Mitä ovat järjestämättömät saamiset?

12.9.2016 (päivitetty 15.3.2018)

Non-performing loans

Lainojen myöntäminen yrityksille ja kotitalouksille on yksi pankkien tärkeimmistä tehtävistä, ja lainoista perittävät korot ovat pankkien keskeinen tulonlähde.

Lainanantoon liittyy kuitenkin aina riski, että velallinen ei maksa lainaansa takaisin sovitussa ajassa. Jos velallinen jättää erääntyneet laina- tai korkomaksut maksamatta, tietyn ajan kuluttua pankin on todettava laina ongelmaluotoksi. Ongelmaluotoista käytetään nimitystä ”järjestämättömät saamiset”.

Järjestämättömistä saamisista ei yleisesti ottaen kerry pankille tuloja, joiden turvin se voisi tehdä voittoa ja myöntää uusia lainoja.

Milloin laina luokitellaan järjestämättömäksi saamiseksi?

Eurooppalaisten valvontaviranomaisten määritelmän mukaan laina on kirjattava järjestämättömäksi saamiseksi, kun siihen liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää tai kun arvion mukaan on todennäköistä, että velallinen ei maksa lainaansa maksuvaikeuksien vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi asuntovelallisen jäädessä työttömäksi tai yrityksen joutuessa taloudelliseen ahdinkoon.

Pahimmassa tapauksessa velallinen ei pysty maksamaan lainaansa takaisin lainkaan. Tällöin pankin on kirjattava lainasta luottotappioita eli alennettava lainan arvoa taseessaan – joskus jopa nollaan.

Mitä haittaa järjestämättömistä saamisista on pankeille ja koko taloudelle?

Järjestämättömät saamiset kuuluvat pankkitoiminnan arkipäivään. Jotta pankki voi pitkällä aikavälillä menestyä, sen on kuitenkin pystyttävä pitämään järjestämättömien saamisten määrä mahdollisimman pienenä. Tällöin sen antolainaustoiminta pysyy kannattavana.

Jos järjestämättömiä saamisia on liikaa, lainoista saatavat tuotot supistuvat ja pankin kannattavuus kärsii. Lisäksi pankkien on varauduttava luottotappioihin keräämällä puskurirahastoja, joista ne voivat kattaa mahdolliset tappiot.

Tuottojen pienenemisen ja puskurirahastojen vuoksi pankeille jää entistä vähemmän rahaa käytettäväksi luotonantoon, jolloin niiden voitot pienenevät entisestään.

Järjestämättömistä saamisista tulee ongelma koko taloudelle ja yhteiskunnalle, jos pankeilla on yleisesti liian paljon ongelmaluottoja. Tällöin yritykset eivät saa investointeihin tarvitsemaansa rahoitusta eivätkä pysty luomaan työpaikkoja, ja talouskasvu kärsii.

Miten voidaan estää järjestämättömien saamisten liiallinen kertyminen?

Pankkien ei alun alkaenkaan tulisi myöntää liian riskipitoisia lainoja. Siksi jokaisen lainanhakijan luottokelpoisuus tulisi arvioida riittävän tarkasti. Lisäksi pankilla on tärkeää olla asianmukainen seurantajärjestelmä, jonka avulla velallisten taloudelliset vaikeudet voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua mahdollisimman varhain.

Joskus maksulaiminlyöntien ehkäisemiseksi voi riittää, että laina-asiakkaalle annetaan talousneuvontaa.

Miten pankki voi vähentää järjestämättömiä saamisiaan?

Pankki voi vähentää järjestämättömien saamisten määrää taseessaan eri tavoin. Se voi esimerkiksi sopia velallisen kanssa lainaehtojen muuttamisesta, kuten takaisinmaksuajan pidentämisestä.

Lainaehtojen muutos voi auttaa tilapäisistä maksuvaikeuksista kärsivää velallista selviytymään talousvaikeuksistaan ja viime kädessä maksamaan lainansa takaisin.

Pankki voi myös myydä ongelmaluottonsa sijoittajille. Tällöin pankille koituu todennäköisesti tappioita, sillä sijoittajat eivät yleensä suostu ostamaan luottoja niiden täydestä arvosta. Luottotappioiden kirjaamisesta aiheutuisi kuitenkin vielä suurempi menetys.

Jos mikään muu keino ei auta esimerkiksi velallisen konkurssin vuoksi, pankki voi yrittää saada ainakin osan lainasta takaisin oikeusteitse.

Miten pankkivalvojat voivat puuttua järjestämättömiin saamisiin?

Pankkien järjestämättömien saamisten arviointi kuuluu EKP:n pankkivalvontatyön prioriteetteihin. Lue lisää EKP:n toimista järjestämättömien saamisten ongelman ratkaisemiseksi.