Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Engedélyezés

Ezen az oldalon a „bank” és a „hitelintézet” kifejezéseket szinonimaként használjuk.

Az európai bankfelügyeletben az EKB a banki engedélyezésekért felelős hatóság.

Az oldalon a következő témaköröket tárgyaljuk:

Ezenkívül szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálatokkal mérjük fel, hogy a felügyelt hitelintézetek vezetőségi tagjai alkalmasak-e a munkakörük betöltésére. A vizsgálatokat a működési engedély első kiadásakor, valamint minden olyan esetben vegezzük, amikor megváltozik a vezetői testület összetétele.

Az alkalmassági vizsgálatról külön weboldalon olvashatók bővebb információk: Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

Az EKB az engedélyekkel kapcsolatos határozathozatalban az EBH egységes szabálykönyvét és – adott esetben – a nemzeti jogszabályokat alkalmazza.

Az EBH egységes szabálykönyve

A nemzeti felügyeletek fontos szerepet játszanak az engedélyezési folyamatokban: ők a kapcsolódó kérelmek belépési pontjai, és szorosan együttműködnek az EKB-val a kérelmek elbírálásában. Az EKB abból a célból is együttműködik a nemzeti felügyeletekkel, hogy minden országban következetes módszertant és magas színvonalat biztosítsanak. A felügyeleti elvárásait nyilvános útmutatókban írja le.

Működési engedély kiadása

Banki működési engedély kiadása

Az engedélyezési folyamat megteremti a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, mivel garantálja a piacra belépő bankok működőképességét: csak a jogi követelményeknek megfelelő, teherbíró bankok kapnak működési engedélyt. Minden bankra azonos folyamat és kritériumok érvényesek – úgy a hagyományosabb üzleti modellel rendelkezőre,mint az üzleti modelljét a technológiai innovációra építőre. A működési engedélyek kiadása nem hátráltathatja a versenyt és az innovációt.

A befektetési vállalkozások működésének engedélyezése

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret (a befektetési vállalkozásokról szóló rendelet és irányelv) hatálybalépése után a CRR-ben szereplő „hitelintézet” fogalom meghatározását kiterjesztették a rendszerszintűként besorolt befektetési vállalkozásokra is. Ezek a következők:

 • olyan befektetési vállalkozások, amelyeknek engedélyük van saját számlás kereskedésre, és/vagy a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalására, illetve az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezésre (a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett tevékenységek);
 • amelyek eszközeinek összértéke egyéni vagy csoportszinten legalább 30 milliárd € (vagy ha ennél kevesebb, akkor felügyeleti mérlegelés hatálya alá esik).

A rendszerszintűnek minősülő befektetési vállalkozásoknak legkésőbb a kritériumoknak való megfelelésük napján banki működési engedélyt kell kérniük. A befektetési vállalkozásokról szóló rendelet alkalmazásának és a befektetési vállalkozásokról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2021. június 26. Ettől az időponttól a befektetési vállalkozások hitelintézetként engedélyezhetők, és európai bankfelügyelet alá tartoznak. A jelentős intézménynek minősülőket az EKB közvetlenül felügyeli, a kevésbé jelentőseket pedig a nemzeti felügyeletek az EKB felvigyázása mellett. Az EKB a felvigyázói funkcióban a közös felügyeleti standardoknak az egész rendszerben való következetes alkalmazására törekszik, és a bankfelügyeletre vonatkozó szabályok végrehajtásának további összehangolása érdekében szorosan együttműködik a nemzeti felügyeletekkel.

Kritériumok

Az EKB négy fő területet vesz figyelembe valamely bank működési engedélykérelmének elbírálásakor:

 • a jelentkező hitelintézet tőkéjének mennyisége, minősége, eredete és összetétele, valamint egyéb szabályozói követelmények;
 • tevékenységi programja, szervezeti felépítése és üzleti terve;
 • vezetői testületének szakmai alkalmassága és üzleti megbízhatósága;
 • közvetlen és közvetett részvényesei alkalmassága.

Az EKB az érintett nemzeti felügyeletekkel együttműködve bírálja el a kérelmeket.

Időkeret

A határozathozatal rendszerint hattól tizenkét hónapot vesz igénybe. Az uniós jog értelmében a határozatot a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb tizenkét hónapon belül meg kell hozni. Egyes országos jogi határidők ennél rövidebbek.

