Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Auktorisation

På denna sida används termerna ”bank” och ”kreditinstitut” som synonymer.

I den europeiska banktillsynen är ECB den myndighet som ansvarar för auktorisation av banker.

På denna sida behandlar vi följande:

Utöver detta gör vi lämplighetsbedömningar för att undersöka om ledamöter i ledningsorganet för ett kreditinstitut under tillsyn är lämpliga för sina arbetsuppgifter. Dessa bedömningar görs när ett kreditinstitut först får tillstånd att inleda verksamhet och närhelst ledningsorganets sammansättning ändras.

Mer information om lämplighetsbedömningar finns på denna webbsida: Lämplighetsbedömningar

Vid beslut om auktorisation tillämpar ECB EBA:s gemensamma regelbok och, i tillämpliga fall, nationell lagstiftning.

EBA:s gemensamma regelbok

Nationella tillsynsmyndigheter spelar en viktig roll i dessa auktorisationsförfaranden: de är kontaktorgan i frågor som rör ansökningar och har ett nära samarbete med ECB vid bedömningen av dessa. ECB samarbetar också med nationella tillsynsmyndigheter för att säkerställa att länder tillämpar en konsekvent strategi och håller en hög standard. Tillsynsförväntningarna beskrivs närmare i allmänna vägledningar.

Tillståndsgivning

Tillståndsgivning för banker

Tillståndsförfarandet skapar förtroende för det finansiella systemet eftersom det säkerställer att banker som kommer in på marknaden är lämpliga att bedriva verksamhet: tillstånd ges endast till stabila banker som uppfyller alla lagstadgade krav. Samma förfarande och kriterier gäller för alla banker – oavsett om deras affärsmodeller är mer traditionella eller om de bygger på teknisk innovation. Tillståndsgivningen bör inte hindra konkurrens eller innovation.

Tillståndsgivning för värdepappersföretag

I och med ikraftträdandet av den rättsliga ramen för värdepappersföretag (förordningen respektive direktivet om värdepappersföretag) har definitionen av ”kreditinstitut” i kapitalkravsförordningen ändrats så att den omfattar värdepappersföretag som klassificeras som systemviktiga. Detta inkluderar värdepappersföretag

 • som är auktoriserade att handla för egen räkning och/eller att garantera/placera finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande (verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU),
 • vars samlade tillgångar på individuell nivå eller gruppnivå uppgår till minst 30 miljarder euro (eller, enligt tillsynsmyndigheternas bedömning, om de samlade tillgångarna understiger 30 miljarder euro).

De värdepappersföretag som räknas som systemviktiga måste ansöka om banktillstånd senast den dag då de uppfyller kriterierna. Brytdatum för tillämpningen av förordningen om värdepappersföretag och införlivandet av direktivet om värdepappersföretag i nationell lagstiftning är den 26 juni 2021. Från och med detta datum kan värdepappersföretag auktoriseras som kreditinstitut och omfattas av europeisk banktillsyn. De som räknas som betydande institut kommer att stå under ECB:s direkta tillsyn, och de som klassificeras som mindre betydande institut kommer att omfattas av de nationella tillsynsmyndigheternas tillsyn under övervakning av ECB. I denna övervakande funktion strävar ECB efter att se till att gemensamma tillsynsstandarder tillämpas konsekvent i hela systemet och har ett nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter för att ytterligare harmonisera genomförandet av reglerna för banktillsyn.

Kriterier

När en banks tillståndsansökan ska bedömas granskar ECB fyra huvudområden:

 • Belopp, kvalitet, ursprung och sammansättning vad gäller det sökande kreditinstitutets kapital samt andra regelkrav.
 • Det sökande kreditinstitutets verksamhetsprogram, strukturella organisation och affärsplan.
 • Lämplighetsbedömningar av det sökande kreditinstitutets ledningsorgan.
 • En lämplighetsbedömning av det sökande kreditinstitutets direkta och indirekta aktieägare.

ECB bedömer ansökningarna i samarbete med berörda nationella tillsynsmyndigheter.

Tidsram

Det tar vanligtvis sex till tolv månader innan ett beslut fattas. Enligt unionsrätten ska ett beslut fattas inom sex månader från mottagandet av en fullständig ansökan, dock senast tolv månader efter mottagandet av ansökan. Vissa nationella rättsliga tidsfrister är kortare.

Förfarande
TillståndsförfarandeTillståndsförfarande

* i förekommande fall
** eller avslag av den nationella tillsynsmyndigheten

Förvärv av kvalificerade innehav

Förvärv eller ökning av ett ”kvalificerat innehav” i en befintlig bank måste godkännas av ECB. Ett innehav räknas som ”kvalificerat” om det utgör minst 10 procent av kapitalet eller rösträtterna i banken eller om det gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över banken. I tillämplig lagstiftning anges ytterligare tröskelvärden (t.ex. 20, 30 eller 50 procent av aktierna och/eller rösträtterna eller om banken blir ett dotterföretag). Förfarandet syftar till att säkerställa att ett innehav som innebär ett betydande inflytande i banker endast kan förvärvas av lämpliga aktieägare. Detta bidrar till att banksystemet fungerar smidigt.

Kriterier

Följande kriterier utvärderas av ECB:

 • Den tilltänkta förvärvarens anseende.
 • Lämpligheten hos ledamöterna i ledningsorganet som den tilltänkta förvärvaren avser att utnämna.
 • Den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning.
 • Dennes förmåga att fortsätta uppfylla tillsynskraven efter förvärvet.
 • Om transaktionen innebär en risk, eller ökar risken, för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

ECB bedömer ansökningarna i samarbete med berörda nationella tillsynsmyndigheter.

Tidsram

Ett kvalificerat innehav måste godkännas eller invändningar göras inom 60 arbetsdagar från mottagandet av en fullständig ansökan. Tidsramen får förlängas med upp till 30 arbetsdagar så att den maximalt uppgår till 90 arbetsdagar. Om en ansökan om kvalificerat innehav sammanfaller med ett godkännande av ett (blandat) finansiellt holdingföretag, kan bedömnings­perioden för ansökan om kvalificerade innehav suspenderas till dess att det (blandade) finansiella holdingföretaget har godkänts.

Förfarande
Förvärv av kvalificerade innehav – förfarandeFörvärv av kvalificerade innehav – förfarande

* i förekommande fall
** eller högre chefer vid delegering

Återkallelse av tillstånd

Både ECB och den nationella behöriga tillsynsmyndigheten får under vissa förutsättningar föreslå att ett banktillstånd återkallas. Ett tillstånd kan återkallas om ett kreditinstitut upphör med sin verksamhet eller inte längre uppfyller de fastställda kraven.

Tidsram

I EU-lagstiftningen föreskrivs ingen tidsfrist för att fatta ett beslut. Tidsramen beror på omständigheterna i varje enskilt fall och på eventuella rättsliga eller förfarandemässiga krav enligt tillämplig lag.

Förfarande

Återkallelsen initieras av ECB

Återkallelsen initieras av ECBÅterkallelsen initieras av ECB

* i förekommande fall

Återkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndigheten

Återkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndighetenÅterkallelsen initieras av den nationella tillsynsmyndigheten

* ofta på begäran av banken
** i förekommande fall
*** eller högre chefer vid delegering

Godkännande av (blandade) finansiella moderholdingföretag

Många banker som står under tillsyn kontrolleras av ett moderföretag. Det är viktigt att tillsynsmyndigheterna också håller ett öga på detta moderföretag, särskilt om det redan klassificeras som ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag. Ett moderföretag betraktas som ett finansiellt holdingföretag om mer än 50 procent av dess egna kapital, konsoliderade tillgångar, intäkter, personal eller någon annan indikator som banktillsynsmyndigheten anser vara relevant har anknytning till dotterföretag som är banker eller finansinstitut.

Detta säkerställer en effektiv tillsyn över de banker som kontrolleras av ett annat företag samt en samordnad bedömning av hela gruppen (den grupp som står under tillsyn).

Efter införandet av CRD omfattas därför även moderföretaget av ett godkännandeförfarande. När moderföretaget har godkänts ansvarar det för att de konsoliderade tillsynskraven efterlevs i hela den grupp som står under tillsyn. Tidigare ansvarade dotterkreditinstitutet för att säkerställa att tillsynskraven uppfylldes på gruppnivå. Moderföretaget kan också undantas från kravet på godkännande om samtliga lagkrav är uppfyllda och ett annat företag åtar sig detta ansvar inom gruppen.

När ECB är tillsynsmyndighet för en betydande bankgrupp har ECB ansvaret för att godkänna eller undanta dessa finansiella moderföretag. I vissa fall ska ECB fatta ett gemensamt beslut med en annan behörig myndighet utanför den gemensamma tillsynsmekanismen. Ansvaret för godkännandet av eller undantaget för moderföretag i mindre betydande bankgrupper vilar på de nationella tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över dessa grupper.

Information om ECB:s roll vid godkännande av (blandade) finansiella holdingföretag (endast på engelska)

Kriterier

För att godkännas ska moderföretaget uppfylla följande kriterier:

 • Lämpliga interna arrangemang och en lämplig uppgiftsfördelning inom den grupp som står under tillsyn som gör det möjligt för gruppen att effektivt samordna alla dotterföretag, förebygga eller hantera konflikter inom gruppen och genomdriva policyer på gruppnivå.
 • Gruppens struktur hindrar inte en effektiv tillsyn över dotterbankerna eller moderföretaget. Moderföretagets roll och ställning i den grupp som står under tillsyn och den övergripande aktieägarstrukturen är viktiga faktorer i detta avseende.
 • Kraven på aktieägarnas lämplighet och ledningens lämplighet ska vara uppfyllda.

Om dessa kriterier är uppfyllda ger ECB sitt godkännande och övervakar fortlöpande att kriterierna uppfylls. Om ECB finner att kriterierna inte (längre) uppfylls, kan tillsynsåtgärder vidtas mot moderföretaget i syfte att säkerställa eller återställa en effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven.

Moderföretaget ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier för att beviljas undantag:

 • Moderföretagets huvudsakliga verksamhet består i att förvärva andelar.
 • Moderföretaget har inte identifierats som resolutionsenhet.
 • Ett annat dotterföretag i den grupp som står under tillsyn har utsetts som ansvarigt för att säkerställa att gruppen uppfyller tillsynskraven på gruppnivå.
 • Moderföretaget fattar inte beslut som påverkar hela den grupp som står under tillsyn.
 • Det finns inget som hindrar en ändamålsenlig tillsyn över gruppen.

Vi bedömer noggrant om dessa kriterier är uppfyllda och beviljar undantag endast när alla ovanstående kriterier är uppfyllda.

Tidsram

Om ECB har för avsikt att inte bevilja godkännande eller undantag ska den sökande informeras inom fyra månader från mottagandet av en fullständig ansökan. ECB kommer under alla omständigheter att fatta ett beslut inom sex månader från mottagandet av ansökan.

Förfarande
Tillsynsmyndighetens godkännandeTillsynsmyndighetens godkännande

Intermediärt moderföretag inom EU

När två banker i Europeiska unionen ingår i samma grupp från tredjeland måste de upprätta en enda moderenhet i EU. Detta är ett så kallat intermediärt moderföretag inom EU.

Moderföretaget kan vara en bank, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller i vissa fall ett värdepappersföretag.

Kravet att ha en enda moderenhet i EU gäller för grupper från tredjeland med samlade tillgångar på minst 40 miljarder euro. Om grupper från tredjeland har filialer etablerade i EU inbegriper det även deras tillgångar.

Med en enda moderenhet i EU blir det möjligt att utöva en samlad gruppbaserad tillsyn över enheter som i annat fall skulle ha varit separata enheter. Detta gör det lättare för tillsynsmyndigheterna att få en helhetsbild av riskerna med den verksamhet som en grupp från tredjeland bedriver i EU.

Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om detta ämne

Passförfaranden

En bank med tillstånd att bedriva verksamhet i en stat inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kanske önskar bedriva verksamhet även inom en annan stat i EU eller EES. Detta kan banken göra antingen genom att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial. Baserat på friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten behöver banken, för verksamheter som är ömsesidigt erkända, endast ett tillstånd, dvs. i det land där banken först inledde verksamhet. Banken måste underrätta sin nationella behöriga myndighet om sina avsikter att tillhandahålla tjänster eller etablera en filial i en annan EU- eller EES-stat samt även om eventuella ändringar i sådana verksamheter. I samband med detta måste banken använda EBA:s tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande. Banken kan använda IMAS-portalen för att inlämna dessa till sitt hemlands tillsynsmyndighet. Hemlandets tillsynsmyndighet informerar gästlandets tillsynsmyndighet om bankens planerade verksamheter. När tidsfristen för underrättelse löpt ut kan banken inleda de nya verksamheterna.

EBA: Passförfaranden och tillsyn av filialer

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning