Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste ja soovituste järgimine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee annavad suuniseid või soovitusi pangandusjärelevalve valdkonnas. Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve asutamise kohta) artikliga 16 peavad pädevad asutused teavitama Euroopa Pangandusjärelevalvet, kas nad järgivad või kavatsevad järgida antud suuniseid või soovitusi. Kui pädev asutus ei järgi või ei kavatse järgida suuniseid või soovitusi, peab ta oma otsust põhjendama.

Allpool on toodud suunised ja soovitused, mida kohaldatakse EKP suhtes alates 4. novembrist 2014, mil EKP asus täitma oma järelevalveülesandeid. Ühtlasi on näidatud kuupäevad, mil EKP on andnud EBA-le teada, et ta järgib või kavatseb järgida suuniseid või soovitusi.

EBA suuniste ja soovituste ametlik teabekanal on EBA veebileht. EBA avaldab koos iga suunise või soovitusega ka andmed nende järgimise kohta.

EBA suunised
NumberEBA suunisJärgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev
EBA/GL/2021/11 Suunised finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 9 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Suunised vastavalt direktiivile 2014/49/EL (millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised EBA/GL/2016/04) hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta 31.01.2022
EBA/GL/2021/09Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 317.12.2021
EBA/GL/2021/08Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta18.02.2022
EBA/GL/2021/07Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta06.10.2021
EBA/GL/2021/06ESMA ja EBA ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile 2014/65/EL29.12.2021
EBA/GL/2021/05Suunised sisejuhtimise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL08.12.2021
EBA/GL/2021/04Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel08.12.2021
EBA/GL/2021/01Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused28.06.2021
EBA/GL/2020/15Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta28.01.2021
EBA/GL/2020/14Suunised süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta08.02.2021
EBA/GL/2020/13Suunised nõuetekohaste sektori riskipositsiooni alamkategooriate kohta, millele pädevad või määratud asutused võivad rakendada süsteemse riski puhvrit direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõike 5 punkti f kohaselt28.05.2021
EBA/GL/2020/12Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reageerimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele”27.01.2021
EBA/GL/2020/11Suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID19 pandeemiale reageerimisel27.01.2021
EBA/GL/2020/10Suunised 2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta seoses COVID-19 kriisiga14.09.2020
EBA/GL/2020/09Suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 203.12.2021
EBA/GL/2020/08Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate laenu tagasimaksete seadusandlike ja muude kui seadusandlike moratooriumide kohta24.07.2020
EBA/GL/2020/07Suuniseid COVID-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta04.08.2020
EBA/GL/2020/06Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta30.08.2021
EBA/GL/2020/05Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega03.12.2021
EBA/GL/2020/04Suunised väärtpaberistamise seeriaga seoses tasumisele kuuluvate lepinguliste maksete kaalutud keskmise lõpptähtaja kindlaksmääramise kohta09.06.2020
EBA/GL/2020/03Suunised konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta16.10.2020
EBA/GL/2020/02Suunised COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta24.07.2020
EBA/GL/2019/05Suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta22.03.2021
EBA/GL/2019/04Suunised IKT- ja turvariski juhtimise kohta12.01.2021
EBA/GL/2019/03Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta22.03.2021
EBA/GL/2019/02Suunised tegevuse edasiandmise kohta16.08.2019
EBA/GL/2019/01Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta03.05.2019
EBA/GL/2018/10Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta12.01.2021
EBA/GL/2018/09Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel29.05.2019
EBA/GL/2018/08Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel29.05.2019
EBA/GL/2018/06Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta01.07.2019
EBA/GL/2018/04Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta15.02.2019
EBA/GL/2018/03Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ning metoodikate kohta15.02.2019
EBA/GL/2018/02Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta01.07.2019
EBA/GL/2018/01Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele07.02.2018
EBA/GL/2017/16Suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta22.03.2021
EBA/GL/2017/15Suunised omavahel seotud klientide kohta12.04.2018
EBA/GL/2017/14Suunised oluliste filiaalide järelevalve kohta20.03.2018
EBA/GL/2017/11Suunised sisejuhtimise kohta22.05.2018
EBA/GL/2017/06Suunised krediidiasutuste krediidiriski juhtimise tavade ja eeldatava krediidikahju arvestamise kohta18.01.2018
EBA/GL/2017/05Suunised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames04.01.2018
EBA/GL/2017/01Suunised likviidsuskattekordaja avalikustamise kohta likviidsusriski juhtimise täiendamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 435 alusel01.10.2017
EBA/GL/2016/11Suunised määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa kohaste avalikustamisnõuete kohta18.08.2017
EBA/GL/2016/10Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi eesmärgil sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi raames kogutava teabe kohta17.02.2017
EBA/GL/2016/09Suunised võlainstrumentide modifitseeritud kestuse korrigeerimiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 340 lõike 3 teise lõigu alusel06.03.2017
EBA/GL/2016/08Suunised, mis käsitlevad väärtpaberistamise tehingute jaoks kaudse toetuse pakkumist23.01.2017
EBA/GL/2016/07Suunised makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel22.03.2021
EBA/GL/2016/05Suunised krediidiasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ja vannutatud audiitori(te) ning krediidiasutuste kohustuslikke auditeid tegeva(te) audiitorühingu(te) vahelise teabevahetuse kohta05.01.2017
EBA/GL/2016/04Suunised direktiivi 2014/49/EL kohaste hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta15.12.2016
EBA/GL/2016/03Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta14.09.2016
EBA/GL/2016/01Läbivaadatud suunised globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise kohta06.07.2017
EBA/GL/2015/22Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 ning avalikustamise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 45005.08.2016
EBA/GL/2015/21Suunised ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide kohta19.07.2016
EBA/GL/2015/20Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 2 kohaseid riskipositsioonide piirmäärasid selliste varipanganduse üksuste suhtes, mille pangandustegevus on väljaspool reguleeritavat raamistikku03.08.2016
EBA/GL/2015/17Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 2305.02.2016
EBA/GL/2015/16Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 512.01.2016
EBA/GL/2015/09Suunised maksekohustuste kohta kooskõlas direktiiviga 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta18.12.2015
EBA/GL/2015/08Suunised kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta24.11.2015
EBA/GL/2015/02Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks06.10.2015
EBA/GL/2015/03Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajate kohta kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 423.09.2015
EBA/GL/2015/02Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta01.09.2015
EBA/GL/2014/14Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohast olulisust, ärisaladusena käsitatavust, konfidentsiaalsust ja teabe avalikustamise sagedust05.06.2015
EBA/GL/2014/13Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta02.04.2015
EBA/GL/2014/10Suunised direktiivi 2013/36/EL (kapitalinõuete direktiiv) artikli 131 lõike 3 kohaldamistingimuste määramise kriteeriumide kohta seoses muude süsteemselt oluliste ettevõtjate hindamisega01.04.2015
Ühissuunised
NumberSuunisJärgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev
EBA/GL/2017/12Ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile 2014/65/EL22.05.2018
JC/GL/2016/01Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks07.07.2017
JC/GL/2014/01Ühissuunised järelevalvealase tegevuse lähendamise kohta seoses finantskonglomeraatide järelevalve koordineerimise korra sidususega08.01.2021
Soovitused
NumberEBA soovitusJärgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev
EBA/Rec/2018/03Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta05.08.2019
EBA/Rec/2018/01Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta31.10.2018
EBA/Rec/2017/03Soovitused tegevuse edasiandmise kohta pilveteenuse osutajatele20.06.2018
EBA/Rec/2017/02Soovitused konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta26.03.2018
EBA/Rec/2017/01Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (koos muudatustega)Soovitused konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta02.04.2015

Viimati ajakohastatud: 04.03.2022

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad