SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Efterlevelse af EBA's retningslinjer og henstillinger

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder udsteder retningslinjer og fremsætter henstillinger på banktilsynsområdet. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed, skal de kompetente myndigheder underrette EBA, om de efterlever eller har til hensigt at efterleve disse. Hvis en myndighed ikke efterlever eller har til hensigt at efterleve dem, skal den forklare hvorfor.

Tabellen nedenfor viser de retningslinjer og henstillinger, som er udstedt/fremsat til ECB, siden ECB overtog de nye tilsynsopgaver 4. november 2014. Tabellen viser også de datoer, hvor ECB har underrettet EBA om, at de er blevet efterlevet, eller at ECB har til hensigt at efterleve dem.

EBA's websted er den officielle kilde til information om EBA's retningslinjer og henstillinger. EBA offentliggør en oversigt over efterlevelsen af de enkelte retningslinjer eller henstillinger.

EBA's retningslinjer
NummerEBA's retningslinjerDatoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve
EBA/GL/2022/01 Retningslinjer vedrørende forbedring af afviklingsmuligheder for institutter og afviklingsmyndigheder 08.06.2022
EBA/GL/2021/15 Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFTtilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv 2013/36/EU 20.04.2022
EBA/GL/2021/12 Retningslinjer vedrørende en fælles vurderingsmetode for meddelelse af tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU 06.04.2022
EBA/GL/2021/11 Retningslinjer for indikatorer i genopretningsplaner i henhold til artikel 9 i direktiv 2014/59/EU 02.02.2022
EBA/GL/2021/10 Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU, som ophæver og erstatter retningslinjerne EBA/GL/2016/04 31.01.2022
EBA/GL/2021/09Retningslinjer, der præciserer de kriterier, som skal vurderes i undtagelsestilfælde, hvor institutter overskrider de begrænsninger for store eksponeringer, som er er fastlagt i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 og fristerne for samt foranstaltningerne til igen at overholde grænserne, jf. artikel 396, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/201317.12.2021
EBA/GL/2021/08Retningslinjer vedrørende overvågning af tærsklen og andre proceduremæssige aspekter i forbindelse med etablering af et mellemliggende moderselskab i EU i henhold til artikel 21b i direktiv 2013/36/EU18.02.2022
EBA/GL/2021/07Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/201306.10.2021
EBA/GL/2021/06ESMA's og EBA’s fælles retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU29.12.2021
EBA/GL/2021/05Retningslinjer vedrørende intern ledelse i henhold til direktiv 2013/36/EU08.12.2021
EBA/GL/2021/04Retningslinjer vedrørende forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til direktiv 2013/36/EU08.12.2021
EBA/GL/2021/01Retningslinjer med angivelse af betingelserne for anvendelse af den alternative behandling af institutters eksponeringer i forbindelse med "treparts genkøbsaftaler", jf. artikel 403, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår store eksponeringer28.06.2021
EBA/GL/2020/15Retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2020/02 om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen28.01.2021
EBA/GL/2020/14Retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning08.02.2021
EBA/GL/2020/13Retningslinjer for relevante undergrupper af sektoreksponeringer, hvorpå kompetente eller udpegede myndigheder kan anvende en systemisk buffer i overensstemmelse med artikel 133, stk.5, litra f), i direktiv 2013/36/EU28.05.2021
EBA/GL/2020/12Retningslinjer om ændring af retningslinjerne EBA/GL/2018/01 for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag for at sikre overensstemmelse med det i kapitalkravsforordningen omhandlede "quickfix" som reaktion på covid-19-pandemien27.01.2021
EBA/GL/2020/11Retningslinjer for tilsynsmæssige krav vedrørende indberetning og offentliggørelse i overensstemmelse med den i kapitalkravsforordningen omhandlede "hurtige løsning" som reaktion på covid-19-pandemien27.01.2021
EBA/GL/2020/10Retningslinjer for den pragmatiske tilsynskontrol- og evalueringsproces for 2020 i lyset af covid-19-krisen14.09.2020
EBA/GL/2020/09Retningslinjer for behandling af strukturelle valutapositioner i henhold til artikel 352, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen)03.12.2021
EBA/GL/2020/08Retningslinjer om ændring af retningslinjerne EBA/GL/2020/02 for lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier24.07.2020
EBA/GL/2020/07Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse af eksponeringer, der er omfattet af foranstaltninger truffet i konsekvens af COVID-19-krisen04.08.2020
EBA/GL/2020/06Retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån30.08.2021
EBA/GL/2020/05Retningslinjer om kreditrisikoreduktion for institutter, der anvender IRB-metoden med egne estimater af LGD03.12.2021
EBA/GL/2020/04Retningslinjer for fastsættelse af den vægtede gennemsnitlige løbetid for tranchen09.06.2020
EBA/GL/2020/03Retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger16.10.2020
EBA/GL/2020/02EBA's retningslinjer om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen24.07.2020
EBA/GL/2019/05Retningslinjer for harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner22.03.2021
EBA/GL/2019/04Retningslinjer for IKT- og sikkerhedsrisikostyring12.01.2021
EBA/GL/2019/03Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode22.03.2021
EBA/GL/2019/02Retningslinjer for outsourcing08.06.2022
EBA/GL/2019/01Retningslinjer om specifikation af eksponeringstyper, som skal forbindes med høj risiko03.05.2019
EBA/GL/2018/10Retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med kreditlempelser12.01.2021
EBA/GL/2018/09Retningslinjer for STS-kriterierne for securitisering, der ikke er ABCP29.05.2019
EBA/GL/2018/08Retningslinjer for STS-kriterier for ABCP-securitisering29.05.2019
EBA/GL/2018/06Retningslinjer for styring af misligholdte eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser01.07.2019
EBA/GL/2018/04Retningslinjer for institutternes stresstest15.02.2019
EBA/GL/2018/03Reviderede retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) og tilsynsmæssige stresstest15.02.2019
EBA/GL/2018/02Retningslinjer for styring af renterisiko som følge af aktiviteter uden for handelsbeholdningen01.07.2019
EBA/GL/2018/01Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag07.02.2018
EBA/GL/2017/16Retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer22.03.2021
EBA/GL/2017/15Retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder12.04.2018
EBA/GL/2017/14Retningslinjer for tilsyn med væsentlige filialer20.03.2018
EBA/GL/2017/11Retningslinjer vedrørende intern ledelse22.05.2018
EBA/GL/2017/06Retningslinjer for kreditinstitutters kreditrisikostyringspraksis og opgørelse af forventede kredittab18.01.2018
EBA/GL/2017/05Retningslinjer om IKT-risikovurdering under tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP)04.01.2018
EBA/GL/2017/01Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/201301.10.2017
EBA/GL/2016/11Retningslinjer for oplysningskrav i henhold til ottende del i forordning (EU) nr. 575/201318.08.2017
EBA/GL/2016/10Retningslinjer for ICAAP og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål17.02.2017
EBA/GL/2016/09Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/201306.03.2017
EBA/GL/2016/08Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner23.01.2017
EBA/GL/2016/07Retningslinjer om anvendelse af definitionen af misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/201322.03.2021
EBA/GL/2016/05Retningslinjer for kommunikation mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter, og den eller de revisorer og det eller de revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige revision af kreditinstitutterne05.01.2017
EBA/GL/2016/04Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU15.12.2016
EBA/GL/2016/03Retningslinjer for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU14.09.2016
EBA/GL/2016/01Reviderede retningslinjer for yderligere specifikation af indikatorer af global systemisk betydning og offentliggørelse deraf06.07.2017
EBA/GL/2015/22Retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til artikel 74, stk. 3, og 75, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU og offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 450 i forordning (EU) nr. 575/201305.08.2016
EBA/GL/2015/21Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde19.07.2016
EBA/GL/2015/20Retningslinjer om begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/201303.08.2016
EBA/GL/2015/17Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU05.02.2016
EBA/GL/2015/16Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU12.01.2016
EBA/GL/2015/09Retningslinjer for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger18.12.2015
EBA/GL/2015/08Retningslinjer for styring af renterisiko som følge af ikke-handelsmæssige aktiviteter24.11.2015
EBA/GL/2015/02Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i medfør af artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU06.10.2015
EBA/GL/2015/03Retningslinjer for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU23.09.2015
EBA/GL/2015/02Retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner01.09.2015
EBA/GL/2014/14Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed i henhold til artikel 432, stk. 1 og 2, og artikel 433 i forordning (EU) nr. 575/201305.06.2015
EBA/GL/2014/13Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol og vurderingsprocessen (SRREP)02.04.2015
EBA/GL/2014/10Retningslinjer vedrørende kriterierne for fastsættelse af betingelserne for anvendelse af artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU (CRD) i forbindelse med vurderingen af andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er)01.04.2015
EBA/GL/2014/06 Guidelines on the range of scenarios to be used in recovery plans 08.06.2022
Fælles retningslinjer
NummerFælles retningslinjerDatoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve
EBA/GL/2017/12Fælles retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU22.05.2018
JC/GL/2016/01Fælles retningslinjer om tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle07.07.2017
JC/GL/2014/01Fælles retningslinjer om konvergens i tilsynspraksis hvad angår konsekvent implementering af tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater08.01.2021
Henstillinger
NummerEBA-henstillingDatoen for ECB's underretning af EBA om efterlevelsen eller hensigten om at efterleve
EBA/REC/2018/03Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger05.08.2019
EBA/REC/2018/01Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger31.10.2018
EBA/REC/2017/03Henstillinger om outsourcing til cloudserviceudbydere20.06.2018
EBA/REC/2017/02Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen26.03.2018
EBA/REC/2017/01Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (med senere ændringer)Retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger02.04.2015

Seneste opdatering: 14.06.2022

SE OGSÅ

Relaterede emner

Retsgrundlag

SSM-forordningen

Alle sider i dette afsnit