SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Efterlevelse af EBA's retningslinjer og henstillinger

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder udsteder retningslinjer og fremsætter henstillinger på banktilsynsområdet. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed skal de kompetente myndigheder meddele EBA, om de efterlever eller har til hensigt at efterleve disse. Hvis en myndighed ikke efterlever eller har til hensigt at efterleve dem, skal den forklare hvorfor.

Tabellen nedenfor viser de retningslinjer og henstillinger, som er udstedt/fremsat til ECB, siden ECB overtog de nye tilsynsopgaver 4. november 2014. Tabellen viser også de datoer, hvor ECB har underrettet EBA om, at de er blevet efterlevet, eller at ECB har til hensigt at efterleve dem.

EBA's websted er den officielle kilde til information om EBA's retningslinjer og henstillinger. EBA offentliggør en oversigt over efterlevelsen af de enkelte retningslinjer eller henstillinger.

EBA's retningslinjer
Nummer EBA's retningslinjer Datoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve

 EBA/GL/2022/15

Retningslinjer for anvendelse af løsninger med fjernidentificering af kunder

02.06.2023

EBA/GL/2022/14 

Retningslinjer for renterisiko på poster udenfor handelsbeholdningen (interest rate risks for banking book, IRRBB) og kreditspændrisiko på poster udenfor handelsbeholdningen (credit spread risk arising from non-trading book activities, CSRBB)

17.04.2023

EBA/GL/2022/13 Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2018/10 om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med kreditlempelser 13.01.2023
EBA/GL/2022/12 Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2020/14 om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning 10.01.2023
EBA/GL/2022/08 Retningslinjer om dataindsamling vedrørende højtlønnede i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv (EU) 2019/2034 29.11.2022
EBA/GL/2022/06 Retningslinjer for benchmarking af aflønningspraksis, kønsbestemte lønforskelle og godkendte højere maksimale niveauer i henhold til direktiv 2013/36/EU 29.11.2022
EBA/GL/2022/04 Retningslinjer for ækvivalensen af tredjelandsmyndigheders fortrolighedsordninger 11.08.2022
EBA/GL/2022/03 Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) og tilsynsmæssige stresstest i henhold til 2013/36/EU 07.12.2022
EBA/GL/2022/01 Retningslinjer vedrørende forbedring af afviklingsmuligheder for institutter og afviklingsmyndigheder 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv 2013/36/EU 08.07.2022
EBA/GL/2021/12 Retningslinjer vedrørende en fælles vurderingsmetode for meddelelse af tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Retningslinjer for indikatorer i genopretningsplaner i henhold til artikel 9 i direktiv 2014/59/EU 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU, som ophæver og erstatter retningslinjer EBA/GL/2016/04 31.01.2022
EBA/GL/2021/09 Retningslinjer, der præciserer de kriterier, som skal vurderes i undtagelsestilfælde, hvor institutter overskrider de begrænsninger for store eksponeringer, som er fastlagt i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, og fristerne for samt foranstaltningerne til igen at overholde grænserne, jf. artikel 396, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 17.12.2021
EBA/GL/2021/08 Retningslinjer vedrørende overvågning af tærsklen og andre proceduremæssige aspekter i forbindelse med etablering af et mellemliggende moderselskab i EU i henhold til artikel 21b i direktiv 2013/36/EU 18.02.2022
EBA/GL/2021/07 Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 06.10.2021
EBA/GL/2021/06 ESMA's og EBA's fælles retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU 29.12.2021
EBA/GL/2021/05 Retningslinjer vedrørende intern ledelse i henhold til direktiv 2013/36/EU 08.12.2021
EBA/GL/2021/04 Retningslinjer vedrørende forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til direktiv 2013/36/EU 08.12.2021
EBA/GL/2021/01 Retningslinjer med angivelse af betingelserne for anvendelse af den alternative behandling af institutters eksponeringer i forbindelse med "treparts genkøbsaftaler", jf. artikel 403, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår store eksponeringer 28.06.2021
EBA/GL/2020/15 Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2020/02 om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning 08.02.2021
EBA/GL/2020/13

Retningslinjer for relevante undergrupper af sektoreksponeringer, hvorpå kompetente eller udpegede myndigheder kan anvende en systemisk buffer i overensstemmelse med artikel 133, stk.5, litra f), i direktiv 2013/36/EU

05.07.2023

EBA/GL/2020/12 Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2018/01 for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag for at sikre overensstemmelse med det i kapitalkravsforordningen omhandlede "quickfix" som reaktion på covid-19-pandemien 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Retningslinjer for tilsynsmæssige krav vedrørende indberetning og offentliggørelse i overensstemmelse med den i kapitalkravsforordningen omhandlede "quickfix" som reaktion på covid-19-pandemien 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Retningslinjer for den pragmatiske tilsynskontrol- og evalueringsproces for 2020 i lyset af covid-19-krisen 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Retningslinjer for behandling af strukturelle valutapositioner i henhold til artikel 352, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen) 03.12.2021
EBA/GL/2020/08 Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2020/02 for lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier 24.07.2020
EBA/GL/2020/07

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse af eksponeringer, der er omfattet af foranstaltninger truffet i konsekvens af covid-19-krisen [ophævet] 

04.08.2020
EBA/GL/2020/06 Retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån 30.08.2021
EBA/GL/2020/05 Retningslinjer om kreditrisikoreduktion for institutter, der anvender IRB-metoden med egne estimater af LGD 03.12.2021
EBA/GL/2020/04 Retningslinjer for fastsættelse af den vægtede gennemsnitlige løbetid for tranchen 09.06.2020
EBA/GL/2020/03 Retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Retningslinjer om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Retningslinjer for harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner 22.03.2021
EBA/GL/2019/04 Retningslinjer for IKT- og sikkerhedsrisikostyring 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode 22.03.2021
EBA/GL/2019/02 Retningslinjer for outsourcing 08.06.2022
EBA/GL/2019/01 Retningslinjer om specifikation af eksponeringstyper, som skal forbindes med høj risiko 03.05.2019
EBA/GL/2018/10 Retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med kreditlempelser 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Retningslinjer for STS-kriterierne for securitisering, der ikke er ABCP 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Retningslinjer for STS-kriterier for ABCP-securitisering 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Retningslinjer for styring af misligholdte eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser 01.07.2019
EBA/GL/2018/04 Retningslinjer for institutternes stresstest 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Reviderede retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) og tilsynsmæssige stresstest 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Retningslinjer for styring af renterisiko som følge af aktiviteter uden for handelsbeholdningen 01.07.2019
EBA/GL/2018/01 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag 07.02.2018
EBA/GL/2017/16 Retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer 22.03.2021
EBA/GL/2017/15 Retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Retningslinjer for tilsyn med væsentlige filialer 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Retningslinjer vedrørende intern ledelse 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Retningslinjer for kreditinstitutters kreditrisikostyringspraksis og opgørelse af forventede kredittab 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Retningslinjer om IKT-risikovurdering under tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) 04.01.2018
EBA/GL/2017/01 Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/2013 01.10.2017
EBA/GL/2016/11 Retningslinjer for oplysningskrav i henhold til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Retningslinjer for ICAAP og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 06.03.2017
EBA/GL/2016/08 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Retningslinjer om anvendelse af definitionen af misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 22.03.2021
EBA/GL/2016/05 Retningslinjer for kommunikation mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter, og den eller de revisorer og det eller de revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige revision af kreditinstitutterne 05.01.2017
EBA/GL/2016/04 Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Retningslinjer for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Reviderede retningslinjer for yderligere specifikation af indikatorer af global systemisk betydning og offentliggørelse deraf 06.07.2017
EBA/GL/2015/22 Retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til artikel 74, stk. 3, og 75, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU og offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 450 i forordning (EU) nr. 575/2013 05.08.2016
EBA/GL/2015/21 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Retningslinjer om begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 03.08.2016
EBA/GL/2015/17 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU 05.02.2016
EBA/GL/2015/16 Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Retningslinjer for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Retningslinjer for styring af renterisiko som følge af ikke-handelsmæssige aktiviteter 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i medfør af artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU 06.10.2015
EBA/GL/2015/03 Retningslinjer for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner 01.09.2015
EBA/GL/2014/14 Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed i henhold til artikel 432, stk. 1 og 2, og artikel 433 i forordning (EU) nr. 575/2013 05.06.2015
EBA/GL/2014/13 Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol og vurderingsprocessen (SRREP) 02.04.2015
EBA/GL/2014/10 Retningslinjer vedrørende kriterierne for fastsættelse af betingelserne for anvendelse af artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU (CRD) i forbindelse med vurderingen af andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) 01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 08.06.2022
Fælles retningslinjer
Nummer Fælles retningslinjer Datoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve
EBA/GL/2017/12 Fælles retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Fælles retningslinjer om tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle 07.07.2017
JC/GL/2014/01 Fælles retningslinjer om konvergens i tilsynspraksis for så vidt angår konsekvent implementering af tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater 08.01.2021
Henstillinger
Nummer EBA-henstilling Datoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve
EBA/REC/2018/03 Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger 05.08.2019
EBA/REC/2018/01 Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger 31.10.2018
EBA/REC/2017/03 Henstillinger om outsourcing til cloudserviceudbydere 20.06.2018
EBA/REC/2017/02 Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen 26.03.2018
EBA/REC/2017/01 Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger 12.01.2017
EBA/REC/2015/01 (med senere ændringer) Retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger 02.04.2015

Seneste opdatering: 05.07.2023

SE OGSÅ

Relaterede emner

Retsgrundlag

SSM-forordningen

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing