Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynspraxis

Vi ser till att bankerna kan utföra sin viktiga roll

Vi samarbetar med nationella tillsynsmyndigheter så att banksystemet i Europa hålls säkert och sunt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar, vilka banker som står under vår tillsyn och vilka åtgärder vi kan vidta.

Översyns- och utvärderingsprocessen

Som tillsynsmyndigheter analyserar vi de risker som bankerna utsätts för och kontrollerar att de kan hantera dessa risker effektivt. Detta kallas översyns- och utvärderingsprocessen, eller ÖUP. Syftet är att bedöma bankernas riskprofiler på ett konsekvent sätt och fatta beslut om vilka tillsynsåtgärder som behövs.

Läs mer om ÖUP

Tillsynsprioriteringar

Genom tillsynsprioriteringarna fastslås våra fokusområden för det närmaste året. De fastställs varje år, men kan ses över när som helst om det skulle behövas med tanke på riskutvecklingen. Tillsynsprioriteringarna bygger på ECB:s bedömning av de huvudsakliga risker och sårbarheter som institut under tillsyn ställs inför.

Läs mer om våra tillsynsprioriteringar

Lista över banker under tillsyn

ECB utövar direkt tillsyn över de största bankerna i de deltagande länderna, i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna. De övervakar också de mindre bankerna i sina länder.

Läs mer om de banker som står under vår tillsyn

Stresstester

Vi använder stresstester för att bedöma hur väl banker hanterar finansiella och ekonomiska chocker. Dessa tester gör det lättare att identifiera och åtgärda sårbarheter redan i ett tidigt skede av vår tillsynsdialog med banker.

Läs mer om stresstester

Tillsynsdata

Vårt arbete bygger på att det finns tillförlitliga och jämförbara data. Dessa data ligger sedan till grund för våra beslut och åtgärder. För att säkerställa öppenhet publicerar vi också regelbundet vår aggregerade bankstatistik från banktillsynen.

Tillsynsdata

Gemensamma tillsynsgrupper

Europeiska och nationella tillsynsmyndigheter samarbetar när de utövar direkt tillsyn över betydande banker. En av de viktigaste samarbetsformerna är de gemensamma tillsynsgrupperna. Dessa grupper utför det dagliga tillsynsarbetet och främjar en gemensam tillsynskultur och konsekvent tillsyn.

Läs mer om gemensamma tillsynsgrupper

Läs mer om hur vi arbetar

Tillsynsåtgärder

Våra tillsynsåtgärder ska säkerställa att bankerna under tillsyn uppfyller tillsynskraven. Genom åtgärderna uppmanas bankerna att göra det som krävs för att ta itu med eventuella problem så snart som möjligt.

Tillsynsåtgärder
Verkställighet

Om bankerna inte följer tillsynskraven eller våra tillsynsåtgärder kan vi vidta verkställighetsåtgärder. Sådana åtgärder kan bara vidtas om det gäller pågående överträdelser.

Verkställighetsåtgärder
Sanktioner

Sanktioner är tänkta som en bestraffning för försummelser. De ska inte bara ha en avskräckande effekt på den berörda banken utan på banksektorn som helhet. Våra sanktioner syftar även till att främja en efterlevnadskultur inom det europeiska banksystemet.

Sanktionsåtgärder
Auktorisation

I den europeiska banktillsynen är ECB den myndighet som ansvarar för auktorisation av banker. Här tillämpar ECB EBA:s gemensamma regelbok och, i tillämpliga fall, nationell lagstiftning. ECB samarbetar också med nationella tillsynsmyndigheter för att säkerställa ett enhetligt tillväga­gångs­sätt och höga standarder mellan länderna.

Auktorisation
Lämplighets­bedömningar

Lämpliga chefer är avgörande för att en bank ska fungera. Banker måste därför fortlöpande se till att cheferna uppfyller lämplighets­kraven. ECB agerar grindvakt och bedömer lämpligheten hos alla ledamöter i lednings­organen för alla institut som står under ECB:s direkta tillsyn.

Lämplighets­bedömningar
Administrativ omprövning

ECB-beslut om att ålägga viten eller verkställighets- eller tillsynsåtgärder kan på begäran av den berörda banken granskas av den administrativa omprövningsnämnden. Begäran om omprövning påverkar inte rätten att väcka talan vid Europeiska unionens domstol (EU-domstolen).

Administrativa omprövnings­nämnden

Covid-19

Vår respons på pandemin

KOMMUNIKATIONSPLATTFORMAR

Läs mer om hur du delar information med oss

Portal – Banktillsyn

Via den här webbportalen når bankerna våra onlinetjänster för banktillsyn. Portalen kan användas för att lämna information och komma i kontakt med tillsynsmyndigheter.

Portal – Banktillsyn

Visselblåsning

Använd ECB:s plattform för visselblåsare om du misstänker att en bank under tillsyn, en nationell tillsynsmyndighet eller ECB har överträtt EU:s banktillsynslagstiftning.

Läs mer om visselblåsning
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Europeiska banktillsynen i översikt

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning