Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA

De Europese Bankautoriteit (EBA) en het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten vaardigen richtsnoeren en aanbevelingen op het vlak van bankentoezicht uit. De bevoegde autoriteiten moeten de EBA meedelen of ze deze naleven of van plan zijn dat te doen, zoals bepaald in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Bankautoriteit. Als een autoriteit een richtsnoer of aanbeveling niet naleeft of niet van plan is dat te doen, moet ze uitleggen waarom.

De tabel hieronder bevat de richtsnoeren en aanbevelingen die van toepassing zijn op de ECB, sinds ze haar taak als toezichthouder heeft opgenomen op 4 november 2014. De tabel bevat ook de data waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe) van de richtsnoeren en aanbevelingen.

De website van de EBA is de officiële bron van informatie voor de richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA. De EBA publiceert de gegevens over de naleving samen met elk reeks richtsnoeren of elke aanbeveling.

Richtsnoeren van de EBA
NummerRichtsnoeren van de EBADatum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2022/01 Richtsnoeren betreffende verbetering van de afwikkelbaarheid voor instellingen en afwikkelingsautoriteiten 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 20.04.2022
EBA/GL/2021/12 Richtsnoeren betreffende een gemeenschappelijke beoordelingsmethode voor het toekennen van een vergunning als kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Richtsnoeren inzake indicatoren voor herstelplannen uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2014/59/EU 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU tot intrekking en vervanging van Richtsnoeren EBA/GL/2016/04 31.01.2022
EBA/GL/2021/09Richtsnoeren tot nadere bepaling van de criteria voor de beoordeling van de uitzonderlijke gevallen waarin instellingen de in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vastgestelde limieten voor grote blootstellingen overschrijden en van de in artikel 396, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde termijn en maatregelen voor de terugkeer naar naleving17.12.2021
EBA/GL/2021/08Richtsnoeren betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming overeenkomstig artikel 21 ter van Richtlijn 2013/36/EU18.02.2022
EBA/GL/2021/07Richtsnoeren tot nadere bepaling van de criteria voor het gebruik van gegevensinputs in het risicometingsmodel bedoeld in artikel 325 sexquinquagies van Verordening (EU) nr. 575/201306.10.2021
EBA/GL/2021/06Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie29.12.2021
EBA/GL/2021/05Richtsnoeren inzake interne governance08.12.2021
EBA/GL/2021/04Richtsnoeren betreffende een degelijk beloningsbeleid overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU08.12.2021
EBA/GL/2021/01Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 beschreven “tripartiete retrocessieovereenkomsten” voor grote blootstellingen28.06.2021
EBA/GL/2020/15Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis28.01.2021
EBA/GL/2020/14Richtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie08.02.2021
EBA/GL/2020/13Richtsnoeren inzake passende segmenten van sectorale blootstellingen waarop bevoegde of aangewezen autoriteiten een systeemrisicobuffer kunnen toepassen overeenkomstig artikel 133, lid 5, onder f), van Richtlijn 2013/36/EU28.05.2021
EBA/GL/2020/12Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de “quick fix” van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie27.01.2021
EBA/GL/2020/11Richtsnoeren inzake toezichtsrapportage en openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “quick fix” van de verordening kapitaalvereisten in respons op de COVID‐19-pandemie27.01.2021
EBA/GL/2020/10Richtsnoeren inzake de pragmatische procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder in 2020 tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis14.09.2020
EBA/GL/2020/09Richtsnoeren inzake de behandeling van structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV)03.12.2021
EBA/GL/2020/08Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria24.07.2020
EBA/GL/2020/07Richtsnoeren over de rapportage en openbaarmaking van blootstellingen waarvoor maatregelen gelden die naar aanleiding van de COVID-19-crisis worden toegepast04.08.2020
EBA/GL/2020/06Richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen30.08.2021
EBA/GL/2020/05Richtsnoeren inzake kredietrisicolimitering voor instellingen die gebruik maken van een interne-ratingbenadering (IRB) met eigen ramingen van LGD’s03.12.2021
EBA/GL/2020/04Richtsnoeren voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde looptijd van de contractuele betalingen die in het kader van de tranche verschuldigd zijn09.06.2020
EBA/GL/2020/03Richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen16.10.2020
EBA/GL/2020/02Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis24.07.2020
EBA/GL/2019/05Richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen22.03.2021
EBA/GL/2019/04Richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid12.01.2021
EBA/GL/2019/03Richtsnoeren inzake de ramingen van LGD die passend zijn voor een economische neergang22.03.2021
EBA/GL/2019/02Richtsnoeren inzake uitbesteding08.06.2022
EBA/GL/2019/01Richtsnoeren betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is03.05.2019
EBA/GL/2018/10Richtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen12.01.2021
EBA/GL/2018/09Richtsnoeren inzake de STS-criteria voor niet-ABCP-securitisatie29.05.2019
EBA/GL/2018/08Richtsnoeren betreffende STS-criteria voor ABCP-securitisatie29.05.2019
EBA/GL/2018/06Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen01.07.2019
EBA/GL/2018/04Richtsnoeren voor stresstesten van instellingen15.02.2019
EBA/GL/2018/03Herziene richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (supervisory review and evaluation process – SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden15.02.2019
EBA/GL/2018/02Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille01.07.2019
EBA/GL/2018/01Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken07.02.2018
EBA/GL/2017/16Richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan22.03.2021
EBA/GL/2017/15Richtsnoeren inzake verbonden cliënten12.04.2018
EBA/GL/2017/14Richtsnoeren inzake het toezicht op significante bijkantoren20.03.2018
EBA/GL/2017/11Richtsnoeren inzake interne governance22.05.2018
EBA/GL/2017/06Richtsnoeren inzake de werkwijzen van kredietinstellingen ten aanzien van het beheer van kredietrisico en de verantwoording van te verwachten kredietverliezen18.01.2018
EBA/GL/2017/05Richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP)04.01.2018
EBA/GL/2017/01Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de LCR ter aanvulling van de openbaarmaking betreffende het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435 van Verordening (EU) nr. 575/201301.10.2017
EBA/GL/2016/11Richtsnoeren inzake de openbaarmakingsvereisten van deel acht van Verordening (EU) nr. 575/201318.08.2017
EBA/GL/2016/10Richtsnoeren inzake verzamelde ICAAP- en ILAAP-informatie met het oog op de SREP17.02.2017
EBA/GL/2016/09Richtsnoeren voor correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/201306.03.2017
EBA/GL/2016/08Richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties23.01.2017
EBA/GL/2016/07Richtsnoeren inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/201322.03.2021
EBA/GL/2016/05Richtsnoeren voor de communicatie tussen, enerzijds, bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en, anderzijds, de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die de wettelijke controle van de financiële overzichten van kredietinstellingen uitvoeren05.01.2017
EBA/GL/2016/04Richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU15.12.2016
EBA/GL/2016/03Richtsnoeren over het verstrekken van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU14.09.2016
EBA/GL/2016/01Herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking06.07.2017
EBA/GL/2015/22Richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid overeenkomstig artikel 74, lid 3, en artikel 75, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU en openbaarmakingen overeenkomstig artikel 450 van Verordening (EU) nr. 575/201305.08.2016
EBA/GL/2015/21Richtsnoeren inzake de minimumcriteria waaraan een bedrijfssaneringsplan moet voldoen19.07.2016
EBA/GL/2015/20Richtsnoeren betreffende limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbankentiteiten die buiten een gereglementeerd kader bankactiviteiten verrichten, krachtens artikel 395, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/201303.08.2016
EBA/GL/2015/17Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor de financiële steun binnen de groep uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2014/59/EU05.02.2016
EBA/GL/2015/16Richtsnoeren inzake de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU12.01.2016
EBA/GL/2015/09Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels18.12.2015
EBA/GL/2015/08Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille24.11.2015
EBA/GL/2015/02Richtsnoeren inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU06.10.2015
EBA/GL/2015/03Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige-interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU23.09.2015
EBA/GL/2015/02Richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen01.09.2015
EBA/GL/2014/14Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, lid 1 en 2, en artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/201305.06.2015
EBA/GL/2014/13Richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder02.04.2015
EBA/GL/2014/10Richtsnoeren over de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (CRD) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Richtsnoeren voor de reeks scenario’s die moeten worden gebruikt in herstelplannen 08.06.2022
Gemeenschappelijke richtsnoeren
NummerGemeenschappelijke richtsnoerenDatum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2017/12Gemeenschappelijke richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie ingevolge Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU22.05.2018
JC/GL/2016/01Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector07.07.2017
JC/GL/2014/01Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot coherente coördinatieregelingen voor het toezicht op financiële conglomeraten08.01.2021
Aanbevelingen
NummerAanbeveling van de EBADatum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/Rec/2018/03Aanbevelingen tot wijziging van EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen05.08.2019
EBA/Rec/2018/01Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen31.10.2018
EBA/Rec/2017/03Aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten20.06.2018
EBA/Rec/2017/02Aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan26.03.2018
EBA/Rec/2017/01Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen12.01.2017
EBA/REC/2015/01 (zoals gewijzigd)Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen02.04.2015

Laatst bijgewerkt: 14.06.2022

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Juridisch kader

GTM-verordening

Alle pagina's in dit deel