Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vilken roll har ECB i bankfusioner och bankförvärv?

5 april 2019

ECB:s roll i bankkonsolideringar bestäms av vilken typ av transaktion som genomförs. ECB:s banktillsyn har en formell roll om transaktionen är ett förvärv av kvalificerat innehav eller skapande av en ny bank, eller om en fusion omfattar betydande banker och lagen i deras hemland ger tillsynsmyndigheter befogenhet att godkänna fusionen.

Transaktionen kommer i alla fall att bedömas som en del av den löpande tillsynen av institutet i fråga. Detta innebär att tillsynsmyndigheter bedömer transaktionens bärkraft och hållbarhet för att säkerställa att den resulterande bankgruppen kontinuerligt kan uppfylla sina tillsynkrav under överskådlig tid. För detta ändamål granskar tillsynsmyndigheter affärsmodellen av den bank som uppstår till följd av transaktionen. Det kontrolleras särskilt att banken har adekvata kapital- och likviditetsnivåer och kan bibehålla dessa nivåer över tid. Tillsynsmyndigheterna bedömer också om banken har ett tillräckligt starkt förvaltningssystem, behörig styrning och kan generera vinst. Sammanfattningsvis granskar ECB bankens affärsplan, dvs. planens prognoser och trovärdigheten i dessa (inklusive genomföranderisk och jämförelse med sina likar), och bedömer om den tilltänkta enheten kan säkerställa fortsatt uppfyllande av alla krav och buffertar.

Bankkonsolidering kan avsevärt bidra till eliminering av överskottskapacitet, förbättra kostnadseffektiviteten och främja mer tydliga och trovärdiga affärsmodeller. Gränsöverskridande konsolidering skulle också kunna leda till bättre diversifiering mellan olika risker och bidra till integrering av finansmarknader, något som är ett viktigt mål inom bankunionen. Det är dock inte ECB:s uppgift att främja (eller hindra) någon form av bankkonsolidering. Som tillsynsmyndighet ska ECB inta en neutral inställning och bedöma varje tilltänkt transaktion på basis av enbart tekniska aspekter.

Vad är en bankfusion och hur är ECB involverad?

En fusion (t.ex. samgående genom förvärv) betyder generellt att moderbolagen för två olika banker går samman för att skapa ett nytt moderbolag, dvs. en större bankgrupp. Den nya bankgruppens balansräkning innehåller tillgångar och skulder från de samgående bankerna.

ECB:s roll i en fusion beror på lagen i de samgående bankernas hemländer eftersom fusioner inte regleras i europeisk lagstiftning utan i nationell lagstiftning. Om lagstiftningen i landet ifråga ger befogenheter till tillsynsmyndigheten kommer ECB att utöva dessa befogenheter när fusionen omfattar betydande banker som står under ECB:s direkta tillsyn.

I vissa länder, exempelvis Tyskland och Luxemburg, hör godkännande av fusioner inte till tillsynsmyndigheternas befogenheter. I sådana fall bedömer ECB transaktionen endast som del av den löpande tillsynen av berörda institut. Trots detta kan en fusion utlösa ett förfarande avseende kvalificerat innehav, och då behövs ECB:s godkännande (se mer nedan). Därtill kan den nya bankgruppen behöva ett nytt banktillstånd, vilket innebär att ECB blir inblandad i fusionen då det är ECB som beviljar alla tillstånd i euroområdet.

Däremot har tillsynsmyndigheter, t.ex. i Italien, Grekland, Slovenien och Belgien, befogenheter att godkänna fusioner eller på annat vis delta i godkännandeförfarandet. Om således (åtminstone) två banker från dessa länder går samman bedömer ECB:s tillsynsnämnd hur denna fusion påverkar den nya bankens lönsamhet, solvens, likviditet och organisationsstruktur samt dess tekniska förmåga att uppfylla styrningskrav (i enlighet med kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet).

Vilken roll har ECB i bankförvärv?

ECB behöver godkänna varje kvalificerat innehav, dvs. varje förvärv som representerar 10 procent av aktier och/eller rösträtter i en bank eller som överskrider andra relevanta tröskelvärden.

En bank som planerar att förvärva ett kvalificerat innehav ska meddela den nationella tillsynsmyndigheten. Den nationella tillsynsmyndigheten och ECB bedömer det tilltänkta förvärvet mot följande fem kriterier som fastställs i kapitalkravsdirektivet:

Den tilltänkta förvärvarens anseende Har den tilltänkta förvärvaren nödvändigt integritet och trovärdighet, styrkt genom exempelvis avsaknad av förekomst i straffregister eller rättsliga förfaranden? En annan aspekt är förvärvarens yrkeskompetens, dvs. erfarenhet av ledning och/eller investering inom finanssektorn.
De tilltänkta nya chefernas anseende och erfarenhet Avser förvärvaren att genomföra ändringar till bankens ledningsorgan? En lämplighetsbedömning ska utföras av nya ledamöter i ledningsorganen.
Förvärvarens ekonomiska ställning Kan den tilltänkta förvärvaren finansiera det tilltänkta förvärvet och upprätthålla en god finansiell struktur inom en överskådlig framtid? Detta bedöms i samband med granskning av affärsplanens trovärdighet och målinstitutets fortsatta förmåga att uppfylla tillsynskrav.
Påverkan på banken Kan banken fortfarande uppfylla tillsynskrav? Exempelvis bör en bank inte sättas under press genom finansiering av förvärvet med skuld. Förvärvarens struktur bör inte vara så komplex så att tillsynsorganet hindras från att utöva effektiv tillsyn över banken i fråga.
Risk för kopplingar till penningtvätt / finansiering av terrorism Kan det säkerställas att de medel som används för förvärvet inte härrör från brottslig verksamhet eller har koppling till terrorism? I bedömningen beaktas även om förvärvet potentiellt skulle kunna öka riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Mer information om kvalificerade innehav finns på ECB:s webbsida för banktillsyn.

Vad händer om den nyligen skapade banken är för stor för att kunna tillåtas gå omkull?

ECB har en neutral inställning till storlek och försökeri princip inte hindra banker från att bli större. Vad gäller banker som är för stora för att kunna tillåtas gå omkull finns det internationellt överenskomna standarder som förutsätter att stora och systemviktiga banker ska hålla ytterligare kapitalbuffertar och/eller annat förlustabsorberande kapacitet. Rådet för finansiell stabilitet (FSB) klassificerar banker enligt specifika mått, vilket kan ha till följd att tillsynsmyndigheter begär kapitaltillägg och förlustabsorberande kapital. Samma regler gäller för alla banker på global nivå.

Därutöver ska alla banker, oavsett storlek, alltid kunna genomgå resolution. För att säkerställa detta behöver banker ha enkla rättsliga strukturer och goda resolutionsplaner.

Den gemensamma resolutionsnämnden ansvarar för återhämtningsbedömningar och för fastställandet av minimikrav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) för banker.

SEE ALSO

Find out more about related content

Find out more

Authorisations
Visselblåsning