Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat varaukset ja miten järjestämättömistä lainoista aiheutuvat tappiot katetaan?

21.12.2020

Pankit altistuvat luottoriskille aina myöntäessään lainoja asiakkailleen. Luottoriski on riski siitä, että asiakas ei maksa lainaa takaisin. Kun laina jää maksamatta, siitä tulee pankille ongelmalaina, jota kutsutaan järjestämättömäksi saamiseksi. Pankkien on luokiteltava laina järjestämättömäksi, kun se on ollut erääntyneenä 90 päivää tai kun pankki katsoo lainanottajan jättävän todennäköisesti lainan maksamatta.

Järjestämättömät saamiset pienentävät pankkien tuloja ja aiheuttavat tappioita, jotka heikentävät pankkien vakavaraisuutta. Jos pankilla on paljon järjestämättömiä saamisia, se ei voi myöntää kotitalouksille ja yrityksille lainaa ja tämä haittaa koko taloutta.

Tappioihin valmistaudutaan varauksilla ja katesuhteella

Kaikkien pankkien on varauduttava siihen, että myönnetyistä lainoista voi koitua tappioita. Pankki suojautuu luottoriskiltä arvioimalla, kuinka suuri tappio lainasta on odotettavissa, ja kirjaa taseeseensa vastaavan suuruisen varauksen. Varauksen tekeminen tarkoittaa siis sitä, että pankki kirjaa lainasta koituvan tappion etukäteen. Pankit käyttävät tappioiden kattamiseen pääomaansa – kirjaamalla varauksen pankki tekee tappion, ja pankin pääoma vastaavasti vähenee summalla, jota se ei saa perittyä asiakkaalta takaisin.

Pankin ei tarvitse kirjata varauksena tarkalleen järjestämättömän saamisen suuruista summaa, sillä asiakas voi edelleen maksaa osan lainasta takaisin. Pankki voi saada osan lainasummasta takaisin myös myymällä kiinteistön tai muun omaisuuden, jonka asiakas on antanut lainansa vakuudeksi. Varauksella tulisi kattaa siis vain odotettavissa oleva nettotappio. Järjestämättömän saamisen osuutta, joka katetaan varauksilla, kutsutaan pankin katesuhteeksi. Katesuhde osoittaa, kuinka paljon pankki on jo kirjannut järjestämättömistä saamisista odotettavissa olevia tappioita.

Miten pankki kirjaa varauksen?

Esimerkki: Pankilla on järjestämätön saaminen, jonka arvo on 100 000 euroa. Pankki odottaa, että lainasta koituu 40 000 euron nettotappio. Se siis kattaa tappion kirjaamalla 40 000 euron varauksen eli pankin katesuhde on 40 %.

Vähimmäiskatesuhteella varmistetaan riittävät varaukset

EU:n pankkivalvontasääntelyssä on määrätty pankeille vähimmäiskatesuhde, jolla varmistetaan, että niiden varaukset ovat riittäviä. Jos pankki ei ole kirjannut riittävästi varauksia uusista järjestämättömistä saamisista aiheutuvien tappioiden kattamiseksi, sen on paikattava vaje vähentämällä summa pääomastaan. Tämä voi aiheuttaa pankille ongelmia, jos sillä ei ole riittäviä, vähimmäisvaatimukset ylittäviä pääomapuskureita, joiden turvin pankki voi jatkaa toimintaa.

Aikarajoilla varmistetaan oikea-aikaiset varaukset

Pankkien tulisi huolehtia järjestämättömien saamisten kattamisesta ajoissa. Pankkisääntely sisältää useita välineitä ja mekanismeja, joilla varmistetaan, että pankkien luottotappiovaraukset ovat riittäviä ja oikea-aikaisia. Käytössä ovat esimerkiksi varauksille ennalta määritetyt aikarajat, joilla varmistetaan, että pankkien katesuhde on asianmukainen.

Miten aikarajat toimivat? Aikarajoilla määritetään riittävä katesuhde eri aikoina alkaen päivämäärästä, jona laina luokitellaan järjestämättömäksi. Mitä pidempään laina on ollut järjestämätön, sitä pienemmällä todennäköisyydellä se maksetaan takaisin, ja vastaavasti varauksen tulisi tällöin olla suurempi. Vaadittu katesuhde kasvaa siis vaiheittain kunnes se on 100 %.

Noudatettavat aikarajat riippuvat siitä, onko laina vakuudellinen (vakuutena kiinteistö tai muuta omaisuutta) vai vakuudeton. Jos laina on vakuudeton, pankin on kirjattava se katetuksi sataprosenttisesti viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Vakuudellisten lainojen aikarajat ovat seitsemän ja yhdeksän vuotta.

Varausten kirjaamisen aikarajojen avulla varmistetaan, että pankit ovat varautuneet asianmukaisesti luottotappioihin. Aikarajat koskevat kuitenkin vain lainoja, jotka pankit ovat luokitelleet järjestämättömiksi. Pankkien on seurattava tarkasti myöntämiään lainoja ja tunnistettava viipymättä ne, jotka ovat mahdollisesti muuttumassa järjestämättömäksi, ja luokiteltava ne vastaavasti.

Lisätietoja

EU:n pankkivalvontasääntelyyn perustuvat vaatimukset tappioiden kattamisen aikarajoista (pilarin 1 mukainen takaraja) ovat sitovia kaikille Euroopan unionin pankeille ja koskevat 26.4.2019 alkaen myönnettyjä lainoja. Ennen 26.4.2019 myönnettyjä lainoja koskevat EKP:n pankkivalvonnan linjaukset (pilarin 2 mukaiset odotukset), jotka eivät ole sitovia ja noudattavat samankaltaisia aikarajoja. Lisätietoja sitovien vaatimusten ja valvontaodotusten suhteesta on elokuussa 2019 julkaistussa tiedonannossa.

Tiedonanto: Järjestämättömiin saamisiin liittyvien tappioiden kattamista koskevat valvontaodotukset
Ilmoita väärinkäytöksestä