Menu

Awtorizzazzjonijiet

F’din il-paġna, it-termini “bank” u “istituzzjoni ta’ kreditu” jfissru l-istess ħaġa.

Fis-superviżjoni bankarja Ewropea l-BĊE hu l-awtorità inkarigata mill-awtorizzazzjonijiet bankarji. Dan ikopri:

 • il-liċenzjar ta’ banek, l-irtirar ta’ liċenzji bankarji u l-awtorizzazzjoni ta’ akkwisti ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti fil-banek: tliet proċeduri magħrufa kollettivament bħala “proċeduri komuni”. Dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-BĊE għall-banek kollha: dawk li jissorvelja direttament (banek sinifikanti) u dawk li jissorvelja indirettament (banek inqas sinifikanti)
 • valutazzjonijiet “kompetenti u adattati”, li jistħarrġu jekk il-membri tal-korp maniġerjali jkunux adattati biex jaqdu r-rwol tagħhom fil-bank. Il-BĊE jieħu biss deċiżjonijiet ‘kompetenti u adattati’ għal banek sinifikanti.

Lista ta’ banek taħt superviżjoni

Meta jiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjonijiet, il-BĊE japplika s-Sett Uniku ta' Regoli tal-ABE u, fejn rilevanti, il-liġi nazzjonali.

Sett Uniku ta' Regoli tal-ABE

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs) għandhom rwol importanti: pereżempju, bħala l-punt ta’ dħul għal applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, bħala membri tat-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs) għal banek sinifikanti u bħala superviżuri diretti ta’ banek inqas sinifikanti. Il-BĊE jaħdem flimkien mal-istaff tal-NCAs biex jiżgura metodu konsistenti għall-awtorizzazzjonijiet fil-pajjiżi u standards għoljin fil-kwistjonijiet ewlenin ta’ operazzjoni u politika f’dan il-qasam. L-aspettattivi superviżorji huma stipulati fi gwidi pubbliċi.

Lista ta’ formoli tal-applikazzjoni nazzjonali għall-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni

Liċenzjar

Il-proċess tal-liċenzjar jistabbilixxi fiduċja fis-sistema finanzjarja billi jiżgura li l-banek ikunu kompetenti biex joperaw. Barra minn hekk, il-liċenzjar jiżgura li banek robusti biss li jikkonformaw mar-rekwiżiti legali kollha jistgħu jidħlu fis-suq. Madankollu, il-liċenzjar m'għandux ixekkel il-kompetizzjoni, l-innovazzjoni finanzjarja jew il-progress teknoloġiku.

Kriterji

Meta l-BĊE, f’kooperazzjoni mas-superviżur nazzjonali rilevanti, jivvaluta applikazzjoni għal liċenzja bankarja, iqis erba’ oqsma ewlenin:

 • l-ammont, il-kwalità, l-oriġini u l-kompożizzjoni tal-kapital tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti
 • il-programm ta’ attivitajiet, l-organizzazzjoni strutturali u l-pjan tan-negozju tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti
 • valutazzjonijiet ‘kompetenti u adattati’ tal-korp maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti
 • valutazzjoni tal-adegwatezza tal-azzjonisti diretti u indiretti tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti

L-oqsma li jitqiesu huma l-istess għall-banek kollha, kemm jekk ikollhom mudell ta’ negozju aktar tradizzjonali kif ukoll jekk ikollhom mudell ta' negozju fintech.

Perjodu ta’ żmien

Is-soltu jgħaddu bejn sitta u tnax-il xahar biex tittieħed deċiżjoni minn meta l-applikant jipprovdi applikazzjoni kompluta għal liċenzja. Skont il-liġi Ewropea, deċiżjoni għandha tittieħed fi żmien 12-il xahar; xi skadenzi legali nazzjonali huma iqsar.

Proċess

Liċenzjar - proċess Liċenzjar - proċess

* fejn applikabbli
** jew ċaħda min-naħa tas-superviżur nazzjonali

Akkwist ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti

Il-BĊE għandu jawtorizza l-akkwist ta’ sehem azzjonarju f’istituzzjoni eżistenti jekk dan is-sehem jgħodd bħala “sehem azzjonarju kwalifikanti”, fi kliem ieħor jekk l-akkwirent jilħaq wieħed mil-limiti rilevanti ta’ 10, 20, 30 jew 50%, jew jekk f’dan il-każ ikunx possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti. Il-proċess tal-approvazzjoni għandu l-għan li jiżgura li azzjonisti xierqa biss jidħlu fis-sistema bankarja, biex b’hekk jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-sistema bankarja.

Superviżjoni. Xi tkun: X’inhu sehem azzjonarju kwalifikanti?

Kriterji

Il-kriterji valutati mill-BĊE f’kooperazzjoni mas-superviżur nazzjonali rilevanti, huma dawn li ġejjin:

 • reputazzjoni tal-akkwirent propost
 • li l-membri tal-bord li għandhom jinħatru mill-akkwirent propost ikunu kompetenti u adattati
 • solidità finanzjarja tal-akkwirent propost
 • li l-għan jibqa’ dak ta’ konformità mar-rekwiżiti prudenzjali wara l-akkwist
 • jekk it-tranżazzjoni tinvolvix, jew iżżidx, ir-riskju ta' ħasil ta' flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu
Perjodu ta’ żmien

Sehem azzjonarju kwalifikanti għandu jiġi awtorizzat jew miċħud fi żmien 60 jum tax-xogħol, b'estensjoni massima sa 90 jum tax-xogħol.

Proċess

Akkwist ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti - proċess Akkwist ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti - proċess

* fejn applikabbli
** jew persuna ta’ kariga maniġerjali għolja, jekk delegat

Irtirar tal-liċenzja

Kemm il-BĊE kif ukoll is-superviżur nazzjonali rilevanti għandhom id-dritt li jibdew il-proċess tal-irtirar ta’ liċenzja bankarja f’ċerti ċirkostanzi. Liċenzja tista’ tiġi rtirata jekk istituzzjoni ta’ kreditu twaqqaf l-attivitajiet tagħha jew ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti prudenzjali applikabbli.

Perjodu ta’ żmien

Iż-żmien jiddependi miċ-ċirkostanzi tal-każ, pereżempju jekk ikunx meħtieġ li jitwaqqfu l-attivitajiet jew jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu tkunx waqqfet l-attivitajiet tagħha.

Proċess

Irtirar mibdi mill-BĊE

Irtirar mibdi mill-BĊE Irtirar mibdi mill-BĊE

* fejn applikabbli

Irtirar mibdi mis-superviżur nazzjonali

Irtirar mibdi mis-superviżur nazzjonali Irtirar mibdi mis-superviżur nazzjonali

* spiss fuq talba tal-bank
** fejn applikabbli
*** jew persuna ta’ kariga maniġerjali għolja, jekk delegat

Valutazzjoni “kompetenti u adattati”

Il-korp maniġerjali ta’ istituzzjoni ta' kreditu għandu jkun adattat biex iwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu u għandu jkun kompost b'mod li jikkontribwixxi għal ġestjoni effettiva u teħid ta’ deċiżjonijiet bilanċjat. Li jiġi żgurat li l-korpi maniġerjali tal-istituzzjonijiet ikunu “kompetenti u adattati” mhux biss itejjeb is-sigurtà u s-solidità tal-istituzzjoni kkonċernata, iżda jsaħħaħ ukoll is-settur bankarju kollu kemm hu billi tiżdied il-fiduċja pubblika fin-nies li jamministraw is-settur finanzjarju taż-żona tal-euro.

Kriterji

Il-BĊE jqis ħames kriterji fil-valutazzjoni ‘kompetenti u adattati’:

 • reputazzjoni
 • esperjenza
 • kunflitti ta’ interess u spirtu ta’ indipendenza
 • dedika ta’ ħin għat-twettiq tal-funzjonijiet kif suppost
 • adattabbiltà kollettiva tal-bord

Meta l-ħatriet ikunu parti minn proċedura ta’ liċenzjar jew ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti, il-valutazzjoni ‘kompetenti u adattati’ tifforma parti mill-valutazzjoni għall-għoti tal-liċenzja jew għall-akkwist tas-sehem azzjonarju kwalifikanti.

Perjodu ta’ żmien

Jiġu applikati l-iskadenzi legali nazzjonali.

Proċess

Valutazzjoni ‘kompetenti u adattati’ Valutazzjoni ‘kompetenti u adattati’

* jew persuna ta’ kariga maniġerjali għolja, jekk delegat