Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Skladnost ECB s smernicami in priporočili EBA

Evropski bančni organ (EBA) in Skupni odbor evropskih nadzornih organov izdajata smernice ali priporočila na področju bančnega nadzora. V skladu s členom 16 Uredbe št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega bančnega organa morajo pristojni organi obvestiti EBA, ali ravnajo oziroma nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami in priporočili. Če ne, morajo pojasniti, zakaj.

V spodnji tabeli so naštete smernice in priporočila, ki za ECB veljajo od 4. novembra 2014, ko je prevzela naloge bančnega nadzora. Na desni so datumi, ko je ECB obvestila EBA, da ravna oziroma namerava ravnati v skladu s smernicami in priporočili.

Spletno mesto EBA je uradni vir informacij o smernicah in priporočilih EBA. To tabelo EBA objavi skupaj z vsako smernico ali priporočilom. V svojem letnem poročilu ima tudi razdelek o tem, kako regulativni organi upoštevajo smernice in priporočila (»Regulatory Compliance of Guidelines and Recommendations«)

Odgovori ECB na smernice in priporočila EBA po načelu »upoštevaj ali pojasni«

Smernice EBA
Številka Smernice EBA Datum, ko je ECB obvestila EBA, da jih upošteva ali namerava upoštevati
EBA/GL/2021/01 Smernice o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova »tristranskih pogodb o začasni prodaji« iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti 21. 5. 2021
EBA/GL/2020/15 Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 28. 1. 2021
EBA/GL/2020/14 Smernice o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti 8. 2. 2021
EBA/GL/2020/13 Smernice o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj 28. 5. 2021
EBA/GL/2020/12 Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 27. 1. 2021
EBA/GL/2020/11 Smernice o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 27. 1. 2021
EBA/GL/2020/10 Smernice o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 14. 9. 2020
EBA/GL/2020/09 Smernice o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) 18. 12. 2020
EBA/GL/2020/08 Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih 24. 7. 2020
EBA/GL/2020/07 Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 4. 8. 2020
EBA/GL/2020/06 Smernice o odobravanju in spremljanju kreditov 17. 8. 2020
EBA/GL/2020/05 Smernice o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) 6. 10. 2020
EBA/GL/2020/04 Smernice o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013e 9. 6. 2020
EBA/GL/2020/03 Smernice o enakovrednosti ureditev zaupnosti 16. 10. 2020
EBA/GL/2020/02 Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 24. 7. 2020
EBA/GL/2019/05 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja 30. 4. 2020
EBA/GL/2019/04 Smernice o upravljanju tveganja, povezanega z IKT, in varnostjo 12. 1. 2021
EBA/GL/2019/03 Smernice o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije 16. 7. 2019
EBA/GL/2019/02 Smernice o zunanjem izvajanju 16. 8. 2019
EBA/GL/2019/01 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem 3. 5. 2019
EBA/GL/2018/10 Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti 12. 1. 2021
EBA/GL/2018/09 Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP 29. 5. 2019
EBA/GL/2018/08 Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP 29. 5. 2019
EBA/GL/2018/06 Smernice o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti 1. 7. 2019
EBA/GL/2018/04 Smernice za stresno testiranje institucij 15. 2. 2019
EBA/GL/2018/03 Smernice o revidiranih skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) in nadzorniško stresno testiranje 15. 2. 2019
EBA/GL/2018/02 Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti 1. 7. 2019
EBA/GL/2018/01 Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital 7. 2. 2018
EBA/GL/2017/16 Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti 20. 6. 2018
EBA/GL/2017/15 Smernice o povezanih strankah 12. 4. 2018
EBA/GL/2017/14 Smernice o nadzoru pomembnih podružnic 20. 3. 2018
EBA/GL/2017/11 Smernice o notranjem upravljanju 22. 5. 2018
EBA/GL/2017/06 Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah 18. 1. 2018
EBA/GL/2017/05 Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) 4. 1. 2018
EBA/GL/2017/01 Smernice o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 1. 10. 2017
EBA/GL/2016/11 Smernice EBA o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 18. 8. 2017
EBA/GL/2016/10 Smernice EBA o pridobivanju informacij o ICAAP in ILAAP za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) 17. 2. 2017
EBA/GL/2016/09 Smernice o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 6. 3. 2017
EBA/GL/2016/08 Smernice o posredni podpori za posle listinjenja 23. 1. 2017
EBA/GL/2016/07 Smernice EBA o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 27. 12. 2017
EBA/GL/2016/05 Smernice o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij 5. 1. 2017
EBA/GL/2016/04 Smernice o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU 15. 12. 2016
EBA/GL/2016/03 Smernice o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU 14. 9. 2016
EBA/GL/2016/01 Revidirane smernice o dodatnih specifikacijah kazalnikov globalne sistemske pomembnosti in njihovem razkritju 6. 7. 2017
EBA/GL/2015/22 Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 5. 8. 2016
EBA/GL/2015/21 Smernice o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja 19. 7. 2016
EBA/GL/2015/20 Smernice o omejitvah izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 3. 8. 2016
EBA/GL/2015/17 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU 5. 2. 2016
EBA/GL/2015/16 Smernice o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU 12. 1. 2016
EBA/GL/2015/09 Smernice o plačilnih obveznostih v skladu z Direktivo 2014/49/EU o sistemih jamstva za vloge 18. 12. 2015
EBA/GL/2015/08 Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti 24. 11. 2015
EBA/GL/2015/07 Smernice o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU 6. 10. 2015
EBA/GL/2015/03 Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU 23. 9. 2015
EBA/GL/2015/02 Smernice o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije 1. 9. 2015
EBA/GL/2014/14 Smernice EBA o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 5. 6. 2015
EBA/GL/2014/13 Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) 2. 4. 2015
EBA/GL/2014/10 Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) 1. 4. 2015
Skupne smernice
Številka Smernice Datum, ko je ECB obvestila EBA, da jih upošteva ali namerava upoštevati
EBA/GL/2017/12 Skupne smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU 22. 5. 2018
JC/GL/2016/01 Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju 7. 7. 2017
JC/GL/2014/01 Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov 8. 1. 2021
Priporočila
Številka Priporočila EBA Datum, ko je ECB obvestila EBA, da jih upošteva ali namerava upoštevati
EBA/Rec/2018/03 Priporočila o spremembi Priporočil EBA/Rec/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti 5. 8. 2019
EBA/Rec/2018/01 Priporočila o spremembi Priporočil /REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti 31. 10. 2018
EBA/Rec/2017/03 Priporočila o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku 20. 6. 2018
EBA/Rec/2017/02 Priporočilo o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine 26. 3. 2018
EBA/Rec/2017/01 Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti 12. 1. 2017
EBA/Rec/2015/01 (kakor so bila spremenjena) Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti 2. 4. 2015

Zadnja posodobitev: 20. januar 2021

Vse strani v tem razdelku