Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

< h1>Usklađenost ESB-a s EBA-inim smjernicama i preporukama

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izdaju smjernice i preporuke na području nadzora banaka. U skladu s člankom 16. Uredbe br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, nadležna tijela moraju obavijestiti EBA‑u da su usklađena ili da se namjeravaju uskladiti sa smjernicom ili preporukom. Ako nadležno tijelo nije usklađeno i ne namjerava se uskladiti, mora iznijeti razloge.

Tablica u nastavku sadržava smjernice i preporuke koje se primjenjuju na ESB od njegova preuzimanja nadzornih zadaća 4. studenoga 2014. U njoj se mogu vidjeti datumi kada je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi.

EBA-ine mrežne stranice službeni su izvor informacija o EBA‑inim smjernicama i preporukama. EBA objavljuje tablice s pregledom usklađenosti tijela zajedno sa svakom smjernicom i preporukom, a njezino godišnje izvješće sadržava odjeljak »Regulatorna usklađenost sa smjernicama i preporukama«.

ESB-ovi odgovori na EBA‑ine smjernice i preporuke u skladu sa zahtjevom »uskladi se ili objasni«

EBA-ine smjernice
Broj EBA-ina smjernica Datum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/GL/2021/01 Smjernice kojima se određuju uvjeti za primjenu alternativnog tretmana izloženosti institucija koje se odnose na trostrane repo ugovore u skladu s člankom 403. stavkom 3. Uredbe (EU) 575/2013 za potrebe velikih izloženosti 21. 5. 2021.
EBA/GL/2020/15 Smjernice kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 19 28. 1. 2021.
EBA/GL/2020/14 Smjernice o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti 8. 2. 2021.
EBA/GL/2020/13 Smjernice o primjerenim podskupinama sektorskih izloženosti na koje nadležna ili imenovana tijela mogu primjenjivati zaštitni sloj za sistemski rizik u skladu s člankom 133. stavkom 5. točkom (f) Direktive 2013/36/EU 28. 5. 2021.
EBA/GL/2020/12 Smjernice o izmjeni Smjernica EBA/GL/2018/01 za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR) u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI‑ja 9 na regulatorni kapital radi osiguranja usklađenosti s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovorom na pandemiju bolesti COVID‑19 27. 1. 2021.
EBA/GL/2020/11 Smjernice o zahtjevima za nadzorno izvješćivanje i objavljivanje u skladu s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovor na pandemiju bolesti COVID‑19 27. 1. 2021.
EBA/GL/2020/10 Smjernice o pragmatičnom postupku nadzorne provjere i ocjene u 2020. godini u svjetlu krize COVID-19 14. 9. 2020.
EBA/GL/2020/09 Smjernice o postupanju sa strukturnim deviznim pozicijama prema članku 352. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 18. 12. 2020.
EBA/GL/2020/08 Smjernice kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima 24. 7. 2020.
EBA/GL/2020/07 Smjernice o o izvješćivanju i objavama koji se odnose na izloženosti koje su predmet mjera povezanih s bolešću COVID-19 4. 8. 2020.
EBA/GL/2020/06 Smjernice o o odobravanju kredita i njihovu praćenju 17. 8. 2020.
EBA/GL/2020/05 Smjernice o smanjenju kreditnog rizika za institucije koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB pristup) 6. 10. 2020.
EBA/GL/2020/04 Smjernice za utvrđivanje ponderiranog prosječnog dospijeća ugovornog plaćanja dospjelog u okviru tranše 9. 6. 2020.
EBA/GL/2020/03 Smjernice o o istovjetnosti sustava povjerljivosti 16. 10. 2020.
EBA/GL/2020/02 Smjernice o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 19 24. 7. 2020.
EBA/GL/2019/05 Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija 30. 4. 2020.
EBA/GL/2019/04 Smjernice o upravljanju rizicima IKT‑a i sigurnosnim rizicima 12. 1. 2021.
EBA/GL/2019/03 Smjernice za procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) primjerenog ekonomskoj recesiji 16. 7. 2019.
EBA/GL/2019/02 Smjernice za eksternalizaciju 16. 8. 2019.
EBA/GL/2019/01 Smjernice o utvrđivanju vrsta visokorizičnih izloženosti 3. 5. 2019.
EBA/GL/2018/10 Smjernice o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti 12. 1. 2021.
EBA/GL/2018/09 Smjernice o STS kriterijima za sekuritizaciju koja nije ABCP 29. 5. 2019.
EBA/GL/2018/08 Smjernice o STS kriterijima za ABCP sekuritizaciju 29. 5. 2019.
EBA/GL/2018/06 Smjernice za upravljanje neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima 1. 7. 2019.
EBA/GL/2018/04 Smjernice za testiranje otpornosti institucija na stres 15. 2. 2019.
EBA/GL/2018/03 Revidirane Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres 15. 2. 2019.
EBA/GL/2018/02 Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje 1. 7. 2019.
EBA/GL/2018/01 Smjernice za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI‑ja 9 na regulatorni kapital 7. 2. 2018.
EBA/GL/2017/16 Smjernice za procjenu vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD), procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) i tretman izloženosti u statusu neispunjavanja obveza 20. 6. 2018.
EBA/GL/2017/15 Smjernice o povezanim osobama 12. 4. 2018.
EBA/GL/2017/14 Smjernice o nadzoru značajnih podružnica 20. 3. 2018.
EBA/GL/2017/11 Smjernice o internom upravljanju 22. 5. 2018.
EBA/GL/2017/06 Smjernice o praksama upravljanja kreditnim rizicima kreditnih institucija i računovodstvu očekivanih kreditnih gubitaka 18. 1. 2018.
EBA/GL/2017/05 Smjernice o procjeni rizika IKT‑a u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) 4. 1. 2018.
EBA/GL/2017/01 Smjernice o objavi koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR) kao dopuna objavi upravljanja likvidnosnim rizikom na temelju članka 435. Uredbe (EU) br. 575/2013 1. 10. 2017.
EBA/GL/2016/11 Smjernice o zahtjevima za objavu na temelju dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 18. 8. 2017.
EBA/GL/2016/10 Smjernice o informacijama o ICAAP‑u i ILAAP‑u koje se prikupljaju za potrebe SREP‑a 17. 2. 2017.
EBA/GL/2016/09 Smjernice o korekcijama modificiranog trajanja za dužničke instrumente temeljem drugog podstavka članka 340. stavka 3. Uredbe (EU) 575/2013 6. 3. 2017.
EBA/GL/2016/08 Smjernice o implicitnoj potpori sekuritizacijskim transakcijama 23. 1. 2017.
EBA/GL/2016/07 Smjernica o primjeni definicije statusa neispunjavanja obveza na temelju članka 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 27. 12. 2017.
EBA/GL/2016/05 Smjernice za komunikaciju između nadležnih tijela koja obavljaju superviziju poslovanja kreditnih institucija i ovlaštenih revizora i revizorskih društava koja provode zakonsku reviziju kreditnih institucija 5. 1. 2017.
EBA/GL/2016/04 Smjernice o testovima otpornosti sustava osiguranja depozita na stres na temelju Direktive 2014/49/EU 15. 12. 2016.
EBA/GL/2016/03 Smjernice o pružanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU 14. 9. 2016.
EBA/GL/2016/01 Revidirane smjernice o objavi pokazatelja globalne sistemske značajnosti 6. 7. 2017.
EBA/GL/2015/22 Smjernice o dobrim politikama primitaka na temelju članka 74. stavka 3. i članka 75. stavka 2. Direktive 2013/36/EU i objavama na temelju članka 450. Uredbe (EU) br. 575/2013 5. 8. 2016.
EBA/GL/2015/21 Smjernice o minimalnim kriterijima koje treba ispunjavati plan reorganizacije poslovanja 19. 7. 2016.
EBA/GL/2015/20 Smjernice o ograničenju izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske djelatnosti izvan reguliranog okvira prema članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 3. 8. 2016.
EBA/GL/2015/17 Smjernice kojima se određuju uvjeti za financijsku potporu grupe na temelju članka 23. Direktive 2014/59/EU 5. 2. 2016.
EBA/GL/2015/16 Smjernice o primjeni pojednostavljenih obveza temeljem članka 4. stavka 5. Direktive 2014/59/EU 12. 1. 2016.
EBA/GL/2015/09 Smjernice o obvezama plaćanja na temelju Direktive 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita 18. 12. 2015.
EBA/GL/2015/08 Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje 24. 11. 2015.
EBA/GL/2015/07 Smjernice u vezi s tumačenjem različitih okolnosti u kojima se smatra da institucija propada ili će vjerojatno propasti temeljem članka 32. stavka 6. Direktive 2014/59/EU 6. 10. 2015.
EBA/GL/2015/03 Smjernice o okidačima za primjenu mjera rane intervencije u skladu s člankom 27. stavkom 4. Direktive 2014/59/EU 23. 9. 2015.
EBA/GL/2015/02 Smjernice o minimalnom popisu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja plana oporavka 1. 9. 2015.
EBA/GL/2014/14 Smjernice o materijalnoj značajnosti, zaštićenosti i povjerljivosti te o učestalosti objave na temelju članka 432. stavka 1., članka 432. stavka 2. i članka 433. Uredbe (EU) br. 575/2013 (tri mandata) 5. 6. 2015.
EBA/GL/2014/13 Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) 2. 4. 2015.
EBA/GL/2014/10 Smjernice o kriterijima za utvrđivanje uvjeta za primjenu članka 131. stavka 3. Direktive 2013/36/EU (CRD) u vezi s procjenom drugih sistemski važnih institucija (O‑SII‑ovi) 1. 4. 2015.
Zajedničke smjernice
Broj Smjernica Datum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/GL/2017/12 Zajedničke smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU 22. 5. 2018.
JC/GL/2016/01 Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru 7. 7. 2017.
JC/GL/2014/01 Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate 8. 1. 2021.
Preporuke
Broj EBA-ina preporuka Datum na koji je ESB obavijestio EBA‑u o usklađenosti ili namjeri da se uskladi
EBA/Rec/2018/03 Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti 5. 8. 2019.
EBA/Rec/2018/01 Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti 31. 10. 2018.
EBA/Rec/2017/03 Preporuke za eksternalizaciju pružateljima usluga računarstva u oblaku 20. 6. 2018.
EBA/Rec/2017/02 Preporuka o obuhvaćenosti subjekata planom oporavka grupe 26. 3. 2018.
EBA/Rec/2017/01 Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti 12. 1. 2017.
EBA/Rec/2015/01 (s izmjenama) Preporuke o istovjetnosti sustava povjerljivosti 2. 4. 2015.

Posljednji put posuvremenjeno: 20. siječnja 2021.

Sve stranice u ovom odjeljku