Menu

Az EKB megfelelése az EBH-iránymutatásoknak és -ajánlásoknak

Az Európai Bankhatóság és az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága iránymutatásokat és ajánlásokat ad ki bankfelügyeleti témakörökben. Az Európai Bankhatóságot megalapító 1093/2010 rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az EBH-t arról, hogy az említetteknek megfelelnek-e vagy meg szándékoznak-e felelni. Amennyiben nem, ezt indokolniuk kell.

Az alábbi táblázatban találhatók azok az iránymutatások és ajánlások, amelyek az EKB-ra érvényesek azóta, hogy 2014. november 4-én megkezdte a felügyeleti feladatok ellátását, valamint azok az időpontok, amelyeken értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékáról.

Az EBH honlapja az EBH-s iránymutatások és ajánlásokkal kapcsolatos információk hivatalos forrása. Az EBH minden egyes iránymutatás vagy ajánlás mellé megfelelési táblázatot is közzétesz, az éves jelentésében pedig külön fejezetet szentel a „Szabályozási megfelelés az iránymutatásoknak és ajánlásoknak” témakörnek.

Az EKB „megfelelési vagy indokolási” válaszai az EBH iránymutatásaira és ajánlásaira

EBH-iránymutatások
Szám EBH-iránymutatás Nap, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/GL/2021/01

Iránymutatás a CRR 403. cikkének (3) bekezdésében meghatározott helyettesítési módszer háromszereplős repo megállapodások tekintetében történő alkalmazása feltételeinek meghatározásáról

2021.05.21.
EBA/GL/2020/15 Iránymutatások a COVID-19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról 2021.01.28.
EBA/GL/2020/14 Iránymutatások a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásához és nyilvánosságra hozatalához 2021.02.08.
EBA/GL/2020/13 Iránymutatások az ágazati kitettségek megfelelő alcsoportjairól, amelyekre az illetékes vagy a kijelölt hatóságok rendszerkockázati tőkepuffert alkalmazhatnak a 2013/36/EU irányelv 133. cikke (5) bekezdésének f) pontjával összhangban 2021.05.28.
EBA/GL/2020/12 Iránymutatás az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról szóló EBA/GL/2018/01 iránymutatásnak a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő gyors módosításának való megfelelés biztosítását célzó módosításáról 2021.01.27.
EBA/GL/2020/11 Iránymutatások a felügyeleti adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelményekről a Covid19-világjárvánnyal összefüggő CRR-gyorsintézkedéssel (CRR „quick fix”) összhangban 2021.01.27.
EBA/GL/2020/10 Iránymutatások a pragmatikus 2020. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról a Covid19-válság fényében 2020.09.14.
EBA/GL/2020/09 Iránymutatások a strukturális devizapozícióknak az 575/2013/EU rendelet 352. cikke (2) bekezdése szerinti kezeléséhez 2020.12.18.
EBA/GL/2020/08 Iránymutatások a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások módosításáról 2020.07.24.
EBA/GL/2020/07 Iránymutatások a Covid19-válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatásról és közzétételről 2020.08.04.
EBA/GL/2020/06 Iránymutatások a hitelnyújtásról és a hitelmonitorozásról 2020.08.17.
EBA/GL/2020/05 Iránymutatások a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan, a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert alkalmazó, a nemteljesítéskori veszteségrátákra (LGDkre) saját becsléssel rendelkező intézmények esetében 2020.10.06.
EBA/GL/2020/04 Iránymutatások az ügyletrészsorozat keretében esedékes szerződés szerinti kifizetések lejárata súlyozott átlagának az 575/2013/EU rendelet 257. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti meghatározásáról 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Iránymutatások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről 2020.10.16.
EBA/GL/2020/02 Iránymutatások a COVID-19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról 2020.07.24
EBA/GL/2019/05 Iránymutatások a hitelintézetek finanszírozási tervének harmonizált meghatározásáról és táblázatairól 2020.04.30
EBA/GL/2019/04 Az IKT- és biztonsági kockázatok kezeléséről szóló iránymutatások 2021.01.12
EBA/GL/2019/03 Iránymutatások a gazdasági dekonjunktúrának megfelelő LGD becsléséről 2019.07.26.
EBA/GL/2019/02 Iránymutatás a kiszervezésről 2019.08.16.
EBA/GL/2019/01 Iránymutatások a magas kockázatúnak minősülő kitettségek típusainak meghatározásáról 2019.05.03.
EBA/GL/2018/10 Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozataláról 2021.01.12.
EBA/GL/2018/09 Iránymutatások az ABCP-nek nem minősülő értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokról 2019.05.29.
EBA/GL/2018/08 Iránymutatások az ABCP-értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokról 2019.05.29.
EBA/GL/2018/06 Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek kezeléséről 2019.07.01.
EBA/GL/2018/04 Iránymutatások intézmények stresszteszteléséről 2019.02.15.
EBA/GL/2018/03 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó átdolgozott egységes eljárásokról és módszerekről 2019.02.15.
EBA/GL/2018/02 Iránymutatások a nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről 2019.07.01.
EBA/GL/2018/01 Iránymutatások a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében 2018.02.07.
EBA/GL/2017/16 Iránymutatások a PD becslésről, az LGD becslésről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről 2018.06.20.
EBA/GL/2017/15 Iránymutatások a kapcsolatban álló ügyfelekről 2018.04.12.
EBA/GL/2017/14 Iránymutatások a jelentős fióktelepek felügyeletéről 2018.03.20.
EBA/GL/2017/11 Iránymutatások a belső irányításról 2018.05.22.
EBA/GL/2017/06 Iránymutatások a hitelintézetek hitelkockázat-kezelési gyakorlatáról és a várható hitelezési veszteség elszámolásáról 2018.01.18.
EBA/GL/2017/05 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) során végzendő IKT-kockázat értékelésről 2018.01.04.
EBA/GL/2017/01 Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet 435. cikkében megállapított, a likviditási kockázat kezeléssel összefüggő nyilvánosságra hozatali követelményeknek a likviditásfedezeti ráta tekintetében történő kiegészítéséről 2017.10.01.
EBA/GL/2016/11 Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében lefektetett közzétételi követelményekről 2017.08.18.
EBA/GL/2016/10 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) céljából a tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) és a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) keretében gyűjtött információkról 2017.02.17.
EBA/GL/2016/09 Iránymutatás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok módosított átlagidejének korrekciójához az 575/2013/EU rendelet 340. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján 2017.03.06.
EBA/GL/2016/08 Iránymutatások az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról 2017.01.23.
EBA/GL/2016/07 Iránymutatások a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti fogalommeghatározásának alkalmazásáról 2017.12.27.
EBA/GL/2016/05 Iránymutatások a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és a hitelintézetek jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló(k) és könyvvizsgáló társaság(ok) közötti kommunikációról 2017.01.05.
EBA/GL/2016/04 Iránymutatások a 2014/49/EU irányelvben meghatározott betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről 2016.12.15.
EBA/GL/2016/03 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatásról 2016.09.14
EBA/GL/2016/01 Felülvizsgált iránymutatás a globális rendszerszintű jelentőség mutatóinak részletesebb meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról 2017.07.06.
EBA/GL/2015/22 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 74. cikkének (3) bekezdésében és 75. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megbízható javadalmazási politikákról, valamint az 575/2013/EU rendelet 450. cikke szerinti nyilvánosságra hozatalról 2016.08.05.
EBA/GL/2015/21 Iránymutatások a reorganizációs tervek által teljesítendő minimumkövetelményekről 2016.07.19.
EBA/GL/2015/20 Iránymutatás az árnyékbanki tevékenységet végző, banki tevékenységeiket szabályozott kereteken kívül folytató szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (2) bekezdése szerint 2016.08.03.
EBA/GL/2015/17 Iránymutatások a csoporton belüli pénzügyi támogatás 2014/59/EU irányelv 23. cikke szerinti feltételeinek meghatározásáról 2016.02.05.
EBA/GL/2015/16 Iránymutatások az egyszerűsített kötelezettségek alkalmazásáról a 2014/59/EU irányelv 4. cikkének (5) bekezdése szerint 2016.01.12.
EBA/GL/2015/09 Iránymutatások a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU irányelv szerinti fizetési ígérvényekről 2015.12.18.
EBA/GL/2015/08 Iránymutatások a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat kezeléséről 2015.11.24.
EBA/GL/2015/07 Iránymutatások azon különböző körülmények értelmezéséről, amelyek esetében egy intézményt úgy tekintenek, hogy az fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik a 2014/59/EU irányelv 32. cikkének (6) bekezdése értelmében 2015.10.06.
EBA/GL/2015/03 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 27. cikke (4) bekezdésében meghatározott korai beavatkozási intézkedések alkalmazását kiváltó feltételekről 2015.09.23.
EBA/GL/2015/02 Iránymutatások a helyreállítási tervek minőségi és mennyiségi indikátorainak minimumlistájáról 2015.09.01.
EBA/GL/2014/14 Iránymutatások a lényegesnek, védettnek és bizalmasnak minősülő információkról, valamint a nyilvánosságra hozatal gyakoriságáról az 575/2013/EU rendelet 432. cikkének (1) bekezdése, 432. cikkének (2) bekezdése és 433. cikke alapján (3 mandátum) 2015.06.05.
EBA/GL/2014/13 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó egységes eljárásokról és módszerekről 2015.04.02.
EBA/GL/2014/10 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (3) bekezdésének az egyéb, rendszerszinten jelentős intézmények értékelésével kapcsolatban történő alkalmazása feltételeinek a meghatározására szolgáló kritériumokról 2015.04.01.
Közös iránymutatások
Szám Iránymutatás Időpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/GL/2017/12 Közös iránymutatások a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséhez 2018.05.22.
JC/GL/2016/01 Közös iránymutatások a pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről 2017.07.07.
JC/GL/2014/01 Közös iránymutatások a pénzügyi konglomerátumokra vonatkozó felügyeleti koordinációs megállapodások egységességére vonatkozó felügyeleti gyakorlatok közelítéséről 2021.01.08.
Ajánlások
Szám EBH-ajánlás Időpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/Rec/2018/03 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról 2019.08.05.
EBA/Rec/2018/01 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról 2018.10.31.
EBA/Rec/2017/03 Ajánlások felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről 2018.06.20.
EBA/Rec/2017/02 Ajánlás a szervezetek csoportszintű helyreállítási tervben való szerepeltetéséről 2018.03.26.
EBA/Rec/2017/01 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlás módosításáról (EBA/Rec/2017/01 módosítása) 2017.01.12.
EBA/Rec/2015/01 (módosítva) Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről 2015.04.02.

Utolsó frissítés: 2021. január 20.