Menu

Przestrzeganie przez EBC wytycznych i zaleceń EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru wydają wytyczne i zalecenia w dziedzinie nadzoru bankowego. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010 ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru Bankowego właściwe organy muszą informować EUNB, czy ich przestrzegają lub zamierzają przestrzegać. Jeżeli nie – powinny podać uzasadnienie.

Poniższa tabela przedstawia wytyczne i zalecenia mające zastosowanie do EBC, odkąd 4 listopada 2014 zaczął on sprawować zadania nadzorcze, oraz daty powiadomienia EUNB, że EBC ich przestrzega lub zamierza przestrzegać.

Oficjalnym źródeł informacji o wytycznych i zaleceniach EUNB jest jego strona internetowa. EUNB publikuje tabele zgodności do każdych wytycznych i zaleceń, a jego raport roczny zawiera rozdział o ich przestrzeganiu przez organy regulacyjne.

Odpowiedzi EBC dotyczące wytycznych i zaleceń EUNB udzielone zgodnie z zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij”

Wytyczne EUNB
Numer Wytyczne EUNB Data powiadomienia EUBN przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/GL/2021/01 Wytyczne określające warunki stosowania alternatywnego podejścia do ekspozycji instytucji związanych z „trójstronnymi umowami z udzielonym przyrzeczeniem odkupu”, o których mowa w art. 403 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, do celów dużych ekspozycji 21.05.2021
EBA/GL/2020/15 Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2020/02 dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19 28.01.2021
EBA/GL/2020/14 Wytyczne w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego 8.02.2021
EBA/GL/2020/13 Wytyczne dotyczące stosownych podzbiorów ekspozycji sektorowych, do których właściwe lub wyznaczone organy mogą zastosować bufor ryzyka systemowego zgodnie z art. 133 ust. 5 lit. f) dyrektywy 2013/36/UE 28.05.2021
EBA/GL/2020/12 Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2018/01 w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (CRR) informacji na temat okresu przejściowego służącego łagodzeniu skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych w celu zapewnienia zgodności z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyśpieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑19 27.01.2021
EBA/GL/2020/11 Wytyczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej i ujawniania informacji zgodnie z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyspieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑19 27.01.2021
EBA/GL/2020/10 Wytyczne w sprawie pragmatycznego procesu przeglądu i oceny nadzorczej w 2020 r. w świetle kryzysu związanego z COVID‑19 14.09.2020
EBA/GL/2020/09 Wytyczne w sprawie postępowania ze strukturalnymi pozycjami walutowymi, o których mowa w art. 352 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (CRR) 18.12.2020
EBA/GL/2020/08 Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2020/02 dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19 24.07.2020
EBA/GL/2020/07 Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji o ekspozycjach objętych działaniami stosowanymi w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID‑19 4.08.2020
EBA/GL/2020/06 Wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów 17.08.2020
EBA/GL/2020/05 Wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka kredytowego dla instytucji stosujących metodę IRB z wykorzystaniem własnych oszacowań LGD 6.10.2020
EBA/GL/2020/04 Wytyczne dotyczące określenia średniego ważonego terminu zapadalności transzy zgodnie z art. 257 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 9.06.2020
EBA/GL/2020/03 Wytyczne w sprawie równoważności zasad poufności 16.10.2020
EBA/GL/2020/02 Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19 24.07.2020
EBA/GL/2019/05 Wytyczne w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy na potrzeby planów finansowania instytucji kredytowych 30.04.2020
EBA/GL/2019/04 Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT 12.01.2021
EBA/GL/2019/03 Wytyczne dotyczące szacowania LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej 16.07.2019
EBA/GL/2019/02 Wytyczne w sprawie outsourcingu 16.08.2019
EBA/GL/2019/01 Wytyczne dotyczące określenia rodzajów ekspozycji związanych z wysokim ryzykiem 3.05.2019
EBA/GL/2018/10 Wytyczne dotyczące ujawniania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych 12.01.2021
EBA/GL/2018/09 Wytyczne dotyczące kryteriów STS w przypadku sekurytyzacji papierów komercyjnych niezabezpieczonych należnościami 29.05.2019
EBA/GL/2018/08 Wytyczne dotyczące kryteriów STS w przypadku sekurytyzacji papierów komercyjnych zabezpieczonych należnościami 29.05.2019
EBA/GL/2018/06 Wytyczne dotyczące ujawniania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych 1.07.2019
EBA/GL/2018/04 Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje 15.02.2019
EBA/GL/2018/03 Wytyczne dotyczące wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej oraz nadzorczych testów warunków skrajnych 15.02.2019
EBA/GL/2018/02 Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego 1.07.2019
EBA/GL/2018/01 Wytyczne w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 informacji na temat rozwiązań przejściowych w zakresie łagodzenia skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych 7.02.2018
EBA/GL/2017/16 Wytyczne dotyczące szacowania wartości PD, szacowania wartości LGD oraz postępowania z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania 20.06.2018
EBA/GL/2017/15 Wytyczne w sprawie powiązanych klientów 12.04.2018
EBA/GL/2017/14 Wytyczne w sprawie nadzoru nad istotnymi oddziałami 20.03.2018
EBA/GL/2017/11 Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego 22.05.2018
EBA/GL/2017/06 Wytyczne dotyczące praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach kredytowych oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych 18.01.2018
EBA/GL/2017/05 Wytyczne w sprawie oceny ryzyka technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) 4.01.2018
EBA/GL/2017/01 Wytyczne w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia wypływów netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 1.10.2017
EBA/GL/2016/11 Wytyczne w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 18.08.2017
EBA/GL/2016/10 Wytyczne dotyczące informacji na temat ICAAP oraz ILAAP gromadzonych do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) 17.02.2017
EBA/GL/2016/09 Wytyczne dotyczące korekt zmodyfikowanej duracji instrumentów dłużnych w rozumieniu art. 340 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 575/2013 6.03.2017
EBA/GL/2016/08 Wytyczne dotyczące ukrytego wsparcia dla transakcji sekurytyzacyjnych 23.01.2017
EBA/GL/2016/07 Wytyczne dotyczące stosowania definicji niewykonania zobowiązania, określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 27.12.2017
EBA/GL/2016/05 Wytyczne dotyczące komunikacji pomiędzy właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe a biegłym(i) rewidentem(-ami) i firmą(-ami) audytorską(-imi) w sprawie przeprowadzania ustawowych badań instytucji kredytowych 5.01.2017
EBA/GL/2016/04 Wytyczne w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE 15.12.2016
EBA/GL/2016/03 Wytyczne w sprawie przekazywania informacji w postaci skrótowej lub zbiorczej do celów art. 84 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE 14.09.2016
EBA/GL/2016/01 Zmienione wytyczne w sprawie dookreślenia wskaźników globalnego znaczenia systemowego i ujawniania tych wskaźników 6.07.2017
EBA/GL/2015/22 Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 5.08.2016
EBA/GL/2015/21 Wytyczne dotyczące minimalnych kryteriów, które musi spełniać plan reorganizacji działalności 19.07.2016
EBA/GL/2015/20 Wytyczne w sprawie limitów dotyczących ekspozycji wobec podmiotów z równoległego systemu bankowego prowadzących działalność bankową poza uregulowanymi ramami na mocy art. 395 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 3.08.2016
EBA/GL/2015/17 Wytyczne określające warunki wsparcia finansowego w ramach grupy na podstawie art. 23 dyrektywy 2014/59/UE 5.02.2016
EBA/GL/2015/16 Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych obowiązków wynikających z art. 4 ust. 5 dyrektywy 2014/59/UE 12.01.2016
EBA/GL/2015/09 Wytyczne dotyczące zobowiązań do zapłaty określonych w dyrektywie 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów 18.12.2015
EBA/GL/2015/08 Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego 24.11.2015
EBA/GL/2015/07 Wytyczne dotyczące interpretacji różnych okoliczności, w których instytucja jest uznawana za będącą na progu upadłości lub zagrożoną upadłością na mocy art. 32 ust. 6 dyrektywy 2014/59/UE 6.10.2015
EBA/GL/2015/03 Wytyczne w sprawie kryteriów warunkujących zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE 23.09.2015
EBA/GL/2015/02 Wytyczne w sprawie minimalnego wykazu jakościowych i ilościowych wskaźników planu naprawy 1.09.2015
EBA/GL/2014/14 Wytyczne w sprawie istotności, zastrzeżonego charakteru i poufności ujawnianych informacji oraz częstotliwości ujawniania zgodnie z art. 432 ust. 1, art. 432 ust. 2 i art. 433 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 5.06.2015
EBA/GL/2014/13 Wytyczne dotyczące wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej 2.04.2015
EBA/GL/2014/10 Wytyczne w sprawie kryteriów określania warunków stosowania art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE (CRD) w odniesieniu do oceny innych instytucji o znaczeniu systemowym 1.04.2015
Wspólne wytyczne
Numer Wytyczne Data powiadomienia EUBN przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/GL/2017/12 Wspólne wytyczne w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje zgodnie z dyrektywami 2013/36/EU i 2014/65/EU 22.05.2018
JC/GL/2016/01 Wspólne wytyczne dotyczące oceny ostrożnościowej przejęć i zwiększeń znacznych pakietów akcji w sektorze finansowym 7.07.2017
JC/GL/2014/01 Wspólne wytyczne w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych dotyczących spójności ustaleń koordynacyjnych w zakresie nadzoru nad konglomeratami finansowymi 8.01.2021
Zalecenia
Numer Zalecenie EUNB Data powiadomienia EUBN przez EBC o przestrzeganiu lub zamiarze przestrzegania
EBA/Rec/2018/03 Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności 5.08.2019
EBA/Rec/2018/01 Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności 31.10.2018
EBA/Rec/2017/03 Zalecenia dotyczące zlecania zadań dostawcom usług w chmurze 20.06.2018
EBA/Rec/2017/02 Zalecenie w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy 26.03.2018
EBA/Rec/2017/01 Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/Rec/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności (zmieniające zalecenia EBA/Rec/2017/01) 12.01.2017
EBA/Rec/2015/01 (zmienione) Zalecenia w sprawie równoważności zasad poufności 2.04.2015

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2021