Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Atbilstība EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem

Eiropas Banku iestāde (EBI) un Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja pieņem pamatnostādnes un ieteikumus banku uzraudzības jomā. Saskaņā ar Regulas Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi, 16. pantu kompetentajām iestādēm jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus. Ja kāda kompetentā iestāde tos neievēro vai neparedz ievērot, tai jāsniedz skaidrojums par iemesliem.

Tālāk tabulā norādītas pamatnostādnes un ieteikumi, kas attiecas uz ECB laikā, kopš tā sāka pildīt uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī, un EBI paziņotais datums, ar kuru ECB ievēro vai paredz ievērot attiecīgās pamatnostādnes vai ieteikumus.

Oficiālais informācijas avots par EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem ir EBI interneta vietne. EBI kopā ar katru pamatnostādņu kopumu un ieteikumu publicē atbilstības tabulas.

EBI pamatnostādnes
Nr. EBI pamatnostādnes EBI paziņotais datums, ar kuru ECB nodrošinājusi vai paredz nodrošināt atbilstību

EBA/GL/2022/15

Pamatnostādnes par klientu attālinātas piesaistīšanas risinājumu izmantošanu

02.06.2023.

EBA/GL/2022/14

Pamatnostādnes par procentu likmes risku, kas izriet no bankas portfeļa, un kredītriska starpības risku, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām

17.04.2023.

EBA/GL/2022/13 Pamatnostādnes, ar ko groza Pamatnostādnes EBA/GL/2018/10 par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu 13.01.2023.
EBA/GL/2022/12 Pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2020/14 par sistēmiskās nozīmes rādītāju precizēšanu un atklāšanu 10.01.2023.
EBA/GL/2022/08 Pamatnostādnes par datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034 29.11.2022.
EBA/GL/2022/06 Pamatnostādnes par salīdzinošās novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un apstiprinātajām augstākām proporcijām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES 29.11.2022.
EBA/GL/2022/04 Pamatnostādnes par trešo valstu iestāžu konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 11.08.2022.
EBA/GL/2022/03 Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodiku uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesam (SREP) un uzraudzības stresa testiem saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES 07.12.2022.
EBA/GL/2022/01 Pamatnostādnes par noregulējamības uzlabošanu iestādēm un noregulējuma iestādēm saskaņā ar BSND 15. un 16. pantu 08.06.2022.
EBA/GL/2021/15 Pamatnostādnes par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālajām uzraudzības iestādēm, NILL/TFN uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas vienībām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES 08.07.2022.
EBA/GL/2021/12 Pamatnostādnes par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu 06.04.2022.
EBA/GL/2021/11 Pamatnostādnes par darbības atjaunošanas plāna rādītājiem saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 9. pantu 02.02.2022.
EBA/GL/2021/10 Pamatnostādnes par noguldījumu garantiju sistēmu stresa testiem saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES, kas atceļ un aizstāj Pamatnostādnes EBA/GL/2016/04 31.01.2022.
EBA/GL/2021/09 Pamatnostādnes, ar ko precizē kritērijus, lai novērtētu izņēmuma gadījumus, kad iestādes pārsniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktos lielo riska darījumu limitus, un laiku un pasākumus, lai atjaunotu atbilstību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 396. panta 3. punktu 17.12.2021.
EBA/GL/2021/08 Pamatnostādnes par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma Eiropas Savienībā izveidi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu 18.02.2022.
EBA/GL/2021/07 Pamatnostādnes par kritērijiem ievaddatu izmantošanai riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā 06.10.2021.
EBA/GL/2021/06 EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kas veic pamatfunkcijas, piemērotības novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES 29.12.2021.
EBA/GL/2021/05 Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES 08.12.2021.
EBA/GL/2021/04 Pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES 08.12.2021.
EBA/GL/2021/01 Pamatnostādnes, ar ko precizē nosacījumus par to, kā piemērot alternatīvo pieeju iestāžu riska darījumiem saistībā ar "trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu", kas izklāstīti Regulas (ES) Nr.575/2013 403. panta 3. punktā lielo riska darījumu nolūkā 28.06.2021.
EBA/GL/2020/15 Pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi 28.01.2021.
EBA/GL/2020/14 Pamatnostādnes attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu 08.02.2021.
EBA/GL/2020/13 Pamatnostādnes par nozares riska darījumu attiecīgām apakšgrupām, kam kompetentās vai norīkotās iestādes var piemērot sistēmiskā riska rezervi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. panta 5. punkta f) apakšpunktu

05.07.2023.

EBA/GL/2020/12 Pamatnostādnes, ar ko groza Pamatnostādnes EBA/GL/2018/01 par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr.575/2013 (KPR) 473.a pantu par pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un nodrošinātu atbilstību KPR "ātrajiem labojumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju 27.01.2021.
EBA/GL/2020/11 Pamatnostādnes par uzraudzības pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar CRR "ātrajiem risinājumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju 27.01.2021.
EBA/GL/2020/10 Pamatnostādnes par pragmatisko 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu, ņemot vērā Covid-19 krīzi 14.09.2020.
EBA/GL/2020/09 Pamatnostādnes par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, kas minētas Regulas (EK) Nr.575/2013 352. panta 2. punktā 03.12.2021.
EBA/GL/2020/08 Pamatnostādnes, ar ko groza Pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem 24.07.2020.
EBA/GL/2020/07

Pamatnostādnes par tādu riska darījumu paziņošanu un atklāšanu, uz kuriem attiecas pasākumi, kas piemēroti, reaģējot uz Covid-19 krīzi (atceltas)

04.08.2020.
EBA/GL/2020/06 Pamatnostādnes par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību 30.08.2021.
EBA/GL/2020/05 Pamatnostādnes par kredītriska mazināšanu iestādēm, kas piemēro IRB pieeju ar pašu veiktām LGD aplēsēm 03.12.2021.
EBA/GL/2020/04 Pamatnostādnes par laidienā veicama līguma maksājuma vidējā svērtā termiņa noteikšanu 09.06.2020.
EBA/GL/2020/03 Pamatnostādnes par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 16.10.2020.
EBA/GL/2020/02 Pamatnostādnes par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi 24.07.2020.
EBA/GL/2019/05 Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem 22.03.2021.
EBA/GL/2019/04 Pamatnostādnes par IKT un drošības risku pārvaldību 12.01.2021.
EBA/GL/2019/03 Pamatnostādnes par LGD aplēsēm, kas atbilst ekonomikas lejupslīdei 22.03.2021.
EBA/GL/2019/02 Pamatnostādnes par ārpakalpojumu izmantošanu 08.06.2022.
EBA/GL/2019/01 Pamatnostādnes par tādu riska darījumu veidu noteikšanu, kas saistīti ar augstu risku 03.05.2019.
EBA/GL/2018/10 Pamatnostādnes par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu 12.01.2021.
EBA/GL/2018/09 Pamatnostādnes par VPS kritērijiem, kas attiecas uz tādu vērtspapīrošanu, kas nav ABKV 29.05.2019.
EBA/GL/2018/08 Pamatnostādnes par VPS kritērijiem ABKV vērtspapīrošanai 29.05.2019.
EBA/GL/2018/06 Pamatnostādnes par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu pārvaldību 01.07.2019.
EBA/GL/2018/04 Pamatnostādnes par iestāžu spriedzes testiem 15.02.2019.
EBA/GL/2018/03 Pārskatītas pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) un uzraudzības stresa testos 15.02.2019.
EBA/GL/2018/02 Pamatnostādnes par procentu likmju riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām 01.07.2019.
EBA/GL/2018/01 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu 07.02.2018.
EBA/GL/2017/16 Pamatnostādnes par PD un LGD aplēsēm un apstrādi attiecībā uz riska darījumiem, kam iestājusies saistību neizpilde 22.03.2021.
EBA/GL/2017/15 Pamatnostādnes par savstarpēji saistītiem klientiem 12.04.2018.
EBA/GL/2017/14 Pamatnostādnes par nozīmīgu filiāļu uzraudzību 20.03.2018.
EBA/GL/2017/11 Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību 22.05.2018.
EBA/GL/2017/06 Pamatnostādnes par kredītiestāžu kredītriska pārvaldības praksi un paredzamo kredītzaudējumu uzskaiti 18.01.2018.
EBA/GL/2017/05 Pamatnostādnes par IKT riska novērtēšanu saskaņā ar Uzraudzības pārskata un novērtēšanas procesu (SREP) 04.01.2018.
EBA/GL/2017/01 Pamatnostādnes par likviditātes seguma koeficienta atklāšanu papildus informācijas par likviditātes riska pārvaldību atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. pantu 01.10.2017.
EBA/GL/2016/11 Pamatnostādnes par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu 18.08.2017.
EBA/GL/2016/10 Pamatnostādnes par SREP vajadzībām vācamo ICAAP un ILAAP informāciju 17.02.2017.
EBA/GL/2016/09 Pamatnostādnes par korekciju veikšanu attiecībā uz parāda instrumentu modificēto ilgumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 340.°panta 3.°punkta otro daļu 06.03.2017.
EBA/GL/2016/08 Pamatnostādnes par netiešo atbalstu vērtspapīrošanas darījumiem 23.01.2017.
EBA/GL/2016/07 Pamatnostādnes par Regulas (ES) No. 575/2013 178. pantā ietvertās saistību neizpildes definīcijas piemērošanu 22.03.2021.
EBA/GL/2016/05 Pamatnostādnes par komunikāciju starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes, un obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kuri veic obligāto revīziju kredītiestādēs 05.01.2017.
EBA/GL/2016/04 Pamatnostādnes par noguldījumu garantiju sistēmu spriedzes testiem saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES 15.12.2016.
EBA/GL/2016/03 Pamatnostādnes par informācijas sniegšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā Direktīvas 2014/59/ES 84. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā 14.09.2016.
EBA/GL/2016/01 Pārskatītās pamatnostādnes par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu rādītāju turpmāko noteikšanu un to atspoguļošanu 06.07.2017.
EBA/GL/2015/22 Pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 74. panta 3. punktu un 75. panta 2. punktu un atklājamo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 450. pantu 05.08.2016.
EBA/GL/2015/21 Pamatnostādnes par minimālajiem uzņēmējdarbības reorganizācijas plāna izpildāmajiem kritērijiem 19.07.2016.
EBA/GL/2015/20 Pamatnostādnes par limitiem riska darījumiem ar "paralēlās banku sistēmas" struktūrvienībām, kuras veic banku darbības, nepakļaujoties regulējošām prasībām, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 2. punktu 03.08.2016.
EBA/GL/2015/17 Pamatnostādnes, kas nosaka grupas finansiālā atbalsta nosacījumus saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 23. pantu 05.02.2016.
EBA/GL/2015/16 Pamatnostādnes par vienkāršotu pienākumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 4. panta 5. punktu 12.01.2016.
EBA/GL/2015/09 Pamatnostādnes par maksājumu saistībām saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām 18.12.2015.
EBA/GL/2015/08 Pamatnostādnes par procentu likmju riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām 24.11.2015.
EBA/GL/2015/07 Pamatnostādnes par apstākļu interpretāciju, kādos iestāde uzskatāma par iestādi, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 6. punktu 06.10.2015.
EBA/GL/2015/03 Pamatnostādnes par agrīnās intervences pasākumu izmantošanas faktoriem saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 27. panta 4. punktu 23.09.2015.
EBA/GL/2015/02 Pamatnostādnes par kvalitatīvo un kvantitatīvo atveseļošanas plāna rādītāju minimālo sarakstu 01.09.2015.
EBA/GL/2014/14 Pamatnostādnes par būtisku, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par atklāšanas regularitāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 432. panta 1. punktu, 432. panta 2. punktu un 433. pantu (trīs pilnvarojumi) 05.06.2015.
EBA/GL/2014/13 Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) 02.04.2015.
EBA/GL/2014/10 Pamatnostādnes par kritērijiem, lai noteiktu Direktīvas 2013/36/ES (KPD) 131. panta 3. punkta piemērošanas nosacījumus saistībā ar citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI) 01.04.2015.
EBA/GL/2014/06 Pamatnostādnes par atveseļošanas plāniem izmantojamo scenāriju diapazonu 08.06.2022.
Kopīgās pamatnostādnes
Nr. Kopīgās pamatnostādnes EBI paziņotais datums, ar kuru ECB nodrošinājusi vai paredz nodrošināt atbilstību
EBA/GL/2017/12 Kopīgās pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES 22.05.2018.
JC/GL/2016/01 Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē 07.07.2017.
JC/GL/2014/01 Kopīgās pamatnostādnes par uzraudzības prakses konverģenci attiecībā uz uzraudzības koordinēšanas pasākumu konsekvenci finanšu konglomerātiem 08.01.2021.
Ieteikumi
Nr. EBI ieteikumi EBI paziņotais datums, ar kuru ECB nodrošinājusi vai paredz nodrošināt atbilstību
EBA/REC/2018/03

Ieteikumi, ar kriem groza Ieteikumus EBA/REC/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

05.08.2019.
EBA/REC/2018/01

Ieteikumi, ar kriem groza Ieteikumus EBA/REC/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

31.10.2018.
EBA/REC/2017/03 Ieteikumi mākoņpakalpojumu izmantošanai 20.06.2018.
EBA/REC/2017/02 Ieteikums par vienību iekļaušanu grupas atveseļošanas plānā 26.03.2018.
EBA/REC/2017/01

Ieteikumi, ar kuriem groza Ieteikumus EBA/REC/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

12.01.2017.
EBA/REC/2015/01 (ar grozījumiem) Ieteikumi par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 02.04.2015.

Aktualizēts: 05.07.2023.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Tiesiskais regulējums

VUM regula

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana