Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä on sopivuuden ja luotettavuuden valvonta?

18.3.2016 (päivitetty 22.3.2019)

Mitä on sopivuuden ja luotettavuuden valvonta?

Pankin ylimmän hallintoelimen jäsenten on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka turvaavat pankin järkevän ja vakaan hoidon ja laajemmin myös koko pankkisektorin vakauden.

Pankeilla on päävastuu siitä, että ylimpään hallintoelimeen valitaan sopivia henkilöitä ja että nämä sopivat tehtäviinsä kaikkina aikoina. EKP valvoo tätä prosessia ja varmistaa, että hallintoelinten jäsenet täyttävät sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset. Valvonnassa on varmistettava, ettei pankin toiminnan moitteettomuuden vaarantavia henkilöitä valita alun alkaenkaan pankin ylimpien hallintoelimien jäseniksi tai ettei heidän jäsenyyttään jatketa, jos heidän sopivuudessaan tai luotettavuudessaan ilmenee myöhemmin vakavia ongelmia.

Keitä sopivuus- ja luotettavuusarvioinnit koskevat?

EKP arvioi vain sen suorassa valvonnassa olevien merkittävien pankkien ylimpien hallintoelimien jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden. EKP tekee sopivuuden ja luotettavuuden arviointipäätöksiä pankkien keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä, jotka eivät ole pankin hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniä (esim. sisäisen valvonnan johtajat) vain, jos kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Kansalliset valvontaviranomaiset tekevät edelleen vähemmän merkittäviä pankkeja koskevat päätökset, mikäli kyseessä ei ole uutta pankkitoimilupaa haettaessa vaadittava sopivuus- ja luotettavuusarviointi.

Mitkä sopivuus- ja luotettavuuskriteerit hallintoelimen jäsenen on täytettävä?

EKP soveltaa ylimpään hallintoelimeen nimitettävien jäsenten sopivuus- ja luotettavuusarvioinneissa vakavaraisuusdirektiivin kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä. Arvioinnissa tarkastellaan viittä vakavaraisuusdirektiivissä määriteltyä kriteeriä:

Sopivuuden ja luotettavuuden viisi arviointikriteeriä
Tiedot, taidot ja kokemus Onko arvioitavalla henkilöllä tarvittavat tiedot, taidot ja riittävästi kokemusta tietyn tehtävän hoitoon?
Maine Onko arvioitavalla henkilöllä rikosrekisterimerkintöjä tai aiempia hallinto- tai veroepäselvyyksiä? Onko arvioitava henkilö osallisena meneillään olevassa oikeudenkäynnissä?
Eturistiriidat Hallintoelimen jäsenten on voitava tehdä päätöksiä riippumattomasti. Onko arvioitavalla henkilöllä eturistiriitoja, jotka saattavat vaikeuttaa riippumatonta päätöksentekoa?
Riittävä aika tehtävien hoitamiseen Voiko arvioitava henkilö käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä hoitoon?
Sopivuus hallintoelimen kokonaisuuden kannalta Minkälaista lisäarvoa arvioitava henkilö tuo hallintoelimen toimintaan, kun sitä arvioidaan kokonaisuutena, ja kuinka hyvin henkilö sopii kokoonpanoon?

Miten sopivuus- ja luotettavuusarviointi tehdään?

Pankkien on ensin itse nimitettävä sopivat henkilöt, joten niillä tulee siis olla käytössään luotettavat prosessit parhaiden henkilöiden valintaan.

Tämän jälkeen pankit lähettävät arvioitavan henkilön tiedot kansalliselle valvontaviranomaiselle (ei EKP:lle) kansallisella lomakkeella sopivuuden ja luotettavuuden arviointia varten.

Kun arviointiprosessi on käynnistetty, kansallinen valvontaviranomainen avustaa EKP:n toimilupatoimistoa ja pankin yhteistä valvontaryhmää yhteisen arvion laadinnassa. Yhteisen valvontaryhmän osallistuminen arviointiprosessiin on olennaisen tärkeää, sillä näin varmistetaan, että arviointipäätökset ovat yhdenmukaisia pankin muun valvonnan kanssa. EKP tekee lopullisen päätöksen.

Onko koko arviointiprosessi kirjallinen?

Ei täysin. Arvioinnista voidaan aina keskustella valvojan ja pankin epävirallisessa yhteydenpidossa arvioitavan henkilön hakemusta valmisteltaessa. EKP voi varsinaisen arviointiprosessin aikana haastatella arvioitavaa henkilöä ja täydentää näin pankin toimittamia kirjallisia tietoja. Haastattelussa voidaan myös keskustella odotuksista, joita valvojalla on arvioitavan henkilön tulevasta tehtävästä.

Jos EKP aikoo antaa kielteisen päätöksen arvioitavan henkilön sopivuudesta ja luotettavuudesta hänellä on tietysti oikeus tulla kuulluksi.

Kuinka kauan sopivuuden ja luotettavuuden arviointi kestää?

Arvioinnin kestoon vaikuttaa pääasiassa tietojen saatavuus eli

  • onko pankki toimittanut riittävästi tietoa arvioitavasta henkilöstä
  • kuinka nopeasti kansallinen valvontaviranomainen saa mahdollisesti tarvittavat lisätiedot
  • viivästyykö tarvittavien tietojen saaminen erityisesti maissa, joissa sopivuus- ja luotettavuusarvioinnit tehdään ylimmän hallintoelimen jäsenen nimityksen jälkeen.

Joissain maissa arviointi keskeytetään, kunnes pankki toimittaa tarvittavat lisätiedot. Arvioinnin kokonaiskestoon voivat vaikuttaa merkittävästi myös arvioinnin monimutkaisuus (esim. arvioitavan henkilön toimenkuva, tehtävä ja asema) ja onko arviointiin sisällytettävä haastattelu tai kuuleminen.

EKP noudattaa arviointimenettelyssä kansallisissa lainsäädännöissä määritettyjä määräaikoja ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia noudattamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen yhteisissä ohjeissa johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arvioinnista annettua neljän kuukauden määräaikaa.

Voiko arvioitava henkilö ottaa tehtävän vastaan ennen arviointipäätöstä?

Arviointiprosessin aloitusajankohta vaihtelee maittain. Arvioitavan henkilön otettua tehtävän vastaan pankkien on joko pyydettävä sopivuuden ja luotettavuuden arviointia kansalliselta valvontaviranomaiselta tai tehtävä valvontaviranomaiselle ilmoitus. Joissakin maissa arviointi on suoritettava ennen kuin henkilö voi aloittaa uudessa tehtävässään.

Jos arvioitava henkilö läpäisee sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin, voiko hän toimia missä tahansa pankissa?

Ei. Arviointi suoritetaan tiettyä pankkia, tiettyä tehtävää ja tiettyä ajankohtaa varten. Jos tilanne muuttuu, kun arvioitava henkilö esimerkiksi siirtyy toisen pankin palvelukseen, sopivuus- ja luotettavuusarviointi on tehtävä uudelleen.

Onko EKP antanut kielteisiä arviointipäätöksiä?

Sopivuus- ja luotettavuusarviointipäätökset eivät ole julkisia. EKP:n odotuksena kuitenkin on, että kielteisiä päätöksiä tehdään vain vähän, koska pankit tietävät, mitkä kriteerit arvioitavien henkilöiden on täytettävä.

Päätös ei kuitenkaan aina ole joko myönteinen tai kielteinen. EKP voi myös antaa arvioitavalle henkilölle tai pankille suosituksia ja asettaa ehtoja tai velvoitteita tiettyjen puutteiden korjaamiseksi. EKP voi esimerkiksi edellyttää, että arvioitava henkilö suorittaa tietyn koulutuksen tai luopuu pankin ulkopuolisesta tehtävästä tai että pankki pitää EKP:n ajan tasalla meneillään olevasta oikeudenkäynnistä.

Lisäksi sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa noudatetaan oikeudenmukaisen menettelyn ja tasapuolisuuden periaatetta. EKP ilmoittaa pankille ja arvioitavalle henkilölle, jos sillä on epäilyksiä arviointikriteerien täyttymisestä. Pankki ja/tai arvioitavat henkilöt voivat myös itse vetäytyä nimityksestä, jos näyttää ilmeiseltä, että havaittuja puutteita ei pystytä täysin korjaamaan.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Ilmoita väärinkäytöksestä