Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przestrzeganie wytycznych i zaleceń EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru wydają wytyczne i zalecenia w dziedzinie nadzoru bankowego. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010 ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru Bankowego właściwe organy muszą informować EUNB, czy ich przestrzegają lub zamierzają przestrzegać. Jeżeli nie – powinny podać uzasadnienie.

Poniższa tabela przedstawia wytyczne i zalecenia mające zastosowanie do EBC, odkąd 4 listopada 2014 zaczął on sprawować zadania nadzorcze, oraz daty powiadomienia EUNB, że EBC ich przestrzega lub zamierza przestrzegać.

Oficjalnym źródłem informacji o wytycznych i zaleceniach EUNB jest jego strona internetowa. EUNB publikuje tabele zgodności do każdych wytycznych i zaleceń.

Wytyczne EUNB
NumerWytyczne EUNBData powiadomienia EUNB przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/GL/2021/11 Wytyczne w sprawie wskaźników planu naprawy, wydane na podstawie art. 9 dyrektywy 2014/59/UE 2.02.2022
EBA/GL/2021/10 Wytyczne w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE, uchylające i zastępujące wytyczne EBA/GL/2016/04 31.01.2022
EBA/GL/2021/09Wytyczne określające kryteria oceny wyjątkowych przypadków przekroczenia przez instytucje limitów dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz czas i środki powrotu do stanu zgodności zgodnie z art. 396 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/201317.12.2021
EBA/GL/2021/08Wytyczne w sprawie monitorowania wartości progowych i pozostałych kwestii proceduralnych związanych z utworzeniem pośredniej unijnej jednostki dominującej na podstawie art. 21b dyrektywy 2013/36/UE18.02.2022
EBA/GL/2021/07Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/20136.10.2021
EBA/GL/2021/06Wspólne wytyczne ESMA i EUNB w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, wydane na podstawie dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy 2014/65/UE29.12.2021
EBA/GL/2021/05Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego, wydane na podstawie dyrektywy 2013/36/UE8.12.2021
EBA/GL/2021/04Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy 2013/36/UE8.12.2021
EBA/GL/2021/01Wytyczne określające warunki stosowania alternatywnego podejścia do ekspozycji instytucji związanych z „trójstronnymi umowami z udzielonym przyrzeczeniem odkupu”, o których mowa w art. 403 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, do celów dużych ekspozycji28.06.2021
EBA/GL/2020/15Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2020/02 dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑1928.01.2021
EBA/GL/2020/14Wytyczne w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego8.02.2021
EBA/GL/2020/13Wytyczne dotyczące stosownych podzbiorów ekspozycji sektorowych, do których właściwe lub wyznaczone organy mogą zastosować bufor ryzyka systemowego zgodnie z art. 133 ust. 5 lit. f) dyrektywy 2013/36/UE28.05.2021
EBA/GL/2020/12Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2018/01 w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (CRR) informacji na temat okresu przejściowego służącego łagodzeniu skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych w celu zapewnienia zgodności z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyśpieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑1927.01.2021
EBA/GL/2020/11Wytyczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej i ujawniania informacji zgodnie z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyspieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑1927.01.2021
EBA/GL/2020/10Wytyczne w sprawie pragmatycznego procesu przeglądu i oceny nadzorczej w 2020 r. w świetle kryzysu związanego z COVID‑1914.09.2020
EBA/GL/2020/09Wytyczne w sprawie postępowania ze strukturalnymi pozycjami walutowymi, o których mowa w art. 352 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (CRR)3.12.2021
EBA/GL/2020/08Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2020/02 dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów24.07.2020
EBA/GL/2020/07Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji o ekspozycjach objętych działaniami stosowanymi w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID‑194.08.2020
EBA/GL/2020/06Wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów30.08.2021
EBA/GL/2020/05Wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka kredytowego dla instytucji stosujących metodę IRB z wykorzystaniem własnych oszacowań LGD3.12.2021
EBA/GL/2020/04Wytyczne dotyczące określenia średniego ważonego terminu zapadalności płatności umownej należnej w ramach transzy9.06.2020
EBA/GL/2020/03Wytyczne w sprawie równoważności zasad poufności16.10.2020
EBA/GL/2020/02Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑1924.07.2020
EBA/GL/2019/05Wytyczne w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy dla celów planów finansowania instytucji kredytowych22.03.2021
EBA/GL/2019/04Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT12.01.2021
EBA/GL/2019/03Wytyczne dotyczące szacowania LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej22.03.2021
EBA/GL/2019/02Wytyczne w sprawie outsourcingu16.08.2019
EBA/GL/2019/01Wytyczne dotyczące określenia rodzajów ekspozycji związanych z wysokim ryzykiem3.05.2019
EBA/GL/2018/10Wytyczne dotyczące ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych12.01.2021
EBA/GL/2018/09Wytyczne dotyczące kryteriów STS w przypadku sekurytyzacji papierów komercyjnych niezabezpieczonych należnościami29.05.2019
EBA/GL/2018/08Wytyczne dotyczące kryteriów STS w przypadku sekurytyzacji papierów komercyjnych zabezpieczonych należnościami29.05.2019
EBA/GL/2018/06Wytyczne dotyczące zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi1.07.2019
EBA/GL/2018/04Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje15.02.2019
EBA/GL/2018/03Zmienione Wytyczne dotyczące wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej oraz nadzorczych testów warunków skrajnych15.02.2019
EBA/GL/2018/02Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego1.07.2019
EBA/GL/2018/01Wytyczne w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 informacji na temat rozwiązań przejściowych w zakresie łagodzenia skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych7.02.2018
EBA/GL/2017/16Wytyczne dotyczące szacowania wartości PD, szacowania wartości LGD oraz postępowania z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania22.03.2021
EBA/GL/2017/15Wytyczne w sprawie powiązanych klientów12.04.2018
EBA/GL/2017/14Wytyczne w sprawie nadzoru nad istotnymi oddziałami20.03.2018
EBA/GL/2017/11Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego22.05.2018
EBA/GL/2017/06Wytyczne dotyczące praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach kredytowych oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych18.01.2018
EBA/GL/2017/05Wytyczne w sprawie oceny ryzyka technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)4.01.2018
EBA/GL/2017/01Wytyczne w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia wypływów netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/20131.10.2017
EBA/GL/2016/11Wytyczne w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/201318.08.2017
EBA/GL/2016/10Wytyczne dotyczące informacji na temat ICAAP oraz ILAAP gromadzonych do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)17.02.2017
EBA/GL/2016/09Wytyczne dotyczące korekt zmodyfikowanej duracji instrumentów dłużnych w rozumieniu art. 340 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 575/20136.03.2017
EBA/GL/2016/08Wytyczne dotyczące ukrytego wsparcia dla transakcji sekurytyzacyjnych23.01.2017
EBA/GL/2016/07Wytyczne dotyczące stosowania definicji niewykonania zobowiązania, określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/201322.03.2021
EBA/GL/2016/05Wytyczne dotyczące komunikacji pomiędzy właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe a biegłym(i) rewidentem(-ami) i firmą(-ami) audytorską(-imi) w sprawie przeprowadzania ustawowych badań instytucji kredytowych5.01.2017
EBA/GL/2016/04Wytyczne w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE15.12.2016
EBA/GL/2016/03Wytyczne w sprawie przekazywania informacji w postaci skrótowej lub zbiorczej do celów art. 84 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE14.09.2016
EBA/GL/2016/01Zmienione wytyczne w sprawie dookreślenia wskaźników globalnego znaczenia systemowego i ujawniania tych wskaźników6.07.2017
EBA/GL/2015/22Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/20135.08.2016
EBA/GL/2015/21Wytyczne dotyczące minimalnych kryteriów, które musi spełniać plan reorganizacji działalności19.07.2016
EBA/GL/2015/20Wytyczne w sprawie limitów dotyczących ekspozycji wobec podmiotów z równoległego systemu bankowego prowadzących działalność bankową poza uregulowanymi ramami na mocy art. 395 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/20133.08.2016
EBA/GL/2015/17Wytyczne określające warunki wsparcia finansowego w ramach grupy na podstawie art. 23 dyrektywy 2014/59/UE5.02.2016
EBA/GL/2015/16Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych obowiązków wynikających z art. 4 ust. 5 dyrektywy 2014/59/UE12.01.2016
EBA/GL/2015/09Wytyczne dotyczące zobowiązań do zapłaty określonych w dyrektywie 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów18.12.2015
EBA/GL/2015/08Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela niehandlowego24.11.2015
EBA/GL/2015/02Wytyczne dotyczące interpretacji różnych okoliczności, w których instytucja jest uznawana za będącą na progu upadłości lub zagrożoną upadłością na mocy art. 32 ust. 6 dyrektywy 2014/59/UE6.10.2015
EBA/GL/2015/03Wytyczne w sprawie kryteriów warunkujących zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE23.09.2015
EBA/GL/2015/02Wytyczne w sprawie minimalnego wykazu jakościowych i ilościowych wskaźników planu naprawy1.09.2015
EBA/GL/2014/14Wytyczne w sprawie istotności, zastrzeżonego charakteru i poufności ujawnianych informacji oraz częstotliwości ujawniania zgodnie z art. 432 ust. 1, art. 432 ust. 2 i art. 433 rozporządzenia (UE) nr 575/20135.06.2015
EBA/GL/2014/13Wytyczne dotyczące wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej2.04.2015
EBA/GL/2014/10Wytyczne w sprawie kryteriów określania warunków stosowania art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE (CRD) w odniesieniu do oceny innych instytucji o znaczeniu systemowym1.04.2015
Wspólne wytyczne
NumerWytyczneData powiadomienia EUNB przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/GL/2017/12Wspólne wytyczne w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, wydane na podstawie dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy 2014/65/UE22.05.2018
JC/GL/2016/01Wspólne wytyczne dotyczące oceny ostrożnościowej przejęć i zwiększeń znacznych pakietów akcji w sektorze finansowym7.07.2017
JC/GL/2014/01Wspólne wytyczne w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych dotyczących spójności ustaleń koordynacyjnych w zakresie nadzoru nad konglomeratami finansowymi8.01.2021
Zalecenia
NumerZalecenie EUNBData powiadomienia EUNB przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/Rec/2018/03Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności5.08.2019
EBA/Rec/2018/01Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności31.10.2018
EBA/Rec/2017/03Zalecenia dotyczące zlecania zadań dostawcom usług w chmurze20.06.2018
EBA/Rec/2017/02Zalecenie w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy26.03.2018
EBA/Rec/2017/01Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności (zmieniające zalecenia EBA/Rec/2017/01)12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (zmienione)Zalecenia w sprawie równoważności zasad poufności2.04.2015

Ostatnia aktualizacja: 4.03.2022

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji