Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de


Respectarea ghidurilor și recomandărilor ABE

Autoritatea bancară europeană (ABE) și Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere emit ghiduri sau recomandări în domeniul supravegherii bancare. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul nr. 1093/2010 de instituire a Autorității bancare europene, autoritățile competente trebuie să informeze ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze acestora. În cazul în care o autoritate nu se conformează sau nu intenționează să se conformeze, aceasta trebuie să își prezinte motivele.

Tabelul de mai jos conține ghidurile și recomandările care s-au aplicat BCE de la asumarea de către aceasta a atribuțiilor de supraveghere la data de 4 noiembrie 2014 și prezintă datele la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare.

Website-ul ABE reprezintă sursa oficială de informare cu privire la ghidurile și recomandările ABE. Aceasta din urmă publică tabele de conformitate alături de fiecare set de ghiduri sau recomandare.

Ghidurile ABE
NumărGhidul ABEData la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/GL/2021/11 Ghidul privind indicatorii planului de redresare în temeiul articolului 9 din Directiva 2014/59/UE 2.2.2022
EBA/GL/2021/10 Ghidul privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE, care abrogă și înlocuiește Ghidul EBA/GL/2016/04 31.1.2022
EBA/GL/2021/09Ghidul privind stabilirea criteriilor de evaluare a cazurilor excepționale în care instituțiile depășesc limitele expunerilor mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și timpul necesar și măsurile pentru redresarea în vederea respectării cerințelor în temeiul articolului 396 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/201317.12.2021
EBA/GL/2021/08Ghidul privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare în temeiul articolului 21b din Directiva 2013/36/UE18.2.2022
EBA/GL/2021/07Ghidul privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/20136.10.2021
EBA/GL/2021/06Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Directiva 2014/65/UE29.12.2021
EBA/GL/2021/05Ghidul privind guvernanța internă în conformitate cu Directiva 2013/36/UE8.12.2021
EBA/GL/2021/04Ghidul privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE8.12.2021
EBA/GL/2021/01Ghidul de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 403 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul expunerilor mari28.6.2021
EBA/GL/2020/15Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/02 referitor la moratoriile legislative și nonlegislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-1928.1.2021
EBA/GL/2020/14Ghidul privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică8.2.2021
EBA/GL/2020/13Ghidul privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UE28.5.2021
EBA/GL/2020/12Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2018/01 privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) privind perioada de tranziție pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii în vederea asigurării conformității cu soluția pe termen scurt pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-1927.1.2021
EBA/GL/2020/11Ghidul privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt” pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-1927.1.2021
EBA/GL/2020/10Ghidul privind abordarea pragmatică a procesului de supraveghere și evaluare din 2020, în contextul crizei COVID-1914.9.2020
EBA/GL/2020/09Ghidul privind tratamentul pozițiilor valutare structurale în conformitate cu articolul 352 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR)3.12.2021
EBA/GL/2020/08Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/02 referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ24.7.2020
EBA/GL/2020/07Ghidul privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-194.8.2020
EBA/GL/2020/06Ghidul privind inițierea și monitorizarea creditelor30.8.2021
EBA/GL/2020/05Ghidul privind diminuarea riscului de credit pentru instituțiile care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) utilizând propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare (LGD)3.12.2021
EBA/GL/2020/04Ghidul privind stabilirea scadenței medii ponderate a plăților contractuale datorate în cadrul tranșei9.6.2020
EBA/GL/2020/03Ghidul privind echivalența regimurilor de confidențialitate16.10.2020
EBA/GL/2020/02Ghidul referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-1924.7.2020
EBA/GL/2019/05Ghidul privind definițiile și modelele armonizate pentru planurile de finanțare22.3.2021
EBA/GL/2019/04Ghidul privind gestionarea riscurilor TIC și de securitate12.1.2021
EBA/GL/2019/03Ghidul privind estimarea pierderii în caz de nerambursare (loss given default – LGD) adecvate unui declin economic22.3.2021
EBA/GL/2019/02Ghidul privind externalizarea16.8.2019
EBA/GL/2019/01Ghidul privind precizarea tipurilor de expuneri asociate unui risc ridicat3.5.2019
EBA/GL/2018/10Ghidul privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate12.1.2021
EBA/GL/2018/09Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP29.5.2019
EBA/GL/2018/08Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP29.5.2019
EBA/GL/2018/06Ghidul privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate1.7.2019
EBA/GL/2018/04Ghidul privind simulările de criză ale instituțiilor15.2.2019
EBA/GL/2018/03Ghidul privind procedurile și metodologiile comune revizuite pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere15.2.2019
EBA/GL/2018/02Ghidul privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare1.7.2019
EBA/GL/2018/01Ghidul privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 referitoare la măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii7.2.2018
EBA/GL/2017/16Ghidul privind estimarea probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și tratamentul expunerilor în stare de nerambursare22.3.2021
EBA/GL/2017/15Ghidul privind clienții aflați în legătură12.4.2018
EBA/GL/2017/14Ghidul privind supravegherea sucursalelor semnificative20.3.2018
EBA/GL/2017/11Ghidul privind guvernanța internă22.5.2018
EBA/GL/2017/06Ghidul privind practicile de administrare a riscurilor de credit ale instituțiilor de credit și contabilizarea pierderilor de credit așteptate18.1.2018
EBA/GL/2017/05Ghidul privind evaluarea riscurilor asociate TIC în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP)4.1.2018
EBA/GL/2017/01Ghidul privind publicarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE) nr. 575/20131.10.2017
EBA/GL/2016/11Ghidul privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/201318.8.2017
EBA/GL/2016/10Ghidul privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP17.2.2017
EBA/GL/2016/09Ghidul privind efectuarea de corecții la durata modificată pentru titlurile de datorie în temeiul articolului 340 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/20136.3.2017
EBA/GL/2016/08Ghidul privind suportul implicit pentru tranzacțiile de securitizare23.1.2017
EBA/GL/2016/07Ghidul privind aplicarea definiției stării de nerambursare în temeiul articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/201322.3.2021
EBA/GL/2016/05Ghidul privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorul/auditorii statutar(i) și firma/firmele de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor de credit5.1.2017
EBA/GL/2016/04Ghidul privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE15.12.2016
EBA/GL/2016/03Ghidul privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE14.9.2016
EBA/GL/2016/01Ghidul revizuit cu privire la detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor6.7.2017
EBA/GL/2015/22Ghidul privind politicile solide de remunerare conform articolului 74 alineatul (3) și articolului 75 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE și publicarea informațiilor în temeiul articolului 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/20135.8.2016
EBA/GL/2015/21Ghidul privind criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activității19.7.2016
EBA/GL/2015/20Ghidul privind limitele aferente expunerilor față de entitățile din sectorul bancar paralel ce desfășoară activități bancare în afara unui cadru reglementat conform articolului 395 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/20133.8.2016
EBA/GL/2015/17Ghidul care prezintă condițiile de acordare a sprijinului financiar la nivel de grup în temeiul articolului 23 din Directiva 2014/59/UE5.2.1016
EBA/GL/2015/16Ghidul privind aplicarea obligațiilor simplificate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE12.1.2016
EBA/GL/2015/09Ghidul privind angajamentele de plată conform Directivei 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor18.12.2015
EBA/GL/2015/08Ghidul privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare24.11.2015
EBA/GL/2015/07Ghidul privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate conform articolului 32 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE6.10.2015
EBA/GL/2015/03Ghidul privind indicatorii de declanșare pentru utilizarea măsurilor de intervenție timpurie conform articolului 27 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE23.9.2015
EBA/GL/2015/02Ghidul privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare1.9.2015
EBA/GL/2014/14Ghidul asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidențialității și asupra frecvenței de publicare specificate în articolele 432 alineatul (1), 432 alineatul (2) și 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (3 mandate)5.6.2015
EBA/GL/2014/13Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)2.4.2015
EBA/GL/2014/10Ghidul privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII)1.4.2015
Ghiduri comune
NumărGhidData la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/GL/2017/12Ghidul comun privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Directiva 2014/65/UE22.5.2018
JC/GL/2016/01Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar7.7.2017
JC/GL/2014/01Ghidul comun privind convergența practicilor de supraveghere referitoare la coerența acordurilor de coordonare pentru conglomeratele financiare8.1.2021
Recomandări
NumărRecomandarea ABEData la care BCE a notificat ABE cu privire la conformare sau intenția de conformare
EBA/Rec/2018/03Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate5.8.2019
EBA/Rec/2018/01Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate31.10.2018
EBA/Rec/2017/03Recomandările privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud20.6.2018
EBA/Rec/2017/02Recomandarea privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului26.3.2018
EBA/Rec/2017/01Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate (de modificare a Recomandărilor EBA/Rec/2017/01)12.1.2017
EBA/Rec/2015/01 (cu modificările ulterioare)Recomandările privind echivalența regimurilor de confidențialitate2.4.2015

Ultima actualizare: 4.3.2022

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune