Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsmyndigheter utfärdar riktlinjer och rekommendationer vad gäller banktillsyn. I enlighet med artikel 16 i förordning nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet ska de behöriga myndigheterna informera EBA om de följer eller avser att följa dessa. Om en myndighet inte följer eller avser att följa riktlinjer eller rekommendationer måste detta motiveras.

Tabellen nedan innehåller de riktlinjer och rekommendationer som har gällt för ECB sedan ECB började utöva sin tillsynsfunktion den 4 november 2014. Vidare visas de datum då ECB informerade EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt.

EBA:s webbplats är den officiella källan för information om EBA:s riktlinjer och rekommendationer. Tillsammans med respektive riktlinjer och rekommendation publicerar EBA efterlevnadstabeller.

EBA:s riktlinjer
Nummer EBA:s riktlinjer Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2022/15 

Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849

02.06.2023

EBA/GL/2022/14

Riktlinjer utfärdade på grundval av artikel 84.6 i direktiv 2013/36/EU som specificerar kriterier för identifiering, utvärdering, hantering och reducering av de risker som uppstår till följd av eventuella ändringar i räntor och av bedömningen och övervakningen av kreditspreadrisk i instituts verksamhet utanför handelslagret

17.04.2023

EBA/GL/2022/13

Riktlinjer om ändring av riktlinjer EBA/GL/2018/10 om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

13.01.2023

EBA/GL/2022/12 Riktlinjer om ändring av riktlinjer EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer 10.01.2023
EBA/GL/2022/08 Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Riktlinjer för bedömning av sekretessordningars likvärdighet 11.08.2022
EBA/GL/2022/03 Riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål enligt direktiv 2013/36/EU 07.12.2022
EBA/GL/2022/01 Riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutions­myndigheter i enlighet med artiklarna 15 och 16 i direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU 08.07.2022
EBA/GL/2021/12 Riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner (enligt artikel 9 i direktiv 2014/59/EU) 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Riktlinjer för stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (reviderade) (ersätter EBA/GL/2016/04) 31.01.2022
EBA/GL/2021/09 Riktlinjer med kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överstiger gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven, enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/2013 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU 18.02.2022
EBA/GL/2021/07 Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 06.10.2021
EBA/GL/2021/06 Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Riktlinjer för intern styrning enligt direktiv 2013/36/EU 08.12.2021
EBA/GL/2021/04 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU 08.12.2021
EBA/GL/2021/01 Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar 28.06.2021
EBA/GL/2020/15 Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstiftade och icke lagstiftade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU

05.07.2021

EBA/GL/2020/12 Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/01 för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid–19-pandemin 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Riktlinjer om en pragmatisk översyns- och utvärderingsprocess 2020 med hänsyn till covid-19-krisen 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) 03.12.2021
EBA/GL/2020/08 Riktlinjer om ändring av riktlinjer EBA/GL/2020/02 om efterlevnad av lagstiftande och icke lagstiftande moratorier 24.07.2020
EBA/GL/2020/07

Riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som omfattas av åtgärder vidtagna med anledning av corona-krisen [HAR UPPHÄVTS] 

04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Riktlinjer om kreditgivning och övervakning 30.08.2021
EBA/GL/2020/05 Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang 03.12.2021
EBA/GL/2020/04 Riktlinjer om fastställandet av den viktade genomsnittliga löptidsberäkningen (WAM) för avtalsenliga betalningar som ska erläggas under tranchen 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Riktlinjer om sekretessordningars likvärdighet 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Riktlinjer om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner 22.03.2021
EBA/GL/2019/04 Riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Riktlinjer för skattning av förlust vid fallissemang (LGD) som är rimlig vid en ekonomisk nedgång 22.03.2021
EBA/GL/2019/02 Riktlinjer för utkontraktering 08.06.2022
EBA/GL/2019/01 Riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar som inte är tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna) 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar av tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna) 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Riktlinjer om hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Riktlinjer för institutens stresstestning 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Riktlinjer för reviderade gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Riktlinjer om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Riktlinjer för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar 22.03.2021
EBA/GL/2017/15 Riktlinjer om kunder med inbördes anknytning 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Riktlinjer om tillsyn över betydande filialer 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Riktlinjer för intern styrning 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Riktlinjer om krav för offentliggörande i avsnitt 8 i förordning (EU) nr 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Riktlinjer om tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 22.03.2021
EBA/GL/2016/05 Riktlinjer för kommunikation mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av kreditinstitut 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Riktlinjer om stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller i sammanställning för tillämpning av artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Riktlinjer om gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Riktlinjer för tillämpningen av förenklade skyldigheter enligt artikel 4.5 i direktiv 2014/59/EU 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Riktlinjer om betalningsåtaganden i enlighet med direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Riktlinjer om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (3 mandat) 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Riktlinjer om kriterierna för att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU (CRD) i samband med bedömningen av andra systemviktiga institut (O-SII) 01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 08.06.2022
Gemensamma riktlinjer
Nummer Gemensamma riktlinjer Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2017/12 Gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Gemensamma riktlinjer för enhetlig tillsynspraxis och konsekvent tillämpning i samordning av gränsöverskridande tillsyn för finansiella konglomerat 08.01.2021
Rekommendationer
Nummer EBA:s rekommendation Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/Rec/2018/03

Rekommendationer om ändring av (EBA/Rec/2015/01) om likvärdighet avseende sekretessordningar

05.08.2019
EBA/Rec/2018/01

Rekommendation om ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om likvärdighet avseende sekretessordningar

31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Rekommendation om utkontraktering till molntjänstleverantörer 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Rekommendation om täckning av enheter i en koncernåterhämtningsplan 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01

Rekommendation om ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om likvärdighet avseende sekretessordningar

12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (i dess ändrade lydelse)

Rekommendation om likvärdighet avseende sekretessordningar

02.04.2015

Senast uppdaterad: 05.07.2023

SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

Rättslig ram

SSM-förordningen

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning