Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför behöver banker hålla kapital?

23 maj 2019

Kapital spelar en väsentlig roll i att en bank är säker och sund. Banker tar risker och kan drabbas av förluster om dessa risker realiseras. Banker ska kunna täcka förluster och fortsätta att bedriva verksamhet och samtidigt se till att kundernas besparingar skyddas och förblir säkra.

Hur mycket kapital bör en bank hålla? Detta beror på hur mycket risk banken tar. Ju mer risk desto mer kapital behövs. Det är således avgörande att banker kontinuerligt bedömer sina risker och eventuellt uppkommande förluster. Bankernas bedömningar kontrolleras och granskas av tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndigheter övervakar bankernas finansiella situation. Kontroll av bankernas kapitalnivåer är en viktig del i detta arbete.

Vad består bankers kapital av? Och hur säkrar det bankernas hälsa? Vilka kapitalnivåer behöver bankerna ha?

Vad är kapital?

Förenklat är kapital de pengar som banken har erhållit från aktieägare och andra investerare samt de vinstmedel som inte har betalats ut. Alltså kan en bank utöka sin kapitalbas med bl.a. aktieemissioner eller genom att behålla vinster i stället för att betala vinstutdelningar till aktieägare.

Banker kan anskaffa medel genom två källor – kapital och skuld. Bankernas skulder är tillgångar som en bank har lånat upp och som ska återbetalas. Skulder består bl.a. av inlåning från kunder, räntebärande värdepapper som en bank har givit ut och pengar som banken har lånat.

Banker använder tillgångarna från dessa två källor på flera olika sätt, t.ex. de lånar ut pengar till kunderna eller investerar dem. Dessa lån och investeringar utgör bankernas tillgångar, tillsammans med kontanter.

Balansräkning för en bank Balansräkning för en bank

Hur säkrar kapitalet bankernas hälsa?

Kapitalet agerar som stötdämpare mot förluster. När flera låntagare samtidigt inte kan betala tillbaka sina lån eller några av bankens investeringar faller i värde uppstår det förluster för banken. Om banken inte har tillräckligt mycket kapital kan den alltså även gå i konkurs. Ifall bankens kapitalbas är god kan banken absorbera förlusterna och ändå fortsätta sin verksamhet och betjäna sina kunder.

Balansräkning för en bank Balansräkning för en bank

Vilka kapitalnivåerna behöver bankerna ha?

I europeisk banktillsyn består kapitalkrav för en bank i huvudsak av tre delar

  • minimikapitalkrav, även kallat pelare 1-krav
  • ett ytterligare kapitalkrav, även kallat pelare 2-krav
  • buffertkrav

För det första ska alla banker som omfattas av den europeiska banktillsynen, i enlighet med EU-lagstiftning, uppfylla kravet på minimikapital, som är 8 procent av bankens riskvägda tillgångar. Vad är riskvägda tillgångar? De är bankens totala tillgångar, multiplicerat med respektive riskfaktorer (riskvikter). Riskfaktorer avspeglar hur riskfylld en visst tillgångtyp är. Mindre riskfylld tillgång innebär lägre riskvikt och således minskar det kapitalbelopp som banken måste hålla för att täcka risken. Exempelvis har ett bolån med säkerhet i form av en bostad eller ett hus en lägre riskfaktor än ett osäkrat lån. Följaktligen behöver en bank hålla mindre kapital för att täcka ett bolån än för att täcka ett osäkrat lån.

För det andra fastställer tillsynsmyndigheter ytterligare kapitalkrav. Tillsynsmyndigheterna är ECB och nationella behöriga myndigheter i de deltagande länderna. De betraktar varje bank individuellt och bedömer de risker bankerna är utsatta för. Bedömningen görs i en årlig översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). Om tillsynsmyndigheten anser att bankens risker inte täcks i tillräcklig utsträckning kan den begära att banken ska hålla ytterligare kapital.

Både minimikapitalkrav och ytterligare kapitalkrav är bindande. Om de inte uppfylls kan det få rättsliga konsekvenser beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Tillsynsmyndigheter kan t.ex. kräva att banken utarbetar en plan för att återupprätta överensstämmelse med tillsynskraven. Om överträdelsen är mycket allvarlig kan banken även förlora sitt tillstånd.

Det tredje kapitalkravet är ytterligare buffertar som bankerna bör hålla för olika syften, bl.a. för generell kapitalkonservering och mot cykliska eller kontracykliska systemrisker.

Utöver dessa tre kapitalkrav förväntar tillsynsmyndigheter att banker håller en viss mängd kapital för svåra tider (även kallat pelare 2-vägledning).

Det ovan nämnda är tillsynsaspekten men banker förväntas även själv bestämma hur mycket kapital de behöver för att kunna följa sin affärsmodell på ett hållbart sätt.

Visselblåsning