Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Спазване на насоките и препоръките на ЕБО

Европейският банков орган (ЕБО) и Съвместният комитет на Европейските надзорни органи издават насоки и препоръки в областта на банковия надзор. Съгласно член 16 от Регламент № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват, или възнамеряват да спазват тези насоки и препоръки. Ако не ги спазват и не възнамеряват да ги спазват, те трябва да обяснят причината.

Таблицата по-долу съдържа тези насоки и препоръки, които се отнасят за ЕЦБ, след като тя пое задачите си по надзора от 4 ноември 2014 г., и датите, на които ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва.

Уебсайтът на ЕБО е официалният източник на информация за насоките и препоръките на ЕБО. ЕБО публикува таблици на съответствието към всички насоки и препоръки.

Насоки на ЕБО
НомерНасоки на ЕБОДата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/GL/2022/01 Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране съгласно членове 15 и 16 от ДВПБ 08.06.2022 г.
EBA/GL/2021/15 Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС 20.04.2022 г.
EBA/GL/2021/12 Насоки относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна институция съгласно член 8, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС 06.04.2022 г.
EBA/GL/2021/11 Насоки относно показателите, свързани с плана за възстановяване, в съответствие с член 9 от Директива 2014/59/ЕО 02.02.2022 г.
EBA/GL/2021/10 Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС, отменящи и заменящи Насоки EBA/GL/2016/04 31.01.2022 г.
EBA/GL/2021/09Насоки за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/201317.12.2021 г.
EBA/GL/2021/08Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС18.02.2022 г.
EBA/GL/2021/07Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“06.10.2021 г.
EBA/GL/2021/06Съвместни насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС29.12.2021 г.
EBA/GL/2021/05Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС08.12.2021 г.
EBA/GL/2021/04Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС08.12.2021 г.
EBA/GL/2021/01Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за целите на големите експозиции28.06.2021 г.
EBA/GL/2020/15Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-1928.01.2021 г.
EBA/GL/2020/14Насоки относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение08.02.2021 г.
EBA/GL/2020/13Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС28.05.2021 г.
EBA/GL/2020/12Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/01 за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал с цел гарантиране на съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-1927.01.2021 г.
EBA/GL/2020/11Насоки относно изискванията за надзорна отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-1927.01.2021 г.
EBA/GL/2020/10Насоки относно прилагането на прагматичен процес на надзорен преглед и оценка през 2020 г. с оглед на кризата, предизвикана от COVID-1914.09.2020 г.
EBA/GL/2020/09Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/201303.12.2021 г.
EBA/GL/2020/08Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми24.07.2020 г.
EBA/GL/2020/07Насоки относно отчетността и оповестяването на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-1904.08.2020 г.
EBA/GL/2020/06Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити30.08.2021 г.
EBA/GL/2020/05Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение03.12.2021 г.
EBA/GL/2020/04Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша09.06.2020 г.
EBA/GL/2020/03Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност16.10.2020 г.
EBA/GL/2020/02Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-1924.07.2020 г.
EBA/GL/2019/05Насоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране22.03.2021 г.
EBA/GL/2019/04Насоки относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността12.01.2021 г.
EBA/GL/2019/03Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад22.03.2021 г.
EBA/GL/2019/02Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители08.06.2022 г.
EBA/GL/2019/01Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск03.05.2019 г.
EBA/GL/2018/10Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции12.01.2021 г.
EBA/GL/2018/09Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа29.05.2019 г.
EBA/GL/2018/08Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа29.05.2019 г.
EBA/GL/2018/06Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции01.07.2019 г.
EBA/GL/2018/04Насоки относно стрес тестването на институциите15.02.2019 г.
EBA/GL/2018/03Преразгледани насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове15.02.2019 г.
EBA/GL/2018/02Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл01.07.2019 г.
EBA/GL/2018/01Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС)№ 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал07.02.2018 г.
EBA/GL/2017/16Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение22.03.2021 г.
EBA/GL/2017/15Насоки относно свързаните клиенти12.04.2018 г.
EBA/GL/2017/14Насоки относно надзора на значими клонове20.03.2018 г.
EBA/GL/2017/11Насоки относно вътрешното управление22.05.2018 г.
EBA/GL/2017/06Насоки относно практиките за управление на кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби на кредитните институции18.01.2018 г.
EBA/GL/2017/05Насоки за оценка на риска в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО)04.01.2018 г.
EBA/GL/2017/01Насоки относно оповестяването на отношението на ликвидно покритие за допълване на оповестяването на управлението на ликвидния риск съгласно член 435 от Регламент (ЕС) № 575/201301.10.2017 г.
EBA/GL/2016/11Насоки относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) № 575/201318.08.2017 г.
EBA/GL/2016/10Насоки относно информацията, свързана с вътрешния анализ на адекватността на капитала и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка17.02.2017 г.
EBA/GL/2016/09Насоки относно корекциите на модифицираната дюрация за дългови инструменти по силата на член 340, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 575/201306.03.2017 г.
EBA/GL/2016/08Насоки относно непряката подкрепа за секюритизационни сделки23.01.2017 г.
EBA/GL/2016/07Насоки относно прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/201322.03.2021 г.
EBA/GL/2016/05Насоки относно диалога между компетентните органи, осъществяващи надзор върху кредитните институции и регистрирания(ите) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на кредитните институции05.01.2017 г.
EBA/GL/2016/04Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС15.12.2016 г.
EBA/GL/2016/03Насоки относно предоставянето на информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС14.09.2016 г.
EBA/GL/2016/01Преработени насоки относно допълнителното уточняване на показателите за глобално системно значение и оповестяването им06.07.2017 г.
EBA/GL/2015/22Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС и оповестявания, съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/201305.08.2016 г.
EBA/GL/2015/21Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността19.07.2016 г.
EBA/GL/2015/20Насоки относно лимити за максималния размер на експозициите към предприятия, извършващи паралелна банкова дейност извън регулирана рамка, съгласно член 395, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/201303.08.2016 г.
EBA/GL/2015/17Насоки определящи условията за вътрешногрупова финансова подкрепа съгласно член 23 от Директива 2014/59/ЕС05.02.2016 г.
EBA/GL/2015/16Насоки относно прилагането на облекчени задължения в съответствие с член 4,параграф 5 от Директива 2014/59/ЕО12.01.2016 г.
EBA/GL/2015/09Насоки относно ангажиментите за плащане съгласно Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити18.12.2015 г.
EBA/GL/2015/08Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл24.11.2015 г.
EBA/GL/2015/02Насоки за тълкуването на различните обстоятелства, при които за дадена институция се приема, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна съгласно член 32, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС06.10.2015 г.
EBA/GL/2015/03Насоки относно активаторите за използване на мерки за ранна намеса съгласно член 27, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС23.09.2015 г.
EBA/GL/2015/02Насоки за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване01.09.2015 г.
EBA/GL/2014/14Насоки относно съществеността, търговската тайна и поверителността и относно честотата на оповестяване на информация съгласно член 432, параграф 1, член 432, параграф 2 и член 433 от Регламент (ЕС) № 575/201305.06.2015 г.
EBA/GL/2014/13Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО)02.04.2015 г.
EBA/GL/2014/10Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ)01.04.2015 г.
EBA/GL/2014/06 Насоки относно набора от сценарии за използване при плановете за възстановяване 08.06.2022 г.
Съвместни насоки
НомерСъвместни насокиДата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/GL/2017/12Съвместни насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС22.05.2018 г.
JC/GL/2016/01Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор07.07.2017 г.
JC/GL/2014/01Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати08.01.2021 г.
Препоръки
НомерПрепоръки на ЕБОДата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/REC/2018/03Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност05.08.2019 г.
EBA/REC/2018/01Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност31.10.2018 г.
EBA/REC/2017/03Препоръки за възлагане на външни изпълнители на дейности в облак20.06.2018 г.
EBA/REC/2017/02Препоръка относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата26.03.2018 г.
EBA/REC/2017/01Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (изменящи EBA/REC/2017/01)12.01.2017 г.
EBA/REC/2015/01 (изменени)Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност02.04.2015 г.

Последна актуализация: 14.06.2022 г.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Правна рамка

Регламент за ЕНМ

Всички страници в този раздел

Whistleblowing