Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

EBI gairių ir rekomendacijų laikymasis

Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas rengia bankų priežiūros srities gaires arba rekomendacijas. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigta Europos bankininkystės institucija, 16 straipsniu, kompetentingos institucijos privalo informuoti EBI, ar jos laikosi arba ketina laikytis gairių ir rekomendacijų. Jeigu institucija nesilaiko arba neketina laikytis gairių ir rekomendacijų, ji privalo paaiškinti, kodėl.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos gairės ir rekomendacijos, kurių ECB laikosi nuo 2014 m. lapkričio 4 d., kai pradėjo vykdyti priežiūros uždavinius, ir datos, kada ECB informavo EBI apie gairių ir rekomendacijų laikymąsi arba ketinimą jų laikytis.

EBI interneto svetainė – oficialus informacijos apie EBI gaires ir rekomendacijas šaltinis. EBI kartu su kiekvienu gairių ar rekomendacijų rinkiniu skelbia jų laikymosi lentelę.

EBI gairės
Numeris EBI gairės Data, kada ECB pranešė EBI, kad gairių laikosi arba ketina laikytis

EBA/GL/2022/15 

Gairės dėl nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų naudojimo

2023 06 02

EBA/GL/2022/14

Gairės dėl palūkanų normos rizikos ir kredito kainų skirtumo rizikos, kylančios iš ne prekybos knygos veiklos, valdymo

2023 04 17

EBA/GL/2022/13 Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos gairės EBA/GL/2018/10 dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo 2023 01 13
EBA/GL/2022/12 Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos gairės EBA/GL/2020/14, dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo 2023 01 10
EBA/GL/2022/08 Gairės dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą (ES) 2019/2034 2022 11 29
EBA/GL/2022/06 Gairės dėl atlyginimų praktikos, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo ir patvirtintų didesnių santykių lyginamosios analizės pagal Direktyvą 2013/36/ES 2022 11 29
EBA/GL/2022/04 Gairės dėl trečiųjų šalių institucijoms taikomų konfidencialumo ir profesinės paslapties režimų lygiavertiškumo 2022 08 11
EBA/GL/2022/03 Gairės dėl bendrųjų procedūrų ir metodikų, skirtų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui (SREP) ir priežiūriniam testavimui nepalankiausiomis sąlygomis pagal Direktyvą 2013/36/ES 2022 12 07
EBA/GL/2022/01 Gairės dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtos įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 15 ir 16 straipsnius 2022 06 08
EBA/GL/2021/15 Gairės dėl prudencinės priežiūros institucijų, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą 2013/36/ES 2022 07 08
EBA/GL/2021/12 Gairės dėl bendros vertinimo metodikos, taikomos išduodant kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnio 5 dalį 2022 04 06
EBA/GL/2021/11 Gairės dėl gaivinimo plano rodiklių pagal Direktyvos 2014/59/ES 9 straipsnį 2022 02 02
EBA/GL/2021/10 Gairės dėl indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal Direktyvą 2014/49/ES, kuriomis panaikinamos ir pakeičiamos Gairės EBA/GL/2016/04 2022 01 31
EBA/GL/2021/09 Gairės, kuriomis nustatomi išskirtinių atvejų, kai įstaigos viršija Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje nustatytas didelių pozicijų ribas, vertinimo kriterijai, taip pat laikas bei priemonės atitikčiai atkurti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 396 straipsnio 3 dalį 2021 12 17
EBA/GL/2021/08 Gairės dėl tarpinės ES patronuojančiosios įmonės įsteigimo ribinės vertės ir kitų procedūrinių aspektų stebėsenos pagal Direktyvos 2013/36/ES 21b straipsnį 2022 02 18
EBA/GL/2021/07 Gairės dėl pradinių duomenų naudojimo taikant rizikos vertinimo modelį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnyje, kriterijų 2021 10 06
EBA/GL/2021/06 Bendros ESMA ir EBI gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą 2014/65/ES 2021 12 29
EBA/GL/2021/05 Vidaus valdymo gairės pagal Direktyvą 2013/36/ES 2021 12 08
EBA/GL/2021/04 Gairės dėl patikimos atlygio politikos pagal Direktyvą 2013/36/ES 2021 12 08
EBA/GL/2021/01 Gairės, kuriose numatomos alternatyviojo įstaigų pozicijų, susijusių su trišaliais atpirkimo sandoriais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalį dėl didelių pozicijų, metodo taikymo sąlygos 2021 06 28
EBA/GL/2020/15 Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos gairės EBA/GL/2020/02 dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų 2021 01 28
EBA/GL/2020/14 Gairės dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo 2021 02 08
EBA/GL/2020/13 Gairės dėl atitinkamų sektorių pozicijų pogrupių, kuriems kompetentingos arba paskirtosios institucijos gali taikyti sisteminės rizikos rezervą pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnio 5 dalies f punktą

2023 07 05

EBA/GL/2020/12 Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės EBA/GL/2018/01 dėl vienodo informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473a straipsnį, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas, kuriomis siekiama sušvelninti TFAS 9 įdiegimo poveikį nuosavoms lėšoms, siekiant užtikrinti greito sprendimo pagal KRR įgyvendinimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 2021 01 27
EBA/GL/2020/11 Gairės dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų reaguojant į COVID‐19 pandemiją įgyvendinant greitą sprendimą pagal KRR 2021 01 27
EBA/GL/2020/10 Gairės dėl pragmatinio 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos krizę 2020 09 14
EBA/GL/2020/09 Gairės dėl struktūrinio pobūdžio užsienio valiutos pozicijų tvarkymo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 352 straipsnio 2 dalį 2021 12 03
EBA/GL/2020/08 Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos gairės EBA/GL/2020/02 dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu taikomų moratoriumų 2020 07 24
EBA/GL/2020/07

Gairės dėl pranešimo apie pozicijas, kurioms taikomos su COVID-19 krize susijusios atsakomosios priemonės, ir jų atskleidimo [PANAIKINTOS] 

2020 08 04
EBA/GL/2020/06 Gairės dėl paskolų išdavimo ir stebėsenos 2021 08 30
EBA/GL/2020/05 Gairės dėl kredito rizikos mažinimo įstaigose, kuriose IRB metodas taikomas naudojant savus LGD įverčius 2021 12 03
EBA/GL/2020/04 Gairės dėl sutartinių mokėjimų, mokėtinų pagal segmentą, vidutinio svertinio termino nustatymo 2020 06 09
EBA/GL/2020/03 Gairės dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo 2020 10 16
EBA/GL/2020/02 Gairės dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų 2020 07 24
EBA/GL/2019/05 Gairės dėl finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų 2021 03 22
EBA/GL/2019/04 IRT ir saugumo rizikos valdymo gairės 2021 01 12
EBA/GL/2019/03 Su ekonomikos nuosmukiu susijusio nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo (toliau – ekonomikos nuosmukio LGD įvertinimas) gairės 2021 03 22
EBA/GL/2019/02 Gairės dėl užsakomųjų paslaugų 2022 06 08
EBA/GL/2019/01 Gairės dėl su didele rizika susijusių pozicijų rūšių nurodymo 2019 05 03
EBA/GL/2018/10 Gairės dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo 2021 01 12
EBA/GL/2018/09 Gairės dėl PSS kriterijų ne ABCP pakeitimui vertybiniais popieriais 2019 05 29
EBA/GL/2018/08 Gairės dėl PSS kriterijų ABCP pakeitimui vertybiniais popieriais 2019 05 29
EBA/GL/2018/06 Gairės dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų valdymo 2019 07 01
EBA/GL/2018/04 Gairės dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 2019 02 15
EBA/GL/2018/03 Peržiūrėtos gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos ir metodikos 2019 02 15
EBA/GL/2018/02 Gairės dėl palūkanų normos rizikos, kylančios iš ne prekybos knygos veiklos, valdymo 2019 07 01
EBA/GL/2018/01 Gairės dėl vienodo informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473a straipsnį, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas, kuriomis siekiama sušvelninti TFAS 9 dėl nuosavų lėšų įdiegimo poveikį 2018 02 07
EBA/GL/2017/16 Gairės dėl įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės įvertinimo, nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo ir pozicijų, esant įsipareigojimų neįvykdymui, tvarkymo 2021 03 22
EBA/GL/2017/15 Gairės dėl susijusių klientų 2018 04 12
EBA/GL/2017/14 Gairės dėl svarbių filialų priežiūros 2018 03 20
EBA/GL/2017/11 Vidaus valdymo gairės 2018 05 22
EBA/GL/2017/06 Kredito įstaigų kredito rizikos valdymo praktikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos gairės 2018 01 18
EBA/GL/2017/05 Gairės dėl IRT rizikos vertinimo per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) 2018 01 04
EBA/GL/2017/01 Gairės dėl PLTR atskleidimo papildant likvidumo rizikos valdymo atskleidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 435 straipsnį 2017 10 01
EBA/GL/2016/11 Gairės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntą dalį 2017 08 18
EBA/GL/2016/10 Gairės dėl SREP tikslais renkamos informacijos apie ICAAP ir ILAAP 2017 02 17
EBA/GL/2016/09 Gairės dėl skolos priemonių modifikuotos trukmės koregavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 340 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą 2017 03 06
EBA/GL/2016/08 Gairės dėl netiesioginės paramos pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams 2017 01 23
EBA/GL/2016/07 Gairės dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje nustatytos kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties taikymo 2021 03 22
EBA/GL/2016/05 Kredito įstaigų priežiūros kompetentingų institucijų ir teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-čių) auditoriaus (-ių) ir audito įmonės (-ių), atliekančių kredito įstaigų teisės aktų nustatytą auditą, ryšių palaikymo gairės 2017 01 05
EBA/GL/2016/04 Gairės dėl indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal Direktyvą 2014/49/ES 2016 12 15
EBA/GL/2016/03 Gairės dėl informacijos teikimo apibendrinta arba kolektyvine forma pagal Direktyvos 2014/59/ES 84 straipsnio 3 dalį 2016 09 14
EBA/GL/2016/01 Peržiūrėtos gairės dėl išsamesnio pasaulinės sisteminės svarbos rodiklių apibūdinimo ir atskleidimo 2017 07 06
EBA/GL/2015/22 Gairės dėl patikimos atlygio politikos pagal Direktyvos 2013/36/ES 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį ir informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 450 straipsnį 2016 08 05
EBA/GL/2015/21 Gairės dėl minimalių kriterijų, kuriuos turi atitikti verslo reorganizavimo planas 2016 07 19
EBA/GL/2015/20 Gairės dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi 2016 08 03
EBA/GL/2015/17 Gairės dėl grupės finansinės paramos sąlygų patikslinimo pagal Direktyvos 2014/59/ES 23 straipsnį 2016 02 05
EBA/GL/2015/16 Gairės dėl supaprastintų pareigų taikymo pagal Direktyvos 2014/59/ES 4 straipsnio 5 dalį 2016 01 12
EBA/GL/2015/09 Gairės dėl mokėjimo įsipareigojimų pagal Direktyvą 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų 2015 12 18
EBA/GL/2015/08 Gairės dėl palūkanų normos rizikos, kuri kyla iš ne prekybos veiklos, valdymo 2015 11 24
EBA/GL/2015/07 Gairės dėl skirtingų aplinkybių, kai įstaiga laikoma žlungančia ar galinčia žlugti, aiškinimo pagal Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 6 dalį 2015 10 06
EBA/GL/2015/03 Gairės dėl ankstyvosios intervencijos priemonių taikymo rodiklių pagal Direktyvos 2014/59/ES 27 straipsnio 4 dalį 2015 09 23
EBA/GL/2015/02 Gairės dėl minimalaus kokybinių ir kiekybinių gaivinimo plano rodiklių sąrašo 2015 09 01
EBA/GL/2014/14 Gairės dėl informacijos reikšmingumo, priklausymo nuosavybės teise ir konfidencialumo ir dėl informacijos atskleidimo dažnumo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 432 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 433 straipsnį (3 mandatai) 2015 06 05
EBA/GL/2014/13 Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos 2015 04 02
EBA/GL/2014/10 Gairės dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomos Direktyvos 2013/36/ES (KPD) 131 straipsnio 3 dalies taikymo kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (O-SII) įvertinti, sąlygos 2015 04 01
EBA/GL/2014/06 EBI gairės dėl įvairių scenarijų, kurie turi būti įtraukti į gaivinimo planus 2022 06 08
Bendros gairės
Numeris Bendros gairės Data, kada ECB pranešė EBI, kad gairių laikosi arba ketina laikytis
EBA/GL/2017/12 Bendros gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą 2014/65/ES 2018 05 22
JC/GL/2016/01 Bendros riziką ribojančio kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ir didinimo finansų sektoriuje vertinimo gairės 2017 07 07
JC/GL/2014/01 Bendrosios gairės dėl priežiūros praktikos, kuri susijusi su finansinių konglomeratų priežiūros veiklos koordinavimo tvarkos suderinimu, konvergencijos 2021 01 08
Rekomendacijos
Numeris EBI rekomendacijos Data, kada ECB pranešė EBI, kad gairių laikosi arba ketina laikytis
EBA/Rec/2018/03 Rekomendacijos, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/Rec/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo 2019 08 05
EBA/Rec/2018/01 Rekomendacijos, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/Rec/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo 2018 10 31
EBA/Rec/2017/03 Rekomendacijos dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams 2018 06 20
EBA/Rec/2017/02 Rekomendacijos dėl subjektų įtraukimo į grupės gaivinimo planą 2018 03 26
EBA/Rec/2017/01 Rekomendacijos, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/Rec/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo 2017 01 12
EBA/Rec/2015/01 (su pakeitimais) Rekomendacijos dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo 2015 04 02

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 07 05

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Teisinis pagrindas

BPM reglamentas

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus