Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi pankeilta vaaditaan pääomaa?

23.5.2019

Pankkien on oltava vakavaraisia. Se tarkoittaa, että pankilla on oltava riittävästi pääomaa kattamaan tappiot, joita sen ottamista riskeistä voi aiheutua. Vain siten asiakkaiden talletukset pysyvät turvassa ja pankki pystyy varmasti jatkamaan toimintaansa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Pankin ottamista riskeistä riippuu, paljonko pääomaa sillä on oltava: mitä isommat riskit, sitä enemmän pääomaa niiden kattamiseksi tarvitaan. Pääomatarpeensa määrittämiseksi pankit arvioivat jatkuvasti riskejään ja niistä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden suuruutta, ja pankkivalvojat puolestaan tarkastavat – ja tarvittaessa kyseenalaistavat – pankkien arviot. Pääoman riittävyyden seuranta onkin tärkeä osa pankkien vakavaraisuutta valvovien viranomaisten työtä.

Mitä pankkien pääoma sitten on, ja miten se auttaa turvaamaan pankin toimintakyvyn? Entä paljonko pääomaa pankeilla on oltava?

Mitä pankin pääoma on?

Pääoma tarkoittaa pelkistetysti varoja, jotka pankki on saanut osakkeenomistajiltaan ja muilta sijoittajilta, sekä jakamatta jätettyjä voittovaroja. Jos siis pankki haluaa vahvistaa pääomapohjaansa, se voi joko laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai päättää, että voittovaroja ei jaeta osinkoina osakkeenomistajille vaan ne lisätään pääomaan.

Tällaisen oman pääoman lisäksi pankki voi hankkia varoja vieraan pääoman – eli velan – muodossa. Toisin kuin oma pääoma, velka on kuitenkin maksettava takaisin. Velkaa ovat muun muassa asiakkaiden talletukset, velkapaperien liikkeeseenlaskulla hankitut varat sekä pankin ottamat lainat.

Pankin liiketoiminta perustuu siihen, että se käyttää näitä oman pääoman ja velan muodossa saamiaan varoja esimerkiksi luotonantoon ja muunlaisiin sijoituksiin. Yhdessä käteisvarojen kanssa nämä luotot ja sijoitukset muodostavat pankin saamiset eli varat.

Pankin tase Pankin tase

Miten pääoma turvaa pankkien toimintakyvyn?

Pääoma toimii puskurina tappioita vastaan esimerkiksi silloin, kun useat lainanottajat jättävät yhtä aikaa lainansa maksamatta tai pankin sijoitusten arvo laskee. Ilman pääomapuskuria tappiot saattaisivat viedä pankin pahimmassa tapauksessa jopa vararikkoon. Jos pankin pääomapohja on riittävän vahva, se pystyy tappioista huolimatta jatkamaan toimintaansa ja palvelemaan asiakkaitaan entiseen tapaan.

Pankin tase Pankin tase

Paljonko pääomaa valvottavilla pankeilla on oltava?

Yhteisen pankkivalvonnan piirissä olevien pankkien pääomavaatimuksissa on kolme osaa:

  • vähimmäispääomavaatimukset (ns. pilarin 1 vaatimukset)
  • lisäpääomavaatimukset (ns. pilarin 2 vaatimukset)
  • puskurivaatimukset.

Vähimmäispääomavaatimus on asetettu EU-lainsäädännössä, ja kaikkien valvottavien pankkien on täytettävä se. Vaatimuksena on, että pankin pääoman määrä on vähintään 8 % sen riskipainotettujen saamisten määrästä. Riskipainotettujen saamisten määrässä on laskettu yhteen erityyppisten saamisten määrät kerrottuina kunkin saamistyypin riskipainolla (eli riskipitoisuutta kuvaavalla riskikertoimella). Mitä pienempi riski saamiseen liittyy, sitä pienempi on myös saamisen riskipainotettu määrä ja sitä vähemmän pääomaa tarvitaan sen kattamiseksi. Esimerkiksi asuntolaina, jonka vakuutena on talo tai asunto, on vähäriskisempi kuin vakuudeton laina. Siksi myös sen riskipaino on pienempi, eikä pankin siis tarvitse pitää sen kattamiseksi yhtä paljon pääomaa kuin vakuudettoman lainan kattamiseksi.

Lisäksi valvojat asettavat pankkikohtaisia lisäpääomavaatimuksia. Yhteisessä pankkivalvonnassa tämä tapahtuu ns. valvojan arviointiprosessissa, jossa EKP ja kansalliset pankkivalvojat arvioivat yksityiskohtaisesti kunkin pankin riskejä. Jos valvojat toteavat arvionsa pohjalta, että vähimmäispääomavaatimukset eivät riittävästi kata pankin riskejä, he vaativat pankkia pitämään enemmän pääomaa.

Sekä vähimmäis- että lisäpääomavaatimukset ovat velvoittavia, ja niiden rikkominen johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin sen mukaan, miten vakavasta rikkomuksesta on kyse. Valvojat voivat esimerkiksi edellyttää pankilta suunnitelmaa toimista, joihin se aikoo ryhtyä täyttääkseen pääomavaatimukset. Jos rikkomus on erityisen vakava, pankki voi jopa menettää toimilupansa.

Vähimmäis- ja lisäpääomavaatimusten lisäksi pankkien on täytettävä erilaisia puskurivaatimuksia: niiden on ylläpidettävä yleistä pääomapuskuria sekä puskureita suhdanneluonteisen ja suhdanteesta riippumattoman järjestelmäriskin varalle.

Varsinaisten vaatimusten täydennykseksi valvojat kehottavat pankkeja myös varaamaan tietyn verran pääomaa häiriötilanteiden varalle (ns. pilarin 2 mukainen pääomaohjeistus).

Pankkien tulisi myös itse määrittää, paljonko pääomaa ne tarvitsevat voidakseen toteuttaa liiketoimintamalliaan kestävästi.

Ilmoita väärinkäytöksestä