Menu

Dodržiavanie usmernení a odporúčaní EBA zo strany ECB

Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vydávajú usmernenia a odporúčania v oblasti bankového dohľadu. V súlade s článkom 16 nariadenia č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo, sú príslušné orgány povinné EBA informovať, či tieto usmernenia a odporúčania dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržiavať. Orgán, ktorý ich nedodržiava alebo nemá v úmysle dodržiavať, je povinný svoje rozhodnutie zdôvodniť.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené usmernenia a odporúčania, ktoré sa vzťahujú na ECB od prevzatia úloh v oblasti dohľadu 4. novembra 2014, spolu s dátumom, keď ECB o ich dodržiavaní alebo úmysle dodržiavať EBA informovala.

Oficiálnym zdrojom informácií o usmerneniach a odporúčaniach EBA je internetová stránka EBA. EBA spolu s každým usmernením a odporúčaním publikuje i tabuľku s prehľadom dodržiavania a jej výročná správa obsahuje časť venovanú dodržiavaniu usmernení a odporúčaní zo strany regulačných orgánov.

Odpovede ECB o dodržaní alebo zdôvodnení nedodržania usmernení a odporúčaní EBA

Usmernenia EBA
Číslo Usmernenie EBA Dátum oznámenia ECB o dodržiavaní alebo úmysle dodržiavať usmernenie EBA
EBA/GL/2020/10 Usmernenia k pragmatickému postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) v roku 2020 vzhľadom na krízu COVID-19 14.9.2020
EBA/GL/2020/10 Usmernenia k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií, ktoré podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 4.8.2020
EBA/GL/2020/03 Usmernenia o rovnocennosti režimov dôvernosti 16.10.2020
EBA/GL/2020/08 Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách 24.7.2020
EBA/GL/2020/06 Usmernenia k vzniku a monitorovaniu úveru 17.8.2020
EBA/GL/2020/04 Usmernenia o určení váženej priemernej splatnosti zmluvných platieb v rámci tranže 9.6.2020
EBA/GL/2020/02 Usmernenia o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 24.7.2020
EBA/GL/2019/05 Usmernenia o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania 30.4.2020
EBA/GL/2019/04 Usmernenia k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti 12.1.2021
EBA/GL/2019/03 Usmernenia o odhade LGD primeranom pre hospodársky pokles 16.7.2019
EBA/GL/2019/02 Usmernenia k outsourcingu 16.8.2019
EBA/GL/2019/01 Usmernenia k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spojené s vysokým stupňom rizika 3.5.2019
EBA/GL/2018/10 Usmernenia k zverejňovaniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou 12.1.2021
EBA/GL/2018/09 Usmernenia o kritériách STS pre sekuritizáciu aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov 29.5.2019
EBA/GL/2018/08 Usmernenia ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov 29.5.2019
EBA/GL/2018/06 Usmernenia o riadení problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou 1.7.2019
EBA/GL/2018/04 Usmernenia k stresovému testovaniu vykonávanému inštitúciami 15.2.2019
EBA/GL/2018/03 Usmernenia o revidovaných spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu 15.2.2019
EBA/GL/2018/02 Usmernenia týkajúce sa riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností mimo obchodnej knihy 1.7.2019
EBA/GL/2018/01 Usmernenia k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje 7.2.2018
EBA/GL/2017/16 Usmernenia o odhade PD, odhade LGD a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania 20.6.2018
EBA/GL/2017/15 Usmerneniach týkajúce sa prepojených klientov 12.4.2018
EBA/GL/2017/14 Usmernenia o dohľade nad významnými pobočkami 20.3.2018
EBA/GL/2017/11 Usmernenia o vnútornom riadení 22.5.2018
EBA/GL/2017/06 Usmernenia o postupoch riadenia kreditného rizika úverovej inštitúcie a účtovaní očakávaných kreditných strát 18.1.2018
EBA/GL/2017/05 Usmernenia pre posudzovanie rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) 4.1.2018
EBA/GL/2017/01 Usmernenia k zverejňovaniu informácií o ukazovateli krytia likvidity dopĺňajúcemu zverejňovanie informácií o riadení rizika likvidity podľa článku 435 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Usmernenia k požiadavkám na zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 18.8.2017
EBA/GL/2016/10 Usmernenia k informáciám týkajúcim sa ICAAP a ILAAP zhromaždeným na účely SREP 17.2.2017
