Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Usklađenost s EBA‑inim smjernicama i preporukama

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izdaju smjernice i preporuke na području nadzora banaka. U skladu s člankom 16. Uredbe br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, nadležna tijela moraju obavijestiti EBA‑u da su usklađena ili da se namjeravaju uskladiti sa smjernicom ili preporukom. Ako nadležno tijelo nije usklađeno i ne namjerava se uskladiti, mora iznijeti razloge.

Tablica u nastavku sadržava smjernice i preporuke koje se primjenjuju na ESB od njegova preuzimanja nadzornih zadaća 4. studenoga 2014. U njoj se mogu vidjeti datumi kada je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi.

EBA-ine mrežne stranice službeni su izvor informacija o EBA‑inim smjernicama i preporukama. EBA objavljuje tablice s pregledom usklađenosti tijela zajedno sa svakim skupom smjernica i svakom preporukom.

EBA-ine smjernice
BrojEBA-ine smjerniceDatum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/GL/2022/01 Smjernice o poboljšanju mogućnosti sanacije za institucije i sanacijska tijela u skladu s člancima 15. i 16. BRRD‑a 8. 6. 2022.
EBA/GL/2021/15 Smjernice o suradnji i razmjeni informacija među bonitetnim nadzornim tijelima, nadzornim tijelima za SPNFT i financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s Direktivom 2013/36/EU 20. 4. 2022.
EBA/GL/2021/12 Smjernice o zajedničkoj metodologiji za procjenu u svrhu izdavanja odobrenja za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. stavkom 5. Direktive 2013/36/EU 6. 4. 2022.
EBA/GL/2021/11 Smjernice o pokazateljima plana oporavka u skladu s člankom 9. Direktive 2014/59/EU 2. 2. 2022.
EBA/GL/2021/10 Smjernice o testovima otpornosti sustava osiguranja depozita na stres na temelju Direktive 2014/49/EU kojom se Smjernice EBA/GL/2016/04 stavljaju izvan snage i zamjenjuju 31. 1. 2022.
EBA/GL/2021/09Smjernice o utvrđivanju kriterija za procjenu iznimnih slučajeva kad institucije premašuju ograničenja velike izloženosti iz članka 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 te vremena i mjera za ponovno uspostavljanje usklađenosti s člankom 396. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/201317. 12. 2021.
EBA/GL/2021/08Smjernice o praćenju pragova i drugim proceduralnim aspektima pri osnivanju posredničkih matičnih društava u EU‑u na temelju članka 21.b Direktive 2013/36/EU18. 2. 2022.
EBA/GL/2021/07Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/20136. 10. 2021.
EBA/GL/2021/06Zajedničke ESMA‑ine i EBA‑ine Smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU29. 12. 2021.
EBA/GL/2021/05Smjernice o internom upravljanju na temelju Direktive 2013/36/EU8. 12. 2021.
EBA/GL/2021/04Smjernice o dobrim politikama primitaka na temelju Direktive 2013/36/EU8. 12. 2021.
EBA/GL/2021/01Smjernice kojima se određuju uvjeti za primjenu alternativnog tretmana izloženosti institucija koje se odnose na trostrane repo ugovore u skladu s člankom 403. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe velikih izloženosti28. 6. 2021.
EBA/GL/2020/15Smjernice kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 1928. 1. 2021.
EBA/GL/2020/14Smjernice o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti8. 2. 2021.
EBA/GL/2020/13Smjernice o odgovarajućim podskupinama sektorskih izloženosti za koje nadležna ili imenovana tijela mogu primijeniti zaštitni sloj za sistemski rizik u skladu s člankom 133. stavkom 5. točkom (f) Direktive 2013/36/EU28. 5. 2021.
EBA/GL/2020/12Smjernice o izmjeni Smjernica EBA/GL/2018/01 za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR) u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI‑ja 9 na regulatorni kapital radi osiguranja usklađenosti s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovorom na pandemiju bolesti COVID‑1927. 1. 2021.
EBA/GL/2020/11Smjernice o zahtjevima za nadzorno izvješćivanje i objavljivanje u skladu s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovor na pandemiju bolesti COVID‑1927. 1. 2021.
EBA/GL/2020/10Smjernice o pragmatičnom postupku nadzorne provjere i ocjene u 2020. godini u svjetlu krize COVID‑1914. 9. 2020.
EBA/GL/2020/09Smjernice o postupanju sa strukturnim deviznim pozicijama prema članku 352. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/20133. 12. 2021.
EBA/GL/2020/08Smjernice kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima24. 7. 2020.
EBA/GL/2020/07Smjernice za izvješćivanje i objavljivanje informacija o izloženostima koje podliježu mjerama primijenjenima u okviru odgovora na krizu uzrokovanu bolešću COVID‑194. 8. 2020.
EBA/GL/2020/06Smjernice o odobravanju i praćenju kredita30. 8. 2021.
EBA/GL/2020/05Smjernice o smanjenju kreditnog rizika za institucije koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB pristup) uz vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD)3. 12. 2021.
EBA/GL/2020/04Smjernice za utvrđivanje ponderiranog prosječnog dospijeća ugovornog plaćanja dospjelog u okviru tranše9. 6. 2020.
EBA/GL/2020/03Smjernice o istovjetnosti sustava povjerljivosti16. 10. 2020.
EBA/GL/2020/02Smjernice o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 1924. 7. 2020.
EBA/GL/2019/05Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija22. 3. 2021.
EBA/GL/2019/04Smjernice o upravljanju rizicima IKT‑a i sigurnosnim rizicima12. 1. 2021.
EBA/GL/2019/03Smjernice za procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) primjerenog ekonomskoj recesiji22. 3. 2021.
EBA/GL/2019/02Smjernice za eksternalizaciju8. 6. 2022.
EBA/GL/2019/01Smjernice o utvrđivanju vrsta visokorizičnih izloženosti3. 5. 2019.
EBA/GL/2018/10Smjernice o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti12. 1. 2021.
EBA/GL/2018/09Smjernice o STS kriterijima za sekuritizaciju koja nije ABCP29. 5. 2019.
EBA/GL/2018/08Smjernice o STS kriterijima za ABCP sekuritizaciju29. 5. 2019.
EBA/GL/2018/06Smjernice za upravljanje neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima1. 7. 2019.
EBA/GL/2018/04Smjernice za testiranje otpornosti institucija na stres15. 2. 2019.
EBA/GL/2018/03Revidirane Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres15. 2. 2019.
EBA/GL/2018/02Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje1. 7. 2019.
EBA/GL/2018/01Smjernice za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI‑ja 9 na regulatorni kapital7. 2. 2018.
EBA/GL/2017/16Smjernice za procjenu vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD), procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) i tretman izloženosti u statusu neispunjavanja obveza22. 3. 2021.
EBA/GL/2017/15Smjernice o povezanim osobama12. 4. 2018.
EBA/GL/2017/14Smjernice o nadzoru značajnih podružnica20. 3. 2018.
EBA/GL/2017/11Smjernice o internom upravljanju22. 5. 2018.
EBA/GL/2017/06Smjernice o praksama upravljanja kreditnim rizicima kreditnih institucija i računovodstvu očekivanih kreditnih gubitaka18. 1. 2018.
EBA/GL/2017/05Smjernice o procjeni rizika IKT‑a u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)4. 1. 2018.
EBA/GL/2017/01Smjernice o objavi koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR) kao dopuna objavi upravljanja likvidnosnim rizikom na temelju članka 435. Uredbe (EU) br. 575/20131. 10. 2017.
EBA/GL/2016/11Smjernice o zahtjevima za objavu na temelju dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/201318. 8. 2017.
EBA/GL/2016/10Smjernice o informacijama o ICAAP‑u i ILAAP‑u koje se prikupljaju za potrebe SREP‑a17. 2. 2017.
EBA/GL/2016/09Smjernice o korekcijama modificiranog trajanja za dužničke instrumente temeljem drugog podstavka članka 340. stavka 3. Uredbe (EU) 575/20136. 3. 2017.
EBA/GL/2016/08Smjernice o implicitnoj potpori sekuritizacijskim transakcijama23. 1. 2017.
EBA/GL/2016/07Smjernica o primjeni definicije statusa neispunjavanja obveza na temelju članka 178. Uredbe (EU) br. 575/201322. 3. 2021.
EBA/GL/2016/05Smjernice za komunikaciju između nadležnih tijela koja obavljaju superviziju poslovanja kreditnih institucija i ovlaštenih revizora i revizorskih društava koja provode zakonsku reviziju kreditnih institucija5. 1. 2017.
EBA/GL/2016/04Smjernice o testovima otpornosti sustava osiguranja depozita na stres na temelju Direktive 2014/49/EU15. 12. 2016.
EBA/GL/2016/03Smjernice o pružanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU14. 9. 2016.
EBA/GL/2016/01Revidirane smjernice o objavi pokazatelja globalne sistemske značajnosti6. 7. 2017.
EBA/GL/2015/22Smjernice o dobrim politikama primitaka na temelju članka 74. stavka 3. i članka 75. stavka 2. Direktive 2013/36/EU i objavama na temelju članka 450. Uredbe (EU) br. 575/20135. 8. 2016.
EBA/GL/2015/21Smjernice o minimalnim kriterijima koje treba ispunjavati plan reorganizacije poslovanja19. 7. 2016.
EBA/GL/2015/20Smjernice o ograničenju izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske djelatnosti izvan reguliranog okvira prema članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/20133. 8. 2016.
EBA/GL/2015/17Smjernice kojima se određuju uvjeti za financijsku potporu grupe na temelju članka 23. Direktive 2014/59/EU5. 2. 2016.
EBA/GL/2015/16Smjernice o primjeni pojednostavljenih obveza temeljem članka 4. stavka 5. Direktive 2014/59/EU12. 1. 2016.
EBA/GL/2015/09Smjernice o obvezama plaćanja na temelju Direktive 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita18. 12. 2015.
EBA/GL/2015/08Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje24. 11. 2015.
EBA/GL/2015/02Smjernice u vezi s tumačenjem različitih okolnosti u kojima se smatra da institucija propada ili će vjerojatno propasti temeljem članka 32. stavka 6. Direktive 2014/59/EU6. 10. 2015.
EBA/GL/2015/03Smjernice o okidačima za primjenu mjera rane intervencije u skladu s člankom 27. stavkom 4. Direktive 2014/59/EU23. 9. 2015.
EBA/GL/2015/02Smjernice o minimalnom popisu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja plana oporavka1. 9. 2015.
EBA/GL/2014/14Smjernice o materijalnoj značajnosti, zaštićenosti i povjerljivosti te o učestalosti objave na temelju članka 432. stavka 1., članka 432. stavka 2. i članka 433. Uredbe (EU) br. 575/2013 (tri mandata)5. 6. 2015.
EBA/GL/2014/13Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)2. 4. 2015.
EBA/GL/2014/10Smjernice o kriterijima za utvrđivanje uvjeta za primjenu članka 131. stavka 3. Direktive 2013/36/EU (CRD) u vezi s procjenom drugih sistemski važnih institucija (O‑SII‑ovi)1. 4. 2015.
EBA/GL/2014/06 Smjernice o nizu scenarija koji se trebaju primijeniti u planovima oporavka 8. 6. 2022.
Zajedničke smjernice
BrojZajedničke smjerniceDatum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/GL/2017/12Zajedničke smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU22. 5. 2018.
JC/GL/2016/01Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru7. 7. 2017.
JC/GL/2014/01Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate8. 1. 2021.
Preporuke
BrojEBA‑ina preporukaDatum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/Rec/2018/03Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti5. 8. 2019.
EBA/Rec/2018/01Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti31. 10. 2018.
EBA/Rec/2017/03Preporuke za eksternalizaciju pružateljima usluga računarstva u oblaku20. 6. 2018.
EBA/Rec/2017/02Preporuka o obuhvaćenosti subjekata planom oporavka grupe26. 3. 2018.
EBA/Rec/2017/01Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti12. 1. 2017.
EBA/Rec/2015/01 (s izmjenama)Preporuke o istovjetnosti sustava povjerljivosti2. 4. 2015.

Posljednji put posuvremenjeno: 14.06.2022

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Pravni okvir

Uredba o SSM‑u

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing