Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA door de ECB

De Europese Bankautoriteit (EBA) en het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten vaardigen richtsnoeren en aanbevelingen op het vlak van bankentoezicht uit. De bevoegde autoriteiten moeten de EBA meedelen of ze deze naleven of van plan zijn dat te doen, zoals bepaald in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Bankautoriteit. Als een autoriteit een richtsnoer of aanbeveling niet naleeft of niet van plan is dat te doen, moet ze uitleggen waarom.

De tabel hieronder bevat de richtsnoeren en aanbevelingen die van toepassing zijn op de ECB, sinds ze haar taak als toezichthouder heeft opgenomen op 4 november 2014. De tabel bevat ook de data waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe) van de richtsnoeren en aanbevelingen.

De website van de EBA is de officiële bron van informatie voor de richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA. De EBA publiceert de gegevens over de naleving samen met elk richtsnoer of elke aanbeveling. Het Jaarverslag van de EBA bevat een paragraaf over de naleving van de richtsnoeren en aanbevelingen door de toezichthouders.

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA door de ECB

Richtsnoeren van de EBA
Nummer Richtsnoer van de EBA Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2021/01 Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) Nr. 575/2013 beschreven “tripartiete retrocessieovereenkomsten” voor grote blootstellingen 21.5.2021
EBA/GL/2020/15 Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis 28.1.2021
EBA/GL/2020/14 Richtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie 8.2.2021
EBA/GL/2020/13 Richtsnoeren inzake passende segmenten van sectorale blootstellingen waarop bevoegde of aangewezen autoriteiten een systeemrisicobuffer kunnen toepassen overeenkomstig artikel 133, lid 5, onder f), van Richtlijn 2013/36/EU 28.5.2021
EBA/GL/2020/12 Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de “quick fix” van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie 27.1.2021
EBA/GL/2020/11 Richtsnoeren inzake toezichtsrapportage en openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “quick fix” van de verordening kapitaalvereisten in respons op de COVID‐19-pandemie 27.1.2021
EBA/GL/2020/10 Richtsnoeren inzake de pragmatische procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder in 2020 tegen de achtergrond van de COVID-19- crisis 14.9.2020
EBA/GL/2020/09 Richtsnoeren inzake de behandeling van structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 18.12.2020
EBA/GL/2020/08 Richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria 24.7.2020
EBA/GL/2020/07 Richtsnoeren over de rapportage en openbaarmaking van blootstellingen waarvoor maatregelen gelden die naar aanleiding van de COVID19-crisis worden toegepast 4.8.2020
EBA/GL/2020/06 Richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen 17.8.2020
EBA/GL/2020/05 Richtsnoeren inzake kredietrisicolimitering voor instellingen die gebruik maken van een interne-ratingbenadering (IRB) met eigen ramingen van LGD’s 6.10.2020
EBA/GL/2020/04 Richtsnoeren voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde looptijd van de tranche 9.6.2020
EBA/GL/2020/03 Richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis 24.7.2020
EBA/GL/2019/05 Richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen 30.4.2020
EBA/GL/2019/04 Richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid 12.1.2021
EBA/GL/2019/03 Richtsnoeren inzake de ramingen van LGD die passend zijn voor een economische neergang 16.7.2019
EBA/GL/2019/02 Richtsnoeren inzake uitbesteding 16.8.2019
EBA/GL/2019/01 Richtsnoeren betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is 3.5.2019
EBA/GL/2018/10 Richtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen 12.1.2021
EBA/GL/2018/09 Richtsnoeren inzake de STS-criteria voor niet-ABCP-securitisatie 29.5.2019
EBA/GL/2018/08 Richtsnoeren betreffende STS-criteria voor ABCP-securitisatie 29.5.2019
EBA/GL/2018/06 Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen 1.7.2019
EBA/GL/2018/04 Richtsnoeren voor stresstesten van instellingen 15.2.2019
EBA/GL/2018/03 Herziene richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (supervisory review and evaluation process – SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden 15.2.2019
EBA/GL/2018/02 Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille 1.7.2019
EBA/GL/2018/01 Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken 7.2.2018
EBA/GL/2017/16 Richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan 20.6.2018
EBA/GL/2017/15 Richtsnoeren inzake verbonden cliënten 12.4.2018
EBA/GL/2017/14 Richtsnoeren inzake het toezicht op significante bijkantoren 20.3.2018
EBA/GL/2017/11 Richtsnoeren inzake interne governance 22.5.2018
EBA/GL/2017/06 Richtsnoeren inzake de werkwijzen van kredietinstellingen ten aanzien van het beheer van kredietrisico en de verantwoording van te verwachten kredietverliezen 18.1.2018
EBA/GL/2017/05 Richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) 4.1.2018
EBA/GL/2017/01 Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de LCR ter aanvulling van de openbaarmaking betreffende het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435 van Verordening (EU) nr. 575/2013 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Richtsnoeren inzake de openbaarmakingsvereisten van deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013 18.8.2017
EBA/GL/2016/10 Richtsnoeren inzake verzamelde ICAAP- en ILAAP-informatie met het oog op de SREP 17.2.2017
EBA/GL/2016/09 Richtsnoeren voor correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 6.3.2017
EBA/GL/2016/08 Richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties 23.1.2017
EBA/GL/2016/07 Richtsnoeren inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Richtsnoeren voor de communicatie tussen, enerzijds, bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en, anderzijds, de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die de wettelijke controle van de financiële overzichten van kredietinstellingen uitvoeren 5.1.2017
EBA/GL/2016/04 Richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Richtsnoeren over het verstrekken van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU 14.9.2016
EBA/GL/2016/01 Herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking 6.7.2017
EBA/GL/2015/22 Richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid overeenkomstig artikel 74, lid 3, en artikel 75, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU en openbaarmakingen overeenkomstig artikel 450 van Verordening (EU) nr. 575/2013 5.8.2016
EBA/GL/2015/21 Richtsnoeren inzake de minimumcriteria waaraan een bedrijfssaneringsplan moet voldoen 19.7.2016
EBA/GL/2015/20 Richtsnoeren betreffende limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbankentiteiten die buiten een gereglementeerd kader bankactiviteiten verrichten, krachtens artikel 395, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 3.8.2016
EBA/GL/2015/17 Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor de financiële steun binnen de groep uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2014/59/EU 5.2.2016
EBA/GL/2015/16 Richtsnoeren inzake de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU 12.1.2016
EBA/GL/2015/09 Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Richtsnoeren inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige-interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU 23.9.2015
EBA/GL/2015/02 Richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen 1.9.2015
EBA/GL/2014/14 Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, lid 1 en 2, en artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/2013 5.6.2015
EBA/GL/2014/13 Richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder 2.4.2015
EBA/GL/2014/10 Richtsnoeren over de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (CRD) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen 1.4.2015
Gemeenschappelijke richtsnoeren
Nummer Richtsnoer Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/GL/2017/12 Gemeenschappelijke richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie ingevolge Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU 22.5.2018
JC/GL/2016/01 Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector 7.7.2017
JC/GL/2014/01 Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot coherente coördinatieregelingen voor het toezicht op financiële conglomeraten 8.1.2021
Aanbevelingen
Nummer Aanbeveling van de EBA Datum waarop de ECB de EBA op de hoogte heeft gebracht van de naleving (of de intentie daartoe)
EBA/REC/2018/03 Aanbevelingen tot wijziging van EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 5.8.2019
EBA/REC/2018/01 Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 31.10.2018
EBA/REC/2017/03 Aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten 20.6.2018
EBA/REC/2017/02 Aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan 26.3.2018
EBA/REC/2017/01 Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 12.1.2017
EBA/REC/2015/01 (zoals gewijzigd) Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen 2.4.2015

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2021

Alle pagina's in dit deel