Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är förebyggande rekapitalisering och hur fungerar det?

27 december 2016 (updated 2 May 2018)

Vad är förebyggande rekapitalisering?

En förebyggande rekapitalisering innebär en statlig injektion av kapitalbasmedel i en solvent bank när så behövs för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi och bevara den finansiella stabiliteten. Det är en exceptionell åtgärd som måste godkännas inom ramen för Europeiska unionens regler om statligt stöd. Den leder inte till en rekonstruktion av banken.

Vilken roll har ECB i en förebyggande rekapitalisering?

Förebyggande rekapitaliseringsåtgärder kan endast tillämpas på solventa banker. Vid en sådan process blir ECB, i egenskap av behörig myndighet för betydande banker, ombedd att bekräfta solvensen hos banker som står under dess direkta tillsyn.

Förebyggande rekapitalisering begränsas dessutom till kapitalinjektioner som behövs för att åtgärda ett kapitalunderskott inom ramen för ett negativt scenario i ett stresstest. ECB blir ombedd att bekräfta att banken har ett kapitalunderskott – och att fastställa underskottets storlek – inom ramen för det negativa scenariot i det mest relevanta stresstestet som utförs av Europeiska bankmyndigheten i översyns- och utvärderingsprocessen, samt att bekräfta att banken i det här fallet inte har något underskott inom ramen för grundscenariot.

Hur kan en bank erhålla en förebyggande rekapitalisering?

Banken ansöker om en förebyggande rekapitaliering hos de statliga myndigheterna.

Som behörig myndighet informeras ECB och ombeds att bekräfta att banken är solvent. ECB ombeds även att fastställa storleken på kapitalunderskottet inom ramen för det relevanta stresstestets negativa scenario.

När denna bekräftelse har erhållits kan myndigheterna inleda den förebyggande rekapitaliseringen. Åtgärder för förebyggande rekapitalisering måste slutligt godkännas av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för konkurrens) enligt reglerna om statligt stöd.

Visselblåsning