Menu

ECB atbilstība EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem

Eiropas Banku iestāde (EBI) un Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja pieņem pamatnostādnes un ieteikumus banku uzraudzības jomā. Saskaņā ar Regulas Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi,16. pantu kompetentajām iestādēm jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus. Ja kāda kompetentā iestāde tos neievēro vai neparedz ievērot, tai jāsniedz skaidrojums par iemesliem.

Tālāk tabulā norādītas pamatnostādnes un ieteikumi, kas attiecas uz ECB, kopš tā sāka pildīt uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī, un datums, kad ECB paziņojusi EBI, ka tā ievēro vai paredz ievērot attiecīgās pamatnostādnes vai ieteikumu.

Oficiālais informācijas avots par EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem ir EBI interneta vietne. EBI kopā ar katru pamatnostādni un ieteikumu publicē atbilstības tabulas, un tās gada pārskatā ietverta sadaļa "Pamatnostādņu un ieteikumu regulatīvā atbilstība".

Atbildes saistībā ar EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem, ko ECB sniegusi saskaņā ar "izpildi vai izskaidro principu"

EBI pamatnostādnes
Nr. EBI pamatnostādnes Datums, kurā ECB paziņojusi, ka tā nodrošina vai paredz nodrošināt atbilstību
EBA/GL/2021/01 Pamatnostādnes, ar ko precizē nosacījumus par to, kā piemērot alternatīvo pieeju iestāžu riska darījumiem saistībā ar "trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu", kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punktā lielo riska darījumu nolūkā 21.05.2021.
EBA/GL/2020/15 Pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi 28.01.2021.
EBA/GL/2020/14 Pamatnostādnes attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu 08.02.2021.
EBA/GL/2020/13 Pamatnostādnes par nozares riska darījumu attiecīgām apakšgrupām, kam kompetentās vai norīkotās iestādes var piemērot sistēmiskā riska rezervi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. panta 5. punkta f) apakšpunktu 28.05.2021.
EBA/GL/2020/12 Pamatnostādnes, ar ko groza Pamatnostādnes EBA/GL/2018/01 par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (KPR) 473.a pantu par pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un nodrošinātu atbilstību KPR "ātrajiem labojumiem", reaģējot uz Covid19 pandēmiju 27.01.2021.
EBA/GL/2020/11 Pamatnostādnes par uzraudzības pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar CRR "ātrajiem risinājumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju 27.01.2021.
EBA/GL/2020/10 Pamatnostādnes par pragmatisko 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu, ņemot vērā Covid-19 krīzi 14.09.2020.
EBA/GL/2020/09 Pamatnostādnes par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 575/2013 352. panta 2. punktā 18.12.2020.
EBA/GL/2020/08 Pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem 24.07.2020.
EBA/GL/2020/07 Pamatnostādnes par tādu riska darījumu paziņošanu un atklāšanu, uz kuriem attiecas pasākumi, kas piemēroti, reaģējot uz Covid-19 krīzi 04.08.2020.
EBA/GL/2020/06 Pamatnostādnes par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību 17.08.2020.
EBA/GL/2020/05 Pamatnostādnes par kredītriska mazināšanu iestādēm, kas piemēro IRB pieeju ar pašu veiktām LGD aplēsēm 06.10.2020.
EBA/GL/2020/04 Pamatnostādnes par laidienā veicama līguma maksājuma vidējā svērtā termiņa noteikšanu 09.06.2020.
EBA/GL/2020/03 Pamatnostādnes par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 16.10.2020.
EBA/GL/2020/02 Pamatnostādnes par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi 24.07.2020.
EBA/GL/2019/05 Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem 30.04.2020.
EBA/GL/2019/04 Pamatnostādnes par IKT un drošības risku pārvaldību 12.01.2021.
EBA/GL/2019/03 Pamatnostādnes par LGD aplēsēm, kas atbilst ekonomikas lejupslīdei 16.07.2019.
EBA/GL/2019/02 Pamatnostādnes par ārpakalpojumu izmantošanu 16.08.2019.
EBA/GL/2019/01 Pamatnostādnes par tādu riska darījumu veidu noteikšanu, kas saistīti ar augstu risku 03.05.2019.
EBA/GL/2018/10 Pamatnostādnes par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu 12.01.2021.
EBA/GL/2018/09 Pamatnostādnes par VPS kritērijiem, kas attiecas uz tādu vērtspapīrošanu, kas nav ABKV 29.05.2019.
EBA/GL/2018/08 Pamatnostādnes par VPS kritērijiem ABKV vērtspapīrošanai 29.05.2019.
EBA/GL/2018/06 Pamatnostādnes par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu pārvaldību 01.07.2019.
EBA/GL/2018/04 Pamatnostādnes par iestāžu spriedzes testiem 15.02.2019.
EBA/GL/2018/03 Pamatnostādnes par pārskatītajām kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) un uzraudzības stresa testos 15.02.2019.
EBA/GL/2018/02 Pamatnostādnes par procentu likmju riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām 01.07.2019.
EBA/GL/2018/01 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar 9. SFPS par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu 07.02.2018.
EBA/GL/2017/16 Pamatnostādnes par PD un LGD aplēsēm un apstrādi attiecībā uz riska darījumiem, kam iestājusies saistību neizpilde 20.06.2018.
EBA/GL/2017/15 Pamatnostādnes par savstarpēji saistītiem klientiem 12.04.2018.
EBA/GL/2017/14 Pamatnostādnes par nozīmīgu filiāļu uzraudzību 20.03.2018.
EBA/GL/2017/11 Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību 22.05.2018.
EBA/GL/2017/06 Pamatnostādnes par kredītriska pārvaldības praksi un paredzamo kredītzaudējumu grāmatvedības uzskaiti 18.01.2018.
EBA/GL/2017/05 Pamatnostādnes par IKT riska novērtēšanu saskaņā ar Uzraudzības pārskata un novērtēšanas procesu (SREP) 04.01.2018.
EBA/GL/2017/01 Pamatnostādnes par likviditātes seguma koeficienta atklāšanu papildus informācijas par likviditātes riska pārvaldību atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. pantu 01.10.2017.
EBA/GL/2016/11 Pamatnostādnes par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu 18.08.2017.
EBA/GL/2016/10 Pamatnostādnes par SREP vajadzībām vācamo ICAAP un ILAAP informāciju 17.02.2017.
EBA/GL/2016/09 Pamatnostādnes par korekciju veikšanu attiecībā uz parāda instrumentu modificēto ilgumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 340. panta 3. punkta otro daļu 06.03.2017.
EBA/GL/2016/08 Pamatnostādnes par netiešo atbalstu vērtspapīrošanas darījumiem 23.01.2017.
EBA/GL/2016/07 Pamatnostādnes par Regulas (ES) No. 575/2013 178. pantā ietvertās saistību neizpildes definīcijas piemērošanu 27.12.2017.
EBA/GL/2016/05 Pamatnostādnes par komunikāciju starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes, un obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kuri veic obligāto revīziju kredītiestādēs 05.01.2017.
EBA/GL/2016/04 Pamatnostādnes par noguldījumu garantiju sistēmu spriedzes testiem saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES 15.12.2016.
EBA/GL/2016/03 Pamatnostādnes par informācijas sniegšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā Direktīvas 2014/59/ES 84. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā 14.09.2016.
EBA/GL/2016/01 Pārskatītās pamatnostādnes par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu rādītāju turpmāko noteikšanu un to atspoguļošanu 06.07.2017.
EBA/GL/2015/22 Pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 74. panta 3. punktu un 75. panta 2. punktu un atklājamo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 450. pantu 05.08.2016.
EBA/GL/2015/21 Pamatnostādnes par minimālajiem uzņēmējdarbības reorganizācijas plāna izpildāmajiem kritērijiem 19.07.2016.
EBA/GL/2015/20 Pamatnostādnes par limitiem riska darījumiem ar "paralēlās banku sistēmas" struktūrvienībām, kuras veic banku darbības, nepakļaujoties regulējošām prasībām, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 2. punktu 03.08.2016.
EBA/GL/2015/17 Pamatnostādnes, kas nosaka grupas finansiālā atbalsta nosacījumus saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 23. pantu 05.02.2016.
EBA/GL/2015/16 Pamatnostādnes par vienkāršotu pienākumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 4. panta 5. punktu 12.01.2016.
EBA/GL/2015/09 Pamatnostādnes par maksājumu saistībām saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām 18.12.2015.
EBA/GL/2015/08 Pamatnostādnes par procentu likmju riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām 24.11.2015.
EBA/GL/2015/07 Pamatnostādnes par apstākļu interpretāciju, kādos iestāde uzskatāma par iestādi, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 6. punktu 06.10.2015.
EBA/GL/2015/03 Pamatnostādnes par agrīnās intervences pasākumu izmantošanas faktoriem saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 27. panta 4. punktu 23.09.2015.
EBA/GL/2015/02 Pamatnostādnes par kvalitatīvo un kvantitatīvo atveseļošanas plāna rādītāju minimālo sarakstu 01.09.2015.
EBA/GL/2014/14 Pamatnostādnes par būtisku, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par atklāšanas regularitāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 432. panta 1. punktu, 432. panta 2. punktu un 433. pantu (trīs pilnvarojumi) 05.06.2015.
EBA/GL/2014/13 Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) 02.04.2015.
EBA/GL/2014/10 Pamatnostādnes par kritērijiem, lai noteiktu Direktīvas 2013/36/ES (KPD) 131. panta 3. punkta piemērošanas nosacījumus saistībā ar citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI) 01.04.2015.
Kopīgās pamatnostādnes
Nr. Pamatnostādne Datums, kurā ECB paziņojusi, ka tā nodrošina vai paredz nodrošināt atbilstību
EBA/GL/2017/12 Pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un peronu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES 22.05.2018.
JC/GL/2016/01 Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē 07.07.2017.
JC/GL/2014/01 Kopīgās pamatnostādnes par uzraudzības prakses konverģenci attiecībā uz uzraudzības koordinēšanas pasākumu konsekvenci finanšu konglomerātiem 08.01.2021.
Ieteikumi
Nr. EBI ieteikumi Datums, kurā ECB paziņojusi, ka tā nodrošina vai paredz nodrošināt atbilstību
EBA/Rec/2018/03 Ieteikumi, ar ko groza Ieteikumus EBA/Rec/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 05.08.2019.
EBA/Rec/2018/01 Ieteikumi, ar ko groza Ieteikumus EBA/Rec/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 31.10.2018.
EBA/Rec/2017/03 Ieteikumi mākoņpakalpojumu izmantošanai 20.06.2018.
EBA/Rec/2017/02 Ieteikums par vienību iekļaušanu grupas atveseļošanas plānā 26.03.2018.
EBA/Rec/2017/01 Ieteikumi, ar ko groza Ieteikumus EBA/Rec/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu (ar ko groza Ieteikumus EBA/Rec/2017/01) 12.01.2017.
EBA/Rec/2015/01 (ar grozījumiem) Ieteikumi par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu 02.04.2015.

Aktualizēts: 20.01.2021.