Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Engedélyezés

Ezen az oldalon a „bank” és a „hitelintézet” kifejezéseket szinonimaként használjuk.

Az európai bankfelügyeletben az EKB a banki engedélyezésekért felelős hatóság, az alábbi hatáskörökkel:

 • „Közös eljárások”: banki működési engedélyek kiadása és bevonása, valamint befolyásoló banki részesedések szerzésének engedélyezése. Ezeket a határozatokat az EKB hozza meg az európai bankfelügyelet alatt bankként engedélyezett valamennyi bank és befektetési vállalkozás (mind jelentős, mind kevésbé jelentős intézmény) tekintetében.
 • Az EKB közvetlen felügyelete alatti bankokat tulajdonló pénzügyi (vegyes) holdingtársaságok felügyeleti jóváhagyása vagy jóváhagyás alóli mentesítése.
 • Alkalmassági és megbízhatósági vizsgálat, amelyben megállapítjuk, hogy a bank (vagy bankként engedélyezett befektetési vállalkozás) vagy pénzügyi (vegyes) holdingtársaság vezető testületének tagjai alkalmasak-e szerepük betöltésére. Az EKB a működési engedély kiadása vagy a befolyásoló részesedés témakörein kívül csak a jelentős bankokról hoz szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági határozatokat.

Az EKB az engedélyekkel kapcsolatos határozathozatalban az EBH egységes szabálykönyvét és – adott esetben – a nemzeti jogszabályokat alkalmazza.

Az EBH egységes szabálykönyve

A nemzeti felügyeletek fontos szerepet játszanak az engedélyezési folyamatokban: ők a kapcsolódó kérelmek belépési pontjai, és szorosan együttműködnek az EKB-val a kérelmek értékelésében. Az EKB abból a célból is együttműködik a nemzeti felügyeletekkel, hogy minden országban következetes módszertant és magas színvonalat biztosítsanak. A felügyeleti elvárásait nyilvános útmutatókban írja le.

Működési engedély kiadása

Banki működési engedély kiadása

Az engedélykiadási folyamat megteremti a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, mivel garantálja, hogy a piacra belépő bankok működőképesek: csak a jogi követelményeknek megfelelő, teherbíró bankok kaphatnak működési engedélyt. Azonos folyamat és kritériumok vonatkoznak minden bankra – a hagyományosabb üzleti modellel rendelkezőre és az üzleti modelljét a technológiai innovációra építőre egyaránt. A működési engedélyek kiadása nem hátráltathatja a versenyt és az innovációt.

A befektetési vállalkozások működésének engedélyezése

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret (a befektetési vállalkozásokról szóló rendelet és irányelv) hatálybalépése után úgy módosult a CRR-ben szereplő „hitelintézet” fogalom meghatározása, hogy a rendszerszintűként besorolt befektetési vállalkozásokra is kiterjedjen. Ezek a következők:

 • olyan befektetési vállalkozások, amelyeknek engedélyük van saját számlás kereskedésre, és/vagy a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalására, illetve az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezésre (a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett tevékenységek);
 • amelyek eszközeinek összértéke egyéni vagy csoportszinten legalább 30 milliárd € (vagy ha kevesebb, mint 30 milliárd €, akkor felügyeleti mérlegelés hatálya alá esik).

Azoknak a befektetési vállalkozásoknak, amelyek rendszerszintűnek minősülnek, legkésőbb a kritériumoknak való megfelelésük napján banki működési engedélyt kell kérniük. A befektetési vállalkozásokról szóló rendelet alkalmazásának és a befektetési vállalkozásokról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2021. június 26. Ettől az időponttól a befektetési vállalkozások hitelintézetként engedélyezhetők, és európai bankfelügyelet alá tartoznak. Azokat, amelyeket jelentős intézménynek minősített, az EKB közvetlenül felügyeli, a kevésbé jelentősek pedig a nemzeti felügyeletek alá tartoznak az EKB felvigyázása mellett. Az EKB a felvigyázói funkcióban arra törekszik, hogy az egész rendszerben következetesen alkalmazzák a közös felügyeleti standardokat, és a bankfelügyeletre vonatkozó szabályok végrehajtásának további összehangolása érdekében szorosan együttműködik a nemzeti felügyeletekkel.

Kritériumok

Az EKB négy fő területet vesz figyelembe valamely bank működési engedélykérelmének elbírálásakor:

 • a jelentkező hitelintézet tőkéjének mennyisége, minősége, eredete és összetétele, valamint egyéb szabályozói követelmények;
 • tevékenységi programja, szervezeti felépítése és üzleti terve;
 • vezetői testületének szakmai alkalmassága és üzleti megbízhatósága;
 • közvetlen és közvetett részvényesei alkalmassága.

Az EKB az érintett nemzeti felügyeletekkel együttműködve értékeli a kérelmeket.

Időkeret

A határozathozatal rendszerint hattól tizenkét hónapot vesz igénybe. Az uniós jog kimondja, hogy a határozatot a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított tizenkét hónapon belül meg kell hozni. Egyes országos jogi határidők ennél rövidebbek.

Folyamat
Az engedély megadásának folyamata Az engedély megadásának folyamata

*adott esetben
**vagy a nemzeti felügyelet elutasító határozata

Befolyásoló részesedés szerzése

Már meglevő bankban a „minősített részesedés” megszerzéséhez vagy növeléséhez az EKB jóváhagyása szükséges. A részesedés akkor számít „minősítettnek”, ha a bank tőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 10%-át képviseli, vagy ha lehetővé teszi a bank felett jelentős befolyás gyakorlását. Az irányadó jog további küszöbértékeket ír elő (pl. a részvények, illetve szavazati jogok 20, 30 vagy 50%-a vagy a bank leányvállalattá válása). A jóváhagyási folyamat célja annak biztosítása, hogy a bankokban jelentős részesedést csak arra alkalmas részvényesek szerezhessenek meg, ami elősegíti a bankrendszer zökkenőmentes működését.

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk.: Mi a befolyásoló részesedés? Bankfelügyelet. Bemutatkozunk.: Milyen szerepet játszik az EKB a banki egyesülésekben és felvásárlásokban?
Kritériumok

Az EKB a következő kritériumokat veszi figyelembe:

 • a tulajdonosjelölt hírneve;
 • a tulajdonosjelölt által kinevezendő igazgatótanácsi tagok szakmai alkalmassága és üzleti megbízhatósága;
 • a tulajdonosjelölt jó pénzügyi helyzete;
 • a célintézmény alkalmassága, hogy a vásárlás után is megfeleljen a prudenciális követelményeknek;
 • a tranzakció jár-e pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás kockázatával, vagy növeli-e ezek kockázatát.

Az EKB az érintett nemzeti felügyeletekkel együttműködve értékeli a kérelmeket.

Időkeret

A befolyásoló részesedést a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül engedélyezni vagy kifogásolni kell. Az időkeret legfeljebb 30 munkanappal meghosszabbítható legfeljebb 90 munkanapra. Amennyiben a befolyásoló részesedés iránti kérelem egybeesik egy (vegyes) pénzügyi holdingtársaság jóváhagyásával, a befolyásoló részesedés értékelési időszakának további felfüggesztésére kerülhet sor a (vegyes) pénzügyi holdingtársaság jóváhagyásáig.

Folyamat
Befolyásoló részesedés szerzése – folyamat Befolyásoló részesedés szerzése – folyamat

*adott esetben
**vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés

Engedély bevonása

Mind az EKB-nak, mind az illetékes nemzeti felügyeletnek jogában áll, hogy bizonyos körülmények között a banki működési engedély bevonását kezdeményezze. Erre akkor kerülhet sor, ha a hitelintézet beszünteti működését, vagy már nem felel meg a rögzített követelményeknek.

Időkeret

Az uniós jog nem ír elő határidőt a határozathozatalra. A határozathozatal időbeli lefutása az egyedi körülményektől és az irányadó jog szerinti jogi vagy eljárási követelményektől függ.

Folyamat

Az EKB által kezdeményezett bevonás

Az EKB által kezdeményezett bevonás Az EKB által kezdeményezett bevonás

*adott esetben

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

*gyakran a bank kérésére
**adott esetben
***vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés kérésére

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

A hitelintézet vezető testületének alkalmasnak kell lennie feladatai ellátására. Emellett összetételének biztosítania kell a hatékony irányítást és a kiegyensúlyozott döntéshozatalt. Ennek garantálásához az EKB értékeli a bankok vezető testületi tagjainak egyéni és kollektív alkalmasságát.

Annak biztosítása, hogy a bankok vezető testületei szakmailag alkalmasak és üzleti szempontból megbízhatóak legyenek, fokozza az egyes bankok biztonságát és szilárdságát, és megerősíti az egész bankszektort. Hozzájárul továbbá az euroövezet pénzügyi ágazatát irányító vezetők iránti közbizalom megerősítéséhez.

Kritériumok

A szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálaton belül az EKB öt kritériumot vesz figyelembe:

 • hírnév;
 • tapasztalat;
 • összeférhetetlenség hiánya, önálló gondolkodásmód;
 • időráfordítás vállalása a funkciók megfelelő ellátásához;
 • az igazgatótanács kollektív alkalmassága.

Amikor a kinevezések engedélyezési vagy befolyásoló részesedési eljárás részei, a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékelése az átfogó engedélyezési vagy befolyásoló részesedési értékelés részét képezi.

Időkeret

Az országos jogi határidők az irányadóak.

Folyamat
Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

*vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés

Anyavállalati (vegyes) pénzügyi holdingtársaságok jóváhagyása

Számos felügyelt bankot anyavállalat ellenőriz. Fontos, hogy a felügyeletek az anyavállalatot is figyelemmel kísérjék, különösen ha az saját jogán pénzügyi holdingtársaságnak (FHC) vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságnak (MFHC) minősül. Az anyavállalat akkor minősül pénzügyi holdingtársaságnak, ha tőkéjének, konszolidált eszközeinek, bevételeinek, személyzetének vagy a bankfelügyelet által relevánsnak ítélt egyéb mutatójának több mint 50%-a olyan leányvállalatokhoz kapcsolódik, amelyek bankok vagy pénzügyi intézmények.

Ez biztosítja a másik vállalat által ellenőrzött bankok hatékony felügyeletét, valamint az egész csoport (a felügyelt csoport) összehangolt áttekintését.

Ezért a CRD bevezetését követően az anyavállalati (M)FHC-kre is jóváhagyási eljárás vonatkozik. Jóváhagyását követően az anyavállalat felelősséget vállal arra, hogy az egész felügyelt csoportban biztosítja az összevont prudenciális követelmények betartását. Régen a leányvállalat hitelintézet összevont alapon volt felelős a prudenciális követelmények betartásáért. Az anyavállalat (M)FHC akkor is mentesülhet a jóváhagyási eljárás alól, ha a jogilag meghatározott kumulált feltételek teljesülnek, és ezt a felelősséget a csoporton belüli másik társaság vállalja.

Amennyiben az EKB-hoz tartozik az adott jelentős bankcsoport felügyelete, akkor az ő feladata az anyavállalat (M)FHC jóváhagyása vagy mentesítése. Egyes esetekben az EKB közös határozatot hoz egy másik, az egységes felügyeleti mechanizmuson kívüli illetékes hatósággal. A kevésbé jelentős bankcsoportok anyavállalatainak jóváhagyása vagy mentesítése az e csoportokat felügyelő nemzeti felügyeletek feladata.

Tájékoztatás az EKB (vegyes) pénzügyi holdingtársaságok jóváhagyásában betöltött szerepéről (angol)

Kritériumok

A jóváhagyás megszerzéséhez az anyavállalat (M)FHC-nek a következő kritériumokat kell teljesítenie:

 • A felügyelt csoporton belül megfelelő belső szabályok és feladatmegosztás, amely lehetővé teszi a csoport számára, hogy hatékonyan koordinálja az összes leányvállalatot, megelőzze vagy kezelje a csoporton belüli konfliktusokat, és érvényesítse a csoportszintű irányelveket.
 • A csoport szerkezete nem akadályozza meg a leánybankok vagy az anyavállalat hatékony felügyeletét. Ebben a tekintetben fontos tényező az anyavállalatnak a felügyelt csoportban betöltött szerepe és pozíciója, valamint az általános részvényesi struktúra.
 • Teljesülnek a részvényesek alkalmasságára, valamint az igazgatók alkalmasságára és megfelelőségére vonatkozó követelmények.

Amennyiben ezek a kritériumok teljesülnek, az EKB megadja jóváhagyását, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kritériumok teljesítését. Ha úgy véli, hogy a kritériumok nem teljesülnek, vagy már nem teljesülnek, az anyavállalat számára felügyeleti intézkedéseket írhat elő, hogy megvalósuljon a hatékony felügyelet, megfeleljen a követelményeknek, vagy pótolja a hiányosságot.

Az anyavállalat (M)FHC-nek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítenie kell ahhoz, hogy mentességet kapjon:

 • az anyavállalat fő tevékenysége részesedések megszerzése;
 • az anyavállalatot nem jelölték ki szanálási szervezetként;
 • a felügyelt csoport egy másik leányvállalata kapta meg feladatként annak biztosítását, hogy a csoport összevont alapon megfeleljen a prudenciális követelményeknek;
 • az anyavállalat nem hoz az egész felügyelt csoportot érintő döntéseket;
 • a csoport hatékony felügyeletének nincs akadálya.

Gondosan értékeljük, hogy ezek a kritériumok teljesülnek-e, és csak akkor adunk mentességet, ha a fenti kritériumok mindegyike teljesül.

Időkeret

Ha az EKB el kívánja utasítani a jóváhagyást vagy mentességet, a jelentkezőt a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított négy hónapon belül értesíti. Az EKB minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül határoz.

Folyamat
Felügyeleti jóváhagyás Felügyeleti jóváhagyás

EU-s közbenső anyavállalat

Amikor két európai uniós bank ugyanahhoz a harmadik országbeli csoporthoz tartozik, akkor kötelező egységes anyaszervezetet alapítaniuk az EU-ban. Ezt nevezzük közbenső anyavállalatnak, vagy angol rövidítéssel IPU-nak.

Az anyaszervezet lehet bank, pénzügyi holdingtársaság, vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy egyes esetekben befektetési vállalkozás.

Az EU-ban alapított egységes anyaszervezet követelménye olyan harmadik országbeli csoportokra vonatkozik, amelyek legalább 40 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkeznek az EU-ban. Ez az összeg magában foglalja a harmadik országbeli csoportok uniós fiókcégeinek eszközállományát is.

Az egységes EU-s anyavállalat lehetővé teszi az egyébként különálló szervezetek összevont felügyeletét. A felügyeletek így teljes képet kapnak a harmadik országbeli csoport minden EU-beli tevékenységéből eredő kockázatokról.

A témáról szóló további információkért lásd a Gyakori kérdéseket

Ebben a szekcióban található oldalak