Menu

Il-konformità tal-BĊE mal-linji gwida u rakkomandazzjonijiet tal-ABE

L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) u l-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej joħorġu linji gwida jew rakkomandazzjonijiet fil-qasam tas-superviżjoni bankarja. Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Bankarja Ewropea, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-ABE jekk jikkonformawx jew għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw ma’ dawn. Jekk awtorità ma tikkonformax jew biħsiebha tikkonforma għandha tispjega għaliex.

It-tabella hawn taħt fiha dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet li applikaw għall-BĊE minn meta assuma l-kompiti superviżorji tiegħu fl-4 ta’ Novembru 2014, u turi d-dati li fihom il-BĊE nnotifika lill-ABE bil-konformità jew l-intenzjoni tiegħu li jikkonforma.

Il-websajt tal-BĊE hija s-sor uffiċjali tal-informazzjoni fuq il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet tal-BĊE. L-ABE tippubblika tabelli ta’ konformità flimkien ma' kull linja gwida jew rakkomandazzjoni u r-Rapport Annwali tagħha fih taqsima dwar "Konformità Regolatorja ta’ “Linji Gwida u Rakkomandazzjonijiet".

Risposti tal-BĊE “ikkonforma jew spjega” għal-linji ġwida u rakkomandazzjonijiet tal-ABE

Linji gwida tal-ABE
Numru Linji gwida tal-ABE Data meta l-BĊE nnotifika l-ABE bil-konformità jew intenzjoni ta’ konformità
EBA/GL/2021/01Linji gwida li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tat-trattament alternattiv tal-iskoperturi tal-istituzzjonijiet relatati ma' ‘ftehimiet ta’ riakkwist ta’ tliet partijiet’ stabbiliti fl-Artikolu 403(3) tar-Regolament (UE) 575/2013 għal skopijiet ta’ skoperturi kbar 21.05.2021
EBA/GL/2020/15 Linji gwida li jemendaw il-Linji Gwida EBA / GL / 2020/02 dwar moratorji leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi dwar ħlasijiet lura tas-self applikati fid-dawl tal-kriżi COVID-19 28.01.2021
EBA/GL/2020/14Linji gwida dwar l-ispeċifikazzjoni u l-iżvelar ta' indikaturi ta' importanza sistemika 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Linji gwida dwar is-sottogruppi xierqa ta' skoperturi settorjali li għalihom l-awtoritajiet kompetenti jew maħtura jistgħu japplikaw buffer tar-riskju sistemiku skont l-Artikolu 133(5)(f) tad-Direttiva 2013/36 / UE 28.05.2021
EBA/GL/2020/12 Linji gwida li jemendaw il-Linji Gwida EBA / GL / 2018/01 dwar żvelar uniformi skont l-Artikolu 473a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (CRR) dwar il-perjodu tranżitorju għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 fuq fondi proprji biex tiġi żgurata l-konformità mal- CRR 'quick fix' bi tweġiba għall-pandemija COVID-19 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Linji gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ rappurtar u żvelar superviżorju f’konformità mas-CRR ‘quick fix ’ bi tweġiba għall-pandemija COVID-1927.01.2021
EBA/GL/2020/10 Linji gwida dwar il-proċess pragmatiku ta ’reviżjoni u evalwazzjoni superviżorja tal-2020 fid-dawl tal-kriżi COVID‐19 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Linji gwida dwar it-trattament tal-FX strutturali skont l-Artikolu 352(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 18.12.2020
EBA/GL/2020/08 Linji gwida li jemendaw il-Linji Gwida EBA/GL/2020/02 dwar moratorji leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi 24.07.2020
EBA/GL/2020/07 Linji gwida dwar ir-rappurtar u l-iżvelar ta' skoperturi suġġetti għal miżuri applikati b'reazzjoni għall-kriżi COVID-19 04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Linji gwida dwar l-oriġini u l-monitoraġġ tas-self 17.08.2020
EBA/GL/2020/05 Linji gwida dwar id-determinazzjoni tal-maturità medja peżata (WAM) tal-ħlasijiet kuntrattwali dovuti taħt il-lott 06.10.2020
EBA/GL/2020/04 Linji gwida dwar id-determinazzjoni tal-maturità medja peżata (WAM) tal-ħlasijiet kuntrattwali dovuti taħt il-lott 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Linja gwida dwar l-ekwivalenza ta' reġimi ta' kunfidenzjalità 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Linja Gwida dwar moratoria leġiżlattiva u mhux leġiżlattiva dwar il-ħlas lura ta’ self applikat fid-dawl tal-kriżi COVID-19 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Linji Gwida tal-ABE dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għall-pjanijiet ta’ finanzjament 30.04.2020
EBA/GL/2019/04 Linji Gwida dwar l-ICT u l-ġestjoni tar-riskju tas-sigurtà 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Linji Gwida dwar l-istima tal-PD, l-istima tal-LGD u t-trattament ta’ assi inadempjenti 16.07.2019
EBA/GL/2019/02 Linji gwida dwar l-esternalizzazzjoni 16.08.2019
EBA/GL/2019/01 Linji Gwida dwar l-ispeċifikazzjoni tat-tipi ta’ skoperturi li għandhom jiġu assoċjati ma’ riskju għoli 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Linji Gwida dwar l-iżvelar ta' esponimenti mhux produttivi u mrażżna 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Linja Gwida Linji dwar il-kriterji STS għat-titolizzazzjoni mhux ABCP 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Linja Gwida Linji dwar il-kriterji STS għat-titolizzazzjoni ABCP 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Linji Gwida dwar l-iżvelar ta' esponimenti mhux produttivi u mrażżna 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Linji Gwida dwar l-ittestjar tal-istress tal-istituzzjonijiet 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Linji Gwida għal proċeduri u metodoloġiji komuni għar-reviżjoni superviżorja u l-proċess ta’ evalwazzjoni (SREP) u l-ittestjar tal-istress superviżorju 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Linji gwida dwar il-ġestjoni tar-riskju tar-rata tal-imgħax li jirriżulta minn attivitajiet tal-portafoll mhux kummerċjali 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Linji Gwida dwar żvelar uniformi skont l-Artikolu 473a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ arranġamenti tranżitorji biex jittaffa l-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 fuq il-fondi proprji 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Linji Gwida dwar l-istima tal-PD, l-istima tal-LGD u t-trattament ta’ assi inadempjenti 20.06.2018
EBA/GL/2017/15 Linji Gwida dwar klijenti konnessi 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Linji Gwida dwar is-superviżjoni ta’ fergħat sinifikanti 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Linji Gwida dwar il-Governanza Interna 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Linji Gwida dwar il-prattiki tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u li jkopru telf ta’ kreditu mistenni 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Linji Gwida dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-ICT taħt il-proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Linji Gwida dwar id-divulgazzjoni tal-LCR biex tikkumplimenta d-divulgazzjoni talġestjoni tar-riskju ta’ likwidità skont l-Artikolu 435 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Linji Gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni skont il-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Linji Gwida dwar l-informazzjoni tal-ICAAP u l-ILAAP miġbura għall-iskopijiet tas-SREP 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Linji Gwida dwar il-korrezzjonijiet għal durata modifikata għal strumenti ta' dejn skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 340(3) tar-Regolament (UE) 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Linji Gwida dwar appoġġ impliċitu għal tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tad-definizzjoni ta’ inadempjenza skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Linji Gwida dwar il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-awditur(i) statutorju/statutorji u ditta/ditti tal-awditjar li jwettqu l-awditjar statutorju al-istituzzjonijiet ta’ kreditu 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Linji Gwida dwar it-testijiet tal-istress ta' skemi ta’ garanzija tad-depożiti skont id-Direttiva 2014/49/UE 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Linji Gwida dwar l-għoti ta' informazzjoni f'għamla fil-qosor jew kollettiva għall-finijiet tal-Artikolu 84(3) tad-Direttiva 2014/59/UE 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Linji Gwida riveduti dwar l-ispeċifikazzjoni ulterjuri tal-indikaturi tal-importanza sistemika globali u d-divulgazzjoni tagħhom 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Linji Gwida dwar politiki sodi ta' remunerazzjoni skont l-Artikoli 74(3) u 75(2) tad-Direttiva 2013/36/UE u d-divulgazzjonijiet skont l-Artikolu 450 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Linji Gwida dwar pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju skont id-Direttiva 2014/59/UE (BRRD) 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Linji Gwida dwar il-limiti fuq l-espożizzjonijiet għall-entitajiet mhux bankarji li jwettqu attivitajiet bankarji barra qafas irregolat skont l-Artikolu 395(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Linji Gwida li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għall-appoġġ finanzjarju tal-grupp skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2014/59/UE 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Linji Gwida dwar l-applikazzjoni ta’ obbligi simplifikati skont l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2014/59/UE 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Linji Gwida dwar l-impenji ta’ pagament skont id-Direttiva 2014/49/UE dwar skemi ta’ garanzija tad-depożiti 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Linji gwida dwar il-ġestjoni tar-riskju tar-rata tal-imgħax li jirriżulta minn attivitajiet tal-portafoll mhux kummerċjali 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Linji Gwida dwar l-interpretazzjoni taċ-ċirkostanzi differenti meta istituzzjoni għandha titqies bħala li qiegħda tfalli jew li x’aktarx tfalli skont l-Artikolu 32(6) tad-Direttiva 2014/59/UE 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Linji Gwida dwar skattaturi għall-użu ta’ miżuri ta’ intervent bikri skont l-Artikolu 27(4) tad-Direttiva 2014/59/UE 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Linji Gwida dwar il-lista minima ta’ indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi tal-pjan ta’ rkupru 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Linji Gwida dwar il-materjalità, il-proprjetà u l-kunfidenzjalità u dwar il-frekwenza tad-divulgazzjoni skont l-Artikoli 432(1), 432(2) u 433 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (3 mandati) 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Linji Gwida dwar il-proċeduri u l-metodoloġiji komuni għar-rieżami superviżorju u l-proċess ta’ evalwazzjoni (SREP) 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Linji Gwida 2014/10 tal-ABE dwar il-kriterji għad-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 131(3) tad-Direttiva 2013/36/UE (CRD) b’rabta mal-valutazzjoni ta’ istituzzjonijiet oħrajn sistemikament importanti (OSIIs) 01.04.2015
Linji Gwida konġunti
Numru Linja gwida Data meta l-BĊE nnotifika l-ABE bil-konformità jew intenzjoni ta’ konformità
EBA/GL/2017/12 Linji Gwida dwar il-valutazzjoni tal-idoneità tal-membri tal-korp maniġerjali u tat-titolari ta' funzjonijiet ewlenin taħt id-Direttiva 2013/36/UE u d-Direttiva 2014/65/EU 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Linji Gwida Konġunti dwar il-valutazzjoni prudenzjali ta’ akkwisti u żidiet ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti fis-settur finanzjarju 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Linji Gwida dwar il-konverġenza tal-prattiki superviżorji relatati mal-konsistenza tal-arranġamenti ta’ koordinazzjoni superviżorja għall-konglomerati finanzjarji 08.01.2021
Rakkomandazzjonijiet
Numru Rakkomandazzjoni ABE Data meta l-BĊE nnotifika l-ABE bil-konformità jew intenzjoni ta’ konformità
EBA/Rec/2018/03 Rakkomandazzjonijiet li jemendaw EBA/Rec/2015/01 dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta' kunfidenzjalità 05.08.2019
EBA/Rec/2018/01 Rakkomandazzjonijiet li jemendaw Rakkomandazzjonijiet EBA/Rec/2015/01 dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta' kunfidenzjalità 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Rakkomandazzjonijiet dwar l-esternalizzazzjoni lil fornituri tas-servizz ta' cloud 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Rakkomandazzjoni dwar il-kopertura ta’ entitajiet fil-pjan ta’ rkupru ta’ grupp 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01 Rakkomandazzjonijiet li jemendaw ir-Rakkomandazzjonijiet EBA/REC/2015/01 dwar l-ekwivalenza tar-reġimi ta’ kunfidenzjalità (li jemendaw EBA/Rec/2017/01) 12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (kif emendata) Rakkomandazzjonijiet dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta’ kunfidenzjalità 02.04.2015

L-aħħar aġġornament: 20 ta' Jannar 2021