Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen palvelee yhteistä etua

8.9.2015 (päivitetty 26.10.2018)

EKP:n tavoitteena on tiukka mutta oikeudenmukainen yhteinen pankkivalvonta. Erityisen tärkeää on varmistaa, että kaikki valvottavat pankit ja pankkivalvojat täyttävät poikkeuksetta EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Toisinaan velvoitteet laiminlyödään, ja joskus väärinkäytöksiä yritetään tarkoituksellisesti peitellä. Henkilöt, jotka ilmoittavat epäilemistään väärinkäytöksistä EKP:lle, palvelevat yleistä etua ja toimivat yhteiseksi hyväksi.

Mahdolliset väärinkäytökset tulevat todennäköisimmin compliance-yksikön tai sisäisen tarkastuksen työntekijöiden taikka muiden pankkityöntekijöiden tietoon. Yleisimmin ilmoitettuihin väärinkäytöksiin kuuluvat puutteelliset omien varojen ja pääomavaatimusten laskelmat sekä hallinnon ongelmat.

”EKP tulee ottamaan käyttöön myös ilmoitusmenettelyn, jonka avulla EKP:lle voidaan ilmoittaa epäillyistä EU:n pankkilainsäädännön rikkomuksista. Mahdolliset väärinkäytökset saadaan näin tehokkaasti päivänvaloon.”

– Danièle Nouy, valvontaelimen puheenjohtaja, kolumni

EKP voi tutkia ainoastaan omiin valvontavaltuuksiinsa liittyvän EU-lainsäädännön rikkomuksia. Tähän alueeseen kuuluu pankkien vakavaraisuusvalvontaan liittyvä lainsäädäntö, esimerkiksi pääomavaatimuksia ja hallintojärjestelyjä koskevat säädökset. Jos rikkomus liittyy pankkien valvonnan muihin osa-alueisiin – esimerkiksi kuluttajansuojaan tai rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattamiseen – sen seuranta ei kuulu EKP:n toimivaltuuksiin. Sellaisista rikkomuksista on ilmoitettava kansallisille viranomaisille.

Ilmoituksen tekeminen

Väärinkäytösepäilyistä ilmoitetaan verkkolomakkeella. Lomaketta käyttämällä varmistetaan, että ilmoitus päätyy suoraan ja viipymättä niille, joiden tehtävänä on arvioida mahdollista väärinkäytöstä. Lomake sisältää myös kysymyksiä, joiden avulla EKP voi arvioida tehtyä ilmoitusta.

Ilmoita väärinkäytöksestä

Ilmoittajien suojelu

EKP:lle voi ilmoittaa väärinkäytöksestä verkkolomakkeella henkilöllisyyttään paljastamatta. EKP arvioi jokaisen ilmoituksen huolellisesti.

EKP on varmistanut Euroopan tietosuojavaltuutetulta, että sillä on käytössä kaikki tarvittavat turvakeinot ilmoittajien suojelemiseksi EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ilmoittajien suojasta säädetään myös EKP:n pankkivalvontatehtäviä sääntelevässä kehysasetuksessa.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Asiantuntijaryhmä ottaa ilmoituksen vastaan ja arvioi, kuuluuko se EKP:n tai kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltaan. Jos asiantuntijaryhmä katsoo alustavan arvioinnin jälkeen, että ilmoitus kuuluu jommankumman toimivaltaan, se toimitetaan edelleen asiasta vastaavalle EKP:n osastolle tai kansalliselle pankkivalvontaviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella saatetaan ryhtyä valvontatoimiin, joita voivat olla esimerkiksi tiedonsaantipyyntö, pankissa tehtävä tarkastus, erilaiset valvontatoimenpiteet tai seuraamusmenettely.

Salassapitovelvollisuuden vuoksi EKP ei voi tiedottaa ilmoittajalle ilmoituksen aiheuttamista toimista. EKP:n saamista ilmoituksista ja niiden perusteella toteutetuista toimista julkaistaan kuitenkin vuosittain (ilman asianosaisten nimiä) tiivistelmä EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksessa.

Ilmoita väärinkäytöksestä