Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dodržování obecných pokynů a doporučení EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Společný výbor evropských orgánů dohledu vydávají obecné pokyny a doporučení v oblasti bankovního dohledu. V souladu s článkem 16 nařízení č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví musí příslušné orgány informovat EBA, zda je dodržují nebo je hodlají dodržovat. Pokud je orgán nedodržuje nebo je nehodlá dodržovat, musí vysvětlit proč.

Níže uvedená tabulka obsahuje obecné pokyny a doporučení, které se uplatňují na ECB od 4. listopadu 2014, kdy převzala své úkoly v oblasti dohledu, a ukazuje data, kdy ECB oznámila orgánu EBA, že je dodržuje nebo hodlá dodržovat.

Oficiálním zdrojem informací o obecných pokynech a doporučeních EBA jsou internetové stránky EBA. EBA zveřejňuje tabulky o dodržování spolu s jednotlivými obecnými pokyny a doporučeními.

Obecné pokyny EBA
ČísloObecné pokyny EBADatum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat
EBA/GL/2022/01 Obecné pokyny pro zlepšení způsobilosti institucí a příslušných orgánů k řešení krize podle čl. 15 a 16 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 8. 6. 2022
EBA/GL/2021/15 Obecné pokyny pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU 20. 4. 2022
EBA/GL/2021/12 Obecné pokyny ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU 6. 4. 2022
EBA/GL/2021/11 Obecné pokyny k ukazatelům ozdravného plánu podle článku 9 směrnice 2014/59/EU 2. 2. 2022
EBA/GL/2021/10 Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU, kterými se ruší a nahrazují obecné pokyny EBA/GL/2016/04 31. 1. 2022
EBA/GL/2021/09Obecné pokyny ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic uvedené v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle čl. 396 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/201317. 12. 2021
EBA/GL/2021/08Obecné pokyny k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU podle článku 21b směrnice 2013/36/EU18. 2. 2022
EBA/GL/2021/07Obecné pokyny ke kritériím pro používání datových vstupů v modelu měření rizika uvedeném v článku 325bc nařízení (EU) 575/20136. 10. 2021
EBA/GL/2021/06Společné obecné pokyny ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích v souladu se směrnicí 2013/36/EU a směrnicí 2014/65/EU29. 12. 2021
EBA/GL/2021/05Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení podle nařízení 2013/36/EU8. 12. 2021
EBA/GL/2021/04Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle směrnice 2013/36/EU8. 12. 2021
EBA/GL/2021/01Obecné pokyny stanovující podmínky pro uplatňování alternativního nakládání s expozicemi souvisejícími s dohodami o zpětném odkupu mezi třemi stranami vymezené v čl. 403 odst. 3 nařízení (EU) 575/2013 pro velké expozice28. 6. 2021
EBA/GL/2020/15Obecné pokyny upravující obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-1928. 1. 2021
EBA/GL/2020/14Obecné pokyny k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu8. 2. 2021
EBA/GL/2020/13Obecné pokyny o vhodných podmnožinách sektorových expozic, vůči kterým mohou příslušné nebo pověřené orgány uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika v souladu s čl. 133 odst. 5 písm. f) směrnice 2013/36/EU28. 5. 2021
EBA/GL/2020/12Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad s „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-1927. 1. 2021
EBA/GL/2020/11Obecné pokyny k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-1927. 1. 2021
EBA/GL/2020/10Obecné pokyny k pragmatickému přístupu k°procesu přezkumu a vyhodnocení pro rok 2020 s°ohledem na krizi COVID‐1914. 9. 2020
EBA/GL/2020/09Obecné pokyny pro zacházení se strukturálními měnovými pozicemi podle čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/20133. 12. 2021
EBA/GL/2020/08Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím24. 7. 2020
EBA/GL/2020/07Obecné pokyny o podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích podléhajících opatřením uplatněným v reakci na krizi COVID-194. 8. 2020
EBA/GL/2020/06Obecné pokyny k poskytování a sledování úvěrů30. 8. 2021
EBA/GL/2020/05Obecné pokyny týkající se zmírňování úvěrového rizika v případě institucí uplatňujících přístup založený na interním ratingu s vlastním odhadem ztrátovosti ze selhání3. 12. 2021
EBA/GL/2020/04Obecné pokyny k určení vážené průměrné splatnosti tranše (WAM)9. 6. 2020
EBA/GL/2020/03Obecné pokyny k rovnocennosti režimů utajování informací16. 10. 2020
EBA/GL/2020/02Obecné pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-1924. 7. 2020
EBA/GL/2019/05Obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování22. 3. 2021
EBA/GL/2019/04Obecné pokyny EBA pro řízení rizik v oblasti IKT a bezpečnosti12. 1. 2021
EBA/GL/2019/03Obecné pokyny k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu22. 3. 2021
EBA/GL/2019/02Obecné pokyny k outsourcingu8. 6. 2022
EBA/GL/2019/01Obecné pokyny ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem3. 5. 2019
EBA/GL/2018/10Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou12. 1. 2021
EBA/GL/2018/09Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy29. 5. 2019
EBA/GL/2018/08Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy29. 5. 2019
EBA/GL/2018/06Obecné pokyny k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou1. 7. 2019
EBA/GL/2018/04Obecné pokyny k zátěžovému testování prováděnému institucemi15. 2. 2019
EBA/GL/2018/03Revidované obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu dohledu a vyhodnocení a zátěžové testování v rámci dohledu15. 2. 2019
EBA/GL/2018/02Obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia1. 7. 2019
EBA/GL/2018/01Obecné pokyny k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál7. 2. 2018
EBA/GL/2017/16Obecné pokyny pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání22. 3. 2021
EBA/GL/2017/15Obecné pokyny týkající se ekonomicky spjatých klientů12. 4. 2018
EBA/GL/2017/14Obecné pokyny pro dohled nad významnými pobočkami20. 3. 2018
EBA/GL/2017/11Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení22. 5. 2018
EBA/GL/2017/06Obecné pokyny k postupům řízení úvěrového rizika úvěrových institucí a účtování očekávaných úvěrových ztrát18. 1. 2018
EBA/GL/2017/05Obecné pokyny k posuzování rizik IKT v rámci procesu přezkoumání a vyhodnocení (SREP)4. 1. 2018
EBA/GL/2017/01Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o LCR v souvislosti se zpřístupňováním informací týkajících se řízení rizika likvidity podle článku 435 nařízení (EU) č. 575/20131. 10. 2017
EBA/GL/2016/11Obecné pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/201318. 8. 2017
EBA/GL/2016/10Obecné pokyny k informacím o interních postupech pro ICAAP a ILAAP shromažďovaným pro účely SREP17. 2. 2017
EBA/GL/2016/09Obecné pokyny k opravám modifikované durace u dluhových nástrojů čl. 340 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 575/20136. 3. 2017
EBA/GL/2016/08Obecné pokyny týkající se skryté podpory sekuritizačních transakcí23. 1. 2017
EBA/GL/2016/07Obecné pokyny k používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/201322. 3. 2021
EBA/GL/2016/05Obecné pokyny týkající se komunikace mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými institucemi a statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit úvěrových institucí5. 1. 2017
EBA/GL/2016/04Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU15. 12. 2016
EBA/GL/2016/03Obecné pokyny k poskytování informací v souhrnné nebo kolektivní formě pro účely čl. 84 odst. 3 směrnice 2014/59/EU14. 9. 2016
EBA/GL/2016/01Upravené obecné pokyny k dalšímu upřesnění ukazatelů globálního systémového významu a jejich zveřejňování6. 7. 2017
EBA/GL/2015/22Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a k informacím zpřístupňovaným podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/20135. 8. 2016
EBA/GL/2015/21Obecné pokyny k minimálním kritériím, která má splňovat plán reorganizace podnikatelské činnosti19. 7. 2016
EBA/GL/2015/20Obecné pokyny − limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/20133. 8. 2016
EBA/GL/2015/17Obecné pokyny upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU5. 2. 2016
EBA/GL/2015/16Obecné pokyny k uplatňování zjednodušených povinností v souladu s čl. 4 odst. 5 směrnice 2014/59/EU12. 1. 2016
EBA/GL/2015/09Obecné pokyny k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů18. 12. 2015
EBA/GL/2015/08Obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia24. 11. 2015
EBA/GL/2015/07Obecné pokyny k výkladu různých podmínek, za nichž se instituce považuje za instituci, jež je v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné, podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2014/59/EU6. 10. 2015
EBA/GL/2015/03Obecné pokyny k podmínkám pro uplatnění opatření včasného zásahu podle čl. 27 odst. 4 směrnice 2014/59/EU23. 9. 2015
EBA/GL/2015/02Obecné pokyny k minimálnímu seznamu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ozdravného plánu1. 9. 2015
EBA/GL/2014/14Obecné pokyny k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací podle čl. 432 odst. 1 a 2 a článku 433 nařízení (EU) č. 575/2013 (3 mandáty)5. 6. 2015
EBA/GL/2014/13Obecné zásady ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení2. 4. 2015
EBA/GL/2014/10Obecné pokyny týkající se kritérií pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí1. 4. 2015
EBA/GL/2014/06 Obecné pokyny ke škále scénářů, které se mají použít v ozdravných plánech 8. 6. 2022
Společné obecné pokyny
ČísloSpolečné obecné pokynyDatum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat
EBA/GL/2017/12Společné obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích v souladu se směrnicí 2013/36/EU a směrnicí 2014/65/EU22. 5. 2018
JC/GL/2016/01Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru7. 7. 2017
JC/GL/2014/01Společné obecné pokyny ke sbližování postupů dohledu s ohledem na konzistentnost koordinačních dohod o dohledu nad finančními konglomeráty8. 1. 2021
Doporučení
ČísloDoporučení EBADatum, kdy ECB zaslala orgánu EBA oznámení o dodržování nebo záměru dodržovat
EBA/REC/2018/03Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací5. 8. 2019
EBA/REC/2018/01Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací31. 10. 2018
EBA/REC/2017/03Doporučení ohledně zajištění cloudových služeb u externích poskytovatelů20. 6. 2018
EBA/REC/2017/02Doporučení k zahrnutí subjektů do skupinového ozdravného plánu26. 3. 2018
EBA/REC/2017/01Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací (pozměňující EBA/REC/2017/01)12. 1. 2017
EBA/REC/2015/01 (v platném znění)Doporučení k rovnocennosti režimů utajování2. 4. 2015

Poslední aktualizace: 14. 6. 2022

VIZ TAKÉ

Související informace

Právní rámec

Nařízení o SSM

Všechny stránky v této části

Whistleblowing