Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s känslighetsanalys av ränterisk i bankboken (IRRBB) – stresstest 2017

28 februari 2017

Vanliga frågor

1. Varför genomför ECB:s banktillsyn känslighetsanalys av IRRBB – stresstest 2017?

ECB:s banktillsyn måste årligen organisera stresstest (CRD, artikel 100) och kommer under 2017 att genomföra en dylik granskning för de banker som står under direkt tillsyn.

Årets granskning är utformad att ge ECB tillräckligt med information för att förstå räntekänsligheten för en banks tillgångar och skulder i bankboken och räntenettot. De hypotetiska chockerna i denna granskning är hämtade från de standarder som fastställs av Baselkommittén om banktillsyn (BCBS) i ”Standards – Interest rate risk in the banking book”, publicerad i april 2016.

2. På vad fokuserar ECB:s känslighetsanalys av IRRBB – stresstest 2017? Hur kommer resultaten att användas?

Banktillsynen kommer att undersöka hur hypotetiska förändringar i räntemiljön skulle påverka banker.

Genom att analysera hur en räntechock skulle påverka banker fokuserar granskningen på förändringar av ekonomiska värden på tillgångar och skulder i bankboken samt utvecklingen av räntenettot av dessa tillgångar och skulder. Bankboken omfattar de tillgångar och skulder som inte är relaterade till bankernas handelsverksamhet. Granskningen ska även analysera hur bankernas modeller rörande kundbeteende inverkar på deras riskbedömning, i och med att beteendet kan ändras som följd av ränteförändringar.

Granskningens resultat kommer, på ett icke-mekaniskt sätt, att matas in i Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2017, vilken fastställer hur mycket kapital en bank måste inneha. Det kapital som erfordras av tillsynsskäl, huvudsakligen vägledning för Pelare 2, i 2017 års ÖUP-beslut kommer inte att fastställas av granskningens kvantitativa resultat utan vägledas av bankernas relativa sårbarhet för olika räntechocker. Närmare bestämt kommer resultaten att ge information till bedömningen av hur mycket kapital ett institut måste inneha som del av Pelare 2-krav och Pelare 2-vägledning (P2G).

3. Kommer granskningen att leda till högre erfordrat tillsynskapital för banker?

Totalt sett kommer det aggregerade beloppet av erfordrat kapital för de banker som står under direkt tillsyn av ECB att vara stabilt, givet allt annat lika.

4. Vilka antaganden görs i detta stresstest avseende förändringar i räntemiljön?

Sex olika räntenivåchocker kommer att användas. Dessa chocker hämtas från de chocker som fastslogs av Baselkommittén om banktillsyn i april 2016 (se Standards - Interest rate risk in the banking book)) och kommer att tillämpas på bankboken. Dessa chocker innefattar diverse förändringar i räntekurvans nivå och form. Detta kommer att ge tillsynsmyndigheterna information om hur framtidsbedömningar av det ekonomiska värdet av bankbokens kapital och räntenettot skulle komma att ändras under respektive chock. Dessa chocker är hypotetiska och är inte avsedda att på något sätt återspegla den framtida utvecklingen för räntenivåer i euroområdet utan är snarare avsedda att fastställa potentiella sårbarheter i bankers bankböcker.

Chockerna tillämpas därför snarare enligt karaktären av en känslighetsanalys. En känslighetsanalys skiljer sig avsevärt från ett makroekonomiskt stresstest som vanligtvis innefattar modellbaserade ekonomiska framtidsbedömningar i ett scenario.

yield curve IR shock

5. Vilka delar av bankers balansräkningar kommer att utgöra föremål för känslighetsanalysen?

Fokus ligger på bankbokens positioner. För varje bank begränsas omfattningen till tillgångar och skulder denominerade i de huvudsakliga valutorna för den specifika banken. Granskningen omfattar enbart tillgångar och skulder i en valuta som utgör mer än 20 % av en banks bankboks tillgångar. För att begränsa rapporteringsbördan beslutades att inte beakta innehav i valutor som understiger denna tröskel. Vidare leder mindre innehav sannolikt inte till betydande förändringar i de övergripande resultaten.

6. Hur länge pågår granskningen?

Granskningen startar den 28 februari 2017. Resultaten kommer i huvudsak att matas in i ÖUP -bedömningen och främja kalibreringen av Pelare 2-vägledning (P2G). Resultaten kommer att diskuteras som en del av tillsynsdialogen i ÖUP mellan banker och de gemensamma tillsynsgrupperna (JST) denna sommar.

I denna övning, som gick nedifrån och upp, tillhandahåller banker framtidsbedömningar för givna räntechocker baserade på egna modeller. Resultaten kommer att matas in i de kvalitativa åtgärderna och dialogen som förs mellan JST och bankerna inom ramen för ÖUP.

Visselblåsning