Menu

Respectarea de către BCE a ghidurilor și recomandărilor ABE

Autoritatea bancară europeană (ABE) și Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere emit ghiduri și recomandări în domeniul supravegherii bancare. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul nr. 1093/2010 de instituire a Autorității bancare europene, autoritățile competente trebuie să informeze ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze acestora. În cazul în care o autoritate nu se conformează sau nu intenționează să se conformeze, aceasta trebuie să își prezinte motivele.

Tabelul de mai jos conține ghidurile și recomandările care s-au aplicat BCE de la asumarea de către aceasta a atribuțiilor de supraveghere la data de 4 noiembrie 2014 și prezintă datele la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare.

Website-ul ABE reprezintă sursa oficială de informare cu privire la ghidurile și recomandările ABE. Aceasta din urmă publică tabele de conformitate alături de fiecare ghid și recomandare, iar Raportul anual al acesteia conține o secțiune privind conformitatea în materie de reglementare cu ghidurile și recomandările.

Răspunsurile BCE la ghidurile și recomandările ABE în conformitate cu regula „respectă sau explică”

Ghidurile ABE
Număr Ghidul ABE Data la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/GL/2021/01 Ghidul de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 403 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul expunerilor mari 21.5.2021
EBA/GL/2020/15 Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/02 referitor la moratoriile legislative și nonlegislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 28.1.2021
EBA/GL/2020/14 Ghidul privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică 8.2.2021
EBA/GL/2020/13 Ghidul privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UE 28.5.2021
EBA/GL/2020/12 Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2018/01 privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) privind perioada de tranziție pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii în vederea asigurării conformității cu soluția pe termen scurt pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 27.1.2021
EBA/GL/2020/11 Ghidul privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt” pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 27.1.2021
EBA/GL/2020/10 Ghidul privind abordarea pragmatică a procesului de supraveghere și evaluare din 2020, în contextul crizei COVID-19 14.9.2020
EBA/GL/2020/09 Ghidul privind tratamentul pozițiilor valutare structurale în conformitate cu articolul 352 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) 18.12.2020
EBA/GL/2020/08 Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/02 referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ 24.7.2020
EBA/GL/2020/07 Ghidul privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19 4.8.2020
EBA/GL/2020/06 Ghidul privind inițierea și monitorizarea creditelor 17.8.2020
EBA/GL/2020/05 Ghidul privind diminuarea riscului de credit pentru instituțiile care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) utilizând propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare (LGD) 6.10.2020
EBA/GL/2020/04 Ghidul privind stabilirea scadenței medii ponderate a plăților contractuale datorate în cadrul tranșei 9.6.2020
EBA/GL/2020/03 Ghidul privind echivalența regimurilor de confidențialitate 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Ghidul referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 24.7.2020
EBA/GL/2019/05 Ghidul privind definițiile și modelele armonizate pentru planurile de finanțare 30.4.2020
EBA/GL/2019/04 Ghidul privind gestionarea riscurilor TIC și de securitate 12.1.2021
EBA/GL/2019/03 Ghidul privind estimarea pierderii în caz de nerambursare (loss given default – LGD) adecvate unui declin economic 16.7.2019
EBA/GL/2019/02 Ghidul privind externalizarea 16.8.2019
EBA/GL/2019/01 Ghidul privind precizarea tipurilor de expuneri asociate unui risc ridicat 3.5.2019
EBA/GL/2018/10 Ghidul privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate 12.1.2021
EBA/GL/2018/09 Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP 29.5.2019
EBA/GL/2018/08 Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP 29.5.2019
EBA/GL/2018/06 Ghidul privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate 1.7.2019
EBA/GL/2018/04 Ghidul privind simulările de criză ale instituțiilor 15.2.2019
EBA/GL/2018/03 Ghidul privind procedurile și metodologiile comune revizuite pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere 15.2.2019
EBA/GL/2018/02 Ghidul privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare 1.7.2019
EBA/GL/2018/01 Ghidul privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 referitoare la măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii 7.2.2018
