Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden ja suositusten noudattaminen

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea antavat ohjeita ja suosituksia pankkivalvontaa koskevissa kysymyksissä. Euroopan pankkiviranomaisen perustamisasetuksen N:o 1093/2010 artiklan 16 nojalla toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa ohjeita ja suosituksia. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tai aio noudattaa niitä, sen on esitettävä EPV:lle perustelunsa.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ne ohjeet ja suositukset, jotka ovat koskeneet EKP:tä siitä asti, kun se ryhtyi hoitamaan valvontatehtäväänsä 4.11.2014. Taulukosta käyvät myös ilmi päivämäärät, jolloin EKP on ilmoittanut EPV:lle noudattavansa tai aikovansa noudattaa niitä.

Virallista tietoa EPV:n ohjeiden ja suositusten noudattamisesta on EPV:n verkkosivuilla. Lisäksi EPV julkaisee aina uusien ohjeiden ja suositusten yhteydessä taulukoita niiden noudattamisesta.

EPV:n ohjeet
Numero Nimi Ilmoituspäivä

EBA/GL/2022/15

Ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa

2.6.2023

EBA/GL/2022/14

Ohjeet kaupankäyntivarastoon kuulumattomista toimista syntyvän korkoriskin ja luottomarginaaliriskin arvioinnista ja hallinnasta

17.4.2023

EBA/GL/2022/13 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2018/10 järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta 13.1.2023
EBA/GL/2022/12 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 10.1.2023
EBA/GL/2022/08 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Ohjeet luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 11.8.2022
EBA/GL/2022/03 Ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä 7.12.2022
EBA/GL/2022/01 Ohjeet purkamismahdollisuuksien parantamisesta laitoksille ja kriisinratkaisuviranomaisille 8.6.2022
EBA/GL/2021/15 Ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti 8.7.2022
EBA/GL/2021/12 Ohjeet yhteisestä arviointimenettelystä luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseksi direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti 6.4.2022
EBA/GL/2021/11 Ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista 2.2.2022
EBA/GL/2021/10 Ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä (tarkistetut) 31.1.2022
EBA/GL/2021/09 Ohjeet niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista 18.2.2022
EBA/GL/2021/07 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä 6.10.2021
EBA/GL/2021/06 ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta 8.12.2021
EBA/GL/2021/04 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä 8.12.2021
EBA/GL/2021/01 Ohjeet laitoksille aiheutuvien riskien vaihtoehtoisen käsittelyn soveltamista koskevista edellytyksistä sellaisten suurten asiakasriskien osalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 403 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ”kolmen osapuolen takaisinostosopimuksiin” 28.6.2021
EBA/GL/2020/15 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 28.1.2021
EBA/GL/2020/14 Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 8.2.2021
EBA/GL/2020/13 Ohjeet asianmukaisista alakohtaisten vastuiden osa-alueista, joihin toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan 5 kohdan f alakohdan mukaisesti

5.7.2023

EBA/GL/2020/12 Ohjeet joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19-pandemian vastatoimena 27.1.2021
EBA/GL/2020/11 Ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti 27.1.2021
EBA/GL/2020/10 Ohjeet, jotka koskevat vuoden 2020 pragmaattista valvojan arviointiprosessia covid-19-kriisin seurauksena 14.9.2020
EBA/GL/2020/09 Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3.12.2021
EBA/GL/2020/08 Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 24.7.2020
EBA/GL/2020/07

Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta [KUMOTTU] 