EBA/GL/2016/09 Usmernenia o korekciách modifikovanej durácie v prípade dlhových nástrojov podľa druhého pododseku článku 340 ods. 3 nariadenia (EÚ) 575/2013 6.3.2017
EBA/GL/2016/08 Usmernenia o implicitnej podpore sekuritizačných transakcií 23.1.2017
EBA/GL/2016/07 Usmernenia o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Usmernenia o komunikácii medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými inštitúciami, a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit úverových inštitúcií 5.1.2017
EBA/GL/2016/04 Usmernenia o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Usmernenia k poskytovaniu informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ 14.9.2016
EBA/GL/2016/01 Revidované usmernenia týkajúce sa ďalšieho upresnenia ukazovateľov globálneho systémového významu a ich zverejňovania 6.7.2017
EBA/GL/2015/22 Usmernenia o zdravých politikách odmeňovania podľa článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ a o zverejňovaní informácií podľa článku 450 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 5.8.2016
EBA/GL/2015/21 Usmernenia týkajúce sa minimálnych kritérií, ktoré majú byť splnené v pláne reorganizácie obchodnej činnosti 19.7.2016
EBA/GL/2015/20 Usmernenia k limitom expozícií voči subjektom tieňového bankovníctva, ktoré vykonávajú bankové činnosti mimo rozsahu regulovaného rámca podľa článku 395 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 3.8.2016
EBA/GL/2015/17 Usmernenia určujúce podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny podľa článku 23 smernice 2014/59/EÚ 5.2.2016
EBA/GL/2015/16 Usmernenia o uplatňovaní zjednodušených povinností podľa článku 4 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ 12.1.2016
EBA/GL/2015/09 Usmernenia k platobným záväzkom podľa smernice 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Usmernenia týkajúce sa riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z neobchodných činností 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Usmernenia týkajúce sa výkladu rôznych okolností, za ktorých sa inštitúcia považuje za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Usmernenia k spúšťacím faktorom pre využívanie opatrení včasnej intervencie podľa článku 27 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ 23.9.2015
EBA/GL/2015/02 Usmernenia k minimálnemu zoznamu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov plánu ozdravenia 1.9.2015
EBA/GL/2014/14 Usmernenia týkajúce sa podstatnosti, internosti a dôvernosti informácií a častosti zverejňovania informácií podľa článku 432 ods. 1 a 2 a článku 433 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (3 mandáty) 5.6.2015
EBA/GL/2014/13 Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) 2.4.2015
EBA/GL/2014/10 Usmernenia týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ (CRD) v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII) 1.4.2015
Spoločné usmernenia
Číslo Usmernenie Dátum oznámenia ECB o dodržiavaní alebo úmysle dodržiavať usmernenie EBA
EBA/GL/2017/12 Spoločné usmernenia o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ 22.5.2018
JC/GL/2016/01 Spoločné usmernenia k prudenciálnemu posudzovaniu získavania kvalifikovaného podielu vo finančnom sektore 7.7.2017
JC/GL/2014/01 Spoločné usmernenia ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty 8.1.2021
Odporúčania
Číslo Odporúčanie EBA Dátum oznámenia ECB o dodržiavaní alebo úmysle dodržiavať odporúčanie EBA
EBA/Rec/2018/03 Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/Rec/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti 5.8.2019
EBA/Rec/2018/01 Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/Rec/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Odporúčania týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb 20.6.2018
EBA/Rec/2017/02 Odporúčanie o krytí subjektov v rámci plánu ozdravenia na úrovni skupiny 26.3.2018
EBA/Rec/2017/01 Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/Rec/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti 12.1.2017
EBA/Rec/2015/01 (v znení zmien) Odporúčania týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti 2.4.2015

Dátum poslednej aktualizácie: 20. januára 2021