Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsmyndigheter utfärdar riktlinjer och rekommendationer vad gäller banktillsyn. I enlighet med artikel 16 i förordning nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet ska de behöriga myndigheterna informera EBA om de följer eller avser att följa dessa. Om en myndighet inte följer eller avser att följa riktlinjer eller rekommendationer måste detta motiveras.

Tabellen nedan innehåller de riktlinjer och rekommendationer som har gällt för ECB sedan ECB började utöva sin tillsynsfunktion den 4 november 2014. Vidare visas de datum då ECB informerade EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt.

EBA:s webbplats är den officiella källan för information om EBA:s riktlinjer och rekommendationer. Tillsammans med respektive riktlinje och rekommendation publicerar EBA efterlevnadstabeller. EBA:s Årsrapport innehåller också ett avsnitt om efterlevnad av riktlinjer och rekommendationer.

ECB:s respons (efterlevnad eller motivering) på EBA:s riktlinjer och rekommendationer

EBA:s riktlinjer
Nummer EBA:s riktlinjer Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2021/01 Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar 21.05.2021
EBA/GL/2020/15 Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19- krisen 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU 28.05.2021
EBA/GL/2020/12 Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/01 för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravs­förordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid–19-pandemin 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Riktlinjer för den pragmatiska översyns- och utvärderingsprocessen för 2020 mot bakgrund av covid-19-krisen 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravstillsynsförordningen) 18.12.2020
EBA/GL/2020/08 Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier 24.07.2020
EBA/GL/2020/07 Riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som är föremål för åtgärder som vidtas i respons på covid-19-krisen 04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Riktlinjer om kreditgivning och övervakning 17.08.2020
EBA/GL/2020/05 Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang 06.10.2020
EBA/GL/2020/04 Riktlinjer för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Riktlinjer om sekretessordningars likvärdighet 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Riktlinjer om lagstiftade och icke lagstiftande moratorier avseende återbetalning av lån tillämpade under covid-19-krisen 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner 30.04.2020
EBA/GL/2019/04 Riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Riktlinjer för skattning av förlust vid fallissemang (LGD) som är rimlig vid en ekonomisk nedgång 16.07.2019
EBA/GL/2019/02 Riktlinjer för utkontraktering 16.08.2019
EBA/GL/2019/01 Riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar som inte är tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna) 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar av tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna) 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Riktlinjer om hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Riktlinjer för institutens stresstestning 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Riktlinjer för reviderade gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Riktlinjer om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Riktlinjer för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar 20.06.2018
EBA/GL/2017/15 Riktlinjer om kunder med inbördes anknytning 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Riktlinjer om tillsyn över betydande filialer 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Riktlinjer för intern styrning 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Riktlinjer om krav för offentliggörande i avsnitt 8 i förordning (EU) nr 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Riktlinjer om tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Riktlinjer för kommunikation mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av kreditinstitut 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Riktlinjer om stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller i sammanställning för tillämpning av artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Riktlinjer om gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Riktlinjer för tillämpningen av förenklade skyldigheter enligt artikel 4.5 i direktiv 2014/59/EU 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Riktlinjer om betalningsåtaganden i enlighet med direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Riktlinjer om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (3 mandat) 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Reviderade riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål och om ändring av EBA/GL/2014/13 av den 19 december 2014 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Riktlinjer om kriterierna för att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU (CRD) i samband med bedömningen av andra systemviktiga institut (O-SII) 01.04.2015
Gemensamma riktlinjer
Nummer Riktlinjer Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2017/12 Gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Gemensamma riktlinjer för enhetlig tillsynspraxis och konsekvent tillämpning i samordning av gränsöverskridande tillsyn för finansiella konglomerat 08.01.2021
Rekommendationer
Nummer EBA:s rekommendation Datum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/Rec/2018/03 Rekommendationer om ändring av (EBA/Rec/2015/01), om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter 05.08.2019
EBA/Rec/2018/01 Rekommendation om ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Rekommendation om utkontraktering till molntjänstleverantörer 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Rekommendation om täckning av enheter i en koncernåterhämtningsplan 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01 Ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter (om ändring av EBA/Rec/2017/01) 12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (i dess ändrade lydelse) Rekommendation om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter 02.04.2015

Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Alla sidor i detta avsnitt