Menu

Tillståndsförfaranden

På denna sida används termerna ”bank” och ”kreditinstitut” synonymt.

Inom europeisk banktillsyn är ECB är ansvarig tillståndsmyndighet för alla tillståndsförfaranden. Detta omfattar:

 • banktillstånd, återkallelse av banktillstånd och tillstånd för förvärv av kvalificerade innehav i banker. Dessa tre förfaranden kallas ”gemensamma förfaranden”. Inom dessa områden har ECB beslutsrätt för alla banker, både de som står under ECB:s direkta tillsyn (betydande institut) och de som står under dess indirekta tillsyn (mindre betydande banker),
 • ”lämplighetsbedömningar”, vars uppgift är att undersöka om personer i ledningsorgan lämpar sig för uppdrag i banken. ECB fattar enbart lämplighetsbeslut för betydande institut.

Förteckning över banker under tillsyn

Vid tillståndsbeslut använder sig ECB av EBA:s gemensamma regelbok och nationell lag när så är lämpligt.

EBA:s gemensamma regelbok

Nationella behöriga myndigheter har en viktig roll – till exempel som kontaktorgan för tillståndsansökningar, som medlemmar i de gemensamma tillsynsgrupperna för betydande banker och som ansvariga för den direkta tillsynen av mindre betydande banker. ECB arbetar tillsammans med nationella behöriga myndigheter för att tillämpa ett enhetligt tillvägagångssätt för tillståndsförfaranden i länder och för höga standarder i viktiga operativa och politiska frågor inom detta område. Tillsynsförväntningarna fastställs i offentliga vägledningar.

Lista över nationella ansökningsformulär för tillståndsförfaranden

Tillståndsprövning

Tillståndsprövningen skapar förtroende för det finansiella systemet och säkerställer att bankerna är lämpade att bedriva verksamhet. Förfarandet garanterar dessutom att endast stabila banker som uppfyller samtliga lagstadgade krav kan agera på marknaden. Men samtidigt ska tillståndsprövningen inte utgöra ett hinder för konkurrens, finansiell innovation eller tekniska framsteg.

Kriterier

När ECB tillsammans med de relevanta nationella tillsynsmyndigheterna analyserar en tillståndsansökan från en bank tas fyra saker i beaktande:

 • det ansökande kreditinstitutets kapital sett till storlek, kvalitet, ursprung och sammansättning
 • det ansökande kreditinstitutets aktiviteter, strukturella organisation och affärsmodell
 • lämplighetsbedömningar av det ansökande kreditinstitutets ledningsorgan
 • en lämplighetsbedömning av det ansökande kreditinstitutets direkta och indirekta aktieägare

Områdena ifråga är desamma för alla banker, oberoende av om de har en mer traditionell affärsmodell eller en affärsmodell med inriktning på fintech.

Tidsram

Det tar vanligtvis 6–12 månader från det att den ansökande lämnar in en fullständig tillståndsansökan till dess att ett beslut har fattats. Enligt europeisk lag måste ett beslut fattas inom 12 månader. Vissa nationella rättsliga tidsfrister är kortare.

Förfarande

Tillståndsprövning – förfarande Tillståndsprövning – förfarande

* i förekommande fall
** eller avslag av den nationella tillsynsmyndigheten

Förvärv av kvalificerade innehav

ECB måste godkänna förvärv i ett befintligt institut om detta resulterar i ett ”kvalificerat innehav”, dvs. att ägarandelen når ett av de relevanta tröskelvärdena om 10, 20, 30 eller 50 procent eller möjliggör ett väsentligt inflytande. Godkännandeprocessen avser att säkerställa att enbart lämpliga aktieägare kommer in i banksystemet och därigenom ett välfungerande banksystem.

Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är ett kvalificerat innehav?

Kriterier

ECB analyserar tillsammans med de relevanta nationella tillsynsmyndigheterna följande kriterier:

 • den tilltänkta förvärvarens anseende,
 • lämpligheten hos de ledamöter i ledningsorganet som den tilltänkta förvärvaren avser att utnämna,
 • den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning,
 • förmåga att fortsätta att uppfylla tillsynskraven efter förvärvet
 • om transaktionen innebär, eller ökar, risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Tidsram

Ett kvalificerat innehav måste godkännas eller avslås inom en tidsfrist på 60 arbetsdagar, med en maximal förlängningstid till 90 arbetsdagar.

Förfarande

Förvärv av kvalificerade innehav – förfarande Förvärv av kvalificerade innehav – förfarande

* i förekommande fall
** eller högre chefer vid delegering

Återkallelse av tillstånd

Både ECB och den nationella behöriga tillsynsmyndigheten har under vissa förutsättningar rätt att föreslå att ett banktillstånd återkallas. Ett tillstånd kan återkallas om ett kreditinstitut upphör med sin verksamhet eller inte längre uppfyller de tillämpliga tillsynskraven.

Tidsram

Tidpunkten avgörs av omständigheterna från fall till fall, t.ex. om verksamheten måste avvecklas eller om kreditinstitutet har upphört med sin verksamhet.

Förfarande

Återkallelsen initieras av ECB

Återkallelsen initieras av ECB Återkallelsen initieras av ECB

* i förekommande fall

Återkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndigheten

Återkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndigheten Återkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndigheten

* ofta på begäran av banken
** i förekommande fall
*** eller högre chefer vid delegering

Lämplighetsbedömning

Ett kreditinstituts ledningsorgan måste vara lämpligt för att hantera ansvar och vidare vara sammansatt på ett vis som bidrar till effektiv ledning av kreditinstitutet och balanserat beslutsfattande. Har institutet en ledning som bedömts vara lämplig stärks inte bara det berörda institutets säkerhet och sundhet utan även allmänhetens förtroende för de personer som leder euroområdets finansiella sektor.

Kriterier

Vid en lämplighetsbedömning tittar ECB på fem kriterier:

 • anseende
 • erfarenhet
 • intressekonflikter och oavhängighet
 • tidsåtagande för att utöva funktionerna
 • styrelsens kollektiva lämplighet

När utnämningar är en del av ett förfarande för tillståndsprövning eller för kvalificerade innehav utgör lämplighetsbedömningen en del av bedömningen för beviljande av tillstånd eller godkännande av förvärv av kvalificerade innehav.

Tidsram

Nationella rättsliga tidsfrister gäller.

Förfarande

Lämplighetsbedömning Lämplighetsbedömning

* eller högre chefer vid delegering