiftning. Lämplighetsbeslut för mindre betydande banker fattas av de nationella tillsynsmyndigheterna, med undantag för nya banklicenser.

Vilka kriterier måste potentiellt uppfyllas?

Lämplighetsbedömningar av nyutnämnda positioner görs i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning i vilken kapitalkravsdirektivet införlivats. De utnämnda bedöms utifrån de fem kriterier för lämplighetsbedömning som fastställs i kapitalkravsdirektivet.

Fem kriterier för lämplighetsbedömningar
Kunskaper, färdigheter och erfarenheter Besitter kandidaten den kunskap, erfarenhet och de förmågor som krävs för en specifik roll i banken?
Anseende Har kandidaten ett kriminellt förflutet eller en bakgrund med administrativa eller skattemässiga oegentligheter? Är kandidaten involverad i pågående rättsprocesser?
Intressekonflikter Direktörer måste kunna agera oberoende av yttre påverkan i sitt beslutsfattande. Har personen ifråga några intressekonflikter som kan hindra objektivt beslutsfattande?
Tidsåtagande Kan personen ifråga ägna tillräckligt med tid till sin tilltänkta roll inom banken?
Styrelsens kollektiva lämplighet Med en särskild kandidats mervärde för hela styrelsen i åtanke, hur passar hen in i styrelsens sammansättning?

Hur genomförs en lämplighetsbedömning?

Till att börja med har bankerna själva ansvar för att utse lämpliga personer. Följaktligen krävs det en robust process för att välja bäst lämplig besättning.

Bankerna lämnar sedan den utnämndes akt till sitt nationella tillsynsorgan (inte ECB) för en lämplighetsbedömning. Detta sker på för ändamålet avsett formulär.

När processen väl inletts kommer det nationella tillsynsorganet att assistera ECB:s tillståndsavdelning och de gemensamma tillsynsgrupper som är ansvariga för banken med målet att komma fram till en gemensam bedömning. De gemensamma tillsynsgrupperna måste involveras för att säkerställa att lämplighetsbesluten är i linje med den övergripande tillsynen av banken. Det slutliga beslutet fattas av ECB.

Så hela förfarandet baseras på dokumentation?

Inte helt. Bedömningen kan alltid diskuteras via informella kontakter mellan tillsynsmyndighet och banken i fråga när en utnämnd persons akt förbereds. Under själva bedömningsprocessen kan beslut fattas om att intervjua den utnämnde. Det görs i syfte att komplettera den skriftliga information som tillhandahållits av banken. Det ger också möjlighet att diskutera kandidatens framtida roll.

Skulle ECB ha invändningar mot utnämningen ges personen ifråga rätten att bli hörd.

Hur lång tid tar lämplighetsbedömningen?

Avgörande är tillgången till information. Följande är viktigt:

  1. hur komplett informationen från bankerna är,
  2. hur snabbt den nationella behöriga myndigheten vid behov kan få ytterligare information,
  3. eventuella fördröjningar i att få information, i synnerhet i jurisdiktioner där bedömningen görs efter att kandidater har utnämnts.

I vissa jurisdiktioner kommer bedömningen att skjutas upp eller avbrytas i avvaktan på att banken under tillsyn lämnar in ytterligare information. Andra faktorer som kan påverka den övergripande behandlingstiden är dess omfattning (t.ex. profil, roll och position av personen under bedömning) samt om en intervju eller utfrågning behövs.

ECB respekterar också de tidsfrister som sätts i nationell lagstiftning och uppmuntrar efterlevnad av den fyra månader långa bedömningsperiod som fastställts i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Kan en befattning besättas innan personen ifråga har fått grönt ljus?

Tidpunkten för när bedömningsprocessen inleds varierar från land till land. Banker ska antingen ansöka hos eller upplysa sina nationella tillsynsorgan efter det att den utnämnde tillträtt, eller också ska de ansöka hos tillsynsorganet innan utnämnda kan tillträda sina befattningar.

Ger ett positivt bedömningsbeslut den utnämnde rätt att arbeta i vilken bank som helst?

Nej. Ett lämplighetsbeslut tas för en specifik bank, position och tidpunkt. Om situationen ändras, till exempel om den utnämnde flyttar till en annan bank, görs en ny bedömning.

Har det hänt att en sökande som en bank föreslagit avvisats?

För det första offentliggörs inte bedömningsbeslut. Generellt sett förväntas inte många avslag eftersom bankerna vet vilka kriterier en utnämnd måste uppfylla.

Dessutom är besluten inte alltid enbart positiva eller negativa. Ibland ställs krav på den utnämnde och banken att åtgärda särskilda betänkligheter. Det kan t.ex. krävas att den utnämnde genomgår särskild fortbildning eller avstår från en funktion utanför banken, eller att banken ombes lämna information om en pågående rättsprocess.

Vidare baseras lämplighetsbedömningar på likabehandling. Vid betänklighet om huruvida en utnämnd uppfyller de rättsliga kriterierna kommer banken och personen ifråga att informeras. Banker och/eller utnämnda personer kan besluta om omprövning av en ansökan skulle ovissheter kvarstå.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Visselblåsning