EBA/GL/2017/16 Ghidul privind estimarea probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și tratamentul expunerilor în stare de nerambursare 20.6.2018
EBA/GL/2017/15 Ghidul privind clienții aflați în legătură 12.4.2018
EBA/GL/2017/14 Ghidul privind supravegherea sucursalelor semnificative 20.3.2018
EBA/GL/2017/11 Ghidul privind guvernanța internă 22.5.2018
EBA/GL/2017/06 Ghidul privind practicile de administrare a riscurilor de credit ale instituțiilor de credit și contabilizarea pierderilor de credit așteptate 18.1.2018
EBA/GL/2017/05 Ghidul privind evaluarea riscurilor asociate TIC în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP) 4.1.2018
EBA/GL/2017/01 Ghidul privind publicarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Ghidul privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 18.8.2017
EBA/GL/2016/10 Ghidul privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP 17.2.2017
EBA/GL/2016/09 Ghidul privind efectuarea de corecții la durata modificată pentru titlurile de datorie în temeiul articolului 340 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 6.3.2017
EBA/GL/2016/08 Ghidul privind suportul implicit pentru tranzacțiile de securitizare 23.1.2017
EBA/GL/2016/07 Ghidul privind aplicarea definiției stării de nerambursare în temeiul articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Ghidul privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorul/auditorii statutar(i) și firma/firmele de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor de credit 5.1.2017
EBA/GL/2016/04 Ghidul privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Ghidul privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE 14.9.2016
EBA/GL/2016/01 Ghidul revizuit cu privire la detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor 6.7.2017
EBA/GL/2015/22 Ghidul privind politicile solide de remunerare conform articolului 74 alineatul (3) și articolului 75 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE și publicarea informațiilor în temeiul articolului 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 5.8.2016
EBA/GL/2015/21 Ghidul privind criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activității 19.7.2016
EBA/GL/2015/20 Ghidul privind limitele aferente expunerilor față de entitățile din sectorul bancar paralel ce desfășoară activități bancare în afara unui cadru reglementat conform articolului 395 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 3.8.2016
EBA/GL/2015/17 Ghidul care prezintă condițiile de acordare a sprijinului financiar la nivel de grup în temeiul articolului 23 din Directiva 2014/59/UE 5.2.2016
EBA/GL/2015/16 Ghidul privind aplicarea obligațiilor simplificate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE 12.1.2016
EBA/GL/2015/09 Ghidul privind angajamentele de plată conform Directivei 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Ghidul privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Ghidul privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate conform articolului 32 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Ghidul privind indicatorii de declanșare pentru utilizarea măsurilor de intervenție timpurie conform articolului 27 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE 23.9.2015
EBA/GL/2015/02 Ghidul privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare 1.9.2015
EBA/GL/2014/14 Ghidul asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidențialității și asupra frecvenței de publicare specificate în articolele 432 alineatul (1), 432 alineatul (2) și 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (3 mandate) 5.6.2015
EBA/GL/2014/13 Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) 2.4.2015
EBA/GL/2014/10 Ghidul privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII) 1.4.2015
Ghiduri comune
Număr Ghid Data la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/GL/2017/12 Ghidul comun privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Directiva 2014/65/UE 22.5.2018
JC/GL/2016/01 Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar 7.7.2017
JC/GL/2014/01 Ghidul comun privind convergența practicilor de supraveghere referitoare la coerența acordurilor de coordonare pentru conglomeratele financiare 8.1.2021
Recomandări
Număr Recomandarea ABE Data la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/Rec/2018/03 Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate 5.8.2019
EBA/Rec/2018/01 Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Recomandările privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud 20.6.2018
EBA/Rec/2017/02 Recomandarea privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului 26.3.2018
EBA/Rec/2017/01 Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate (de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2017/01) 12.1.2017
EBA/Rec/2015/01 (cu modificările ulterioare) Recomandările privind echivalența regimurilor de confidențialitate 2.4.2015

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2021