Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA

De Europese Bankautoriteit (EBA) en het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten vaardigen richtsnoeren en aanbevelingen op het vlak van bankentoezicht uit. De bevoegde autoriteiten moeten de EBA meedelen of ze deze naleven of van plan zijn dat te doen, zoals bepaald in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Bankautoriteit. Als een autoriteit een richtsnoer of aanbeveling niet naleeft of niet van plan is dat te doen, moet ze uitleggen waarom.

De tabel hieronder bevat de richtsnoeren en aanbevelingen die van toepassing zijn op de ECB, sinds ze haar taak als toezichthouder heeft opgenomen op 4 november 2014. De tabel bevat ook de data waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe) van de richtsnoeren en aanbevelingen.

De website van de EBA is de officiële bron van informatie voor de richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA. De EBA publiceert de gegevens over de naleving samen met elke reeks richtsnoeren of elke aanbeveling.

Richtsnoeren van de EBA
Nummer Richtsnoeren van de EBA Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2022/15

Richtsnoeren voor het gebruik van oplossingen voor de acceptatie van cliënten op afstand

02.06.2023

EBA/GL/2022/14

Richtsnoeren tot vaststelling van criteria voor het detecteren, beoordelen, beheren en beperken van de risico's die voortvloeien uit potentiële veranderingen in rentetarieven en van de beoordeling en bewaking van het creditspreadrisico van de activiteiten van instellingen buiten de handelsportefeuille

17.04.2023

EBA/GL/2022/13

Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/10 inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen

13.01.2023

EBA/GL/2022/12 Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2020/14 inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie 10.01.2023
EBA/GL/2022/08 Richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Richtsnoeren inzake de benchmarkexercities voor beloningspraktijken, het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en goedgekeurde hogere percentages overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 11.08.2022
EBA/GL/2022/03 Richtsnoeren inzake de gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden 07.12.2022
EBA/GL/2022/01 Richtsnoeren betreffende verbetering van de afwikkelbaarheid voor instellingen en afwikkelingsautoriteiten 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 08.07.2022
EBA/GL/2021/12 Richtsnoeren betreffende een gemeenschappelijke beoordelingsmethode voor het toekennen van een vergunning als kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Richtsnoeren inzake indicatoren voor herstelplannen 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU (Richtsnoeren inzake DGS-stresstests) (Herziening) 31.01.2022
EBA/GL/2021/09 Richtsnoeren tot nadere bepaling van de criteria voor de beoordeling van de uitzonderlijke gevallen waarin instellingen de in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vastgestelde limieten voor grote blootstellingen overschrijden en van de in artikel 396, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde termijn en maatregelen voor de terugkeer naar naleving 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Richtsnoeren betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming overeenkomstig artikel 21 ter van Richtlijn 2013/36/EU 18.02.2022
EBA/GL/2021/07 Richtsnoeren tot nadere bepaling van de criteria voor het gebruik van gegevensinputs in het risicometingsmodel bedoeld in artikel 325 sexquinquagies van Verordening (EU) nr. 575/2013 06.10.2021
EBA/GL/2021/06 Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Richtsnoeren inzake interne governance 08.12.2021
EBA/GL/2021/04 Richtsnoeren betreffende een degelijk beloningsbeleid overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 08.12.2021
EBA/GL/2021/01 Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 beschreven “tripartiete retrocessieovereenkomsten” voor grote blootstellingen 28.06.2021
EBA/GL/2020/15 Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Richtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie 08.02.2021
EBA/GL/2020/13 Richtsnoeren inzake passende segmenten van sectorale blootstellingen waarop bevoegde of aangewezen autoriteiten een systeemrisicobuffer kunnen toepassen overeenkomstig artikel 133, lid 5, onder f), van Richtlijn 2013/36/EU

05.07.2023

EBA/GL/2020/12 Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de “quick fix” van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Richtsnoeren inzake toezichtsrapportage en openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “quick fix” van de verordening kapitaalvereisten in respons op de COVID‐19-pandemie 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Richtsnoeren inzake de pragmatische procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder in 2020 tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Richtsnoeren inzake de behandeling van structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) 03.12.2021
EBA/GL/2020/08 Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis 24.07.2020
EBA/GL/2020/07

Richtsnoeren over de rapportage en openbaarmaking van blootstellingen waarvoor maatregelen gelden die naar aanleiding van de COVID-19-crisis worden toegepast [INGETROKKEN] 

04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen 30.08.2021
EBA/GL/2020/05 Richtsnoeren inzake kredietrisicolimitering voor instellingen die gebruik maken van een interne-ratingbenadering (IRB) met eigen ramingen van LGD’s 03.12.2021
EBA/GL/2020/04 Richtsnoeren voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde looptijd van de tranche overeenkomstig artikel 257, lid 1, onder a), van nr. 575/2013 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Richtsnoeren tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Richtsnoeren betreffende geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen van kredietinstellingen krachtens de aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico's van 20 december 2012 (ESRB/2012/2) 22.03.2021
EBA/GL/2019/04 Richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Richtsnoeren inzake de ramingen van LGD die passend zijn voor een economische neergang ("LGD-raming economische neergang") 22.03.2021
EBA/GL/2019/02 Richtsnoeren inzake uitbesteding 08.06.2022
EBA/GL/2019/01 Richtsnoeren betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Richtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Richtsnoeren inzake de STS-criteria voor niet-ABCP-securitisatie 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Richtsnoeren betreffende STS-criteria voor ABCP-securitisatie 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Richtsnoeren voor stresstesten van instellingen 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Herziene richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan 22.03.2021
EBA/GL/2017/15 Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) nr. 575/2013 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Richtsnoeren inzake het toezicht op significante bijkantoren 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Richtsnoeren inzake interne governance 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Richtsnoeren inzake de werkwijzen van kredietinstellingen ten aanzien van het beheer van kredietrisico en de verantwoording van te verwachten kredietverliezen 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de LCR ter aanvulling van de openbaarmaking betreffende het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435 van Verordening (EU) nr. 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Richtsnoeren inzake de openbaarmakingsvereisten van deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Richtsnoeren inzake verzamelde ICAAP- en ILAAP-informatie met het oog op de SREP 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Richtsnoeren voor correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Richtsnoeren inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 22.03.2021
EBA/GL/2016/05 Richtsnoeren voor de communicatie tussen, enerzijds, bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en, anderzijds, de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die de wettelijke controle van de financiële overzichten van kredietinstellingen uitvoeren 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Richtsnoeren over het verstrekken van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid overeenkomstig artikel 74, lid 3, en artikel 75, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU en openbaarmakingen overeenkomstig artikel 450 van Verordening (EU) nr. 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Richtsnoeren inzake de minimumcriteria waaraan een bedrijfssaneringsplan moet voldoen 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Richtsnoeren betreffende limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbankentiteiten die buiten een gereglementeerd kader bankactiviteiten verrichten, krachtens artikel 395, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor de financiële steun binnen de groep uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2014/59/EU 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Richtsnoeren inzake de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Richtsnoeren inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige-interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, lid 1 en 2, en artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/2013 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Richtsnoeren over de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (RKV) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen 01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Richtsnoeren voor de reeks scenario’s die moeten worden gebruikt in herstelplannen 08.06.2022
Gemeenschappelijke richtsnoeren
Nummer Gemeenschappelijke richtsnoeren Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2017/12 Gemeenschappelijke richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot coherente coördinatieregelingen voor het toezicht op financiële conglomeraten 08.01.2021
Aanbevelingen
Nummer Aanbeveling van de EBA Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/REC/2018/03 Aanbevelingen tot wijziging van EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 05.08.2019
EBA/REC/2018/01 Aanbeveling tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 31.10.2018
EBA/REC/2017/03 Aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten 20.06.2018
EBA/REC/2017/02 Aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan 26.03.2018
EBA/REC/2017/01 Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 12.01.2017
EBA/REC/2015/01 (zoals gewijzigd) Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 02.04.2015

Laatst bijgewerkt: 05.07.2023

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Juridisch kader

GTM-verordening

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders