Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är kvalificerat innehav?

18 mars 2016

Ägarintresse i en bank kan beskrivas som "kvalificerat innehav" när det utgör 10 procent eller mer av aktierna och/eller rösträtter i banken eller överstiger de andra relevanta tröskelvärdena (20, 30 eller 50 procent). Att erhålla rättigheterna att utse (majoriteten av) styrelsen eller andra sätt att utöva betydande inflytande över bankens ledning faller också inom ramen för "kvalificerat innehav".

Som europeiskt banktillsynsorgan är ECB ansvarigt för att godkänna de tilltänkta förvärven av kvalificerat innehav för alla banker i de deltagande länderna.

Varför krävs förhandsmedgivande för förvärv av kvalificerat innehav?

Medgivandeprocessen avser att säkerställa att enbart lämpliga aktieägare kommer in i banksystemet för att förhindra störningar i banksystemet.

Bedömningen är särskilt tänkt att säkerställa att den tilltänkta förvärvaren har gott anseende och nödvändig finansiell sundhet, att banken i fråga även fortsättningsvis kan uppfylla sina åtaganden vad gäller tillsynskrav, samt att transaktionen inte finansieras med pengar från brottslig verksamhet.

Vem kan förvärva kvalificerat innehav?

Generellt kan alla som uppfyller bedömningskriterierna förvärva ett kvalificerat innehav i en bank. Detta gäller både fysiska och juridiska personer.

Vilka kriterier bedöms?

Kriterierna är harmoniserade på europeisk nivå. CRD fastslår de fem kriterier mot vilka det tilltänkta förvärvet bedöms:

Den tilltänkta förvärvarens anseende Har den tilltänkta förvärvaren den integritetet och trovärdighet som erfordras, t.ex. inget kriminellt förflutet eller inga rättsprocesser mot sig? En annan aspekt är förvärvarens prefessionella kompetens, dvs. dennes meriter vad gäller ledning och/eller investering inom finansbranschen.
De tilltänkta nya chefernas anseende och erfarenhet Avser förvärvaren genomföra ändringar i bankens styrande organ? Om så är fallet ska en lämplighetsbedömning av de nya styrelseledamöterna göras.
Förvärvarens ekonomiska ställning Kan den tilltänkta förvärvaren finansiera det tilltänkta förvärvet och upprätthålla en sund finansiell struktur för överskådlig framtid? Detta inbegriper fastställande av vem som kommer vara ansvarig för att bidra med kapitaltillskott till banken i fråga.
Inverkan på banken Kommer banken fortfarande att kunna uppfylla tillsynskraven? En bank ska exempelvis inte utsättas för stress till följd av att förvärvet finansierats genom lån. Förvärvarens struktur får inte heller vara så komplex att den förhindrar en effektiv tillsyn av banken.
Risken för kopplingar till penningtvätt eller finansiering av terrorism Kan det bekräftas att finansieringen inte härrör från brottslig verksamhet eller är kopplad till terrorism? Vid bedömningen undersöks huruvida förvärvet har potential att öka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hur fattas besluten?

Den tilltänkta förvärvaren meddelar sina avsikter att förvärva ett kvalificerat innehav till det nationella banktillsynsorganet för banken i fråga. Det nationella tillsynsorganet utför den inledande bedömningen och förbereder ett förslag till ECB. I samarbete med det nationella tillsynsorganet utför ECB sin bedömning och upplyser sedan den tilltänkta förvärvaren och de nationella tillsynsorganen om dess utfall.

Bedömningen ska inte ta mer än 60 arbetsdagar. Om ytterligare information krävs kan denna period förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar, alternativt 30 arbetsdagar i särskilda fall.

Vad händer om två (eller fler) förvärvare vill förvärva samma bank samtidigt?

Om ECB emottar flera underrättelser samtidigt ska dessa behandlas likvärdigt. Det åligger inte ECB att uttrycka någon preferens för vilken av de tilltänkta förvärvarna som bör tillåtas att faktiskt förvärva banken. ECB:s uppgift är att säkerställa att tilltänkta förvärvare uppfyller de fem kriterierna ovan. Om flera tilltänkta förvärvare uppfyller bedömningskriterierna är det ägarna av banken som fattar det slutgiltiga beslutet.

Kan ECB sätta villkor vid beslut om en ansökan?

Ja, antingen på förslag av det nationella tillsynsorganet eller på eget bevåg. Dessa villkor måste dock vara kopplade till de fem bedömningskriterierna. Om villkoren kan ha negativ inverkan på den tilltänkta förvärvarens rättigheter kommer en utfrågning att hållas där den tilltänkta förvärvaren får uttala sig.

Vad händer om den sökande får ett ogynnsamt utfall?

Om det tilltänkta förvärvet avslås eller om den tilltänkta förvärvaren på något sätt finner beslutet vara ogynnsamt kan förvärvaren överklaga beslutet till den administrativa omprövningsnämnden. Om utfallet där inte är till belåtenhet kan den tilltänkta förvärvaren även överklaga till EU-domstolen.

Vad händer om två företag går samman? Skulle det även utlösa en bedömning om kvalificerat innehav?

Ja, om sammanslagningen leder till att en bank får 10 procent eller mer av aktierna och/eller rösträtterna i en annan bank, alternativt överstiger de övriga relevanta tröskelvärdena fastslagna i CRD (20, 30 eller 50 procent).

Ifall sammanslagningen emellertid inte innebär förvärv av ett kvalificerat innehav beror tillvägagångsättet på nationell lagstiftning. Vissa medlemsstater kräver ett godkännande av sammanslagningar i förväg medan andra inte gör det.

Visselblåsning