Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden ja suositusten noudattaminen

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea antavat ohjeita ja suosituksia pankkivalvontaa koskevissa kysymyksissä. Euroopan pankkiviranomaisen perustamisasetuksen N:o 1093/2010 artiklan 16 nojalla toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa ohjeita ja suosituksia. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tai aio noudattaa niitä, sen on esitettävä EPV:lle perustelunsa.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ne ohjeet ja suositukset, jotka ovat koskeneet EKP:tä siitä asti, kun se ryhtyi hoitamaan valvontatehtäväänsä 4.11.2014. Taulukosta käyvät myös ilmi päivämäärät, jolloin EKP on ilmoittanut EPV:lle noudattavansa tai aikovansa noudattaa niitä.

Virallista tietoa EPV:n ohjeiden ja suositusten noudattamisesta on EPV:n verkkosivuilla. Lisäksi EPV julkaisee aina uusien ohjeiden ja suositusten yhteydessä taulukoita niiden noudattamisesta.

EPV:n ohjeet
Numero Nimi Ilmoituspäivä
EBA/GL/2022/13 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2018/10 järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta 13.1.2023
EBA/GL/2022/12 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 10.1.2023
EBA/GL/2022/08 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Ohjeet luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 11.8.2022
EBA/GL/2022/03 Ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä 7.12.2022
EBA/GL/2022/01 Ohjeet purkamismahdollisuuksien parantamisesta laitoksille ja kriisinratkaisuviranomaisille 8.6.2022
EBA/GL/2021/15 Ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti 8.7.2022
EBA/GL/2021/12 Ohjeet yhteisestä arviointimenettelystä luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseksi direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti 6.4.2022
EBA/GL/2021/11 Ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista 2.2.2022
EBA/GL/2021/10 Ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä (tarkistetut) 31.1.2022
EBA/GL/2021/09 Ohjeet niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista 18.2.2022
EBA/GL/2021/07 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä 6.10.2021
EBA/GL/2021/06 ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta 8.12.2021
EBA/GL/2021/04 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä 8.12.2021
EBA/GL/2021/01 Ohjeet laitoksille aiheutuvien riskien vaihtoehtoisen käsittelyn soveltamista koskevista edellytyksistä sellaisten suurten asiakasriskien osalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 403 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ”kolmen osapuolen takaisinostosopimuksiin” 28.6.2021
EBA/GL/2020/15 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 28.1.2021
EBA/GL/2020/14 Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 8.2.2021
EBA/GL/2020/13 Ohjeet asianmukaisista alakohtaisten vastuiden osa-alueista, joihin toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan 5 kohdan f alakohdan mukaisesti 28.5.2021
EBA/GL/2020/12 Ohjeet joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19-pandemian vastatoimena 27.1.2021
EBA/GL/2020/11 Ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti 27.1.2021
EBA/GL/2020/10 Ohjeet, jotka koskevat vuoden 2020 pragmaattista valvojan arviointiprosessia covid-19-kriisin seurauksena 14.9.2020
EBA/GL/2020/09 Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3.12.2021
EBA/GL/2020/08 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 24.7.2020
EBA/GL/2020/07 Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta 4.8.2020
EBA/GL/2020/06 Luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet 30.8.2021
EBA/GL/2020/05 Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen 3.12.2021
EBA/GL/2020/04 Ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä 9.6.2020
EBA/GL/2020/03 Ohjeet luottamuksellisuutta koskevien järjestelyjen vastaavuudesta 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 24.7.2020
EBA/GL/2019/05 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista 22.3.2021
EBA/GL/2019/04 Ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta 12.1.2021
EBA/GL/2019/03 Ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin 22.3.2021
EBA/GL/2019/02 Ulkoistamista koskevat ohjeet 8.6.2022
EBA/GL/2019/01 Ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä 3.5.2019
EBA/GL/2018/10 Ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta 12.1.2021
EBA/GL/2018/09 Ohjeet muiden kuin ABCP-liiketoimien arvopaperistamisen YLS-kriteereistä 29.5.2019
EBA/GL/2018/08 Ohjeet ABCP-arvopaperistamisen YLS-kriteereistä 29.5.2019
EBA/GL/2018/06 Ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä 1.7.2019
EBA/GL/2018/04 Ohjeet laitosten stressitestauksesta 15.2.2019
EBA/GL/2018/03 Tarkistetut ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä 15.2.2019
EBA/GL/2018/02 Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta 1.7.2019
EBA/GL/2018/01 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi 7.2.2018
EBA/GL/2017/16 Ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten 22.3.2021
EBA/GL/2017/15 Ohjeet asiakaskokonaisuuksista 12.4.2018
EBA/GL/2017/14 Ohjeet merkittävien sivuliikkeiden valvonnasta 20.3.2018
EBA/GL/2017/11 Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta 22.5.2018
EBA/GL/2017/06 Ohjeet luottolaitosten luottoriskien hallinnan käytännöistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjanpitokäsittelystä 18.1.2018
EBA/GL/2017/05 Ohjeet valvonta- ja arviointiprosessin (SREP) yhteydessä tehtävästä ICT-riskien arvioinnista 4.1.2018
EBA/GL/2017/01 Ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan mukaisesti 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista 18.8.2017
EBA/GL/2016/10 Ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista 17.2.2017
EBA/GL/2016/09 Ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista korjauksista 6.3.2017
EBA/GL/2016/08 Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille 23.1.2017
EBA/GL/2016/07 Ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti 22.3.2021
EBA/GL/2016/05 Ohjeet vuoropuhelusta luottolaitoksia valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja näiden luottolaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä 5.1.2017
EBA/GL/2016/04 Ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 14.9.2016
EBA/GL/2016/01 Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 6.7.2017
EBA/GL/2015/22 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU 74 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 450 artiklan mukaisista tiedonantovelvollisuuksista 5.8.2016
EBA/GL/2015/21 Liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman vähimmäisperusteita koskevat ohjeet 19.7.2016
EBA/GL/2015/20 Ohjeet pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3.8.2016
EBA/GL/2015/17 Ohjeet: direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen 5.2.2016
EBA/GL/2015/16 Ohjeet yksinkertaistettujen velvoitteiden soveltamisesta direktiivin 2014/59/EU 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti 12.1.2016
EBA/GL/2015/09 Ohjeet maksusitoumuksiin liittyen talletussuojadirektiivin 2014/49/EU mukaisesti 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Ohjeet, jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä 23.9.2015
EBA/GL/2015/02 Ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevien laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden vähimmäisluettelosta 1.9.2015
EBA/GL/2014/14 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 432 artiklan 1 kohdassa, 432 artiklan 2 kohdassa ja 433 artiklassa säädetystä olennaisuudesta, liikesalaisuuden piiriin kuulumisesta ja luottamuksellisuudesta sekä julkistamistiheydestä 5.6.2015
EBA/GL/2014/13 Ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä 2.4.2015
EBA/GL/2014/10 Ohjeet kriteereistä direktiivin 2013/36/EU (CRD) 131 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten määrittämiseen muiden järjestelmän kannalta merkittävien laitosten (O-Sll:t) arviointia varten 1.4.2015
EBA/GL/2014/06 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 8.6.2022
Yhteiset ohjeet
Numero Nimi Ilmoituspäivä
EBA/GL/2017/12 Yhteiset ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten 22.5.2018
JC/GL/2016/01 Määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskevat yhteiset ohjeet 7.7.2017
JC/GL/2014/01 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 8.1.2021
Suositukset
Numero Nimi Ilmoituspäivä
EBA/REC/2018/03 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 5.8.2019
EBA/REC/2018/01 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 31.10.2018
EBA/REC/2017/03 Suosituksia ulkoistamisesta pilvipalveluihin 20.6.2018
EBA/REC/2017/02 Suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan 26.3.2018
EBA/REC/2017/01 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 12.1.2017
EBA/REC/2015/01 (muutoksineen) Suositukset luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 2.4.2015

Päivitetty 17.1.2023


Lisätietoa aiheesta

Säädösperusta

YVM-asetus

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing