Menu

Engedélyezés

Ezen az oldalon a „bank” és a „hitelintézet” kifejezéseket szinonimaként használjuk.

Az európai bankfelügyeletben az EKB a banki engedélyek kiadásában illetékes hatóság. Feladatai közé tartozik:

 • A banki engedélyek kiadása és visszavonása, valamint bankbeli befolyásoló részesedések szerzésének jóváhagyása. A hármat együttesen „közös eljárásoknak” nevezzük. Az EKB valamennyi bankkal kapcsolatban – a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős bankok és a közvetetten felügyelt kevésbé jelentős bankok esetében is – hoz ilyen döntéseket.
 • A szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása, amelyek azt mérik fel, hogy a vezetőség tagjai alkalmasak‑e banki feladataik ellátására. Az EKB csak a jelentős bankok esetében hoz ilyen határozatokat.

A felügyelt bankok jegyzéke

Az EKB az engedélyekkel kapcsolatos határozathozatalban az EBH egységes szabálykönyvét és – adott esetben – a nemzeti jogszabályokat alkalmazza.

Az EBH egységes szabálykönyve

Az illetékes nemzeti hatóságoknak (INH-knak) fontos szerepük van – például az engedélykérelmek bemeneti szerveként, a jelentős hitelintézetek közös felügyeleti csoportjainak tagjaiként és a kevésbé jelentős hitelintézetek közvetlen felügyelőiként. Az EKB az INH-szakértőkkel együttműködve valamennyi országban biztosítja az engedélyezések egységes megközelítését, valamint a szakterület működési és szabályozási kérdéseinek magas színvonalú kezelését. A felügyeleti elvárások nyilvános útmutatókban kerülnek rögzítésre.

Országos űrlapok engedélyezési eljárásokhoz

Működési engedély kiadása

Az engedélyezési eljárás megalapozza a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, mivel biztosítja a bankok működésre való alkalmasságát. Ezenkívül garantálja, hogy kizárólag a valamennyi jogi követelménynek megfelelő, nagy teherbírású bankok léphessenek a piacra. Nem gátolhatja azonban a versenyt, a pénzügyi innovációt és a technológiai haladást.

Kritériumok

Az EKB az illetékes nemzeti felügyelettel együttműködve négy fő területet vizsgál a bankok engedélykérelmeinek elbírálásakor; a kérelmező hitelintézet

 • tőkéjének mennyiségét, minőségét, eredetét és összetételét;
 • tevékenységi programját, szervezeti felépítését és üzleti tervét;
 • vezetői testületének szakmai alkalmasságát és üzleti megbízhatóságát;
 • közvetlen és közvetett részvényeseinek alkalmasságát.

Valamennyi bank esetében ugyanazokat a területeket vizsgáljuk, akár hagyományosabb, akár a fintech vállalatokra jellemző üzleti modellel rendelkeznek.

Időbeli lefutás

A működési engedélykérelemről rendszerint a kérelmező hiánytalan engedélykérelmének benyújtását követő 6–12 hónapon belül határozunk. Az uniós jogszabályok értelmében a döntésre rendelkezésre álló idő 12 hónap, ám néhány nemzeti jogszabály rövidebb határidőt ír elő.

Folyamat

Az engedélyezés folyamata Az engedélyezés folyamata

* adott esetben
** vagy a nemzeti felügyelet elutasító határozata

Befolyásoló részesedés szerzése

Amennyiben egy meglevő hitelintézetben megszerzendő részesedés a „befolyásoló” kategóriába esik – tehát ha a részesedésszerző eléri a megfelelő 10, 20, 30, illetve 50%-os küszöböt, vagy ha a részesedés jelentős befolyás gyakorlására alkalmas –, az EKB engedélyét kell kérni. A jóváhagyási eljárással kívánjuk garantálni, hogy kizárólag erre alkalmas részvényesek jelenjenek meg a bankrendszerben, biztosítva a rendszer zökkenőmentes működését.

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk. Mi a befolyásoló részesedés?

Kritériumok

Az EKB az illetékes nemzeti felügyelettel együttműködve a következő ismérveket vizsgálja:

 • a tulajdonosjelölt hírneve;
 • a tulajdonosjelölt által kinevezendő igazgatótanács-tagok szakmai alkalmassága és üzleti megbízhatósága;
 • a tulajdonosjelölt pénzügyi helyzete;
 • a célintézménynek a részesedésszerzés utáni folyamatos prudenciális jogkövetése;
 • hogy a tranzakció jár-e pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással, vagy növeli-e ezek kockázatát.
Időbeli lefutás

A befolyásoló részesedést (legfeljebb 90 munkanapig meghosszabbítható) 60 munkanapos határidőn belül engedélyezni vagy kifogásolni kell.

Folyamat

A befolyásolórészesedés-szerzési folyamat A befolyásolórészesedés-szerzési folyamat

* adott esetben
** vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés

Működési engedély bevonása

Mind az EKB-nak, mind az illetékes nemzeti felügyeletnek jogában áll, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén a banki működési engedély bevonását kezdeményezze. Erre akkor kerülhet sor, ha a hitelintézet beszünteti működését, vagy már nem felel meg a hatályos prudenciális követelményeknek.

Időbeli lefutás

Az időzítés az eset körülményeitől függ, például, hogy szükséges-e a tevékenység leállítása, vagy a hitelintézet már beszüntette-e a működését.

Folyamat

Az EKB által kezdeményezett bevonás

Az EKB által kezdeményezett bevonás Az EKB által kezdeményezett bevonás

* adott esetben

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

* gyakran a bank kérésére
** adott esetben
*** vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

Az adott hitelintézet vezetőségének alkalmasnak kell lennie feladatai elvégzésére, és a tagság összetételével biztosítania kell az eredményes gazdálkodást és a kiegyensúlyozott döntéshozatalt. A hitelintézeti vezetői testületek alkalmasságának biztosításával nemcsak az illető szervezet tehető biztonságosabbá és szilárdabbá, hanem megerősödik a lakosságnak az euroövezeti pénzügyi szektor vezetőibe vetett bizalma is, amiből a teljes bankszektor profitál.

Kritériumok

A szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat során az EKB öt kritériumot vesz figyelembe:

 • hírnév;
 • tapasztalat;
 • összeférhetetlenség kérdése, önálló gondolkodásmód;
 • a feladatok megfelelő ellátására fordítható idő;
 • az igazgatótanács kollektív alkalmassága.

Amikor kinevezések is szerepelnek a működési engedély kiadásával vagy befolyásoló részesedés szerzésével kapcsolatos eljárásokban, akkor a lefolytatott eljárások részeként a szakmai alkalmasságot és üzleti megbízhatóságot is értékeljük.

Időbeli lefutás

Az országos jogi határidők az érvényesek.

Folyamat

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

* vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés