Menu

Rättslig och policyorienterad ram

I sin roll som banktillsynsmyndighet arbetar ECB inom en klart definierad rättslig och policyorienterad ram. Genom denna ram fastställs tillsynskraven för banker som står under europeisk banktillsyn samt tillsynsmyndigheternas befogenheter och förväntningar. Ramen består av allmän EU-banklagstiftning samt mer specifika ECB-rättsakter och policydokument.

Europeisk banklagstiftning

EU-banklagstiftning

Läs mer om den EU-lagstiftning om bankers verksamhet och resolution som ligger till grund för tillsynsmyndigheternas arbete.

EU-banklagstiftning


Rättslig ram

ECB:s rättsliga ram

Upptäck den rättsliga grunden för ECB:s tillsynsbefogenheter och vilka rättsliga instrument som ECB kan använda för sin tillsyn.

ECB:s rättsliga ram


Legal framework

Digital sammanställning över rättsakter

Utforska sammanställningen över relevanta EU-rättsakter om banktillsyn och ta fram dem på olika språk i EUR-Lex.

Digital sammanställning över rättsakter


Policydokument om tillsyn

Policydokument om tillsyn

Få reda på hur ECB använder olika dokument och kanaler för att informera och vägleda vad gäller sin tillsynspolitik.

Policydokument om tillsyn


Offentliga samråd

Offentliga samråd

Få tillgång till information om samråd om utkast till ECB-rättsakter och ECB:s olika policydokument för att få återkoppling från olika intressenter.

Offentliga samråd (endast tillgängliga på engelska)


Samförståndsavtal

Samförståndsavtal

Titta på de samarbetsavtal som ECB har ingått för att samordna tillsynen av gränsöverskridande banker med tillsynsmyndigheter utanför den europeiska banktillsynen.

Samförståndsavtal