4.8.2020
EBA/GL/2020/06 Luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet 30.8.2021
EBA/GL/2020/05 Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen 3.12.2021
EBA/GL/2020/04 Ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä 9.6.2020
EBA/GL/2020/03 Ohjeet luottamuksellisuutta koskevien järjestelyjen vastaavuudesta 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 24.7.2020
EBA/GL/2019/05 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista 22.3.2021
EBA/GL/2019/04 Ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta 12.1.2021
EBA/GL/2019/03 Ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin 22.3.2021
EBA/GL/2019/02 Ulkoistamista koskevat ohjeet 8.6.2022
EBA/GL/2019/01 Ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä 3.5.2019
EBA/GL/2018/10 Ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta 12.1.2021
EBA/GL/2018/09 Ohjeet muiden kuin ABCP-liiketoimien arvopaperistamisen YLS-kriteereistä 29.5.2019
EBA/GL/2018/08 Ohjeet ABCP-arvopaperistamisen YLS-kriteereistä 29.5.2019
EBA/GL/2018/06 Ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä 1.7.2019
EBA/GL/2018/04 Ohjeet laitosten stressitestauksesta 15.2.2019
EBA/GL/2018/03 Tarkistetut ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä 15.2.2019
EBA/GL/2018/02 Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta 1.7.2019
EBA/GL/2018/01 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi 7.2.2018
EBA/GL/2017/16 Ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten 22.3.2021
EBA/GL/2017/15 Ohjeet asiakaskokonaisuuksista 12.4.2018
EBA/GL/2017/14 Ohjeet merkittävien sivuliikkeiden valvonnasta 20.3.2018
EBA/GL/2017/11 Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta 22.5.2018
EBA/GL/2017/06 Ohjeet luottolaitosten luottoriskien hallinnan käytännöistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjanpitokäsittelystä 18.1.2018
EBA/GL/2017/05 Ohjeet valvonta- ja arviointiprosessin (SREP) yhteydessä tehtävästä ICT-riskien arvioinnista 4.1.2018
EBA/GL/2017/01 Ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan mukaisesti 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista 18.8.2017
EBA/GL/2016/10 Ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista 17.2.2017
EBA/GL/2016/09 Ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista korjauksista 6.3.2017
EBA/GL/2016/08 Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille 23.1.2017
EBA/GL/2016/07 Ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti 22.3.2021
EBA/GL/2016/05 Ohjeet vuoropuhelusta luottolaitoksia valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja näiden luottolaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä 5.1.2017
EBA/GL/2016/04 Ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 14.9.2016
EBA/GL/2016/01 Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta 6.7.2017
EBA/GL/2015/22 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU 74 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 450 artiklan mukaisista tiedonantovelvollisuuksista 5.8.2016
EBA/GL/2015/21 Liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman vähimmäisperusteita koskevat ohjeet 19.7.2016
EBA/GL/2015/20 Ohjeet pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3.8.2016
EBA/GL/2015/17 Ohjeet: direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen 5.2.2016
EBA/GL/2015/16 Ohjeet yksinkertaistettujen velvoitteiden soveltamisesta direktiivin 2014/59/EU 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti 12.1.2016
EBA/GL/2015/09 Ohjeet maksusitoumuksiin liittyen talletussuojadirektiivin 2014/49/EU mukaisesti 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Ohjeet, jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä 23.9.2015
EBA/GL/2015/02 Ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevien laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden vähimmäisluettelosta 1.9.2015
EBA/GL/2014/14 Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 432 artiklan 1 kohdassa, 432 artiklan 2 kohdassa ja 433 artiklassa säädetystä olennaisuudesta, liikesalaisuuden piiriin kuulumisesta ja luottamuksellisuudesta sekä julkistamistiheydestä 5.6.2015
EBA/GL/2014/13 Ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä 2.4.2015
EBA/GL/2014/10 Ohjeet kriteereistä direktiivin 2013/36/EU (CRD) 131 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten määrittämiseen muiden järjestelmän kannalta merkittävien laitosten (O-Sll:t) arviointia varten 1.4.2015
EBA/GL/2014/06 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 8.6.2022
Yhteiset ohjeet
Numero Nimi Ilmoituspäivä
EBA/GL/2017/12 Yhteiset ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten 22.5.2018
JC/GL/2016/01 Määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskevat yhteiset ohjeet 7.7.2017
JC/GL/2014/01 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 8.1.2021
Suositukset
Numero Nimi Ilmoituspäivä
EBA/REC/2018/03 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 5.8.2019
EBA/REC/2018/01 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 31.10.2018
EBA/REC/2017/03 Suosituksia ulkoistamisesta pilvipalveluihin 20.6.2018
EBA/REC/2017/02 Suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan 26.3.2018
EBA/REC/2017/01 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 12.1.2017
EBA/REC/2015/01 (muutoksineen) Suositukset luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 2.4.2015

Päivitetty 5.7.2023

Lisätietoa aiheesta

Säädösperusta

YVM-asetus

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä