Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste ja soovituste järgimine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee annavad suuniseid või soovitusi pangandusjärelevalve valdkonnas. Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve asutamise kohta) artikliga 16 peavad pädevad asutused teavitama Euroopa Pangandusjärelevalvet, kas nad järgivad või kavatsevad järgida antud suuniseid või soovitusi. Kui pädev asutus ei järgi või ei kavatse suuniseid või soovitusi järgida, peab ta oma otsust põhjendama.

Allpool on toodud suunised ja soovitused, mida kohaldatakse EKP suhtes alates 4. novembrist 2014, mil EKP asus täitma oma järelevalveülesandeid. Ühtlasi on näidatud kuupäevad, mil EKP on andnud EBA-le teada, et ta järgib või kavatseb järgida suuniseid või soovitusi.

EBA suuniste ja soovituste ametlik teabekanal on EBA veebileht. EBA avaldab koos iga suunise või soovitusega ka andmed nende järgimise kohta.

EBA suunised
Number EBA suunised Järgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev

EBA/GL/2022/15

Suunised klientide kaugtuvastamise lahenduste kasutamise kohta

02.06.2023

EBA/GL/2022/14

Suunised, mis käsitlevad kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski ja krediidimarginaali riski juhtimist

17.04.2023

EBA/GL/2022/13 Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/10 viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta 13.01.2023
EBA/GL/2022/12 Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/14 süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta 10.01.2023
EBA/GL/2022/08 Suunised suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Suunised tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse suunised 11.08.2022
EBA/GL/2022/03 Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL 07.12.2022
EBA/GL/2022/01 Suunised finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta vastavalt pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artiklitele 15 ja 16 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Suunised usaldatavusjärelevalve asutuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta direktiivi 2013/36/EL alusel 08.07.2022
EBA/GL/2021/12 Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohaselt krediidiasutuste tegevuslubade andmisel kasutatava ühise hindamismetoodika kohta 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Suunised finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 9 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Suunised vastavalt direktiivile 2014/49/EL (millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised EBA/GL/2016/04) hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta 31.01.2022
EBA/GL/2021/09 Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta 18.02.2022
EBA/GL/2021/07 Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta 06.10.2021
EBA/GL/2021/06 ESMA ja EBA ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile 2014/65/EL 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Suunised sisejuhtimise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL 08.12.2021
EBA/GL/2021/04 Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel 08.12.2021
EBA/GL/2021/01 Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused 28.06.2021
EBA/GL/2020/15 Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Suunised süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Suunised nõuetekohaste sektori riskipositsiooni alamkategooriate kohta, millele pädevad või määratud asutused võivad rakendada süsteemse riski puhvrit direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõike 5 punkti f kohaselt

05.07.2023

EBA/GL/2020/12 Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reageerimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele” 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID19 pandeemiale reageerimisel 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Suunised 2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta seoses COVID-19 kriisiga 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 2 03.12.2021
EBA/GL/2020/08 Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate laenu tagasimaksete seadusandlike ja muude kui seadusandlike moratooriumide kohta 24.07.2020
EBA/GL/2020/07

Suuniseid COVID-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta [KEHTETUKS TUNNISTATUD] 

04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta 30.08.2021
EBA/GL/2020/05 Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega 03.12.2021
EBA/GL/2020/04 Suunised väärtpaberistamise seeriaga seoses tasumisele kuuluvate lepinguliste maksete kaalutud keskmise lõpptähtaja kindlaksmääramise kohta 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Suunised konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Suunised COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta 22.03.2021
EBA/GL/2019/04 Suunised IKT- ja turvariski juhtimise kohta 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta 22.03.2021
EBA/GL/2019/02 Suunised tegevuse edasiandmise kohta 08.06.2022
EBA/GL/2019/01 Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ning metoodikate kohta 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta 22.03.2021
EBA/GL/2017/15 Suunised omavahel seotud klientide kohta 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Suunised oluliste filiaalide järelevalve kohta 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Suunised sisejuhtimise kohta 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Suunised krediidiasutuste krediidiriski juhtimise tavade ja eeldatava krediidikahju arvestamise kohta 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Suunised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Suunised likviidsuskattekordaja avalikustamise kohta likviidsusriski juhtimise täiendamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 435 alusel 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Suunised määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa kohaste avalikustamisnõuete kohta 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi eesmärgil sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi raames kogutava teabe kohta 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Suunised võlainstrumentide modifitseeritud kestuse korrigeerimiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 340 lõike 3 teise lõigu alusel 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Suunised, mis käsitlevad väärtpaberistamise tehingute jaoks kaudse toetuse pakkumist 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Suunised makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel 22.03.2021
EBA/GL/2016/05 Suunised krediidiasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ja vannutatud audiitori(te) ning krediidiasutuste kohustuslikke auditeid tegeva(te) audiitorühingu(te) vahelise teabevahetuse kohta 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Suunised direktiivi 2014/49/EL kohaste hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Läbivaadatud suunised globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise kohta 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 ning avalikustamise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 450 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Suunised ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide kohta 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 2 kohaseid riskipositsioonide piirmäärasid selliste varipanganduse üksuste suhtes, mille pangandustegevus on väljaspool reguleeritavat raamistikku 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 23 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 5 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Suunised maksekohustuste kohta kooskõlas direktiiviga 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Suunised kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajate kohta kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 4 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Suunised, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohast olulisust, ärisaladusena käsitatavust, konfidentsiaalsust ja teabe avalikustamise sagedust 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Suunised direktiivi 2013/36/EL (kapitalinõuete direktiiv) artikli 131 lõike 3 kohaldamistingimuste määramise kriteeriumide kohta seoses muude süsteemselt oluliste ettevõtjate hindamisega 01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumide kohta 08.06.2022
Ühissuunised
Number Ühissuunised Järgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev
EBA/GL/2017/12 Ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile 2014/65/EL 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Ühissuunised järelevalvealase tegevuse lähendamise kohta seoses finantskonglomeraatide järelevalve koordineerimise korra sidususega 08.01.2021
Soovitused
Number EBA soovitus Järgimisest või järgimise kavatsusest teavitamise kuupäev
EBA/Rec/2018/03 Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta 05.08.2019
EBA/Rec/2018/01 Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Soovitused tegevuse edasiandmise kohta pilveteenuse osutajatele 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Soovitused konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01 Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/Rec/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta 12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (koos muudatustega) Soovitused konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta 02.04.2015

Viimati ajakohastatud: 05.07.2023

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine