Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΑΤ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν την ΕΑΤ κατά πόσον συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με αυτές. Αν μια αρχή δεν συμμορφώνεται ή δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί πρέπει να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή.

Ο πίνακας παρακάτω περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που ισχύουν για την ΕΚΤ από τότε που ανέλαβε τα εποπτικά της καθήκοντα στις 4 Νοεμβρίου 2014 και δείχνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η ΕΚΤ ενημέρωσε την ΕΑΤ για την συμμόρφωσή της ή την πρόθεσή της να συμμορφωθεί.

Ο δικτυακός τόπος της ΕΑΤ είναι η επίσημη πηγή πληροφόρησης για τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΑΤ. Η ΕΑΤ δημοσιεύει πίνακες συμμόρφωσης μαζί με κάθε δέσμη κατευθυντήριων γραμμών ή σύσταση.

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ
Αριθμός Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ Ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΤ κοινοποίησε στην ΕΑΤ τη συμμόρφωσή της ή την πρόθεσή της να συμμορφωθεί

EBA/GL/2022/15

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση λύσεων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών

02.06.2023

EBA/GL/2022/14

Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό κριτηρίων σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές στα επιτόκια και σχετικά με την εκτίμηση και την παρακολούθηση του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών δραστηριότητες των ιδρυμάτων

17.04.2023

EBA/GL/2022/13 Κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2018/10 σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθεστώς ανοχής 13.01.2023
EBA/GL/2022/12 Κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών EBA/GL/2020/14 σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας 10.01.2023
EBA/GL/2022/08 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πρακτικών για τις αποδοχές, τη διαφορά αποδοχών μεταξύ των φύλων και τις εγκεκριμένες υψηλότερες αναλογίες βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 11.08.2022
EBA/GL/2022/03 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 07.12.2022
EBA/GL/2022/01 Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης προς τα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας, των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ 08.07.2022
EBA/GL/2021/12 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα ΣΕΚ) (Αναθεωρημένες) 31.01.2022
EBA/GL/2021/09 Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ιδρύματα υπερβαίνουν τα όρια μεγάλων ανοιγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τον χρόνο και τα μέτρα αποκατάστασης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 396 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παρακολούθηση του κατώτατου ορίου και άλλων διαδικαστικών πτυχών όσον αφορά την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης δυνάμει του άρθρου 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 18.02.2022
EBA/GL/2021/07 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εισαγόμενων δεδομένων στο υπόδειγμα διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 325νε του κανονισμού αριθ. 575/2013 06.10.2021
EBA/GL/2021/06 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 08.12.2021
EBA/GL/2021/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 08.12.2021
EBA/GL/2021/01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό των όρων για την εφαρμογή της εναλλακτικής μεθόδου αντιμετώπισης των ανοιγμάτων ιδρυμάτων που σχετίζονται με «τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς», όπως ορίζονται στο άρθρο 403 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 για μεγάλα ανοίγματα 28.06.2021
EBA/GL/2020/15 Κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2020/02 σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κατάλληλα υποσύνολα ανοιγμάτων κατά τομέα στα οποία οι αρμόδιες ή οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να εφαρμόσουν απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 5 στοιχείο στ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

05.07.2023

EBA/GL/2020/12 Κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2018/01 για την ενιαία δημοσιοποίηση δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.575/2013 (ΚΚΑ) σχετικά με τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον ΚΚΑ «quick fix» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) («quick fix») στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσαρμοσμένη στις παρούσες συνθήκες διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης του 2020 υπό το πρίσμα της κρίσης του COVID-19 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών θέσεων συναλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 352 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΚΚΑ) 03.12.2021
EBA/GL/2020/08 Κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2020/02 σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων 24.07.2020
EBA/GL/2020/07

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναφορά και τη δημοσιοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ) 

04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χορήγηση και την παρακολούθηση των δανείων 30.08.2021
EBA/GL/2020/05 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου για ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) με εσωτερικές εκτιμήσεις για τις ζημίες λόγω αθέτησης (LGD) 03.12.2021
EBA/GL/2020/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό της σταθμισμένης μέσης ληκτότητας του τμήματος τιτλοποίησης 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και υποδείγματα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων 22.03.2021
EBA/GL/2019/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ΤΠΕ και ασφάλειας 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) που είναι κατάλληλη για περιόδους οικονομικής ύφεσης 22.03.2021
EBA/GL/2019/02 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων 08.06.2022
EBA/GL/2019/01 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των ειδών ανοίγματος που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθεστώς ανοχής 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια STS σε τιτλοποιήσεις πλην των ABCP 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια STS σε τιτλοποιήσεις ABCP 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Κατευθυντήριες γραμμές για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διενεργούν τα ιδρύματα 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων (PD), την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε αθέτηση 22.03.2021
EBA/GL/2017/15 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων ΤΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού της αθέτησης δυνάμει του άρθρου 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 22.03.2021
EBA/GL/2016/05 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού γραφείου/των ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 74 παράγραφος 3 και 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 450 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη ομίλου δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII) 01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 08.06.2022
Κοινές κατευθυντήριες γραμμές
Αριθμός Κοινές κατευθυντήριες γραμμές Ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΤ κοινοποίησε στην ΕΑΤ τη συμμόρφωσή της ή την πρόθεσή της να συμμορφωθεί
EBA/GL/2017/12 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων 08.01.2021
Συστάσεις
Αριθμός Σύσταση της ΕΑΤ Ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΤ κοινοποίησε στην ΕΑΤ τη συμμόρφωσή της ή την πρόθεσή της να συμμορφωθεί
EBA/Rec/2018/03 Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/Rec/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 05.08.2019
EBA/Rec/2018/01 Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/Rec/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Συστάσεις σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Σύσταση της ΕΑΤ σχετικά με την κάλυψη οντοτήτων σε σχέδιο ανάκαμψης ομίλου 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01 Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/Rec/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (όπως τροποποιήθηκε) Συστάσεις σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 02.04.2015

Τελευταία ενημέρωση: 05.07.2023

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Νομικό πλαίσιο

Κανονισμός ΕΕΜ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων