Menu

Лицензиране

На тази страница термините „банка“ и „кредитна институция“ се използват като синоними.

В европейския банков надзор ЕЦБ е органът, който отговаря за дейностите по лицензиране на банките. Това включва:

 • издаване на лsVCidkuXDcQцензи за банкова дейност, отнемане на лицензи за банкова дейност и одобряване на придобивания на дялови участия в банки – три процедури, известни заедно като „общи процедури“. Тези решения се вземат от ЕЦБ за всички банки – и онези под нейния пряк надзор (значими банки), и онези под непряк надзор (по-малко значими банки).
 • оценки за надеждност и пригодност, които показват дали членовете на ръководния орган са подходящи да изпълняват ролята си в банката. ЕЦБ приема решения за надеждност и пригодност само по отношение на значимите банки.

Списък на поднадзорните банки

Когато взема решения по лицензирането, ЕЦБ прилага единната нормативна уредба на ЕБО и, където е релевантно, националното законодателство.

Единна нормативна уредба на ЕБО

Националните компетентни органи (НКО) изпълняват важна роля – например като точка за достъп за заявленията за лицензиране, като членове на съвместните надзорни екипи (СНЕ) за значимите банки и като преки надзорници на по-малко значимите банки. ЕЦБ работи съвместно със служителите на НКО за осигуряването на последователен подход към лицензирането във всички държави и прилагането на високи стандарти към основните оперативни аспекти и въпроси на политиката в тази област. Надзорните очаквания са изложени в публично достъпни ръководства.

Списък на националните формуляри за процедури по лицензиране

Издаване на лицензи

Процедурата на издаване на лицензи внася доверие във финансовата система, тъй като гарантира, че банките са в състояние да извършват дейността си. Освен това тя гарантира, че на пазара могат да влязат само солидни банки, отговарящи на всички законови изисквания. Лицензирането обаче не бива да възпрепятства конкуренцията, финансовите иновации и технологичния прогрес.

Критерии

Когато ЕЦБ в сътрудничество със съответния компетентен национален надзорен орган подлага на оценка заявлението на дадена банка за лиценз, тя разглежда четири основни въпроса:

 • размера, качеството, произхода и състава на капитала на кредитната институция – заявител
 • плана за дейността, структурната организация и бизнес плана на кредитната институция – заявител
 • оценките за надеждност и пригодност на членовете на ръководния орган на кредитната институция – заявител
 • оценката на пригодността на преките и непреките акционери на кредитната институция – заявител

Тези въпроси са еднакви за всички банки, независимо дали те имат по-традиционен или FinTech бизнес модел.

График

Обикновено минават между шест и дванадесет месеца от момента на подаването на завършено заявление за лицензиране до приемането на решение. Според европейското законодателство решение трябва да бъде взето до 12 месеца; някои национални законови срокове са по-кратки.

Процедура

Издаване на лиценз – процедура Издаване на лиценз – процедура

* където е приложимо
** или отказ от националния надзорен орган

Придобиване на квалифицирани дялови участия

ЕЦБ трябва да одобри придобиването на дялово участие в съществуваща институция, ако то представлява „квалифицирано дялово участие“, т.е. ако приобретателят достига един от определените прагове – 10%, 20%, 30% или 50%, или ако той получава възможност да упражнява значително влияние. Процесът на одобрение има за цел да гарантира, че единствено подходящи акционери участват в банковата система, като по този начин осигурява нейното гладко функциониране.

Надзорът. Как работи? Какво представлява квалифицираното дялово участие?

Критерии

Критериите, по които ЕЦБ извършва оценка съвместно със съответния национален надзорен орган, са следните:

 • репутация на кандидат-приобретателя
 • надеждност и пригодност на членовете на управителния съвет, които ще бъдат назначени от кандидат-приобретателя
 • финансова стабилност на кандидат-приобретателя
 • способност на институцията да продължи да изпълнява пруденциалните изисквания след придобиването
 • дали сделката е свързана с или увеличава риска от изпиране на пари или финансиране на терористична дейност
График

Придобиването на квалифицирано дялово участие трябва да бъде одобрено или отхвърлено до 60 работни дни, с максимално удължаване до 90 работни дни.

Процедура

Придобиване на квалифицирани дялови участия – процедура Придобиване на квалифицирани дялови участия – процедура

* където е приложимо
** или лица на висши ръководни длъжности при делегиране

Отнемане на лицензи

Както ЕЦБ, така и компетентните национални надзорни органи имат право да задействат отнемането на лиценз за банкова дейност при определени обстоятелства. Лиценз може да се отнеме, ако кредитната институция прекрати дейността си или вече не изпълнява приложимите пруденциални изисквания.

График

Графикът зависи от конкретните обстоятелства, например дали е необходимо постепенно преустановяване на дейността или кредитната институция я е прекратила.

Процедура

Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ

Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ

* където е приложимо

Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган

Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган

* често по искане на банката
** където е приложимо
*** или лица на висши ръководни длъжности при делегиране

Оценка за надеждност и пригодност

Ръководният орган на кредитна институция трябва да бъде годен да изпълнява задълженията си, а съставът му трябва да допринася за ефикасното ѝ управление и за балансиран процес на вземане на решения. Осигуряването на надеждност и пригодност на членовете на управителните органи на институциите не само подобрява сигурността и стабилността на съответната институция, но и укрепва банковия сектор като цяло, като засилва общественото доверие в хората, управляващи финансовия сектор в еврозоната.

Критерии

В оценката за надеждност и пригодност ЕЦБ взема предвид пет критерия:

 • репутация
 • опит
 • конфликти на интереси и независимост
 • наличие на достатъчно време за адекватно изпълнение на длъжността
 • колективна пригодност на съвета

Когато назначенията са част от процедура по лицензиране или процедура по придобиване на квалифицирано дялово участие, оценката за надеждност и пригодност е част от оценката за издаване на лиценз или за придобиване на квалифицирано дялово участие.

График

Прилагат се националните законови срокове.

Процедура

Оценка за надеждност и пригодност Оценка за надеждност и пригодност

* или лица на висши ръководни длъжности при делегиране