Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad det att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera?

14 juni 2017

Det finns fyra orsaker till att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera:

 • den uppfyller inte längre tillsynsmyndighetens auktoriseringskrav,
 • den har mer skulder än tillgångar,
 • den kan inte betala sina skulder när de förfaller till betalning,
 • den kräver extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

När det fastställts att en bank fallerat eller sannolikt kommer att fallera måste en av de ovannämnda situationerna råda eller sannolikt komma att råda.

Varför behövs det särskilda åtgärder när det fastställts att en bank fallerat eller sannolikt kommer att fallera?

En banks fallissemang anses allmänt ha mycket stor betydelse beroende på den grundläggande funktion som banker har inom ekonomin. De levererar nödvändiga tjänster till allmänheten och till företag, t.ex. beviljande av kredit, mottagande av insättningar och hantering av betalningar. Det är alltså viktigt att säkerställa att dessa tjänster upprätthålls om en bank skulle fallera.

Dessutom är finanssystemet i hög grad integrerat. Finanskrisen har visat hur snabbt och kraftigt problem inom finanssektorn kan spridas om inte effektiva åtgärder vidtas.

Vad händer när en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera?

När det fastställts att banken fallerat eller sannolikt kommer att fallera, övertas den av den gemensamma resolutionsnämnden, som är resolutionsmyndigheten för betydande banker inom den europeiska banktillsynen och för mindre betydande gränsöverskridande banker. Den avgör om det finns ett allmänt intresse av en resolution av banken (i annat fall likvideras den) och vilka resolutionsåtgärder som ska vidtas.

De viktigaste målen vid en resolution är att

 • bevara den mest systemviktiga delen av bankens verksamhet (den del som vid fallissemang skulle kunna utlösa en finanskris),
 • skydda insättare,
 • säkerställa att kritiska funktioner fortsätter att fungera,
 • förhindra störningar på marknaden.

ECB, som har direkt tillsyn av runt 120 betydande banker, har ett nära samarbete med den gemensamma resolutionsnämnden under hela processen.

Gemensamma resolutionsnämnden

Steg 1 – Planering av återhämtning och resolution

Planering är en mycket viktig del av en effektiv resolution av banker som fallerat eller sannolikt kommer att fallera.

Varje år måste banker utarbeta återhämtningsplaner, som sedan bedöms av deras tillsynsmyndighet (ECB om det rör sig om betydande banker). I återhämtnings-planerna anges möjliga scenarier för om en bank hamnar i ekonomiska svårigheter och åtgärder som banken kan vidta för att fortsätta driften, och alltså förebygga ett fallissemang. En bank som befinner sig i ekonomiska svårigheter skulle t.ex. kunna anskaffa extra kapital, minska planerad utlåning eller sälja tillgångar.

Resolutionsplanen, å andra sidan, är en typ av avvecklingsplan (ibland kallad ”living will”) som beskriver hur en bank skulle avveckla sina verksamheter om det beslutas att den inte längre är livskraftig. Syftet är att fastställa bankens kritiska funktioner, identifiera och avhjälpa eventuella hinder och förbereda en möjlig resolution. Rekonstruktionsmyndigheten ansvarar för att utarbeta en resolutionsplan för varje bank utifrån information som banken tillhandahåller och från tillsynsmyndigheten, som också konsulteras under processen.

Steg 2 – Banken går i resolution

Efter ett beslut om att en bank fallerat eller sannolikt kommer att fallera, bedömer den gemensamma resolutionsnämnden huruvida det finns alternativa åtgärder inom den privata sektorn för att förhindra ett fallissemang inom en rimlig tidsram och huruvida det är av allmänt intresse att fortgå med en resolution (i stället för att låta banken gå i likvidation enligt normala insolvensförfaranden). Den gemensamma resolutionsnämnden gör med andra ord en utvärdering av om bankens fallerande skulle kunna leda till finansiell instabilitet eller finansiella störningar på marknaden.

Om den gemensamma resolutionsnämnden fastställer att det inte finns några genomförbara alternativ inom den privata sektorn och att en resolution är bäst för det allmänna intresset, kan den anta en resolutionsordning.

Den gemensamma resolutionsnämnden förfogar över ett antal olika resolutionsverktyg:

 • delar av banken kan säljas,
 • delar av banken kan överföras till en tillfällig konstruktion (en ”brobank”) för att säkerställa bankens tjänster till allmänheten,
 • vissa tillgångar och skulder kan överföras till en ”dålig” bank,
 • bankens skulder kan annulleras eller reduceras genom ett ”bail-in-förfarande”.

Vad händer om jag har satt in pengar på en bank som fallerat eller sannolikt kommer att fallera?

I varje medlemsstat finns det system för garanti av insättningar som ersätter insättare om deras bank fallerar och de insatta medlen inte längre är tillgängliga. Insatta medel på upp till 100 000 euro skyddas. Alla banker måste vara med i ett sådant system och betala in avgifter till fonden.

Europeiska rådet – Insättningsgarantisystem
Visselblåsning