Menu

Odobrenja

Na ovoj se stranici nazivi »banka« i »kreditna institucija« upotrebljavaju kao istoznačnice.

U sklopu europskog nadzora banaka ESB izdaje odobrenja za pružanje bankovnih usluga. To obuhvaća:

 • tri postupka poznata pod skupnim nazivom »zajednički postupci«: izdavanje i oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga te izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela u bankama. ESB donosi te odluke za sve banke, i za one koje izravno nadzire (značajne banke) i za one koje neizravno nadzire (manje značajne banke).
 • procjene sposobnosti i primjerenosti kojima se ispituje prikladnost članova upravljačkog tijela za njihove uloge u banci. ESB donosi odluke o sposobnosti i primjerenosti samo za značajne banke.

Popis nadziranih banaka

U donošenju odluka o odobrenjima ESB primjenjuje jedinstvena pravila Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), a prema potrebi i nacionalno pravo.

EBA-ina jedinstvena pravila

Nacionalna nadležna tijela imaju važnu ulogu, primjerice kao primatelji zahtjeva za odobrenja, kao članovi zajedničkih nadzornih timova za značajne banke i kao tijela za izravni nadzor manje značajnih banaka. ESB surađuje sa zaposlenicima nacionalnih nadležnih tijela kako bi osigurao dosljedan pristup izdavanju odobrenja u svim državama kao i visoke standarde u ključnim operativnim pitanjima te pitanjima koja se tiču relevantnih politika. Nadzorna očekivanja utvrđena su u javnim vodičima.

Popis nacionalnih obrazaca za postupke izdavanja odobrenja

Izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga

Postupkom izdavanja odobrenja stvara se povjerenje u financijski sustav zato što se njime osigurava sposobnost banaka za poslovanje te omogućuje pristup tržištu samo pouzdanim bankama koje se pridržavaju svih zakonskih odredbi. Međutim, izdavanje odobrenja ne bi smjelo biti prepreka tržišnom natjecanju, financijskim inovacijama ili tehnološkom napretku.

Kriteriji

Kada ESB u suradnji s odgovarajućim nacionalnim nadzornim tijelom ocjenjuje zahtjeve banaka za odobrenja, razmatraju se četiri glavna područja:

 • iznos, kvaliteta, porijeklo i sastav kapitala kreditne institucije koja je podnijela zahtjev
 • program aktivnosti, organizacijska struktura i poslovni plan kreditne institucije koja je podnijela zahtjev
 • procjene sposobnosti i primjerenosti upravljačkog tijela kreditne institucije koja je podnijela zahtjev
 • procjene prikladnosti izravnih i neizravnih dioničara kreditne institucije koja je podnijela zahtjev.

Područja koja se razmatraju jednaka su za sve banke, neovisno o tome imaju li tradicionalniji poslovni model ili financijskotehnološki poslovni model.

Vremenski okvir

Od trenutka kada podnositelj zahtjeva dostavi potpun zahtjev do odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja obično prođe šest do dvanaest mjeseci. Pravom EU-a propisano je da se odluka mora donijeti unutar dvanaest mjeseci, a neki su nacionalni rokovi i kraći.

Postupak

Izdavanje odobrenja – postupak Izdavanje odobrenja – postupak

* ako je primjenjivo
** ili odbijanje nacionalnog nadzornog tijela

Stjecanje kvalificiranih udjela

ESB mora izdati odobrenje za stjecanje udjela u postojećoj instituciji ako je taj udjel »kvalificirani udjel«, odnosno ako stjecatelj dosegne jedan od relevantnih pragova od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 %, ili ako omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja. Postupkom odobrenja nastoji se osigurati da pristup bankovnom sustavu imaju samo prikladni dioničari kako bi se omogućilo njegovo neometano funkcioniranje.

Nadzor: o čemu je riječ? Što je kvalificirani udjel?

Kriteriji

Kriteriji koje ESB procjenjuje u suradnji s odgovarajućim nacionalnim nadzornim tijelima jesu:

 • ugled predloženog stjecatelja
 • sposobnost i primjerenost članova upravljačkog tijela koje imenuje predloženi stjecatelj
 • financijska stabilnost predloženog stjecatelja
 • sposobnost ciljne banke da i nakon stjecanja bude usklađena s bonitetnim zahtjevima
 • uključuje li transakcija rizik odnosno povećava li rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.
Vremenski okvir

Odluka o odobrenju stjecanja kvalificiranog udjela ili o protivljenju stjecanju mora se donijeti u roku od 60 radnih dana, odnosno najdulje u roku od 90 radnih dana.

Postupak

Stjecanje kvalificiranih udjela – postupak Stjecanje kvalificiranih udjela – postupak

* ako je primjenjivo
** ili više rukovodstvo, ako je odluka delegirana

Oduzimanje odobrenja

ESB i odgovarajuće nacionalno nadzorno tijelo imaju pravo pokrenuti postupak oduzimanja odobrenja za pružanje bankovnih usluga u određenim okolnostima. Odobrenje se može oduzeti ako kreditna institucija prestane obavljati svoje aktivnosti ili ako više ne ispunjava primjenjive bonitetne zahtjeve.

Vremenski okvir

Rokovi ovise o okolnostima određenog slučaja, primjerice zahtijeva li se prekid aktivnosti ili je kreditna institucija već prestala s aktivnostima.

Postupak

Oduzimanje odobrenja koje je pokrenuo ESB

Oduzimanje odobrenja koje je pokrenuo ESB Oduzimanje odobrenja koje je pokrenuo ESB

* ako je primjenjivo

Oduzimanje odobrenja koje je pokrenulo nacionalno nadzorno tijelo

Oduzimanje odobrenja koje je pokrenulo nacionalno nadzorno tijelo Oduzimanje odobrenja koje je pokrenulo nacionalno nadzorno tijelo

* često na zahtjev banke
** ako je primjenjivo
*** ili više rukovodstvo, ako je odluka delegirana

Procjena sposobnosti i primjerenosti

Upravljačko tijelo kreditne institucije mora biti prikladno za obavljanje svojih dužnosti, a njegov sastav treba pridonositi učinkovitom upravljanju i uravnoteženom odlučivanju. Osiguravanjem »sposobnosti i primjerenosti« upravljačkog tijela institucije povećava se njezina sigurnost i pouzdanost, ali i jača bankarski sektor u cjelini jer pridonosi povjerenju javnosti u ljude koji upravljaju financijskim sektorom europodručja.

Kriteriji

U sklopu procjene sposobnosti i primjerenosti ESB razmatra pet kriterija:

 • ugled
 • iskustvo
 • sukobe interesa i neovisnost
 • raspoloživo vrijeme za valjano obavljanje funkcija
 • prikladnost uprave kao kolektiva.

Kada su imenovanja dio postupka izdavanja odobrenja za pružanje bankovnih usluga ili postupka povezanog sa stjecanjem kvalificiranih udjela, procjena sposobnosti i primjerenosti dio je procjene za potrebe izdavanja odobrenja za pružanje bankovnih usluga ili za stjecanje kvalificiranih udjela.

Vremenski okvir

Primjenjuju se nacionalni zakonski rokovi.

Postupak

Procjena sposobnosti i primjerenosti Procjena sposobnosti i primjerenosti

* ili više rukovodstvo, ako je odluka delegirana