Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsmyndigheter utfärdar riktlinjer och rekommendationer vad gäller banktillsyn. I enlighet med artikel 16 i förordning nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet ska de behöriga myndigheterna informera EBA om de följer eller avser att följa dessa. Om en myndighet inte följer eller avser att följa riktlinjer eller rekommendationer måste detta motiveras.

Tabellen nedan innehåller de riktlinjer och rekommendationer som har gällt för ECB sedan ECB började utöva sin tillsynsfunktion den 4 november 2014. Vidare visas de datum då ECB informerade EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt.

EBA:s webbplats är den officiella källan för information om EBA:s riktlinjer och rekommendationer. Tillsammans med respektive riktlinje och rekommendation publicerar EBA efterlevnadstabeller.

EBA:s riktlinjer
NrEBA:s riktlinjerDatum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2022/01 Riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter enligt artiklarna 15 och 16 i direktiv 2014/59/EU 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU 20.04.2022
EBA/GL/2021/12 Riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner (enligt artikel 9 i direktiv 2014/59/EU) 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Riktlinjer för stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (reviderade) (ersätter EBA/GL/2016/04) 31.01.2022
EBA/GL/2021/09Riktlinjer med kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överstiger gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven, enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/201317.12.2021
EBA/GL/2021/08Riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU11.11.2021
EBA/GL/2021/07Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/201306.10.2021
EBA/GL/2021/06Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU29.12.2021
EBA/GL/2021/05Riktlinjer för intern styrning enligt direktiv 2013/36/EU08.12.2021
EBA/GL/2021/04Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU08.12.2021
EBA/GL/2021/01Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar28.06.2021
EBA/GL/2020/15Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstiftade och icke lagstiftade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen28.01.2021
EBA/GL/2020/14Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer08.02.2021
EBA/GL/2020/13Riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU28.05.2021
EBA/GL/2020/12Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/01 för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin27.01.2021
EBA/GL/2020/11Riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin27.01.2021
EBA/GL/2020/10Riktlinjer om en pragmatisk översyns- och utvärderingsprocess 2020 med hänsyn till covid-19-krisen14.09.2020
EBA/GL/2020/09Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen)03.12.2021
EBA/GL/2020/08Riktlinjer om ändring av riktlinjer EBA/GL/2020/02 om efterlevnad av lagstiftande och icke lagstiftande moratorier24.07.2020
EBA/GL/2020/07Riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som omfattas av åtgärder vidtagna med anledning av corona-krisen04.08.2020
EBA/GL/2020/06Riktlinjer om kreditgivning och övervakning30.08.2021
EBA/GL/2020/05Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang03.12.2021
EBA/GL/2020/04Riktlinjer om fastställandet av den viktade genomsnittliga löptidsberäkningen (WAM) för avtalsenliga betalningar som ska erläggas under tranchen09.06.2020
EBA/GL/2020/03Riktlinjer om sekretessordningars likvärdighet16.10.2020
EBA/GL/2020/02Riktlinjer om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen24.07.2020
EBA/GL/2019/05Riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner22.03.2021
EBA/GL/2019/04Riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker12.01.2021
EBA/GL/2019/03Riktlinjer för skattning av förlust vid fallissemang (LGD) som är rimlig vid en ekonomisk nedgång22.03.2021
EBA/GL/2019/02Riktlinjer för utkontraktering08.06.2022
EBA/GL/2019/01Riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk03.05.2019
EBA/GL/2018/10Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd12.01.2021
EBA/GL/2018/09Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar som inte är tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna)29.05.2019
EBA/GL/2018/08Riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar av tillgångsbaserade certifikat (de s.k. STS-kriterierna)29.05.2019
EBA/GL/2018/06Riktlinjer om hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd01.07.2019
EBA/GL/2018/04Riktlinjer för institutens stresstestning15.02.2019
EBA/GL/2018/03Riktlinjer för reviderade gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål15.02.2019
EBA/GL/2018/02Riktlinjer om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret01.07.2019
EBA/GL/2018/01Riktlinjer för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen07.02.2018
EBA/GL/2017/16Riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar22.03.2021
EBA/GL/2017/15Riktlinjer om kunder med inbördes anknytning12.04.2018
EBA/GL/2017/14Riktlinjer om tillsyn över betydande filialer20.03.2018
EBA/GL/2017/11Riktlinjer för intern styrning22.05.2018
EBA/GL/2017/06Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster18.01.2018
EBA/GL/2017/05Riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)04.01.2018
EBA/GL/2017/01Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/201301.10.2017
EBA/GL/2016/11Riktlinjer om krav för offentliggörande i avsnitt 8 i förordning (EU) nr 575/201318.08.2017
EBA/GL/2016/10Riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP17.02.2017
EBA/GL/2016/09Riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/201306.03.2017
EBA/GL/2016/08Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner23.01.2017
EBA/GL/2016/07Riktlinjer om tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/201322.03.2021
EBA/GL/2016/05Riktlinjer för kommunikation mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av kreditinstitut05.01.2017
EBA/GL/2016/04Riktlinjer om stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU15.12.2016
EBA/GL/2016/03Riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller i sammanställning för tillämpning av artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU14.09.2016
EBA/GL/2016/01Reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa06.07.2017
EBA/GL/2015/22Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/201305.08.2016
EBA/GL/2015/21Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla19.07.2016
EBA/GL/2015/20Riktlinjer om gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/201303.08.2016
EBA/GL/2015/17Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU05.02.2016
EBA/GL/2015/16Riktlinjer för tillämpningen av förenklade skyldigheter enligt artikel 4.5 i direktiv 2014/59/EU12.01.2016
EBA/GL/2015/09Riktlinjer om betalningsåtaganden i enlighet med direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem18.12.2015
EBA/GL/2015/08Riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret24.11.2015
EBA/GL/2015/02Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU06.10.2015
EBA/GL/2015/03Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU23.09.2015
EBA/GL/2015/02Riktlinjer om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner01.09.2015
EBA/GL/2014/14Riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (3 mandat)05.06.2015
EBA/GL/2014/13Riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)02.04.2015
EBA/GL/2014/10Riktlinjer om kriterierna för att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU (CRD) i samband med bedömningen av andra systemviktiga institut (O-SII)01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 08.06.2022
Gemensamma riktlinjer
NrRiktlinjerDatum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/GL/2017/12Gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU22.05.2018
JC/GL/2016/01Gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn07.07.2017
JC/GL/2014/01Gemensamma riktlinjer för enhetlig tillsynspraxis och konsekvent tillämpning i samordning av gränsöverskridande tillsyn för finansiella konglomerat08.01.2021
Rekommendationer
NrEBA:s rekommendationDatum då ECB informerat EBA om sin efterlevnad eller efterlevnadsavsikt
EBA/Rec/2018/03Rekommendationer om ändring av (EBA/Rec/2015/01), om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter05.08.2019
EBA/Rec/2018/01Rekommendation om ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter31.10.2018
EBA/Rec/2017/03Rekommendation om utkontraktering till molntjänstleverantörer20.06.2018
EBA/Rec/2017/02Rekommendation om täckning av enheter i en koncernåterhämtningsplan26.03.2018
EBA/Rec/2017/01Ändring av rekommendation EBA/Rec/2015/01 om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter (om ändring av EBA/Rec/2017/01)12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (i dess ändrade lydelse)Rekommendation om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter02.04.2015

Senast uppdaterad: 14.06.2022

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rättslig ram

SSM-förordningen

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing