Menu

Zezwolenia

Terminy „bank” i „instytucja kredytowa” są na tej stronie używane zamiennie.

W systemie europejskiego nadzoru bankowego EBC jest organem wydającym bankom zezwolenia. Do jego kompetencji należą:

 • udzielanie i cofanie licencji bankowych oraz wydawanie zezwoleń na nabycie znacznego pakietu akcji. Te trzy rodzaje postępowań nazywa się łącznie „wspólnymi procedurami”. EBC podejmuje decyzje dotyczące wspólnych procedur w odniesieniu do wszystkich banków – zarówno tych, które nadzoruje bezpośrednio (banków istotnych), jak i tych, nad którymi sprawuje nadzór pośredni (banków mniej istotnych)
 • ocena kompetencji i reputacji, czyli sprawdzenie, czy członkowie organu zarządzającego mają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swojej funkcji. EBC podejmuje decyzje w sprawie kompetencji i reputacji jedynie w odniesieniu do banków istotnych.

Lista nadzorowanych banków

EBC podejmuje decyzje o zezwoleniach na podstawie jednolitego zbioru przepisów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz, odpowiednio do okoliczności, prawa krajowego.

Jednolity zbiór przepisów EUNB

Właściwe organy krajowe także odgrywają ważną rolę: przyjmują informacje i dokumenty dotyczące zezwoleń, uczestniczą w pracach wspólnych zespołów nadzorczych pracujących z bankami istotnymi oraz sprawują bezpośredni nadzór nad bankami mniej istotnymi. Pracownicy EBC i właściwych organów krajowych współdziałają ze sobą, żeby zapewnić spójne podejście do udzielania zezwoleń we wszystkich krajach oraz utrzymywać wysokie standardy w kluczowych kwestiach operacyjnych i strategicznych w tej dziedzinie. Oczekiwania nadzorcze są określone w publicznych przewodnikach.

Lista krajowych formularzy na potrzeby uzyskiwania zezwoleń

Udzielanie licencji

Procedura licencyjna gwarantuje, że banki są zdolne do prowadzenia działalności, dzięki czemu buduje się zaufanie w systemie finansowym i do tego systemu. Ponadto sprawia, że na rynek mogą wejść jedynie silne banki, które spełniają wszystkie wymogi prawne. Z drugiej strony jednak nie powinna hamować konkurencji, innowacji finansowych i postępu technologicznego.

Kryteria

Cztery główne kryteria, które EBC wraz z odpowiednim krajowym organem nadzoru biorą pod uwagę przy ocenie wniosków o licencję bankową, są następujące:

 • kwota, jakość, pochodzenie i struktura kapitału wnioskującej instytucji
 • program działań, struktura organizacyjna i plan biznesowy
 • ocena kompetencji i reputacji organu zarządzającego
 • ocena odpowiedniości bezpośrednich i pośrednich akcjonariuszy.

Te kryteria są takie same dla wszystkich banków – zarówno tych z bardziej tradycyjnym modelem biznesowym, jak i fintechowych.

Ramy czasowe

Decyzja w sprawie udzielenia licencji bankowej jest zazwyczaj podejmowana w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy od złożenia kompletnego wniosku. Prawo europejskie stanowi, że decyzja musi zapaść w ciągu dwunastu miesięcy, ale w niektórych krajach obowiązują krótsze terminy.

Przebieg procedury

Procedura udzielenia licencji Procedura udzielenia licencji

* W stosownych przypadkach
** Lub odrzucenie przez krajowy organ nadzoru

Nabycie znacznego pakietu akcji

Nabycie udziału w istniejącym banku wymaga zgody EBC, kiedy chodzi o „znaczny pakiet akcji”, czyli transakcję, w której wyniku udział podmiotu przejmującego albo osiąga określony próg (10%, 20%, 30% lub 50%, zależnie od okoliczności), albo umożliwia wywieranie znacznego wpływu na podmiot przejęty. Ta procedura ma sprawić, że do systemu bankowego będą dopuszczeni wyłącznie akcjonariusze spełniający odpowiednie wymogi, tak aby zapewnić sprawne działanie tego systemu.

Nadzór z bliska: co to jest znaczny pakiet akcji?

Kryteria

Kryteria, które EBC wspólnie z odpowiednim krajowym organem nadzoru uwzględniają przy ocenie, są następujące:

 • reputacja potencjalnego nabywcy
 • kompetencje i reputacja członków kadry zarządzającej wyznaczonych przez potencjalnego nabywcę
 • kondycja finansowa potencjalnego nabywcy
 • zdolność powstałego po przejęciu podmiotu do dalszego spełniania wymogów ostrożnościowych
 • powstanie lub wzrost ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Ramy czasowe

Termin na udzielenie zezwolenia lub zgłoszenie sprzeciwu wobec nabycia znacznego pakietu akcji wynosi 60 dni roboczych i może być przedłużony do maksymalnie 90 dni roboczych.

Przebieg procedury

Procedura nabycia znacznego pakietu akcji Procedura nabycia znacznego pakietu akcji

* W stosownych przypadkach
** Lub kierownictwo wyższego szczebla (w przypadku delegowania uprawnień)

Cofanie zezwoleń

EBC i odpowiedni krajowy organ nadzoru mają w określonych okolicznościach prawo wszcząć procedurę cofnięcia licencji bankowej. Może to nastąpić, kiedy instytucja kredytowa wstrzyma działalność lub przestanie spełniać obowiązujące wymogi ostrożnościowe.

Ramy czasowe

Terminy zależą od okoliczności sprawy, na przykład od tego, czy jest wymagana likwidacja lub czy bank zaprzestał działalności.

Przebieg procedury

Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy EBC

Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy EBC Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy EBC

* W stosownych przypadkach

Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy krajowego organu nadzoru

Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy krajowego organu nadzoru Cofnięcie zezwolenia z inicjatywy krajowego organu nadzoru

* Często na wniosek banku
** W stosownych przypadkach
*** Lub kierownictwo wyższego szczebla (w przypadku delegowania uprawnień)

Ocena kompetencji i reputacji

Aby organ zarządzający instytucji kredytowej mógł należycie wykonywać swoje obowiązki, musi spełniać określone kryteria, a jego skład – gwarantować skuteczne zarządzanie i podejmowanie wyważonych decyzji. Zapewnienie odpowiednich kompetencji i reputacji organów zarządzających nie tylko sprzyja bezpieczeństwu i kondycji samego banku, lecz także – dzięki poprawie zaufania społecznego do kadry kierowniczej w sektorze finansowym strefy euro – wzmacnia cały sektor bankowy.

Kryteria

Pięć kryteriów, które EBC bierze pod uwagę przy ocenie kompetencji i reputacji, to:

 • reputacja
 • doświadczenie
 • brak konfliktu interesów i niezależność osądu
 • dyspozycyjność
 • dopasowanie całego składu organu zarządzającego.

Jeśli mianowanie członków organu zarządzającego wchodzi w zakres procedury udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności lub nabycie znacznego pakietu akcji, ocena kompetencji i reputacji jest dokonywana w ramach całościowej oceny na potrzeby tego zezwolenia.

Ramy czasowe

Terminy są określone w przepisach krajowych.

Przebieg procedury

Ocena kompetencji i reputacji Ocena kompetencji i reputacji

* Lub kierownictwo wyższego szczebla (w przypadku delegowania uprawnień)