Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dodržování obecných pokynů a doporučení EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Společný výbor evropských orgánů dohledu vydávají obecné pokyny a doporučení v oblasti bankovního dohledu. V souladu s článkem 16 nařízení č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví musí příslušné orgány informovat EBA, zda je dodržují nebo je hodlají dodržovat. Pokud je orgán nedodržuje nebo je nehodlá dodržovat, musí vysvětlit proč.

Níže uvedená tabulka obsahuje obecné pokyny a doporučení, které se uplatňují na ECB od 4. listopadu 2014, kdy převzala své úkoly v oblasti dohledu, a ukazuje data, kdy ECB oznámila orgánu EBA, že je dodržuje nebo hodlá dodržovat.

Oficiálním zdrojem informací o obecných pokynech a doporučení EBA jsou internetové stránky EBA. EBA zveřejňuje tabulky souladu společně s každým souborem obecných pokynů nebo doporučení.

Obecné pokyny EBA
Číslo Obecné pokyny EBA Datum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat

EBA/GL/2022/15 

Obecné pokyny k používání řešení pro onboarding klientů na dálku podle čl. 13 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849

2. 6. 2023

EBA/GL/2022/14

Obecné pokyny vydané na základě čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU

17. 4. 2023

EBA/GL/2022/13 Obecné pokyny pozměňující obecné pokyny EBA/GL/2018/10 o zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou 13. 1. 2023
EBA/GL/2022/12 Obecné pokyny pozměňující obecné pokyny EBA/GL/2020/14 k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu 10. 1. 2023
EBA/GL/2022/08 Obecné pokyny ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a podle směrnice (EU) 2019/2034 29. 11. 2022
EBA/GL/2022/06 Obecné pokyny pro srovnávání postupů odměňování, rozdílů v odměňování žen a mužů a schválených vyšších poměrů podle směrnice 2013/36/EU 29. 11. 2022
EBA/GL/2022/04 Obecné pokyny pro rovnocennost režimů důvěrné povahy informací a služebního tajemství orgánů třetích zemí 11. 8. 2022
EBA/GL/2022/03 Obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) a zátěžové testování v rámci dohledu podle směrnice 2013/36/EU 7. 12. 2022
EBA/GL/2022/01 Obecné pokyny pro zlepšení způsobilosti institucí a příslušných orgánů k řešení krize podle čl. 15 a 16 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 8. 6. 2022
EBA/GL/2021/15 Obecné pokyny pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU 8. 7. 2022
EBA/GL/2021/12 Obecné pokyny ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU 6. 4. 2022
EBA/GL/2021/11 Obecné pokyny k ukazatelům ozdravného plánu podle článku 9 směrnice 2014/59/EU 2. 2. 2022
EBA/GL/2021/10 Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU, kterými se ruší a nahrazují obecné pokyny EBA/GL/2016/04 31. 1. 2022
EBA/GL/2021/09 Obecné pokyny ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic uvedené v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle čl. 396 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 17. 12. 2021
EBA/GL/2021/08 Obecné pokyny k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU podle článku 21b směrnice 2013/36/EU 18. 2. 2022
EBA/GL/2021/07 Obecné pokyny ke kritériím pro používání datových vstupů v modelu měření rizika uvedeném v článku 325bc nařízení (EU) 575/2013 6. 10. 2021
EBA/GL/2021/06 Společné obecné pokyny ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích v souladu se směrnicí 2013/36/EU a směrnicí 2014/65/EU 29. 12. 2021
EBA/GL/2021/05 Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení podle nařízení 2013/36/EU 8. 12. 2021
EBA/GL/2021/04 Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle směrnice 2013/36/EU 8. 12. 2021
EBA/GL/2021/01 Obecné pokyny stanovující podmínky pro uplatňování alternativního nakládání s expozicemi souvisejícími s dohodami o zpětném odkupu mezi třemi stranami vymezené v čl. 403 odst. 3 nařízení (EU) 575/2013 pro velké expozice 28. 6. 2021
EBA/GL/2020/15 Obecné pokyny upravující obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 28. 1. 2021
EBA/GL/2020/14 Obecné pokyny k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu 8. 2. 2021
EBA/GL/2020/13 Obecné pokyny o vhodných podmnožinách sektorových expozic, vůči kterým mohou příslušné nebo pověřené orgány uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika v souladu s čl. 133 odst. 5 písm. f) směrnice 2013/36/EU

5. 7. 2023

EBA/GL/2020/12 Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad s „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19 27. 1. 2021
EBA/GL/2020/11 Obecné pokyny k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 27. 1. 2021
EBA/GL/2020/10 Obecné pokyny k pragmatickému přístupu k procesu přezkumu a vyhodnocení pro rok 2020 s ohledem na krizi COVID‐19 14. 9. 2020
EBA/GL/2020/09 Obecné pokyny pro zacházení se strukturálními měnovými pozicemi podle čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 3. 12. 2021
EBA/GL/2020/08 Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím 24. 7. 2020
EBA/GL/2020/07

Obecné pokyny o podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích podléhajících opatřením uplatněným v reakci na krizi COVID-19 (zrušeno)

4. 8. 2020
EBA/GL/2020/06 Obecné pokyny k poskytování a sledování úvěrů 30. 8. 2021
EBA/GL/2020/05 Obecné pokyny týkající se zmírňování úvěrového rizika v případě institucí uplatňujících přístup založený na interním ratingu s vlastním odhadem ztrátovosti ze selhání 3. 12. 2021
EBA/GL/2020/04 Obecné pokyny k určení vážené průměrné splatnosti tranše (WAM) 9. 6. 2020
EBA/GL/2020/03 Obecné pokyny k rovnocennosti režimů utajování informací 16. 10. 2020
EBA/GL/2020/02 Obecné pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 24. 7. 2020
EBA/GL/2019/05 Obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování 22. 3. 2021
EBA/GL/2019/04 Obecné pokyny EBA pro řízení rizik v oblasti IKT a bezpečnosti 12. 1. 2021

EBA/GL/2019/03

Obecné pokyny k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu 22. 3. 2021
EBA/GL/2019/02 Obecné pokyny k outsourcingu 8. 6. 2022
EBA/GL/2019/01 Obecné pokyny ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem 3. 5. 2019
EBA/GL/2018/10 Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou 12. 1. 2021
EBA/GL/2018/09 Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy 29. 5. 2019
EBA/GL/2018/08 Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy 29. 5. 2019
EBA/GL/2018/06 Obecné pokyny k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou 1. 7. 2019
EBA/GL/2018/04 Obecné pokyny k zátěžovému testování prováděnému institucemi 15. 2. 2019
EBA/GL/2018/03 Revidované obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu dohledu a vyhodnocení a zátěžové testování v rámci dohledu 15. 2. 2019
EBA/GL/2018/02 Obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia 1. 7. 2019
EBA/GL/2018/01 Obecné pokyny k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál 7. 2. 2018
EBA/GL/2017/16 Obecné pokyny pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání 22. 3. 2021
EBA/GL/2017/15 Obecné pokyny týkající se ekonomicky spjatých klientů 12. 4. 2018
EBA/GL/2017/14 Obecné pokyny pro dohled nad významnými pobočkami 20. 3. 2018
EBA/GL/2017/11 Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení 22. 5. 2018
EBA/GL/2017/06 Obecné pokyny k postupům řízení úvěrového rizika úvěrových institucí a účtování očekávaných úvěrových ztrát 18. 1. 2018
EBA/GL/2017/05 Obecné pokyny k posuzování rizik IKT v rámci procesu přezkoumání a vyhodnocení (SREP) 4. 1. 2018
EBA/GL/2017/01 Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o LCR v souvislosti se zpřístupňováním informací týkajících se řízení rizika likvidity podle článku 435 nařízení (EU) č. 575/2013 1. 10. 2017
EBA/GL/2016/11 Obecné pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 18. 8. 2017
EBA/GL/2016/10 Obecné pokyny k informacím o interních postupech pro ICAAP a ILAAP shromažďovaným pro účely SREP 17. 2. 2017
EBA/GL/2016/09 Obecné pokyny k opravám modifikované durace u dluhových nástrojů čl. 340 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 6. 3. 2017
EBA/GL/2016/08 Obecné pokyny týkající se skryté podpory sekuritizačních transakcí 23. 1. 2017
EBA/GL/2016/07 Obecné pokyny k používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 22. 3. 2021
EBA/GL/2016/05 Obecné pokyny týkající se komunikace mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými institucemi a statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit úvěrových institucí 5. 1. 2017
EBA/GL/2016/04 Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU 15. 12. 2016
EBA/GL/2016/03 Obecné pokyny k poskytování informací v souhrnné nebo kolektivní formě pro účely čl. 84 odst. 3 směrnice 2014/59/EU 14. 9. 2016
EBA/GL/2016/01 Upravené obecné pokyny k dalšímu upřesnění ukazatelů globálního systémového významu a jejich zveřejňování 6. 7. 2017
EBA/GL/2015/22 Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a k informacím zpřístupňovaným podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013 5. 8. 2016
EBA/GL/2015/21 Obecné pokyny k minimálním kritériím, která má splňovat plán reorganizace podnikatelské činnosti 19. 7. 2016
EBA/GL/2015/20 Obecné pokyny − limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 3. 8. 2016
EBA/GL/2015/17 Obecné pokyny upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU 5. 2. 2016
EBA/GL/2015/16 Obecné pokyny k uplatňování zjednodušených povinností v souladu s čl. 4 odst. 5 směrnice 2014/59/EU 12. 1. 2016
EBA/GL/2015/09 Obecné pokyny k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů 18. 12. 2015
EBA/GL/2015/08 Obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia 24. 11. 2015
EBA/GL/2015/07 Obecné pokyny k výkladu různých podmínek, za nichž se instituce považuje za instituci, jež je v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné, podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2014/59/EU 6. 10. 2015
EBA/GL/2015/03 Obecné pokyny k podmínkám pro uplatnění opatření včasného zásahu podle čl. 27 odst. 4 směrnice 2014/59/EU 23. 9. 2015
EBA/GL/2015/02 Obecné pokyny k minimálnímu seznamu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ozdravného plánu 1. 9. 2015
EBA/GL/2014/14 Obecné pokyny k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací podle čl. 432 odst. 1 a 2 a článku 433 nařízení (EU) č. 575/2013 (3 mandáty) 5. 6. 2015
EBA/GL/2014/13 Obecné zásady ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení 2. 4. 2015
EBA/GL/2014/10 Obecné pokyny týkající se kritérií pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí 1. 4. 2015
EBA/GL/2014/06 Obecné zásady EBA ke škále scénářů, které se mají použít v ozdravných plánech 8. 6. 2022
Společné obecné pokyny
Číslo Společné obecné pokyny Datum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat
EBA/GL/2017/12 Společné obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích v souladu se směrnicí 2013/36/EU a směrnicí 2014/65/EU 22. 5. 2018
JC/GL/2016/01 Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru 7. 7. 2017
JC/GL/2014/01 Společné obecné pokyny ke sbližování postupů dohledu s ohledem na konzistentnost koordinačních dohod o dohledu nad finančními konglomeráty 8. 1. 2021
Doporučení
Číslo Doporučení EBA Datum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat
EBA/Rec/2018/03 Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/Rec/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací 5. 8. 2019
EBA/Rec/2018/01 Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/Rec/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací 31. 10. 2018
EBA/Rec/2017/03 Doporučení ohledně zajištění cloudových služeb u externích poskytovatelů 20. 6. 2018
EBA/Rec/2017/02 Doporučení k zahrnutí subjektů do skupinového ozdravného plánu 26. 3. 2018
EBA/Rec/2017/01 Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/Rec/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací (pozměňující EBA/Rec/2017/01) 12. 1. 2017
EBA/Rec/2015/01 (v platném znění) Doporučení k rovnocennosti režimů utajování 2. 4. 2015

Poslední aktualizace: 5. 7. 2023

VIZ TAKÉ

Související informace

Právní rámec

Nařízení o SSM

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)