Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Лицензиране

На тази страница термините „банка“ и „кредитна институция“ се използват като синоними.

В европейския банков надзор ЕЦБ е органът, който отговаря за процедурите по лицензиране на банките.

На тази страница са разгледани следните теми:

Освен това извършваме оценки за надеждност и пригодност, за да установим дали членовете на ръководния орган на поднадзорното лице са годни да изпълняват задачите си. Оценката се извършва при първоначалното лицензиране на кредитната институция за извършване на дейност и при всяка промяна в състава на ръководните органи.

Повече информация за оценките за надеждност и пригодност ще намерите на страницата ни, посветена на темата: Оценки за надеждност и пригодност

Когато взема решения по лицензирането, ЕЦБ прилага единната нормативна уредба на ЕБО и, където е релевантно, националното законодателство.

Единна нормативна уредба на ЕБО

Националните надзорни органи изпълняват важна роля в тези процедури по лицензиране. Те са точката за достъп за съответните заявления и работят в тясно сътрудничество с ЕЦБ по оценяването им. Освен това ЕЦБ си сътрудничи с националните надзорни органи, за да осигури последователен подход и високи стандарти във всички държави. Надзорните очаквания са изложени в публично достъпни ръководства.

Издаване на лицензи

Издаване на лицензи на банки

Процедурата по издаване на лицензи внася доверие във финансовата система, защото гарантира, че навлизащите на пазара банки са годни да извършват дейност – лиценз могат да получат само стабилни банки, изпълняващи всички правни изисквания. Едни и същи процедури и критерии се прилагат към всички банки – и към тези с по-традиционни бизнес модели, и към тези, чиито бизнес модели се основават на технологични иновации. Издаването на лицензи не бива да възпира конкуренцията и иновациите.

Издаване на лицензи на инвестиционни посредници

След като влезе в сила правната рамка за инвестиционните посредници (регламентът и директивата за инвестиционните посредници), определението за „кредитна институция“ в РКИ беше изменено така, че да включва инвестиционните посредници, класифицирани като системни. Това включва инвестиционни посредници:

 • които имат право да извършват търговия за собствена сметка и/или да поемат емисията на финансови инструменти и/или да пласират финансови инструменти на базата на твърд ангажимент (дейности, посочени в точки (3) и (6) на Раздел A от Приложение I на Директива 2014/65/ЕС);
 • чийто общ размер на активите на индивидуално или групово ниво е най-малко 30 млрд. евро (или по преценка на надзорния орган, ако размерът е под 30 млрд. евро).

Инвестиционните посредници, които отговарят на критериите за системни, трябва да подадат заявление за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност най-късно на датата, когато изпълнят тези критерии. Крайната дата за прилагането на Регламента за инвестиционните посредници и за транспонирането на Директивата за инвестиционните посредници в националното право е 26 юни 2021 г. От тази дата инвестиционните посредници могат да бъдат лицензирани като кредитни институции и попадат в обхвата на европейския банков надзор. Онези, които отговарят на критериите за значими институции, ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ, а класифицираните като по-малко значими институции ще бъдат под надзора на националните надзорни органи под наблюдението на ЕЦБ. С тази надзорна функция ЕЦБ се стреми да осигури последователното прилагане на единни надзорни стандарти в цялата система и работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи за по-нататъшно хармонизиране на прилагането на правилата на банковия надзор.

Критерии

Когато оценява заявление за издаване на лиценз за банкова дейност, ЕЦБ разглежда четири основни области.

 • Размера, качеството, произхода и състава на капитала на кредитната институция – заявител и други регулаторни изисквания
 • Плана за дейността, структурната организация и бизнес плана на кредитната институция – заявител
 • Оценките за надеждност и пригодност на членовете на ръководния орган на кредитната институция – заявител
 • Оценка на пригодността на преките и непреките акционери на кредитната институция – заявител

ЕЦБ оценява заявленията в сътрудничество със съответните национални надзорни органи.

График

Обикновено вземането на решение отнема между шест и дванадесет месеца. Според правото на ЕС решение трябва да бъде взето в срок от шест месеца от получаването на пълното заявление, но не по-късно от 12 месеца след получаване на заявлението. Някои национални правни срокове са по-кратки.

Процедура
Издаване на лиценз – процедура Издаване на лиценз – процедура

* където е приложимо
** или отказ от националния надзорен орган

Придобиване на квалифицирани дялови участия

Одобрение от ЕЦБ е необходимо за придобиването или увеличаването на „квалифицирано дялово участие“ в съществуваща банка. Дялово участие се счита за „квалифицирано“, ако представлява 10% или повече от капитала или от правата на глас в банката, или ако дава възможност за упражняване на значително влияние върху нея. Приложимото право предвижда и допълнителни прагове (например 20%, 30% или 50% от акциите и/или правата на глас, или ако банката стане дъщерно предприятие). Процесът на одобрение има за цел да осигури придобиването на квалифицирано дялово участие в банки само от подходящи акционери. Това допринася за осигуряването на гладко функциониране на банковата система.

Критерии

ЕЦБ подлага на оценка следните критерии:

 • репутацията на кандидат-приобретателя;
 • надеждността и пригодността на членовете на управителния съвет, които ще бъдат назначени от кандидат-приобретателя;
 • финансовата стабилност на кандидат-приобретателя;
 • способността на институцията да продължи да изпълнява пруденциалните изисквания след придобиването;
 • дали сделката е свързана с или увеличава риска от изпиране на пари или финансиране на терористична дейност.

ЕЦБ оценява заявленията в сътрудничество със съответните национални надзорни органи.

График

Придобиването на квалифицирано дялово участие трябва да бъде разрешено или срещу него да се повдигне възражение в срок от 60 работни дни от получаването на пълното заявление. Срокът може да бъде удължен с не повече от 30 работни дни, така че максималният е 90 работни дни. Когато заявление за придобиване на квалифицирано дялово участие съвпада с одобрение за (смесен) финансов холдинг, е възможно допълнително прекъсване на периода за оценка на квалифицираното дялово участие, докато бъде одобрен (смесеният) финансов холдинг.

Процедура
Придобиване на квалифицирани дялови участия – процедура Придобиване на квалифицирани дялови участия – процедура

* където е приложимо
** или лица на висши ръководни длъжности при делегиране

Отнемане на лицензи

Както ЕЦБ, така и компетентните национални надзорни органи имат право да задействат отнемането на лиценз за банкова дейност при определени обстоятелства. Лиценз може да бъде отнет, ако кредитната институция прекрати дейността си или ако вече не изпълнява установените изисквания.

График

Законодателството на ЕС не предвижда срок за вземането на решение. Графикът за това зависи от обстоятелствата във всеки отделен случай и от правните и процедурните изисквания в приложимото законодателство.

Процедура

Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ

Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ Отнемане на лиценза, инициирано от ЕЦБ

* където е приложимо

Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган

Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган Отнемане на лиценза, инициирано от националния надзорен орган

* често по искане на банката
** където е приложимо
*** или лица на висши ръководни длъжности при делегиране

Одобрение на (смесени) финансови холдингови дружества майки

Много от поднадзорните банки са контролирани от дружества майки. Важно е надзорните органи да следят и тях, особено ако сами по себе си тези дружества отговарят на критериите за финансов холдинг или смесен финансов холдинг. Дружество майка отговаря на условията за финансов холдинг, ако над 50% от неговия капитал, консолидирани активи, приходи, персонал или друг показател, счетен за релевантен от банковия надзорен орган, са свързани с дъщерни дружества, които са банки или финансови институции.

Така се осигурява ефикасен надзор над банките, контролирани от друго дружество, и координиран поглед върху цялата група (поднадзорната група).

Затова след въвеждането на ДКИ (смесените) финансови холдинги майки вече също трябва да преминат процес на одобрение. След като бъде одобрено, дружеството майка поема задължението да осигури изпълнение на консолидираните пруденциални изисквания в цялата поднадзорна група. Преди дъщерната кредитна институция имаше задължението да осигури изпълнение на пруденциалните изисквания на консолидирано равнище. Възможно е (смесеният) финансов холдинг майка да бъде освободен от изискването за одобрение, ако са изпълнени всички законови изисквания и друго дружество в групата поеме това задължение.

Когато ЕЦБ е надзорният орган на значима банкова група, тя отговаря за одобрението или освобождаването от изискването за одобрение на тези (смесени) финансови холдинги майки. В някои случаи ЕЦБ взема решението съвместно с друг компетентен орган извън ЕНМ. Одобрението или освобождаването от изискването за одобрение на дружества майки на по-малко значими банкови групи е отговорност на националните надзорни органи, които упражняват надзор над тези групи.

