Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Awtorizzazzjonijiet

F’din il-paġna, it-termini “bank” u “istituzzjoni ta’ kreditu” jfissru l-istess ħaġa.

Fis-superviżjoni bankarja Ewropea, il-BĊE huwa l-awtorità responsabbli mill-awtorizzazzjonijiet bankarji.

Aħna nkopru s-suġġetti li ġejjin f’din il-paġna:

Barra minn hekk, aħna nwettqu valutazzjonijiet ta' kompetenza u idoneità biex nivvalutaw jekk il-membri tal-korp maniġerjali ta’ entità taħt superviżjoni humiex adattati għar-rwoli tagħhom. Dawn il-valutazzjonijiet iseħħu kull meta istituzzjoni ta’ kreditu tkun l-ewwel awtorizzata biex tibda negozju, u kull meta jkun hemm bidliet fil-kompożizzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni.

Għal aktar informazzjoni dwar il-valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità, żur il-paġna web apposta tagħna: Valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità

Meta jiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjonijiet, il-BĊE japplika s-Sett Uniku ta' Regoli tal-ABE u, fejn rilevanti, id-dritt nazzjonali.

Sett Uniku ta' Regoli tal-ABE

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom rwol importanti f'dawn il-proċessi ta’ awtorizzazzjoni: huma l-punt ta' dħul għal applikazzjonijiet relatati u jikkooperaw mill-qrib mal-BĊE fil-valutazzjoni tagħhom. Il-BĊE jaħdem ukoll flimkien mas-superviżuri nazzjonali biex jiżgura approċċ konsistenti u standards għoljin fil-pajjiżi kollha. L-aspettattivi superviżorji huma stipulati fi gwidi pubbliċi.

Liċenzjar

Liċenzjar ta' banek

Il-proċess tal-liċenzjar jistabbilixxi fiduċja fis-sistema finanzjarja minħabba li jiżgura li l-banek li jidħlu fis-suq huma tajbin biex joperaw: banek robusti biss li jikkonformaw mar-rekwiżiti legali kollha jistgħu jiksbu liċenzja. L-istess proċess u kriterji japplikaw għall-banek kollha – dawk b’mudelli kummerċjali aktar tradizzjonali kif ukoll dawk li l-mudelli tan-negozju tagħhom huma bbażati fuq l-innovazzjoni teknoloġika. Il-liċenzjar m’għandux ifixkel il-kompetizzjoni jew l-innovazzjoni.

Liċenzjar ta’ ditti ta' investiment

Wara d-dħul fis-seħħ tal-qafas legali għad-ditti ta' investiment (ir-Regolament u d-Direttiva dwar id-Ditti ta’ Investiment), id-definizzjoni ta’ “istituzzjoni ta’ kreditu” fis-CRR ġiet emendata biex tinkludi ditti ta' investiment li huma kklassifikati bħala sistemiċi. Dan jinkludi ditti ta' investiment:

 • li huma awtorizzati jinnegozjaw f’isimhom stess, u/jew jissottoskrivu/jqiegħdu strumenti finanzjarji fuq bażi ta’ impenn sod (attivitajiet imsemmija fil-punti (3) u (6) tat-Taqsima A tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE);
 • li l-valur totali tal-assi tagħhom fil-livell individwali jew ta’ grupp huwa mill-inqas €30 biljun (jew soġġett għal diskrezzjoni superviżorja jekk dan il-valur ikun inqas minn €30 biljun).

Dawk id-ditti ta' investiment li jikkwalifikaw bħala sistemiċi jridu japplikaw għal liċenzja bankarja sa mhux aktar tard mill-jum li fih jissodisfaw il-kriterji. Id-data limitu għall-applikazzjoni tar-Regolament dwar id-Ditti ta’ Investiment u t-traspożizzjoni fid-dritt nazzjonali tad-Direttiva dwar id-Ditti ta’ Investiment hija s-26 ta’ Ġunju 2021. Minn din id-data ’l quddiem, id-ditti ta' investiment jistgħu jiġu awtorizzati bħala istituzzjonijiet ta’ kreditu u jaqgħu taħt is-superviżjoni bankarja Ewropea. Dawk li jikkwalifikaw bħala istituzzjonijiet sinifikanti se jiġu ssorveljati direttament mill-BĊE, u dawk ikklassifikati bħala istituzzjonijiet inqas sinifikanti se jiġu ssorveljati mis-superviżuri nazzjonali taħt is-sorveljanza tal-BĊE. F’din il-funzjoni ta’ sorveljanza, il-BĊE jrid jiżgura li l-istandards superviżorji konġunti jiġu applikati b’mod konsistenti fis-sistema kollha u jaħdem mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali biex ikompli jarmonizza l-implimentazzjoni tar-regoli li jirregolaw is-superviżjoni bankarja.

Kriterji

Il-BĊE jikkunsidra erba’ oqsma ewlenin meta jivvaluta l-applikazzjoni għal liċenzja ta’ bank.

 • L-ammont, il-kwalità, l-oriġini u l-kompożizzjoni tal-kapital tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti u rekwiżiti regolatorji oħrajn
 • Il-programm ta’ attivitajiet, l-organizzazzjoni strutturali u l-pjan tan-negozju tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti
 • Valutazzjonijiet kompetenti u idonei tal-korp maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti
 • Valutazzjoni tal-adegwatezza tal-azzjonisti diretti u indiretti tal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti

Il-BĊE jivvaluta l-applikazzjonijiet f’kooperazzjoni mas-superviżuri nazzjonali rilevanti.

Perjodu ta’ żmien

Normalment tieħu minn sitt xhur sa tnax-il xahar biex tittieħed deċiżjoni. Id-dritt tal-UE jiddikjara li deċiżjoni trid tittieħed fi żmien sitt xhur mill-wasla ta’ applikazzjoni kompluta, iżda mhux aktar minn 12-il xahar wara li tasal l-applikazzjoni. Xi termini legali nazzjonali huma iqsar.

Proċess
Liċenzjar - proċessLiċenzjar - proċess

* fejn applikabbli
** jew ċaħda min-naħa tas-superviżur nazzjonali

Akkwist ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti

L-approvazzjoni mill-BĊE hija meħtieġa għall-akkwist jew iż-żieda ta’ “parteċipazzjoni kwalifikanti” f’bank eżistenti. Parteċipazzjoni tgħodd bħala “kwalifikanti” jekk tirrappreżenta 10% jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot fil-bank jew jekk tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq il-bank. Il-liġi applikabbli tipprevedi limiti addizzjonali (eż. 20, 30 jew 50 % tal-ishma u/jew tad-drittijiet tal-vot jew li l-bank isir sussidjarju). Il-proċess ta’ approvazzjoni għandu l-għan li jiżgura li parteċipazzjonijiet sinifikanti fil-banek jistgħu jinkisbu biss minn azzjonisti xierqa. Dan jgħin biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-sistema bankarja.

Kriterji

Il-kriterji vvalutati mill-BĊE huma dawn li ġejjin:

 • reputazzjoni tal-akkwirent propost;
 • li l-membri tal-bord li għandhom jinħatru mill-akkwirent propost ikunu kompetenti u idonei;
 • solidità finanzjarja tal-akkwirent propost;
 • li l-għan jibqa’ dak ta’ konformità mar-rekwiżiti prudenzjali wara l-akkwist;
 • jekk it-tranżazzjoni tinvolvix, jew iżżidx ir-riskju ta', ħasil ta' flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

Il-BĊE jivvaluta l-applikazzjonijiet f’kooperazzjoni mas-superviżuri nazzjonali rilevanti.

Perjodu ta’ żmien

Parteċipazzjoni kwalifikanti għandha tkun awtorizzata jew oġġezzjonata fi żmien 60 jum ta’ xogħol mill-wasla ta’ applikazzjoni kompluta. Il-perjodu ta’ żmien jista’ jiġi estiż b’mhux aktar minn 30 jum ta’ xogħol, sa massimu ta’ 90 jum ta’ xogħol. Meta applikazzjoni ta’ parteċipazzjoni kwalifikanti tikkoinċidi ma’ approvazzjoni ta’ kumpanija azzjonarja finanzjarja (mħallta), sospensjoni addizzjonali tal-perjodu ta’ valutazzjoni għall-parteċipazzjoni kwalifikanti tista’ sseħħ sakemm il-kumpanija azzjonarja finanzjarja (mħallta) tkun ġiet approvata.

Proċess
Akkwist ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti - proċessAkkwist ta’ ishma azzjonarji kwalifikanti - proċess

* fejn applikabbli
** jew persuna ta’ kariga maniġerjali għolja, jekk delegat

Irtirar tal-liċenzja

Kemm il-BĊE kif ukoll is-superviżur nazzjonali rilevanti għandhom id-dritt li jibdew l-irtirar ta’ liċenzja bankarja f’ċerti ċirkostanzi. Liċenzja tista’ tiġi rtirata jekk istituzzjoni ta’ kreditu twaqqaf l-attivitajiet tagħha jew ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti.

Perjodu ta’ żmien

Id-dritt tal-UE ma jipprevedix terminu biex tittieħed deċiżjoni. Il-perjodu ta’ żmien għal deċiżjoni jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ u kwalunkwe rekwiżit legali jew proċedurali skont il-liġi applikabbli.

Proċess

Irtirar mibdi mill-BĊE

Irtirar mibdi mill-BĊEIrtirar mibdi mill-BĊE

* fejn applikabbli

Irtirar mibdi mis-superviżur nazzjonali

Irtirar mibdi mis-superviżur nazzjonaliIrtirar mibdi mis-superviżur nazzjonali

* spiss fuq talba tal-bank
** fejn applikabbli
*** jew persuna ta’ kariga maniġerjali għolja, jekk delegat

Approvazzjoni ta’ kumpaniji azzjonarji finanzjarji prinċipali (mħallta)

Ħafna banek sorveljati huma kkontrollati minn kumpanija omm. Huwa importanti li s-superviżuri jżommu wkoll għajnejhom fuq din il-kumpanija omm, b’mod partikolari jekk tikkwalifikax bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja (FHC) jew kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta (MFHC) fiha nnifisha. Kumpanija omm tikkwalifika bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja jekk aktar minn 50% tal-ekwità, l-assi konsolidati, id-dħul, il-persunal jew indikatur ieħor meqjus rilevanti mis-superviżur bankarju jkunu assoċjati ma’ sussidjarji li huma banek jew istituzzjonijiet finanzjarji.

Dan jiżgura s-superviżjoni effettiva ta’ dawk il-banek ikkontrollati minn kumpanija oħra kif ukoll ħarsa ġenerali kkoordinata tal-grupp kollu (il-grupp sorveljat).

Għalhekk, wara l-introduzzjoni tas-CRD, l-(M)FHCs omm huma soġġetti wkoll għal proċess ta’ approvazzjoni. Ladarba tiġi approvata, il-kumpanija omm tassumi r-responsabbiltà li tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti prudenzjali konsolidati fil-grupp kollu taħt superviżjoni. Fil-passat, is-sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu kienet responsabbli biex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti prudenzjali fuq bażi konsolidata. Il-kumpanija omm (M)FHC tista’ tiġi eżentata wkoll mill-approvazzjoni jekk il-kundizzjonijiet kumulattivi stabbiliti fil-liġi jiġu ssodisfati u kumpanija oħra tassumi dik ir-responsabbiltà fi ħdan il-grupp.

Kull meta l-BĊE jkun is-superviżur ta’ grupp bankarju sinifikanti, huwa responsabbli għall-approvazzjoni jew l-eżenzjoni ta’ dawn l-(M)FHCs omm. F’xi każijiet, il-BĊE jieħu deċiżjoni konġunta ma’ awtorità kompetenti oħra barra l-MSU. L-approvazzjoni jew l-eżenzjoni ta’ kumpaniji omm ta’ gruppi bankarji inqas sinifikanti hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li jissorveljaw dawn il-gruppi.

Informazzjoni dwar ir-rwol tal-BĊE fl-approvazzjoni ta’ kumpaniji azzjonarji finanzjarji (imħallta) (bl-Ingliż biss)

Kriterji

Il-kriterji li l-kumpanija omm (M)FHC trid tissodisfa biex tikseb approvazzjoni huma dawn li ġejjin.

 • Arranġamenti interni adegwati u distribuzzjoni tal-kompiti fil-grupp taħt superviżjoni li jippermettu lill-grupp jikkoordina b’mod effettiv is-sussidjarji kollha, jipprevjeni jew jimmaniġġja l-kunflitti fi ħdan il-grupp u jeżegwixxi l-politiki tal-grupp kollu.
 • L-istruttura tal-grupp ma tipprevjenix is-superviżjoni effettiva tal-banek sussidjarji jew tal-kumpanija prinċipali. Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-kumpanija omm fil-grupp sorveljat u l-istruttura azzjonarja globali huma fatturi importanti f’dan ir-rigward.
 • Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-adegwatezza tal-azzjonisti u l-idoneità u l-adegwatezza tad-diretturi ikunu ssodisfati.

Jekk dawn il-kriterji jiġu ssodisfati, il-BĊE jagħti l-approvazzjoni tiegħu u jimmonitorja l-issodisfar tal-kriterji fuq bażi kontinwa. Jekk issib li l-kriterji ma ntlaħqux, jew m’għadhomx issodisfatti, jista’ jimponi miżuri superviżorji fuq il-kumpanija omm biex jiżgura jew iseddaq superviżjoni effettiva u konformità mar-rekwiżiti.

Sabiex tinkiseb eżenzjoni, l-(M)FHC omm trid tissodisfa l-kriterji kollha ta’ hawn taħt:

 • l-attività prinċipali tal-kumpanija omm tkun li takkwista parteċipazzjonijiet;
 • il-kumpanija omm ma tkunx ġiet indikata bħala entità ta’ riżoluzzjoni;
 • sussidjarja oħra fil-grupp taħt superviżjoni tkun inħatret bħala responsabbli biex tiżgura l-konformità tal-grupp mar-rekwiżiti prudenzjali fuq bażi konsolidata;
 • il-kumpanija omm ma tiħux deċiżjonijiet li jaffettwaw il-grupp kollu taħt superviżjoni;
 • ma hemm l-ebda impediment għal superviżjoni effettiva tal-grupp.

Aħna nivvalutaw bir-reqqa jekk dawn il-kriterji humiex issodisfati u nagħtu eżenzjonijiet biss meta jiġu ssodisfati l-kriterji kollha ta’ hawn fuq.

Perjodu ta’ żmien

Jekk il-BĊE jkollu l-intenzjoni li jirrifjuta l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, jinnotifika lill-applikant fi żmien erba’ xhur minn meta jirċievi applikazzjoni kompluta. Fi kwalunkwe każ, il-BĊE jieħu deċiżjoni fi żmien sitt xhur minn meta jirċievi l-applikazzjoni.

Proċess
Approvazzjoni superviżorjaApprovazzjoni superviżorja

Impriża prinċipali intermedja fl-UE

Meta żewġ banek fl-Unjoni Ewropea jappartjenu għall-istess grupp ta’ pajjiż terz, iridu jistabbilixxu entità prinċipali waħda fl-UE. Din tissejjaħ impriża prinċipali intermedja tal-UE, jew IPU fil-qosor.

Din l-entità prinċipali tista' tkun bank, kumpanija holding finanzjarja, kumpanija holding finanzjarja mħallta jew f'xi każijiet ditta ta’ investiment.

Dan ir-rekwiżit li jkun hemm entità prinċipali waħda fl-UE japplika għal gruppi ta’ pajjiżi terzi b’assi totali tal-UE ta’ mill-inqas EUR 40 biljun. Dan jinkludi l-assi tal-friegħi tal-grupp ta’ pajjiż terzi fl-UE.

Li jkollok entità prinċipali waħda fl-UE tippermetti sorveljanza kkonsolidata ta' entitajiet li kieku kienu awtonomi. Jgħin lis-superviżuri jiksbu stampa sħiħa tar-riskji li joħorġu mill-attivitajiet kollha tal-grupp ta’ pajjiżi terzi fl-UE.

Ara l-FAQ għal aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett

Passaportar

Bank li huwa awtorizzat f’pajjiż wieħed taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jista’ jkun irid iwettaq negozju awtorizzat f’pajjiż ieħor taż-ŻEE. Il-bank jista’ jagħmel dan jew permezz tal-provvista ta’ servizzi jew it-twaqqif ta’ fergħa. Ibbażat fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment, għal attivitajiet li huma rikonoxxuti reċiprokament il-bank jeħtieġ awtorizzazzjoni waħda, jiġifieri awtorizzazzjoni fl-istat fejn huwa stabbilit oriġinarjament. Il-bank għandu jinnotifika lis-superviżur domestiku tiegħu bl-intenzjoni li jipprovdi servizzi jew jistabbilixxi fergħa f’pajjiż ieħor taż-ŻEE, kif ukoll bi kwalunkwe tibdil f’dawn l-attivitajiet. Għandu juża l-Istandards Tekniċi Regolatorji u l-mudelli ta’ Standards Tekniċi ta’ Implimentazzjoni tal-EBA għal dan il-għan. ‎Il-bank jista' juża l-Portal IMAS biex jissottometti dawn in-notifiki lis-superviżur domestiku tiegħu. Is-superviżur domestiku jinforma lis-superviżur ospitanti dwar l-attivitajiet ippjanati tal-bank. Il-bank imbagħad jista' jibda l-attivitajiet il-ġodda wara li l-iskeda ta' żmien tan-notifika tkun spiċċat

EBA: Passaportar u superviżjoni tal-friegħi

ARA WKOLL

Skopri aktar dwar il-kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)