Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Спазване на насоките и препоръките на ЕБО от ЕЦБ

Европейският банков орган (ЕБО) и Съвместният комитет на Европейските надзорни органи издават насоки и препоръки в областта на банковия надзор. Съгласно член 16 от Регламент № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват, или възнамеряват да спазват тези насоки и препоръки. Ако не ги спазват и не възнамеряват да ги спазват, те трябва да обяснят причината.

Таблицата по-долу съдържа тези насоки и препоръки, които се отнасят за ЕЦБ, след като тя пое задачите си по надзора от 4 ноември 2014 г., и датите, на които ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва.

Уебсайтът на ЕБО е официалният източник на информация за насоките и препоръките на ЕБО. ЕБО публикува таблици на съответствието към всички насоки и препоръки, а нейният годишен доклад включва раздел „Регулаторно съответствие с насоките и препоръките“.

Отговори на ЕЦБ според процедурата „спазване или обяснение“ по отношение на насоките и препоръките на ЕБО

Насоки на ЕБО
Номер Насоки на ЕБО Дата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/GL/2021/01

Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за целите на големите експозиции

21.05.2021 г.
EBA/GL/2020/15

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19

28.01.2021 г.
EBA/GL/2020/14

Насоки относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение

08.02.2021 г.
EBA/GL/2020/13

Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС

28.05.2021 г.
EBA/GL/2020/12

Насоки за изменение на Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01) с цел гарантиране съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19

27.01.2021 г.
EBA/GL/2020/11

Насоки относно изискванията за надзорна отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19

27.01.2021 г.
EBA/GL/2020/10

Насоки относно прилагането на прагматичен процес на надзорен преглед и оценка през 2020 г. с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19

14.09.2020 г.
EBA/GL/2020/09

Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ)

18.12.2020 г.
EBA/GL/2020/08

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми

24.07.2020 г.
EBA/GL/2020/07

Насоки относно отчетността и оповестяването на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19

04.08.2020 г.
EBA/GL/2020/06

Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити

17.08.2020 г.
EBA/GL/2020/05

Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD)

06.10.2020 г.
EBA/GL/2020/04

Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша

09.06.2020 г.
EBA/GL/2020/03

Насоки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност

16.10.2020 г.
EBA/GL/2020/02 Насоки на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 24.7.2020 г.
EBA/GL/2019/05 Насоки на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране 30.4.2020 г.
EBA/GL/2019/04 Насоки на ЕБО относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността 12.1.2021 г.
EBA/GL/2019/03 Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад 16.7.2019 г.
EBA/GL/2019/02 Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители 16.8.2019 г.
EBA/GL/2019/01 Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск 3.5.2019 г.
EBA/GL/2018/10 Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции 12.1.2021 г.
EBA/GL/2018/09 Насоки относно критериите за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа 29.5.2019 г.
EBA/GL/2018/08 Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа 29.5.2019 г.
EBA/GL/2018/06 Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции 1.7.2019 г.
EBA/GL/2018/04 Насоки относно стрес тестването на институциите 15.2.2019 г.
EBA/GL/2018/03 Преразгледани насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове 15.2.2019 г.
EBA/GL/2018/02 Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл 1.7.2019 г.
EBA/GL/2018/01 Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС)№ 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал 7.2.2018 г.
EBA/GL/2017/16 Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение 20.6.2018 г.
EBA/GL/2017/15 Насоки относно свързаните клиенти 12.4.2018 г.
EBA/GL/2017/14 Насоки относно надзора на значими клонове 20.3.2018 г.
EBA/GL/2017/11 Насоки относно вътрешното управление 22.5.2018 г.
EBA/GL/2017/06 Насоки относно практиките за управление на кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби на кредитните институции 18.1.2018 г.
EBA/GL/2017/05 Насоки за оценка на риска в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) 4.1.2018 г.
EBA/GL/2017/01 Насоки относно оповестяването на отношението на ликвидно покритие за допълване на оповестяването на управлението на ликвидния риск съгласно член 435 от Регламент (ЕС) № 575/2013 1.10.2017 г.
EBA/GL/2016/11 Насоки относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 18.8.2017 г.
EBA/GL/2016/10 Насоки относно информацията, свързана с вътрешния анализ на адекватността на капитала и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка 17.2.2017 г.
EBA/GL/2016/09 Насоки относно корекциите на модифицираната дюрация за дългови инструменти по силата на член 340, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 575/2013 6.3.2017 г.
EBA/GL/2016/08 Насоки относно непряката подкрепа за секюритизационни сделки 23.1.2017 г.
EBA/GL/2016/07 Насоки относно прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 27.12.2017 г.
EBA/GL/2016/05 Насоки относно диалога между компетентните органи, осъществяващи надзор върху кредитните институции и регистрирания(ите) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на кредитните институции 5.1.2017 г.
EBA/GL/2016/04 Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС 15.12.2016 г.
EBA/GL/2016/03 Насоки относно предоставянето на информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС 14.9.2016 г.
EBA/GL/2016/01 Преработени насоки относно допълнителното уточняване на показателите за глобално системно значение и оповестяването им 6.7.2017 г.
EBA/GL/2015/22 Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС и оповестявания, съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013 5.8.2016 г.
EBA/GL/2015/21 Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността 19.7.2016 г.
EBA/GL/2015/20 Насоки относно лимити за максималния размер на експозициите към предприятия, извършващи паралелна банкова дейност извън регулирана рамка, съгласно член 395, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 3.8.2016 г.
EBA/GL/2015/17 Насоки определящи условията за вътрешногрупова финансова подкрепа съгласно член 23 от Директива 2014/59/ЕС 5.2.2016 г.
EBA/GL/2015/16 Насоки относно прилагането на облекчени задължения в съответствие с член 4, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕО 12.1.2016 г.
EBA/GL/2015/09 Насоки относно ангажиментите за плащане съгласно Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити 18.12.2015 г.
EBA/GL/2015/08 Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл 24.11.2015 г.
EBA/GL/2015/07 Насоки за тълкуването на различните обстоятелства, при които за дадена институция се приема, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна съгласно член 32, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС 6.10.2015 г.
EBA/GL/2015/03 Насоки относно активаторите за използване на мерки за ранна намеса съгласно член 27, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС 23.09.2015 г.
EBA/GL/2015/02 Насоки за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване 1.9.2015 г.
EBA/GL/2014/14 Насоки относно съществеността, търговската тайна и поверителността и относно честотата на оповестяване на информация съгласно член 432, параграф 1, член 432, параграф 2 и член 433 от Регламент (ЕС) № 575/2013 5.6.2015 г.
EBA/GL/2014/13 Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) 2.4.2015 г.
EBA/GL/2014/10 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ) 1.4.2015 г.
Съвместни насоки
Номер Насоки Дата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/GL/2017/12 Съвместни насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС 22.5.2018 г.
JC/GL/2016/01 Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор 7.7.2017 г.
JC/GL/2014/01 Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати 8.2.2021 г.
Препоръки
Номер Препоръки на ЕБО Дата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, че ги спазва или възнамерява да ги спазва
EBA/REC/2018/03 Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност 5.8.2019 г.
EBA/REC/2018/01 Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност 31.10.2018 г.
EBA/REC/2017/03 Препоръки за възлагане на външни изпълнители на дейности в облак 20.6.2018 г.
EBA/REC/2017/02 Препоръка относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата 26.3.2018 г.
EBA/REC/2017/01 Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (изменящи EBA/REC/2017/01) 12.1.2017 г.
EBA/REC/2015/01 (изменени) Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност 2.4.2015 г.

Последна актуализация: 20 януари 2021 г.

Всички страници в този раздел