Информация за ролята на ЕЦБ в одобряването на (смесени) финансови холдинги (само на английски език)

Критерии

Критериите, на които трябва да отговарят (смесените) финансови холдинги, за да получат одобрение, са следните.

 • Налице е адекватна вътрешна уредба и разпределение на задачите в рамките на поднадзорната група, които позволяват ефикасно координиране на всички дъщерни дружества, предотвратяване или преодоляване на конфликтите вътре в групата и налагане на всеобщи за групата политики.
 • Структурата на групата не пречи на ефикасния надзор над дъщерните банки или над дружеството майка. Ролята и позицията на предприятието майка в поднадзорната група и в цялостната акционерна структура са важни фактори в това отношение.
 • Изискванията по отношение на пригодността на акционерите и надеждността и пригодността на директорите са изпълнени.

Ако са изпълнени тези критерии, ЕЦБ дава своето одобрение и наблюдава на текуща основа спазването им. Ако установи, че критериите (вече) не се изпълняват, тя може да наложи надзорни мерки на предприятието майка, за да осигури или възстанови ефикасния надзор и спазването на изискванията.

(Смесеният) финансов холдинг майка трябва да изпълни всички посочени по-долу критерии, за да бъде освободен от изискването за одобрение:

 • основната дейност на предприятието майка трябва да бъде придобиването на дялови участия;
 • предприятието майка не трябва да бъде определено като субект за преструктуриране;
 • в поднадзорната група трябва да е определено друго дъщерно дружество, което да отговаря за осигуряването на изпълнението на пруденциалните изисквания на консолидирана основа за цялата група;
 • предприятието майка не трябва да взема решения, засягащи цялата поднадзорна група;
 • не трябва да има пречки пред упражняването на ефикасен надзор над групата.

Ние оценяваме внимателно дали са изпълнени тези критерии и освобождаваме от изискването за одобрение само ако е изпълнен всеки един от тях.

График

Ако ЕЦБ възнамерява да откаже одобрение или освобождаване от изискването за одобрение, тя уведомява заявителя в срок от четири месеца от получаването на пълното заявление. Във всеки случай ЕЦБ взема решение в срок от шест месеца от получаването на заявлението.

Процедура
Надзорно одобрение Надзорно одобрение

Междинно предприятие майка от ЕС

Когато две банки в Европейския съюз принадлежат към една и съща група от трета държава, те трябва да учредят единствено предприятие майка в ЕС. Това се нарича междинно предприятие майка от ЕС.

Предприятието майка може да бъде банка, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, а в някои случаи – инвестиционен посредник.

Изискването за единствено предприятие майка от ЕС се прилага към групи от трети държави, чийто общ размер на активите в ЕС е най-малко 40 млрд. евро. Тази сума включва и активите на клоновете в ЕС на групата от трета държава.

Наличието на единствено предприятие майка от ЕС дава възможност за консолидиран надзор на иначе самостоятелни институции. То помага на надзорните органи да придобият пълна представа за рисковете, произтичащи от всички дейности на групата от трета държава в ЕС.

За повече информация по темата вижте често задаваните въпроси

Паспортизиране

Банка, която е лицензирана в една държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), може да възнамерява да извършва изискваща лицензиране дейност в друга държава от ЕИП. Това може да се осъществи чрез предоставяне на услуги или установяване на клон. Съгласно свободата на предоставяне на услуги и правото на свободно установяване банката се нуждае само от едно лицензиране за дейности, които са взаимно признати, а именно лицензирането в държавата, където е първоначално установена. Тя е задължена да уведоми надзорния орган на държавата по произход за намерението си да предоставя услуги или да отвори клон в друга държава, както и за всички евентуални промени в тези дейности. За тази цел трябва да използва образците за регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение на ЕБО. Банката може да подаде тези уведомления до надзорния орган на държавата на произход през портала на Системата за управление на информация (IMAS) Този надзорен орган уведомява надзорния орган на приемащата държава за дейностите, които банката възнамерява да извършва. Тогава банката може да започне да извършва новите дейности, след като изтече срокът за уведомяване.

ЕБО: Паспортизиране и надзор над клонове

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал