Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Visselblåsare agerar för det allmänna bästa

8.9.2015 (uppdaterad 26.10.2018)

ECB:s banktillsyn ska vara tuff men rättvis. Att se till att samtliga tillsynsobjekt och banktillsynsmyndigheter fullgör alla sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning är en viktig del av detta uppdrag. Det händer dock att dessa skyldigheter inte fullgörs och att man i vissa fall medvetet försöker dölja lagbrott. Visselblåsare som informerar ECB om eventuella olagligheter tjänar allmänintresset och agerar för det allmänna bästa genom att rapportera sina misstankar.

Det är framför allt personer som arbetar med regelefterlevnad, revisorer och anställda på banker som kan ha kännedom om eventuella lagbrott. Bristfälliga beräkningar av egna medel och kapitalkrav såväl som styrningsfrågor är några av de vanligaste överträdelserna som anmäls.

”Rapporter om överträdelser är ett effektivt verktyg för att bringa sådana händelser i dagen.”

(Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, debattartikel)

ECB kan bara undersöka överträdelser av ”relevant EU-lagstiftning”, dvs. av lagar som rör den offentliga tillsynen av banker, t.ex. regler om kapitalkrav och styrning. Överträdelser som rör något annat område av banktillsynen – t.ex. konsumentskydd eller regler för att förhindra penningtvätt – ligger utanför ECB:s uppdrag. Sådana överträdelser ska i stället anmälas till nationella myndigheter.

Hur anmäler man överträdelser?

Överträdelser bör anmälas via webbformuläret. Använder man webbformuläret kan man vara säker på att anmälan skickas direkt och utan dröjsmål till de som ska bedöma eventuella överträdelser. Formuläret innehåller dessutom ett antal frågor som är viktiga för ECB:s utvärdering av anmälan.

Plattform för visselblåsare

Visselblåsare skyddas

Vem som helst kan anmäla en överträdelse anonymt med hjälp av ECB:s webbformulär. De som anmäler kan vara säkra på att ECB noggrant kommer att bedöma deras anmälan.

ECB har samrått med Europeiska dataskyddsombudsmannen för att se till att alla nödvändiga mekanismer för att skydda uppgiftslämnare finns på plats och att de är i linje med EU:s dataskyddslagstiftning. Skyddet för uppgiftslämnare beskrivs även i den rättsliga ram som ECB tillämpar i sitt tillsynsuppdrag.

Hur hanteras en anmälan?

En expertgrupp tar emot anmälan och bedömer om den är relevant för ECB eller en nationell banktillsynsmyndighet. Om expertgruppen efter en första bedömning kommer fram till att anmälan är relevant skickas den till den ansvariga avdelningen inom ECB eller till en nationell banktillsynsmyndighet. Eventuellt fattas ett beslut om att begära in information, genomföra en inspektion på platsen, vidta tillsynsåtgärder eller inleda ett sanktionsförfarande.

Kravet på sekretess innebär att ECB inte får meddela uppgiftslämnaren resultatet av anmälan. Varje år publiceras emellertid en sammanfattning av anmälda och anonymiserade överträdelser och de uppföljande åtgärder som ECB vidtagit i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten.

Visselblåsning