Folyamat
Az engedély kiadásának folyamataAz engedély kiadásának folyamata

*adott esetben
**vagy a nemzeti felügyelet elutasító határozata

Befolyásoló részesedés szerzése

Már meglevő bankban a „minősített részesedés” megszerzéséhez vagy növeléséhez az EKB jóváhagyása szükséges. A részesedés akkor számít „minősítettnek”, ha a bank tőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 10%-át képviseli, vagy ha lehetővé teszi a bank feletti jelentős befolyás gyakorlását. Az irányadó jog további küszöbértékeket ír elő (pl. a részvények, illetve szavazati jogok 20, 30 vagy 50%-a vagy a bank leányvállalattá válása). A jóváhagyási folyamattal biztosítandó, hogy a bankokban csak a megfefelő részvényesek szerezhessenek jelentős részesedést, ami elősegíti a bankrendszer zökkenőmentes működését.

Kritériumok

Az EKB a következő kritériumokat veszi figyelembe:

 • a tulajdonosjelölt hírneve;
 • a tulajdonosjelölt által kinevezendő igazgatótanácsi tagok szakmai alkalmassága és üzleti megbízhatósága;
 • a tulajdonosjelölt jó pénzügyi helyzete;
 • a célintézmény alkalmassága, hogy a vásárlás után is megfeleljen a prudenciális követelményeknek;
 • a tranzakció jár-e pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás kockázatával, vagy növeli-e ezek kockázatát.

Az EKB az érintett nemzeti felügyeletekkel együttműködve bírálja el a kérelmeket.

Időkeret

A befolyásoló részesedést a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül engedélyezni vagy kifogásolni kell. Az időkeret legfeljebb 30 munkanappal legfeljebb 90 munkanapra meghosszabbítható. Amennyiben a befolyásoló részesedés iránti kérelem egybeesik valamely (vegyes) pénzügyi holdingtársaság jóváhagyásával, sor kerülhet a befolyásoló részesedés elbírálási idejének további felfüggesztésére a (vegyes) pénzügyi holdingtársaság jóváhagyásáig.

Folyamat
Befolyásoló részesedés szerzése – folyamatBefolyásoló részesedés szerzése – folyamat

*adott esetben
**vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés

Engedély bevonása

Mind az EKB-nak, mind az illetékes nemzeti felügyeletnek jogában áll, hogy bizonyos körülmények között a banki működési engedély bevonását kezdeményezze. Erre akkor kerülhet sor, ha a hitelintézet beszünteti működését, vagy már nem felel meg a rögzített követelményeknek.

Időkeret

Az uniós jog nem ír elő határidőt a határozathozatalra. Annak időbeli lefutása az egyedi körülmények és az irányadó jog szerinti jogi vagy eljárási követelmények függvénye.

Folyamat

Az EKB által kezdeményezett bevonás

Az EKB által kezdeményezett bevonásAz EKB által kezdeményezett bevonás

*adott esetben

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

A nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonásA nemzeti felügyelet által kezdeményezett bevonás

*gyakran a bank kérésére
**adott esetben
***vagy hatáskör-átruházás esetén a felső vezetés kérésére

Anyavállalati (vegyes) pénzügyi holdingtársaságok jóváhagyása

Számos felügyelt bankot anyavállalat ellenőriz. Fontos, hogy a felügyeletek az anyavállalatot is figyelemmel kísérjék, különösen ha az saját jogán pénzügyi holdingtársaságnak (FHC) vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságnak (MFHC) minősül. Az anyavállalat akkor minősül pénzügyi holdingtársaságnak, ha tőkéjének, konszolidált eszközeinek, bevételeinek, személyzetének vagy a bankfelügyelet által relevánsnak ítélt egyéb mutatójának több mint 50%-a olyan leányvállalatokhoz kapcsolódik, amelyek bankok vagy pénzügyi intézmények.

Ez biztosítja a másik vállalat által ellenőrzött bankok hatékony felügyeletét, valamint az egész csoport (a felügyelt csoport) összehangolt áttekintését.

Ezért a CRD bevezetését követően az anyavállalati (M)FHC-kre is jóváhagyási eljárás vonatkozik. Az anyavállalat a jóváhagyás után felelősséget vállal arra, hogy az egész felügyelt csoportban biztosítja az összevont prudenciális követelmények betartását. Régen a leányvállalat hitelintézet összevont alapon felelt a prudenciális követelmények betartásáért. Az anyavállalat (M)FHC akkor is mentesülhet a jóváhagyási eljárás alól, ha a jogilag meghatározott kumulált feltételek teljesülnek, és ezt a felelősséget a csoporton belüli másik társaság vállalja.

Amennyiben az EKB-hoz tartozik az adott jelentős bankcsoport felügyelete, akkor az ő feladata az anyavállalat (M)FHC jóváhagyása vagy mentesítése. Egyes esetekben az EKB közös határozatot hoz az egységes felügyeleti mechanizmuson kívüli más illetékes hatósággal. A kevésbé jelentős bankcsoportok anyavállalatainak jóváhagyása vagy mentesítése a csoportokat felügyelő nemzeti felügyeletek feladata.

Tájékoztatás az EKB (vegyes) pénzügyi holdingtársaságok jóváhagyásában betöltött szerepéről

Kritériumok

A jóváhagyás megszerzéséhez az anyavállalat (M)FHC-nek a következő kritériumokat kell teljesítenie:

 • A felügyelt csoporton belül megfelelő belső szabályok és feladatmegosztás, amely lehetővé teszi a csoport számára, hogy hatékonyan koordinálja az összes leányvállalatot, megelőzze vagy kezelje a csoporton belüli konfliktusokat, és érvényesítse a csoportszintű irányelveket.
 • A csoport szerkezete nem akadályozza meg a leánybankok vagy az anyavállalat hatékony felügyeletét. Ebben a tekintetben fontos tényező az anyavállalatnak a felügyelt csoportban betöltött szerepe és pozíciója, valamint az általános részvényesi struktúra.
 • Teljesülnek a részvényesek alkalmasságára, valamint az igazgatók alkalmasságára és megfelelőségére vonatkozó követelmények.

Amennyiben ezek a kritériumok teljesülnek, az EKB megadja jóváhagyását, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kritériumok teljesítését. Ha úgy ítéli meg, hogy a kritériumok (már) nem teljesülnek, az anyavállalat számára a hatékony felügyelet megvalósítása érdekében felügyeleti intézkedéseket írhat elő, mégpedig hogy megfeleljen a követelményeknek, illetve pótolja a hiányosságokat.

Az anyavállalat (M)FHC-nek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítenie kell a mentesség eléréséhez:

 • az anyavállalat fő tevékenysége részesedések megszerzése;
 • az anyavállalatot nem jelölték szanálási szervezetnek;
 • a felügyelt csoporton belül másik leányvállalat feladata annak biztosítása, hogy a csoport összevont alapon megfeleljen a prudenciális követelményeknek;
 • az anyavállalat nem hoz az egész felügyelt csoportot érintő döntést;
 • nincs akadálya a csoport hatékony felügyeletének.

Gondosan értékeljük, hogy ezek a kritériumok teljesülnek-e, és csak mindegyik teljesülése esetén adunk mentességet.

Időkeret

Ha az EKB elutasítani szándékozza a jóváhagyást vagy a mentességet, a jelentkezőt a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított négy hónapon belül erről értesíti. A határozatot minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül meghozza.

Folyamat
Felügyeleti jóváhagyásFelügyeleti jóváhagyás

EU-s közbenső anyavállalat

Amikor két európai uniós bank ugyanahhoz a harmadik országbeli csoporthoz tartozik, akkor kötelező egységes anyaszervezetet alapítaniuk az EU-ban. Ezt nevezzük közbenső anyavállalatnak, vagy angol rövidítéssel IPU-nak.

Az anyaszervezet lehet bank, pénzügyi holdingtársaság, vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy bizonyos esetben befektetési vállalkozás.

Az EU-ban alapított egységes anyaszervezet követelménye olyan harmadik országbeli csoportokra vonatkozik, amelyek legalább 40 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkeznek az EU-ban. Ez az összeg magában foglalja a harmadik országbeli csoportok uniós fiókcégeinek eszközállományát is.

Az egységes EU-s anyavállalat lehetővé teszi az egyébként különálló szervezetek összevont felügyeletét. A felügyeletek így teljes képet kapnak a harmadik országbeli csoport minden EU-beli tevékenységéből eredő kockázatokról.

A témáról szóló további információkért lásd a Gyakori kérdéseket

Passzportálás

Előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik országában működési engedéllyel rendelkező bank másik EGT országban is végezni kíván engedélyhez kötött tevékenységet. Ezt szolgáltatásnyújtás vagy fióktelep létesítése révén teheti meg. A szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága alapján a banknak a kölcsönösen elismert tevékenységekre egységes engedélyt szükséges szereznie, amelyet az eredeti alapítási helye szerinti államban adnak ki. Értesítenie kell a székhelye szerinti felügyeletet arról a szándékáról, hogy más EGT-országban kíván szolgáltatást nyújtani vagy fióktelepet létesíteni, vagy ha megváltozik a szóban forgó tevékenység. Ehhez az EBH szabályozástechnikai standardjainak és végrehajtás-technikai standardjainak mintadokumentumait kell felhasználnia. Az értesítések az IMAS-portálon is benyújthatók a székhely szerinti felügyelethez, amely tájékoztatja a fogadó felügyeletet a bank tervezett tevékenységéről. Az értesítési határidő lejárta után a bank megkezdheti az új tevékenységeket.

EBH: Passzportálás és a fióktelepek felügyelete

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése